Hotărârea nr. 118/2008

privind suplimentarea sumei alocate pentru realizarea Aeroportului Internaţional Braşov - Ghimbav cu suma de 206.095,03 lei şi prelungirea termenului contractului cu 60 de zile, în vederea finalizării lucrărilor prevazute în contract

ROMAN1A

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax:068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 118

din data de 21.05.2008

- privind suplimentarea sumei alocate pentru realizarea Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav cu suma de 206.095,03 lei și prelungirea termenului contractului cu 60 de zile, în vederea finalizării lucrărilor prevăzute în contract

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.05.2008;

Analizând referatul nr. 4854/19.05.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune suplimentarea sumei alocate pentru realizarea Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav cu suma de 206.095,03 lei și prelungirea termenului contractului cu 60 de zile, în vederea finalizării lucrărilor prevăzute în contract

Având în vedere dispozițiile art.19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suplimentarea cu 206.095,03 lei a sumei alocate în bugetul județului la Capitolul 84.02 - „Transporturi”, pentru realizarea Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav, din veniturile proprii suplimentare.

Art,2. Se aprobă prelungirea termenului contractului nr. 44/14.04.2008 pentru „Proiectare, execuție și operare Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav - Organizare de șantier” cu 60 de zile.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Economică.

a

ȘiContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău