Hotărârea nr. 12/2008

privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu SC RC – CF Trans SRL, SC REGIOTRANS SRL şi Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA din cadrul Ministerului Transporturilor în vederea realizării investiţiei “tren turistic”

ROMANȚA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


HOTĂRÂREA NR.12

din data de 4.02.2008

privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu SC RC - CF Trans SRL, SC REGIOTRANS SRL și Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA din cadrul Ministerului Transporturilor în vederea realizării investiției “tren turistic”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4.02.2008;

Analizând referatul nr. 1038/1.02.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu SC RC - CF Trans SRL Brașov, SC REGIOTRANS SRL Brașov și Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA din cadrul Ministerului Transporturilor în vederea realizării investiției “tren turistic”, precum și propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov de a fi împuternicit în vederea negocierii unui procent de participare al județului Brașov mai mare de 40% la această asociere;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”c” și alin.(6) lit.”a”, precum și art.102 alin.(l) din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu SC RC - CF Trans SRL Brașov. SC REGIOTRANS SRL Brașov și Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA din cadrul Ministerului Transporturilor în vederea realizării investiției “tren turistic”.

Art.2. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu, să negocieze aportul județului Brașov la această asociere evaluat Ia un procent mai mare de 40% și să semneze pentru județul Brașov contractul de asociere cu SC RC - CF Trans SRL Brașov, SC REGIOTRANS SRL Brașov și Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA din cadrul Ministerului Transporturilor, în vederea realizării investiției “tren turistic”.

PREȘEDI

Aristotel Câtidescu


Contrasem nează, SECRETAR Mariana Tihărău