Hotărârea nr. 114/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia „Umana” Braşov şi finanţarea cu suma de 137.000 lei pentru realizarea proiectului „Braşovul Virtual”

ROMANIA


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777 Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov.ro


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 114

din data de 21.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația „Umana” Brașov și finanțarea cu suma de 137.000 lei pentru realizarea proiectului „Brașovul Virtual”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.05.2008;

Analizând referatul nr. 4807/16.05.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Fundația „Umana” Brașov și finanțarea cu suma de 137.000 lei pentru realizarea proiectului „Brașovul Virtual”.

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Fundația Fundația „Umana” Brașov și finanțarea cu suma de 137.000 lei, sumă care va fi prevăzută în bugetul județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, pentru realizarea proiectului „Brașovul Virtual”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prinirecția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Lo/ală și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău