Hotărârea nr. 111/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - Braşov şi finanţarea cu suma de 67.000 lei, pentru organizarea celei de a 17-a Conferinţe trienale a EAPR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.111

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr - Brașov și finanțarea cu suma de 67.000 lei, pentru organizarea celei de a 17-a Conferințe trienale a EAPR

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008

Analizând referatul nr.4814/16.05.2008 întocmit de Direcția Coordonare J

Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr -Brașov și finanțarea cu suma de 67.000 lei, pentru organizarea celei de a 17-a Conferințe trienale a EAPR, care se va desfășura la Brașov în perioada 6-10 iulie 2008;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Institutul Național de


Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr - Brașov și finanțarea cu suma de 67.000 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2008, la Cap.65.02 - „ învățământ”, pentru organizarea celei de a 17-a Conferințe trienale a EAPR, care se va desfășura la Brașov în perioada 6-10 iulie 2008.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Di:

cția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău