Hotărârea nr. 119/2008

privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Săcele în vederea realizării obiectivului „Drum ocolitor al Municipiului Săcele”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

(Oiisitiiil JudețeanE-mail:office@judbrasov ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.119

din data de 31.05.2008

privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Săcele în vederea realizării obiectivului ..Drum ocolitor al Municipiului Săcele”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008;

Analizând referatul nr.4866/19.05.2008 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Săcele în vederea realizării obiectivului „Drum ocolitor al Municipiului Săcele”;

Ținând cond de Hotărârea nr.22/2008 a Consiliului Local Săcele privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investiției "Drum ocolitor al Municipiului Săcele” și Hotărârea nr.78/2008 a Consiliului Local Săcele privind asocierea Municipiului Săcele cu Județul Brașov pentru realizarea obiectivului “Drum ocolitor al Municipiului Săcele” ;

Având în vedere dispozițiile art.art.91 alin.l lit.e și alin.6 lit.c din Legea nr.215/2001, republicată:

în temeiul art. 97 și art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Săcele în vederea realizării obiectivului ..Drum ocolitor al Municipiului Săcele”.

Art.2.- Se aprobă contractul de asociere între Județul Brașov și Municipiul Săcele în vederea realizării obiectivului „Drum ocolitor al Municipiului Săcele”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.
JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


MUNICIPIUL SACELE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILU1 SĂCELE


NR.....................................


NR...................................


PROIECT:

CONTRA CT DE ASOCIERE

CAP.I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

JUDEȚUL BRAȘOV, persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Brașov, B-ul Eroilor nr.5, C.I.F. 4384150, legal reprezentat prin președintele Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, în calitate de ASOCIAT PRIM

Și

MUNICIPIUL SACELE, persoană juridică de drept public, cu sediul în P-ta Libertății nr.17, legal reprezentat prin primar Vasile Lața, în calitate de ASOCIAT SECUND

CAP. II- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1.- (1) Părțile contractante se asociaza in vederea realizării obiectivului “Drum ocolitor al municipiului Sacele ”

 • (2) Documentația tehnico-economica faza PT si DDE se va realiza de asociatul secund.

 • (3) întreținerea obiectivului după finalizare revine în exclusivitate asociatului secund Municipiului Sacele.

CAP. III- CADRUL LEGAL

Art. 3.1. Prezentul contract de asociere se încheie in conformitate cu:

 • 3.1.1. - Dispozițiile art.91 alin.(l) lit. „e” și alin.(6) lit.„a” și „c” și cu dispozițiile art.36 alin.(2) litera “e” si alin.(7) lit. “c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată.

 • 3.1.2. - Hotararea Consiliului Județean Brașov nr............privind asocierea

Județului Brașov cu Mun. Sacele în scopul realizării obiectivului “Drum ocolitor al municipiului Sacele”

 • 3.1.3. - Hotararea Consiliului Local al muncipiului Sacele nr............

privind asocierea Mun. Săcele cu Județul Brașov, în scopul realizării obiectivului “Drum ocolitor al municipiului Sacele”

CAP. IV- TERMENUL CONTRACTULUI

Art.4.1. - Prezentul contract de asociere este valabil pană la data de 31.12.2008;

Art.4.2. - Părțile contractante pot prelungi durata contractului prin act adițional de comun acord.

CAP. V. - APORTURILE PĂRȚILOR

Art. 5.1. - Pentru asigurarea serviciilor si lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract, ASOCIATUL PRIM contribuie cu fonduri pentru realizarea investiției, conform devizului general, Cap. C+M, din Studiul de Fezabilitate

Art. 5.2. - Pentru asigurarea serviciilor si lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract, ASOCIATUL SECUND contribuie cu :

 • -  documentația tehnică ( SF + PT + DDE)

 • -  asistenta tehnică de specialitate, pentru inițierea procedurilor de achiziție publică, privind atribuirea contractului de lucrări, derularea și urmărirea executării acestuia.

CAP. VI. - MODALITĂȚI DE PLA TĂ

Art. 5.1. - Decontarea lucrărilor la obiectivul menționat se va realiza pe baza situațiilor de lucrări prezentate de constructor si confirmate de Primăria Săcele.

Art. 5.2. - Lucrările si serviciile executate nu vor depăși valoarea fondurilor alocate de către cei doi asociati, cu excepția situației în care există o comandă scrisă din partea ambilor asociați.

CAP.VII. - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

Art. 7.1. - Obligațiile asociatului prim :

 • 7.1.1. - colaborează pe toata durata asocierii cu asociatul secund;

 • 7.1.2. - asigura plata serviciilor si lucrărilor stabilite prin contract;

Art. 7.2. - Obligațiile asociatului secund :

 • 7.2.1. - Asigură realizarea serviciilor stabilite prin contract;

 • 7.2.2. - Initiaza procedurile de achiziție privind atribuirea contractului de urmărire si de execuție a lucrărilor;

 • 7.2.3. - asigura asistenta tehnică de specialitate pe întreaga durata de derulare a contractului;

 • 7.2.4. - convoacă la solicitarea contractantului, comisia de recepție pe faze de execuție si la terminarea lucrărilor;

 • 7.2.5. - convoacă comisia de recepție finala, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

 • 7.2.6. - colaborează pe toata durata asocierii cu asociatul prim;

CAPITOLUL VIII - FORȚA MAJORĂ

Art. 8.1. - Prin forța majoră se înțelege o împrejurare externa cu caracter excepțional, mai presus de voința pârtilor, invincibilă și absolut imprevizibilă.

Art. 8.2. - Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 8.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 8.4. - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în 24 de ore și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

Art. 8.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți sa poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL IX. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9.1. - Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situații:

 • 9.1.1. - la expirarea duratei contractului, dacă părțile nu convin prelungirea acestuia prin act adițional;

 • 9.1.2. - în cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către una din pălii;

 • 9.1.3. - prin acordul ambilor asociați;

 • 9.1.4. - în cazul in care exista un interes public major care nu mai permite continuarea derulării contractului;

Art. 9.2. - Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligațiile părților vor fi îndeplinite pană la data la care va înceta contractul.

Art. 9.3.. - încetarea contractului prin ajungerea la termen (expirarea duratei de valabilitate), atrage stingerea obligațiilor părților contractante.

Art. 9.4. - Fiecare parte contractantă are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea contractului, într-unul din modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând și motivele acestei solicitări.

CAPITOLUL X. - LITIGII

Art. 10.1. - Litigiile apărute între părți în timpul derulării contractului se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art. 10.2. - Dacă părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabila, litigiile vor fi soluționate de instanțele de drept comun competente, conform legislației în vigoare.

CAPITOL UL XI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 11.1. - Prezentul contract intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Art. 11.2. - Completările sau modificările ce se vor aduce prezentului contract, după semnarea lui, se vor efectua prin act adițional, semnat și stampilat de cele doua părți.

Prezentul contract conține 4 file si s-a încheiat azi, .............., în 4 (patru)

exemplare, câte două pentru fiecare parte.

JUDEȚUL BRAȘOV prin:

MUNICIPIUL SĂCELE prin:

Președintele Consiliului Județean Brașov

Primarul Municipiului Săcele

SECRETAR Mariana Tihărău

SECRETAR Maria Andronic

Director Executiv D.A.P.L

Dănut Băncilă

Director Economic

Ovidiu Cioca

Director Economic Aurelia Popescu

Director Executiv

Gavril Sălăjan

Director D.I.U.A.T                Compartimentul Contencios Administrativ

Emil Cirica                                  Elena Dobre

Vizat juridic

întocmit și verificat Serviciul Investiții Laurențiu Pricope