Hotărârea nr. 126/2008

privind aprobarea modificării listei de investiţii la Cap.84.07 – Transporturi din bugetul judeţului Braşov pe anul 2008

Cod F-16


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Coasiliui .Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.126 din data de 31.05.2008

privind aprobarea modificării listei de investiții la Cap.84.07 - Transporturi din bugetul județului Brașov pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008;

Analizând referatul nr.4867/19.05.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea listei de investiții, la Cap.84.07 -Transporturi, din bugetul județului Brașov pe anul 2008, poziția Reabilitare drumuri județene zona II - Țara Bârsei după cum urmează:

  • - DJ112C Hălchiu (DJ112A) - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni (DN1) km 0+000-2+700 în DJ112C Hălchiu (DJ112A) Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni (DN1) km 0+000-2+700; km 8+200-12+500;

  • - diminuarea cu suma de 152.940 lei a poziției Reabilitare drumuri județene - zona II -Țara Bârsei - DJ112C Hălchiu (DJ112A) Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni (DN1) km 0+000-2+700; km 8+200-12+500 și suplimentarea cu aceeași sumă la DJ111 DJ112A -Colonia 1 Mai km 0+000-1+450, valoarea totală a listei rămânând neschimbată

Având în vedere dispozițiile art.19 alini lit.a și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale art.91 alin.l lit.b și alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listei de investiții la Cap.84.07 și 84.11 - Transporturi, din bugetul județului Brașov, pe anul 2008, poziția Reabilitare drumuri județene zona II - Țara Bârsei după cum urmează: - DJ112C Hălchiu (DJ112A) - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni (DN1) km 0+000-2+700 devine DJ112C Hălchiu (DJ112A) Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni (DN1) km 0+000-2+700; km 8+200-12+500.

Art.2. - Se aprobă modificarea listei de investiții, la Cap.84.07 -Transporturi, din bugetul județului Brașov pe anul 2008, prin diminuarea cu suma de 152.940 lei a poziției Reabilitare drumuri județene - zona II - Țara Bârsei - DJ112C Hălchiu (DJ112A) Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni (DN1) km 0+000-2+700; km 8+200-12+500 și suplimentarea cu aceeași sumă la DJ111 DJ112A - Colonia 1 Mai km 0+000-1+450, valoarea totală a listei rămânând neschimbată.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția

Economică.
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău