Hotărârea nr. 123/2008

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.45/5.03.2007

ROMAN1A

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5            i_____________

2200, Brașov, jud.Brașov Sj Netg Tel: 068-410777

Fax 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


■.I Net- AC


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.123

din data de 31.05.2008

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.45/5.03.2007

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008

Analizând referatul nr.215/15.05.2008 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.45/05.03.2008, ca urmare a punctului de vedere exprimat de către Compartimentul de specialitate al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, care modifică forma și nu fondul art. 1 și 2 din hotărâre, precum și a anexelor 1.2 și 3;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.5 lit.”a” pct.12 din Legea nr.215/2001, republicată, precum și art. 13 din OG nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor;

în temeiul art.97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 45/05.03.2008, în conformitate cu punctul de vedere exprimat de către Compartimentul de specialitate al Ministerului Dezvoltării. Lucrărilor Publice și Locuințelor.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Administrare Drumuri și Poduri.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău