Hotărârea nr. 120/2008

privind aprobarea alocării echivalentului în lei al sumei de 1500 euro pentru o mai bună transparenţă şi comunicare directă în vederea realizării proiectului „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”, prin dezvoltarea unei pagini de internet separată

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Cons'ihul Județean

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.120

din data de 16.12.2008

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.12.2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008:

Analizând Dispoziția nr.371/10.12.2008 a președintelui Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de V- 16.12.2008. precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art.44 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 8 propuneri, formulate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 17 propuneri formulate de consilierii județeni, în plenul consiliului județean

Art.3. - Se aprobă amânarea analizării punctelor nr.25 și 30 înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.12.2008, pentru o dată care va fi stabilită ulterior.

Art.4. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.12.2008.

PREȘEDIK

Aristotel Carncescu


TEContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


ROMANFA


JUDEȚUL BRAȘOVBel. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777        M.L h

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.rc.


CABINET PREȘEDINTE

Cod F-05

DISPOZIȚIA NR.371

din data de 10.12.2008

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședința ordinară la data de 16 decembrie 2008, ora 11 00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

V               în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Art.unic, - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 16 decembrie 2008, ora 11 00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 7.10.2008.

 • 2.       Proiect de hotărâre privind inițierea unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea a 2 locomotive cu abur și 8 vagoane de călători, din domeniul public al statului și administrarea societății comerciale Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R.” SA în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov.

 • 3.       Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier județean Ciurean Josif, membru în comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov.

 • 4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brașov

 • 5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.

 • 6.        Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru Centru Cultural “REDUTA” Brașov

 • 7.        Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov.

 • 10.      Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 11.      Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

 • 12.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Colegiul Tehnic “Aurel Vijoli” Făgăraș.

 • 13.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

 • 14.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov.

 • 15.      Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Școala Specială Victoria, pentru anul școlar 2008 - 2009.

 • 16.      Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Școala de Arte și Meserii Codlea, pentru anul școlar 2008 - 2009.

 • 17.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.

18y Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brașov cu municipiul Făgăraș în vederea realizării obiectivului „Modernizare îmbrăcăminte asfalt pe DJ 104J intravilan și DJ 104D intravilan, Municipiul Făgăraș”.

 • 19.      Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu

SC Hiperdia Brașov - Centrul de Diagnostic Imagistic și Laborator în        .

vederea realizării unui Centru modern de investigare și tratament al cancerului în județul Brașov.

 • 20.      Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Brașov și Județul Dâmbovița în vederea realizării obiectivului „Drum interjudețean în Masivul Bucegi pe traseul Moroieni - Padina - Moieciu de Sus”.

 • 21.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între Județul Brașov și Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România pentru promovarea educației și informarea populației, prin participarea la Rețeaua Națională INFO EU-RO.

 • 22.      Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Brașov, a imobilului situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr. 1-3.

 • 23.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile ocupate de unele instituții aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, în imobilul situat în municipiul Brașov, str. Apullum nr.1-3.

 • 24.      Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Brașov a unui spațiu cu destinația de centrală termică pe lemne, amplasat în incinta imobilului situat în municipiul Brașov, str. Lânii nr.47, și darea în administrarea Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov a acestui imobil.

 • 25.      Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Brașov a suprafeței de teren de 200 ha, în vederea realizării unor schimburi de teren între Consiliul Județean Brașov și SC IAR SA, precum și cu unele persoane fizice, care dețin terenuri pe amplasamentul obiectivului „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”.

 • 26.      Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între INCDCSZ Brașov și Consiliul Județean Brașov pentru realizarea Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav.


 • 27.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 108/7.10.2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale, a unui drum de interes județean, situat în județul Brașov.

 • 28.      Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor publice comunale a unui drum județean și a unor drumuri locale, situate în județul Brașov.

 • 29.      Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a unui drum local neclasat și a unui drum vicinal, situate în județul Brașov.

 • 30.      Proiect de hotărâre privind prelungirea licențelor de traseu pentru traseele 35 (Moieciu de Jos - Râșnov - Brașov) și 36 (Brașov -Cristian - Râșnov), din trei în trei luni, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului existent pentru aceste trasee.

 • 31.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea Serviciului public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Brașov.’

 • 32.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea Serviciului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov.

 • 33.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin suplimentarea subvenției de la bugetul de stat, cu suma de 6.793 mii lei pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru lunile noiembrie și decembrie 2008.


Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2008 și corespunzător al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Brașov, cu suma de 13,20 mii lei, din sponsorizări.

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, cu suma de 12.000 lei, reprezentând încasarea taxelor școlare pe anul școlar 2008 - 2009. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Brașov, pentru asigurarea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în Județul Brașov”, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.300.000 euro, care urmează a fi eșalonată în perioada 2009 - 2014.

Proiect de hotărâre privind aprobarea haremurilor de dotare cu echipament și cazarmament, a duratelor de utilizare, precum și a normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți în instituții specializate.

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2009.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Societatea de Științe Istorice din România - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 6.000 lei, pentru organizarea Simpozionului Național “90 de ani de la Marea Unire”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Artiștilor Fotografi din România și finanțarea cu suma de 12.500 lei, pentru editarea unui Catalog reprezentativ al Saloanelor Republicane de artă fotografică.

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 250.000 lei pentru achiziționarea unui sistem integrat de control de trafic pentru cântărirea în traseu a masei auto și a unui autoturism.

Proiect de hotărâre inițiat de dl consilier județean Grapă Sebastian, privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Speranța Pentru Toți” Făgăraș, și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 2.200 euro, în vederea costurilor investigațiilor medicale, care urmează a fi efectuate la Paris - Franța, pentru dl Ratz Nandor. Proiect de hotărâre inițiat de dl consilier județean Grapă Sebastian, privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Fluierașul” Brașov și finanțarea cu suma de 1.900 lei, pentru participarea Ansamblului „Fluierașul” Brașov la Festivalul Folcloric „Flori peste Prut” și ediția a-X-a, Vetrișoara 2008 și la Sărbătoarea „Focul lui Sumedru” - Șirnea 2008.

Proiect de hotărâre inițiat de dl consilier județean Grapă Sebastian, privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea în data de 3.12.2008 a manifestării social - culturale „Ziua Mondială a Persoanelor cu dizabilități”.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brașov cu SC Ana Teleferic SA Brașov, în vederea constituirii SC „Telefericul Poiana Brașov” SA Brașov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din stațiunea Poiana Brașov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov pentru derularea programului european „PEAD 2008”.

; Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Brașov, i cu suma de 2.138.563.70 lei, la asocierea cu municipiul Făgăraș în vederea realizării obiectivului „Modernizare îmbrăcăminte asfalt pe DJ 104J intravilan și DJ 104D intravilan, Municipiul Făgăraș”.

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 95.678 lei, fără TVA, pentru întocmirea documentației de licitație (expertiză) pentru „Reabilitare drum județean zona Poiana Mărului - Șinca”, proiectare și obținerea autorizațiilor de construire pentru lucrarea „Reabilitare DJ106 Șinca Nouă (DN 73A) - Vlădeni (DN1)” și a documentației pentru acorduri și avize pentru lucrarea „Reabilitare DJ 132B Homorod - Ionești”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare a unui sector de drum vicinal în categoria funcțională a drumurilor de interes județean și alocarea sumei de 140.000 lei, fără TVA pentru realizarea lucrărilor de pietruire a lungimii de 320m de drum.

Proiect de hotărâre privind modificarea programului județean de transport public de persoane prin modificarea, suplimentarea și aprobarea de trasee județene.

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cu suma de 27.000.000 lei de către Consiliul Județean Brașov, a proiectului multianual de realizare a lucrărilor de consolidare, renovare, reabilitare, refuncționalizare, eficientizare termică și dotări ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare și amenajări a unor obiective cultural - sportive și de agrement din municipiul Brașov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, cu suma de 400.000 lei, la Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie, pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații, sau continuarea sau finalizarea acestora de către unitățile de cult din județul Brașov.

Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică, conform Legii nr.33/1994, pentru obiectivul de investiții de interes local „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cu suma de 400.000 lei pentru finalizarea proiectului „Sistem de gestionare a deșeurilor menajere în zona turistică Bran” • 58.

 • 59.

 • 60.


Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei comunei Beclcan pentru susținerea acțiunilor de identificare și promovare a potențialului turistic din zona Bcclcan.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația „I-1OSPICE - Casa Speranței” și finanțarea cu echivalentul în lei. a sumei de 100.000 euro, pentru continuarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Parohia Ortodoxă Homorod și finanțarea cu suma de 200.000 lei pentru buna desfășurare a activității Centrului Social de Zi pentru Copii Defavorizați.

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de către Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2009. Diverse.


Vizat pentru legalitate, SECRETAR Mariana Tihărău

Puncte propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.12.2008

• Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de preemțiune al județului Brașov, cu privire la achiziționarea apartamentului nr.7, de la parterul imobilului situat în municipiul Brașov, P-ța Sfatului nr.25

 • ■  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Județul Brașov a unui împrumut în sumă de 18 milioane de euro pentru obiectivul de investiții,Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”.

 • ■  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final de implementare a proiectului „Inovații tehnologice folosite la eticientizarea serviciilor publice pentru situații de urgență în localitățile Bran, Moieciu, Fundata și Râșnov”.

 • ■  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare și a fișelor de evaluare a posturilor contractuale pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • ■  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de către Consiliul Județean Brașov a Centrului de zi pentru copii nevăzători „Raza de lumină” și aprobarea organigramei și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru acest centru.

 • ■  Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a unui imobil situat în Municipiul Făgăraș, str. Mihai Eminescu, nr.2, înscris în CF nr.8155/2, Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

 • ■  Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier județean Grapă Sebastian, prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Asociația „Speranța pentru Toți” Făgăraș și finanțarea cu suma de 7.800 lei în vederea achiziționării unui aparat auditiv pentru dl Bilă Mitică

V'                  Mugurel.

 • ■  Proiect de hotărâre privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Propuneri formulate de consilierii județeni în ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov din data de 16.12.2008

Propunerile domnului președinte Aristotel Căncescu privind :

 • • încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Donțu

Mihai Aurei, prin demisie și declararea ca vacant a locului de consilier județean ocupat de domnul Donțu Mihai Aurel;

 • • validarea mandatului de consilier județean al domnului Geman Marian

Propunerile d-lui consilier județean Maxim Adrian privind:

V-           • aprobarea plății sumei de 15.840 lei reprezentând contravaloarea

abonamentelor de parcare de tip universal pentru autoturismele proprietate a consilierilor județeni

 • • asocierea Județului Brașov cu Asociația Rhoma Heart - Ho RRRom

Brașov pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de electrificare în Gârcini

 • • cooperarea Județului Brașov cu CS Victoria Bod și finanțarea cu suma de

100.000 lei pentru participarea echipei la sezonul competițional 2008 -2009

Propunerea d-lui consilier județean Enache Paul privind:

 • •  cooperarea Județului Brașov cu Societatea Națională de Cruce Roșie a României - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 50.000 lei pentru buna funcționare și îndeplinirea misiunii acesteia

Propunerea domnului consilier județean Danu Aurelian privind :

 • •  Alocarea sumei de 340.000 lei comunei Șoarș pentru lucrări de reparații drumuri și buna funcționare a primăriei

Propunerea d-lui consilier județean Grapă Sebastian privind:

 • •  crearea unui comitet de dialog social între comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov și secretarul județului Brașov pe de o parte și ONG - uri pe de altă parte

 • •  prelungirea contractelor de închiriere, încheiate de unitățile sanitare publice de interes județean, pentru spațiile aparținând domeniului public al județului , precum și a contractelor de concesiune încheiate de județul Brașov pentru spațiile din domeniul public din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi și Cometei, până la 31 martie 2009

 • •  dotarea ambulațelor cu aparate GPS

Propunerile d-lui consilier județean Aranyoși Ștefan privind:

 • •  Cooperarea Județului Brașov cu Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov și finanțarea cu suma de 2.550 lei pentru editarea volumului "Ghidul Instituțiilor Publice și ONG- urilor din Județul Brașov”

 • •  Cooperarea județului Brașov cu Colegiul Național “Unirea” Brașov și

finanțarea cu suma de 8.000 lei pentru editarea volumului “O poveste pentru.....mine”, carte de promovare a relațiilor comunitare între toate

entitățile culturale etnice din județ

 • •  Cooperarea cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 18.000 loei pentru organizarea manifestărilor social - culturale și sportive a persoanelor cu deficiențe de vedere din județ

 • •  Cooperarea cu Fundația Prima Școală Românească și finanțarea cu suma de 100.000 lei pentru instalarea unui sistem de supraveghere video la Muzeul “Prima Școală Românească”.

Propunerea d-lui consilier județean Crăciun Dragoș Romulus privind:

• Aprobarea modificării listei de investiții din cadrul bugetului județului Brașov pe anul 2008 prin suplimentarea cu poziția : 7 camere foto fixe și 3 camere video mobile , și suma de 39.846,22 lei cu TVA, proiect Phare “Modernizarea activității serviciilor de evidența persoanelor la nivelul județului Brașov”.

Propunerile domnului consilier județean Coman Claudiu:

 • ■  Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului Județean de Închidere/Restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoane adulte adulte cu handicap pentru perioada 2008 - 2012.

 • ■  Proiect de hotărâre privind restructurarea Complexului de Servicii Timiș

- reducerea capacității prin închiderea CIA Timișul de Sus