Hotărârea nr. 113/2008

privind aprobarea Acordului de Parteneriat al judeţului Braşov cu localităţile Bran, Moieciu, Fundata şi Râşnov în vederea derulării proiectului ”Inovaţii Tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.113

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea Acordului de Parteneriat al județului Brașov cu localitățile Bran, Moieciu, Fundata și Râșnov în vederea derulării proiectului ”Inovații Tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situații de urgență”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008

Analizând referatul nr.4816/16.05.2008 întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea Acordului de Parteneriat al județului Brașov cu localitățile Bran, Moieciu, Fundata și Râșnov în vederea derulării proiectului "Inovații Tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situații de urgență”;

Proiectul constituie obiectul contractului PHARE 2005/017-553.01.03.05.02 BV 868, aflat în faza de implementare;

Având în vedere prevederile art.14, art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”c” din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Acordul de Parteneriat al Județului Brașov cu localitățile Bran, Moieciu, Fundata și Râșnov în vederea derulării proiectului "Inovații Tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situații de urgență „

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la

îndeplinire a prezentei Integrare Europeană și


hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare,  ifecția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

ACORD DE PARTENERIAT

privind implementarea proiectului '‘Inovații tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situații de urgență în localitățile Bran, Moeciu, Fundata și Râșnov”,

Art. 1. Părțile

 • 1. Județul Brașov, cu sediul în Bd. Eroilor nr. 5, Brașov, jud. Brașov, cod fiscal 4384150 -partener principal

 • 2. Orașul Râșnov, cu sediul în Râșnov, str. I.L. Caragiale nr. 21. jud. Brașov, cod fiscal 4443353

 • - partener 1

 • 3. Comuna Moeciu, cu sediul in Moeciu, str. Branului nr. 17, jud. Brașov, cod fiscal 4443485 -partener 2

 • 4. Comuna Fundata, cu sediul in Fundata, str. Principală nr. 56, jud. Brașov, cod fiscal 4777280

 • - partener 3

 • 5. Comuna Bran, cu sediul in Bran, str. Principală .jud. Brașov, cod fiscal 4688736 - partener 4

au convenit următoarele:

Art 2. Obiectul

 • 2.1. Obiectul acestui parteneriat este de a implementa împreună proiectul:

“Inovații tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situații de urgență in localitățile Bran, Moeciu. Fundata și Râșnov”, care face obiectul contractului de grant nr. PHARE 2005/017-553.01.03.05.02 BV868 (Fondul de Modernizare Pentru Dezvoltarea Administrației La Nivel Local III-lV).

Obiectul contractului este achiziționarea a patru ATV-uri dotate cu echipamente de stingere a incendiilor, care vor fi repartizate celor patru consilii locale - parteneri ai Consiliului Județean, precum și instruirea personalului din cadrul serviciilor pentru situații de urgență, conform prevederilor proiectului.

Din punctul de vedere al contractului de finanțare ncrambursabilă, partcneriatul nu este o relație de afaceri ci o relație între două sau mai multe organizații, care implică distribuirea responsabilităților apărute în timpul dezvoltării unui proiect.

2.2 Propunerea de proiect, contractul de finanțare ncrambursabilă și anexele sale sunt parte integrantă acestui acord..

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • 3.1. Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor cererii de finanțare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

  Organizația

  Roluri și responsabilități în proiect

  Partener principal

  Depune propunerea de proiect, încheie contractul de finanțare, asigură cota de cofinanțare stabilită prin contract, coordonează implementarea proiectului.

  Partener 1

  Asigură cota de cofinanțare stabilită și participă la implementarea proiectului, conform atribuțiilor din contract. Deleaga o persoana (șeful serviciului de intervenții de urgenta) pentru a face parte din echipa de implementare a proiectului.

  Partener 2

  Asigură cota de cofinanțare stabilită și participă la implementarea proiectului, conform atribuțiilor din contract. Deleaga o persoana (șeful serviciului de intervenții de urgenta) pentru a face parte din echipa de implementare a proiectului.

  Partener 3

  Asigură cota de cofinanțare stabilită și participă la implementarea proiectului, conform atribuțiilor din contract. Deleaga o persoana (șeful serviciului de intervenții de urgenta) pentru a face parte din echipa de implementare a proiectului.

  Partener 4

  Asigură cota de cofinanțare stabilită și participă la implementarea proiectului, conform atribuțiilor din contract. Deleaga o persoana (șeful serviciului de intervenții de urgenta) pentru a face parte din echipa de implementare a proiectului.

3.2. Co-finanțarea operațiunilor

Partenerii vor asigura contribuția la acest proiect așa cum este precizat în cererea de finanțare și în prezentul acord.

Partenerul principal va contribui cu 51.674 Euro, partenerul 1 va contribui cu 5.000 Euro, partenerul 2 va contribui cu 5.000 Euro, partenerul 3 va contribui cu 1.200 Euro, partenerul 4 va contribui cu 8.000 Euro.

Organizația

Contribuția Ia proiect (Euro)

Partener principal

51.674

Partener 1

5.000

Partener 2

5.000

Partener 3

1.200

Partener 4

8.000

Total: 70.874 Euro

3.3. Plăți

Partenerul principal va deschide un cont separat pentru proiect.

Toate contribuțiile (finanțarea nerambursabilă și co-finanțarea adusă de fiecare partener) vor fi transferate în acest cont.

Toate plățile pentru proiect vor fi făcute de către partenerul principal din acest cont.

Plățile către partenerul principal vor fi făcute în baza prezentului accord de parteneriat și a hotărârilor consiliilor locale ale fiecărei entități administrative partenere.

Art 4. Durata acordului.

Durata acordului este de 12 luni, începând cu data începerii până la data finalizării proiectului.

Art. 5. Drepturi și obligații ale partenerilor

5(1) Partenerul principal va semna cererea de finanțare și contractul de finanțare.

5(2) Partenerul principal va consulta partenerii cu regularitate. îi va informa despre progresul acțiunii și le va furniza copii ale rapoartelor narative și financiare, la cererea acestora.

5(4)Partenerii vor acorda sprijin partenerului principal in toate acțiunile presupuse de procesul de implementare a proiectului, la solicitarea acestuia.

5(5) Partenerii locali au obligația dc a folosi bunurile achiziționate exclusiv în scopurile prevăzute în proiect.

Art. 6. Proprietatea.

6(1) Consiliul Județean este proprietarul vehiculelor si echipamentelor achiziționate, timp de 1 an începând cu data achiziționării lor. In această perioadă, vehiculele se vor afla în custodia partenerilor locali, în condițiile prevăzute în proiect.

La finalul acestei perioade, vehiculele vor fi transferate în proprietatea partenerilor (cele patru consilii locale).

Art 7. Dispoziții finale

 • 7.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

 • 7.2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • 7.3. Părțile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea română .

întocmit în 5 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Autoritatea Contractantă .

Semnături

Partener principal:

Partener 3,

Primar,

Moise Gârbacea


Director executiv Integrare Europeana Mihai Pascu

Data și locul: Brașov, .........


Partener 1

Primar,

Adrian Ioan Veștea

Data și locul: Râșnov,.........

Partener 2

Primar,

Nicolae Clinciu


Data și locul: Fundata,.....

Partener 4

Primar,

Gheorghe Hermeneanu

Data și locul: Bran,............


Data și locul: Moeciu,...........