Hotărârea nr. 103/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 6.910 Euro pentru participarea echipei de informatică a colegiului la concursul „American Computer Science League” din SUA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

ConsiliulJudețeari


mail:qbv@deuroconsult.ro

www.brasovcounly.ro


Cod-F 16
HOTĂRÂREA NR. 103

din data de 21.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 6.910 Euro pentru participarea echipei de informatică a colegiului la concursul „American Computer Science League” din SUA

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21 mai 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2839/15.05.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în Iei a sumei de 6.910 Euro pentru participarea echipei de informatică a colegiului la concursul „American Computer Science League” din SUA;

Având în vedere prevederile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 6.910 Euro, sumă care va fi prevăzută în bugetul județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, pentru participarea echipei de informatică a colegiului la concursul „American Computer Science League”, care se va desfășură la Marriottsville - Maryland SUA, în perioada 17 mai - 1 iunie 2008.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDIlffț’E

Aristotel CăiContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău