Hotărârea nr. 110/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Federaţia Europeană Europarc „Federaţia pentru Natură şi Parcuri Naţionale din Europa” şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, pentru organizarea Conferinţei anuale EUROPARC 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mai!:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.IIO

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Federația Europeană Europarc „Federația pentru Natură și Parcuri Naționale din Europa” și finanțarea cu suma de 20.000 lei, pentru organizarea Conferinței anuale EUROPARC 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008

Analizând referatul nr.4812/16.05.2008 întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Federația Europeană Europarc „Federația pentru Natură și Parcuri Naționale din Europa” și finanțarea cu suma de 20.000 lei, pentru organizarea Conferinței anuale EUROPARC 2008, care se va desfășura în luna septembrie la Complexul Alpin din Poiana Brașov;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Federația Europeană Europarc „Federația pentru Natură și Parcuri Naționale din Europa” și finanțarea cu suma de 20.000 lei, din bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2008 la Cap.67.02 -„Cultură recreere și religie”, pentru organizarea Conferinței anuale EUROPARC 2008, care se va desfășura în luna septembrie la Complexul Alpin din Poiana Brașov;

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâr> prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Diregți ipistrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău