Hotărârea nr. 122/2008

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov şi suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbras ov.roHOTĂRÂREA NR.122

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public Județean Salvamont Brașov și suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31.05.2008

Analizând referatele nr.60/18.13.2007 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public Județean Salvamont Brașov, cu următoarele modificări: înființarea a 4 posturi de salvator montan gradul I, pentru a asigura preluarea formației Salvamont a orașului Victoria înființarea unui post de inspector M, IA pentru activitarea economică a instituției

Având în vedere dispozițiile art.91alin.(l) lit „a” și alin.(2) lit „c” art.91 alin.(3) lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și art.19 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) din Legea nr.273/2006, Legea privind finanțele publice locale ;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul Public

Județean Salvamont, conform anexelor nr.l si nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2008, cu suma de 117.000 lei, sumă care va fi prevăzută în bugetul județului în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008.

Art.3. - Președintele Cprfsiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direptj odonare

Integrare Europeană.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

Consiliul Județean Brașov Serviciul Public Județean Salvamont

Str. Ecaterina Varga nr.23, Brașov - 5OOOO3

Telefon-fâx: 0268 471517; C.F. 14008586


^’sERWCWl’^

x PUBLIC

• JUDEȚEAN <1 SALVAMONT,?/


Anexa 3 U adresa nr.60/18.03.2008


sEiE/rcuii public jasgTSĂa SAmasirraaaăav

Aprobat

Consiliul JudețStat de funcții


Nr. crt.

Funcția

Studii

Grad/treaptă

Nr. posturi

Salariu de bază

1

Director (inspector de specialitate)

S

IA

1

2.069

2

Contabil șef (inspector de specialitate)

S

IA

1

1.679

3

Inspector de specialitate

S

IA

1

1.199

4

Inspector

M

IA

1

783

5

Magaziner

M

I

1

630

6

Salvator montan

M

I

10

10.790

7

Salvator montan

G/M

III

1

771

8

Salvator montan

G/M

III

3

2.010

Total

19

19.931


Director


ing. Ciprian PAIS           „

S H

/o serviciul Z PUBLIC

^SALVAMONT^-întocmit

Ciocan Mariana
Consiliul Județean Brașov Serviciul Public Județean Salvamont

Str. Ecaterina Varga nr.23, Brașov - 500003

Telefon - fax: 0268 471517: C.F. 14008586
Organigrama

Serviciului Public Județean Salvainont Brașov^'serviciul x PUBLIC S * JUDEȚEAN « \csalvamont4$


’'J  Țjj S» aj tr Z; ji 24 S Ei'yAprobat Consiliul        n Brașov
din care:


Total posturi: 19

Posturi de conducere: 2

Posturi de execuție: 17//*

Z? SERVICIUL z PUBLIC w <2 JUDEȚEAN < \CSALVAMONT£7