Hotărârea nr. 11/2008

privind aprobarea continuării proiectului privind construirea Spitalului Clinic de Urgenţă şi continuarea activităţii SC HOSPITAL PROJECT SRL

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CoasmiU juGsrkanE-mail:office@judbrasov ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.l 1

din data de 4.02.2008

privind aprobarea continuării proiectului privind construirea Spitalului Clinic de Urgență și continuarea activității SC FIOSP1TAL PROJECT SRL

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4.02.2008;

Analizând referatul nr.538/1.02.2008 întocmit de către Direcția Investiții

J                                 »

Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se supune analizei solicitarea SC Hospital Project SRL privind aprobarea de către Consiliul Județean Brașov, în calitate de acționar majoritar, a continuării proiectului de construire a Spitalului Clinic de Urgență cu amplasament în localitatea Hărman și continuarea activității SC HOSPITAL PROJECT SRL;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”d” și alin.5 lit.”a" pnct 3 din Legea nr.215/2001, republicată;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă continuarea proiectului privind construirea Spitalului Clinic de Urgență cu amplasament în localitatea Hărman, ce va fi derulat prin SC HOSPITAL PROJECT SRL.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

i I/Ua