Hotărârea nr. 102/2008

privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Braşov prin Consiliul Judeţean Braşov în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţiera capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţie de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru” precum şi a cheltuielilor judeţului Braşov legate de proiect

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov ro


HOTĂRÂREA NR.102

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov în managementul și implementarea proiectului .^Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățiera capacității și calității sistemului de intervenție în situație de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru” precum și a cheltuielilor județului Brașov legate de proiect

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008

Analizând referatul întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea activităților cu care va fi implicat Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov în managementul și implementarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățiera capacității și calității sistemului de intervenție în situație de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru" precum și a cheltuielilor județului Brașov legate de proiect;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.494/2007 privind participarea Județului Brașov în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvania”:

în conformitate cu prevederile cuprinse în Secțiunea 11.3 din Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POR 2007-20013 - „Imbunătățierea infrastructurii sociale”, domeniul de intervenție 3.3 - „îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”;

Având în vedere prevederile art.91 alin.5 lit.”a” pct.8 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă activitățiile cu care va fi implicat Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov în managementul și implementarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățiera capacității și calității sistemului de intervenție în situație de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru" (denumit în continuare Proiect) conform Cererii de finanțare cuprinsă în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă suportarea de către Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov a sumei de 119.438,67 lei, reprezentând contribuția proprie de 16,67% din procentul de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului.

Art.3. - Se aprobă_suportarea de către Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov a sumei de 2.666,66 lei. reprezentând contribuția proprie de 1/6 -a parte din valoarea cheltuielilor neeligibile ale Proiectului, precum și a TVA-ului aferent cheltuielilor neeligibile precum și a orcaror costuri suplimentare care pot survenii în perioada implementării Proiectului.

Art.4. - Se aprobă contribuția de 1.135.174.00 lei pentru suportarea TVA-ului aferent cheltuielilor eleigibile ale proeictului, cu recuperarea acestuia de la bugetul de stat.

Art.5. -Se aprobă asigurarea de către Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov a resurselor financiare necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursarii/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art,6. - Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului sunt inspectoratele județene pentru situații de urgență din Regiunea 7 Centru, indicate în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. - Transferul echipamentelor achiziționate prin intermediul Proiectului se va realiza printr-un contract de comodat, închiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvania" și fiecare utilizator final

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Administrație Publică Locală.