Hotărârea nr. 121/2008

privind aprobarea alocării sumei de 650.000 lei pentru lucrarea „Reabilitare, amenajări şi refuncţionalizare Bastionul Postăvarilor”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.121

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea alocării sumei de 650.000 lei pentru lucrarea „Reabilitare, amenajări și refuncționalizare Bastionul Postăvarilor”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4869/19.05.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului privind aprobarea alocării sumei de 650.000 lei pentru lucrarea „Reabilitare, amenajări și refuncționalizare Bastionul Postăvarilor”; în referat se face precizarea că această sumă este necesară pentru execuția unor lucrări suplimentare solicitate în vederea respectării legislației în vigoare privind monumentele istorice și a soluției tehnice date de proiectant pentru realizarea acestor lucrări;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin.(l) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.5 lit.”a” pct.10 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 650.000 lei, care va fi prevăzută în bugetu județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, pentru lucrarea „Reabilitare amenajări și refuncționalizare Bastionul Postăvarilor”, în vederea executării unor lucrăr suplimentare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția Investiții Urbanism ș Amenajarea Teritoriului și Qirecția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezente hotărâri.

PREȘEDI^TJE,

Aristotel tăContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău