Hotărârea nr. 107/2008

privind cooperarea Judeţului Braşov cu Liceul “Andrei Mureşanu” Braşov şi finanţarea cu suma de 5.500 lei, pentru participarea echipei formată din doi profesori şi doi elevi la Festivalul de teatru al liceelor de la Bordeaux, Franţa

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:office@judbrasov ro


Cod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.107

din data de 31.05.2008

privind cooperarea Județului Brașov cu Liceul “Andrei Mureșanu” Brașov și finanțarea cu suma de 5.500 lei, pentru participarea echipei formată din doi profesori și doi elevi la Festivalul de teatru al liceelor de la Bordeaux, Franța

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008 ;

Analizând propunerea domnului consilier județean Aranyoși Ștefan, privind aprobarea finanțării cu suma de 5.500 lei, pentru participarea echipei formată din doi profesori și doi elevi, ai Liceului “Andrei Mureșanu” Brașov la Festivalul de teatru al liceelor de la Bordeaux, Franța, desfășurat în cadrul Proiectului educațional “Etoile”, precum și adresa Liceul “Andrei Mureșanu” Brașov înregistrată sub nr.3904/2008;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” și alin. (5) lit.”a” pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Liceul “Andrei Mureșanu” Brașov și finanțarea cu suma de 5.500 lei, din bugetul județului Brașov pe anul 2008, Cap.67.02 - “Cultură, recreere și religie” pentru participarea echipei formată din doi profesori și doi elevi la Festivalul de teatru al liceelor de la Bordeaux, Franța, desfășurat în cadrul Proiectului educațional “Etoile”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.

PREȘEDINT Aristotel CăneaContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău