Hotărârea nr. 125/2008

privind aprobarea acordării unui premiu în sumă netă, de 3.000 lei doamnei LUMINIŢA GLIGA, artist plastic braşovean, pentru organizarea unor expoziţii în cursul anului 2008

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@deuroconsult.ro.JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.125

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea acordării unui premiu în sumă netă, de 3.000 lei doamnei LUMINIȚA GLIGA, artist plastic brașovean, pentru organizarea unor expoziții în cursul anului 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

- Analizând referatul înregistrat sub nr. 4878/ 20.05.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune acordarea unui premiu, în valoare de 3.000 lei doamnei LUMINIȚA GLIGA, artist plastic brașovean, pentru organizarea unor expoziții în cursul anului 2008; ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plen privind acordarea premiului în sumă netă de 3.000 lei;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.l, - Se aprobă acordarea unui premiu, în sumă netă, de 3.000 lei, doamnei LUMINIȚA GLIGA, artist plastic brașovean, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov aprobat pe anul 2008, Cap. 67.02.-“Cultură, recreere și religie”, pentru organizarea unor expoziții în cursul anului 2008.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău