Hotărârea nr. 112/2008

privind aprobarea completării Hotărârii nr. 49/2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind participarea judeţului Braşov la proiectul „EUROPE DIRECT”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanBd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov â IQNet g Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mall:office@judbrasov.ro
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.112

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea completării Hotărârii nr. 49/2008 a Consiliului Județean Brașov privind participarea județului Brașov la proiectul „EUROPE DIRECT”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea completării Hotărârii nr. 49/2008 a Consiliului Județean Brașov privind participarea județului Brașov la proiectul „EUROPE DIRECT”, în sensul aprobării cheltuielilor din cadrul proiectului, conform aplicației aprobate de către Reprezentanța Comisiei Europene în România, respectiv 88.500 lei, reprezentând fonduri nerambursabile prin programul PHARE, precum și un total de 138.000 lei reprezentând cofinanțare din bugetul local;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin.(l) lit.”a” din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și dispozițiile art. 91, (1) lit.”b” și alin.(3) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea și modificarea Hotărârii nr. 49/2008 a Consiliului Județean Brașov privind participarea județului Brașov la proiectul „EUROPE DIRECT”, după cum urmează:

  • - se aprobă detalierea pe articole și alinieate în bugetul local a sumei de 15.160 lei, reprezentând cofinanțarea acestui proiect, la Cap. 51.02 - „Autorități publice”, în loc de Cap. 67.02.-„Cultură, recreere și religie”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - se aprobă suplimentarea bugetului fondurilor nerambursabile la Cap. 51.08-„Autorități publice” cu suma de 88.500 lei, pentru proiectul „EUROPE DIRECT”, din contribuția externă, conform anexelor nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. - Președinte^Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția

ordor^eVThtBgrare Europeană și Direcția Economică.
Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău (/J

z7r. /

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2008


CAPITOLUL.

SUBCAPITOLUL                                                               mii lei

NR. CTR.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

PROGRAM AN 2008

TRIM.l

TRIM.II

TRIM.II1

TRIM.IV

1

TOTAL CHELTUIELI

15.16

0

15.16

0

0

2

CHELTUIELI CURENTE

9.16

0

9.16

0

0

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

0

0

0

4

Cheltuieli salariate in bani

10.01

0

0

0

0

0

5

Salarii de baza

10.01.01

0

6

Salarii de merit

10.01.02

0

7

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

8

Spor de vechime

10.01.04

0

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

>1

10

Alte sporuri

10.01.06

0

11

Ore suplimentare

10.01.07

0

12

Fond de premii

10.01.08

0

13

Prima de vacanta

10.01.09

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

15

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

0

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

19

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

21

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0

22

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0

0

0

0

0

23

lichele de masă

10.02.01

0

24

Norme de hrana

10.02.02

0

25

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

26

Locuința de serviciu folosita de salariat și familia sa

10.02.04

0

27

Transportul la si de la locul de muncă

10.02.05

0

28

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0

29

Contribuții

10.03

0

0

0

0

0

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

31

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

32

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

33

Contribuții de asigurări pentru accidente dc munca si boli

10.03.04

0

34

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

35

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

36

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate

10.03.07

0

37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

9.16

0

9.16

0

0

38

Bunuri si servicii

20.01

9.16

0

9.16

0

0

39

Furnituri de birou

20.01.01

9.16

9.16

40

Materiale pentru cură|cnie

20.01.02

0

41

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

42

Apa. canal si salubritate

20.01.04

0

43

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

44

Piese de schimb

20.01.06

0

45

Transport

20.01.07

0

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

49

Reparații curente

20.02

0

50

Hrana

20.03

0

0

0

0

0

51

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

52

Hrana pentru animale

20.03.02

0

53

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0

0

0

0

0

54

Medicamente

20.04.01

0

55

Materiaie sanitare

20.04.02

0

56

Reactivi

20.04.03

0

57

Dezifectanți

20.04.04

0

58

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

0

0

0

59

Uniforme si echipament

20.05.01

0

60

Lenjerie si accesorii dc pat

20.05.03

0

61

Alte obiecte dc inventar

20.05.30

0

62

Deplasări, detașări, transferări

20.06

0

0

0

0

0

63

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

64

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

65

Materiale de laborator

20.09

0

66

Cercetare-dezvoltarc

20.10

0

67

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

68

Consultanța și expertiză

20.12

0

69

Pregătire profesionala

20.13

0

70

Protecția muncii

20.14

0

71

Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pt.

20.15

0

72

Studii și cercetări

20.16

0

73

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

74

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

75

Reabilitare infrastructură programinundații pentru autorități publice locale

20.20

0

76

Meteorologie

20.21

0

77

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

78

Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor

20.23

0

79

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0

0

0

0

0

80

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0

^4/UO/ZUUO

82

Stabilirea riscului de (ară

20.24.03

0

83

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

84

Alte cheltuieli

2030

0

0

0

0

0

85

Reclama și publicitate

20.30.01

0

86

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

87

Prime de asigurare nOn-viață

20.30.03

0

88

Chirii

20.30.04

0

89

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

90

Fondul presedintelui/Fondul coducatorului instituției publice

20.30.07

0

91

Fondul Primului ministru

20.30.08

0

92

Executarea silită a creanțelor

20.30.09

0

93

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

94

TITLULUI DOBÂNZI

30

0

0

0

0

0

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

0

0

0

0

0

96

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

97

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

0

0

0

0

0

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

100

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

101

Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subimprumutate

30.02.03

0

102

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

103

Alte dobânzi

30.03

0

0

0

0

0

104

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

105

Dobânda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

106

Dobânzi aferente împrumuturile temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

107

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

108

Plăți de dobânzi si comisioanețdobanziie si comisioanele la opeatiunile de leasing)

30.03.05

0

109

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0

0

0

0

0

110

Subvenții pe produse

40.01

0

111

Subvenții pe activități

40.02

0

112

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

113

Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de călători

40.04

0

114

Subvenții pentru trannsportul de călători cu metroul

40.05

0

115

Acțiuni de ecologizarc

40.06

0

116

Valorificarea cenușilor de pirită

40.07

0

117

Subvenții pentru dobânzi la credite bancare

40.08

0

118

Plăți către angajatori pentru formarea profesionala a angajaților

40.09

0

119

Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca

40.10

0

120

Prime acordate producătorilor agricoli

40.11

0

z4/ub/2uua

121

Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pntru factorii de risc din agricultură

40.12

0

122

Stimularea exporturilor

40.13

0

123

Susținere infrastructurii de transport

40.14

0

124

Sprijinirea producătorilor agricoli

40.15

0

125

Programe de coservare sau de închidere a minelor

40.16

0

126

Programe de protecție socialăși integrare socioprofcsională a persoanelor cu handicap

40.17

0

127

Protecție sociala în sectorul minier

40.18

0

128

Plăți pentru stimularea creării de locuri de munca

40.19

0

129

Alte subvenții

40.30

0

130

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0

0

0

0

0

131

Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului

50.01

0

132

Fond de intervenție la dispoziția Guvernului

50.02

0

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si

50.04

0

134

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE

51

0

0

0

0

0

135

Transferuri curente

51.01

0

0

0

0

0

136

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

137

Finanțarea de baza a învățământului superior

51.01.02

0

138

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

139

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

51.01.04

0

140

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

141

Transferul din Fondul de intervenție

51.01.06

0

142

Transferul din bugetul dc stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

51.01.07

0

143

Transferu din bugetul dc stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj

51.01.08

0

144

Transferul privind contribuții dc sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen

51.01.09

0

145

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv

51.01.10

0

146

Transferul din bugetul de stat către bugetul fondului național unic dc asigurări sociale de sănătate

51.01.11

0

147

Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii

51.01.12

0

148

Transferul pentru lucrările de cadastru imobiliar

51.01.13

0

149

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

150

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile dc asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

151

Transferul din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

51.01.16

0

152

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat

50.01.17

0

153

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a

51.01.18

0

24/0b/2UU«

154

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului na|ional unic de asigurări sociale de sănătate

51.01.19

0

155

Transferul din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale

51.01.20

0

156

Transferul din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuția persoanelor aflate în concediu medical din cauza accidentelor de munca sau boală profesională

51.01.21

0

157

Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului

51.01.22

0

158

Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanțelor bugetare

51.01.23

0

159

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrattv-teritoriaie în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

160

Programe pentru sanatate

51.01.25

0

161

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

162

Întreținerea infrastructurii rutiere

5I.01.2S

0

163

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social

51,01,31

0

164

Reabilitarea termica a clădirilor de locuit

51.01.32

0

165

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.35

0

166

Sprijin financiar la constituirea familiei

51.01.36

0

167

Transferuri de capital

51.02

0

0

0

0

0

168

Finanțarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

51.02.01

0

169

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

51.02.02

0

170

Programul pentru pietruirea drumurilor și alimentarea cu apă a

51.02.03

0

171

Programul pentru construcții de locuințe și Săli de sport

51.02.04

0

172

Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism

51.02.05

0

173

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termolîcarc

51.02.06

0

174

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

51.02.07

0

175

Aparatură medicală si echipamente de comunicații in urgenta

51.02.08

0

176

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

51.02.09

0

177

Plăti din contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

51.02.10

0178

Transferuri pentru reparatiicapitale la spitale

51.02.11

0

179

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

180

Dezvoltarea infrastructurii rutiere

51,02.13

0

181

Programe multianuale de mediu si gospodărire a apelor

51.02.14

0

182

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

0

0

0

0

183

A. Transferuri interne.

55.01

0

0

0

0

0

184

Restructurarea industriei de apărare

55.01.01

0

185

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman

55.01.02

0

186

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

187

Fondul de garantare împrumuturilor acordate întreprinderilor mici și mijlocii

55.01.04

0

188

Programul dc realizare a sistemului național antigrindina

55.01.05

0

189

Sprijinirea proprieterilor de păduri

55.01.06

0

190

Programe comunitare

55.01.07

0

191

Programe PHARE

55.01.08

0

192

Programe ISPA

55.01.09

0

193

Programe SAPARD

55.01.10

0

194

Cofinanțarea asistenței financiare ncrambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

55.01.11

0

195

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu

55.01.12

0

196

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

197

Fond Național dc Prcadcrare

55.01.14

0

198

Fond Roman dc Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

199

Sprijinirea înființării de noi intreprinderi și susținerea deyvoltării

55.01.16

0

200

Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor dc munca și a bolilor profesionale

55.01.17

0

201

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

202

Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea,

55.01.26

0

203

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

204

■{.Transferuri curente în străinătate către organiyații

55.02

0

0

0

0

0

205

Contribuții și cotivații la organisme internaționale

55.02.01

0

206

Cooperare economică internațională

55.02.02

0

207

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

208

C. Contribuția României la bugetul U:E.

55.03

0

0

0

0

0

209

Contribuții din taxe vamale

55.03.01

0

210

Contribuții din resurse bazate pe TVA

55.03.02

0

211

Contribuții din resursa bazata pe VNB

55.03.03

0

212

Alte contribuții

55.03.10

0

213

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0

0

0

0

0

214

Asigurări sociale

57.01

0

215

Ajutoare sociale

57.02

0

0

0

0

0

216

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

217

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

218

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0

0

0

0

0

219

Burse

59.01

0


XM/UO/ZUUO

220

Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale

59.02

0

221

Finanțarea partidelor politice

59.03

0

222

Sprijinirea organiyațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit legii

59.04

0

223

Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intolerantei

59.05

0

224

Producerea și distribuirea filmelor

59.06

0

225

Sprijinirea activității romanilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora

59.07

0

226

Programe pentru tineret

59.08

0

227

Despăgubiri acordate producătorilor în caz de calamități naturale în agricultură

59.09

0

228

Fond la dipozitia primului ministru pt.sprijinirea comunităților ramanesti de pretutindeni

59.10

0

229

Asociații si fundații

59.11

0

230

Susținerea cultelor

59.12

0

231

Contribuia statului pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara grani'elor

59.13

0

232

Contribuia statului la salariy;irea personalului de cult

59.14

0

233

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

234

Promovarea imaginii ;I intereselor romane;ti peste hotare

59.16

0

235

Despăgubiri civile

59.17

0

236

Despăgubiri pentru animale sacrificate în vedrea prevenirii epizooților

59.18

0

237

Indemnizația de merit

59.19

0

238

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

239

Comenzi de stat pentru cârti si publicații

59.21

0

240

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

241

Finanțarea Ansablului"Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighct"

59.23

0

242

Finanțarea ansamblului "Memorialul revoluției -Decembrie 1989"din municipiul Timișoara

59.24

0

243

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

0

244

Sume acordate membrilor Academiei Romane

59.26

0

245

Renta viagera agricola

59.27

0

246

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6

0

6

0

0

247

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

6

0

6

0

0

248

Active fixe

71.01

6

0

6

0

0

249

Construcții

71.01.01

0

Z4/UWZUUB

250

Masini.echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

251

Mobilier.aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

4

4

252

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale )

71.01.30

2

2

253

Stocuri

71.02

0

0

0

0

0

254

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

255

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0

0

0

0

0

256

Active financiae

72.01

0

0

0

0

0

257

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

258

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0

0

0

0

0

259

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI!

80

0

0

0

0

0

260

împrumuturi acordate pentruobiectivc aprobate prin convenții

80.01

0

261

împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conven'ii bilaterale și interguvernamentale

80.02

0

262

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

0

263

Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj

80.04

0

264

împrumuturi acordate pentru construirea , cumpărarea reabilitarea , consolidarea și extindere unor locuințe

80.05

0

265

Microcredite acordate persoanelor fizice care dcsfă(oară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale

80.06

0

266

împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice

80.07

0

267

Fondul dc rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

0

268

împrumuturi acordate dc agențiile guvernamentale și administrate prin agenții dc credit

80.09

0

269

Alte împrumuturi

8030

0

270

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0

0

0

0

0

271

Rambursări dc credite externe

81.01

0

0

0

0

0

272

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

273

Rambursări de credite externe garantate si derecte subimprumutate

81.01.02

0

274

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

275

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

276

Rambursări dc credite interne

81.02

0

0

0

0

0

277

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

278

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

279

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.06

0

280

REZERVE/EXCEDENT/DEFICIT

0

281

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFIC1T

90

0

282

Rezerve

91.01

0

283

Excedent

92.01

0

284

Deficit

93.01

0

ORDONATOR DE CREDITE,

SEF SERVICIU BUGET,


'C&

LISTA PROVIZORIE a obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare de la bugetul local, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

Nr. crt.

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

Capacitati

Termen PIF

Termen general, din care:

6

A. Lucrări in continuare

B. Lucrări noi

C. Investiții definite confrom legii 273/2006

6

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

6

Corona buget local

A. Lucrări in continuare

B. Lucrări noi

C. Investiții definite confrom legii 273/2006

6

Anexa 1b

Consiliul Județean Brașov

Buget local

LISTA poziției "Alte cheltuieli de investiții", defalcata pe categorii de bunuri finanțate din bugetul local, definite conform art.42 alin(2) lit a-e din OUG 45/2003

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Termen PIF

Nr. si data documentului

Total general, din care:

6

1. Achiziții imobile

II. Dotări independente

6

III. Studii fezabilitate

IV. Consolidări, expertize

V. Foraj, cartare

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatie, pe capitole bugetare:

'..oron.-i burj ■< local

Total, din care:

II. Dotări independente

6

Laptop+DVD writer+DVD player+HDD+RAM+Recorder

buc

1

2

Plasma TV + cabluri interconectare

buc

1

2

Site

buc

1

2

Anexa ■ 3


! '

Ar/sfo/e/ Co^cezcjx-


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE PE ANUL 2008 Corona nerambursabile

■WST»-. * *

IfâjifcRd,

■EBKEFîSieZ;

01

CHELTUIELI-TOTAL (01+70+79)

88.50

0.00

88.50

0.00

0.00

02

01.CHELTUIELI CURENTE (rd.10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

65.50

0.00

65.50

0.00

0.00

03

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05

Salarii de baza

10.01.01

0.00

06

Salarii de merit

10.01.02

0.00

07

Indemnizații de conducere

10.01.03

0.00

08

Spor de vechime

10.01.04

0.00

09

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

10

Alte sporuri

10.01.06

0.00

11

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

12

Fond de premii

10.01.08

0.00

13

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

15

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

19

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0 00

21

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.00

22

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.02

0.00

0.00

23

Tichete de masa

10.02.01

24

Norme de hrana

10.02.02

25

Uniforme si echipament obliqatoriu

10.02.03

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

27

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

28

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

29

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

31

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

0.00

32

Contribuții de asiqurari sociale de sanatate

10.03.03

0.00

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

34

Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

35

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

36

Contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariate

10.03.07

0.00

37

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

65.50

0.00

65.50

0.00

0.00

38

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

39

Furnituri de birou

20.01.01

16.00

16.00

40

Materiale pentru curățenie

20.01.02

41

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

42

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

43

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

44

Piese de schimb

20.01.06

0.00

45

Transport

20.01.07

0.00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.00

4.00

48

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

49

Reparații curente

20.02

50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana pentru oameni

20.03.01

52

Hrana pentru animale

20.03.02

53

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.01.04 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Medicamente

20.04.01

55

Materiale sanitare

20.04.02

56

Reactivi

20.04.03

57

Dezinfectanti

20.04.04

58

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

20.05

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

59

Uniforme si echipament

20.05.01

60

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

61

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.00

6.00

62

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Deplasări interne, detaasari, transferări

20.06.01

64

Deplasări in străinătate

20.06.02

65

Materiale de laborator

20.09

66

Cercetare-dezvoltare

20.10

67

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

12.00

12.00

68

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

69

Preqatire profesionala

20.13

0.00

70

Protecția muncii

20.14

71

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

72

Studii si cercetări

20.16

73

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

74

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții

20.19

183

ggggg

WKi

75

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

76

Meteorologie

20.21

77

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

78

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

79

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

81

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

82

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

83

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

84

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

20.30

27.50

0.00

27.50

0.00

0.00

85

Reclama si publicitate

20.30.01

20.00

20.00

86

Protocol si reprezentare

20.30.02

6.00

6.00

87

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

88

Chirii

20.30.04

89

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

90

Fondul Președintelui/ Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

91

Fondul Primului ministru

20.30.08

92

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

93

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1 50

1.50

94

TITLUL III DOBÂNZI (cod

30.01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)

30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Transferuri curente

51.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

168

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)

51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

183

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.08)

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ciodfndi catar

' ■ Triin i ' .

210

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

C. Contribuția României la bugetul U.E. (cod 55.03.001 la 55.03.10)

55.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

252

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

253

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01+71.02)

71

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

254

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (cod

71.01.01 la 71.01.30)

71.01

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

255

Construcții

71 01.01

256

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

257

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

19.00

19.00

258

Alte active fixe

71 01.30

4.00

4.00

259

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

261

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

262

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

263

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

264

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

276

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

277

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01 la 81.01.06)

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

282

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01 la 81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

LISTA PROVIZORIE a obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare de la bugetul local, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

Nr. crt.

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

Capacitati

Termen PIF

Termen general, din care:

23

A. Lucrări in continuare

B. Lucrări noi

C. Investiții definite confrom legii 273/2006

23

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

23

Corona nerambursabile

Total, din care:

A. Lucrări in continuare

B. Lucrări noi

C. Investiții definite confrom legii 273/2006

23

Anexa 1b

Consiliul Județean Brașov

Nerambursabile

LISTA poziției "Alte cheltuieli de investiții", defalcata pe categorii de bunuri finanțate din bugetul local, definite conform art.42 alin(2) lita-e din OUG 45/2003

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Termen PIF

Nr. si data documentului

Total general, din care:

23

I. Achiziții imobile

II. Dotări independente

23

III. Studii fezabilitate

IV. Consolidări, expertize

V. Foraj, cartare

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatie, pe capitole bugetare:

i 'I J , J :;ih             1

Total, din care:

II. Dotări independente

23

Laptop+DVD writer+DVD player+HDD+RAM+Recorder

buc

1

8.5

Plasma TV + cabluri interconectare

buc

1

10.5

Site

buc

1

4