Proces verbal din 27.01.2021

Ședință ordinară – 27.01.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL


PROCESUL-VERBAL

al ședinței ordinare a lunii ianuarie a Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 27 ianuarie 2021

Prin Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 58 din 21 ianuarie 2021, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

în sală au fost prezenți 22 consilieri locali din cei 22 consilieri locali în funcție.

La ședință participă, fără drept de vot, domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, precum și Felicia Sava - Popa.

De asemenea, au mai fost prezenți:

 • - Bănucu Ileana, director Direcția Tehnică;

 • - Mariana Gogea, director adjunct Direcția Economică;

 • - Marin Pop, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

 • - Marian Tănase, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, care asigură funcționarea sistemului de vot;

 • - Operatorul S.C. MAGNETIC 0 PRODUCTION S.R.L., societatea care asigură transmiterea live a ședinței CLM Buzău.

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a fost adus la cunoștință publică prin grija domnului Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, prin intermediul presei locale, precum și pe pagina de internet a primăriei, și cuprinde:

 • 1 .- depunere jurământ consilier local supleant Constantin Dinu;

 • 2 .- proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți;

 • 3 .- proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

 • 4 .- proiect de hotărâre PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI "SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ, REGENERARE URBANĂ”;

 • 5 .- proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2021 - 2022;

 • 6 .- proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021;

 • 7 .- proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Buzău;

 • 8 .- proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune și concesionarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău;

 • 9 .- proiect de hotărâre privind aprobarea CONTRACTULUI - CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DEȘEURI MUNICIPALE (COLECTATE SI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE SI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE LA NIVELUL UAT MUNICIPIUL BUZĂU), gestionate prin serviciul de salubrizare S.C. RER SUD SA;

 • 10 .- proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă;

 • 11 .- proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajare mezanin Bloc 8 F, G, H - Bdul Unirii, prin schimbarea funcțiunii din birouri în apartamente”:

 • 12 .- proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”;

 • 13 .- proiect de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 09.02.2021, ora 12:00, respectiv 11.02.2021, ora 12:00;

 • 14 .- proiect de hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău;

 • 15 .- proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. BUZĂU;

 • 16 .- proiect de hotărâre privind prelungirea mândrului menttor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS;

BUZĂU;                   ' wMii

 • 17 .- proiect de hotărâre privind prelungirea mandâtului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. PIETb^TÂRGURI SI OBOARE S.A. BUZĂU;

 • 18 .- proiect de hotărâre privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

 • 19 .- proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019;

 • 20 .- proiect de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău;

 • 21 .- proiect de hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2021;

 • 22 .- proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

 • 23 .- proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2021;

 • 24 .- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare;

 • 25 .- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU;

 • 26 .- proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeței locative cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, bloc C1 Centru, parter;

 • 27 .- proiect de hotărâre pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 6.479/2004 încheiat între Municipiul Buzău și domnul PETCU ALEXANDRU;

 • 28 .- proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soților Nazâru loan și Nazâru Anișoara;

 • 29 .- proiect de hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local - 7;

 • 30 .- alte probleme ale activității curente.

XXX

Secretarul general al municipiului Buzău a supus aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al ședinței din data de 22 decembrie 2020.

Cu 22 voturi pentru, domnii consilieri locali aprobă în unanimitate procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 22 decembrie 2020.^

în continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul general al municipiului Buzău, adresează rugămintea domnului consilier local Vasile Murguleț, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

XXX

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, care este adoptată cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

 • XXX

 • 1. Depunere jurământ consilier local supleant Dinu Constantin;

Secretarul general al municipiului Buzău a dat citire încheierii de ședință din data de 05.01.2021, pronunțată de Judecătoria Buzău în dosarul civil nr. 15918/200/2020, definitivă prin neapelare, prin care a fost validată alegerea în funcția de consilier local a domnului Dinu Constantin.

Domnul Dinu Constantin a depus jurământul.

Secretarul general a anunțat că, după depunerea acestui jurământ, Consiliul Local are 23 de consilieri locali în funcție, fiind prezenți 23 consilieri locali.

XXX

 • 2. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 44/15.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru, 1 abținere (Florescu Constantin) și

6 voturi împotrivă (Roșioru Silviu - Laurențiu, Suditu Marius, Cîrstea Petrică - Irinei, Sangiu Florin, Olariu Vasile).

XXX


 • 3. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 5 abțineri (Suditu Marius, Neder Andrei, Cîrstea Petrică Irinel, Sangiu Florin și Olariu Vasile) și 1 vot împotrivă (Roșioru Silviu - Laurențiu).

XXX

 • 4. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI "SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ, REGENERARE URBANĂ";

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, completat cu amendamentul pe care acesta l-a propus, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 5. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2021 - 2022;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 6. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021;

Domnul consilier lonuț - Sorin Apostu, viceprimarul municipiului Buzău a precizat că se vor efectua modificări, la cererea domnilor consilieri locali Andrei Neder și George Aurelian Vlad, după cum urmează:

 • - la pct. 19, în locul domnului Ștefan Țăndărescu va fi domnul George Aurelian Vlad;

 • - la pct. 23, în locul domnului Florin Sangiu, va fi domnul Andrei Neder;

 • - la pct. 33, în locul domnului George Aurelian Vlad, va fi Ștefan Țăndărescu;

 • - la pct. 38, în locul domnului Andrei Neder, va fi Florin Sangiu.

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Buletinele de vot sunt pe masă.”

Domnul consilier local Vasile Olariu, președintele Comisiei de validare, comunică rezultatul votului secret privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 - 2021:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE: Toți membrii au avut 23 voturi DA;

COMISIA PENTRU EVALUARE Șl ASIGURARE A CALITĂȚII: Toți membrii au avut 23 voturi DA;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

 • XXX

 • 7. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Buzău;

Domnul consilier lonuț - Sorin Apostu, viceprimarul municipiului Buzău:

“Vreau să fac o completare, în sensul că se vor adăuga încă două persoane pe buletinul de vot, doamna Giga Posedaru și doamna Raluca Bobescu.”

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Buletinele de vot sunt pe masă.”

/.*/ /''TF'Sv y

Domnul consilier local Vasile Olariu, președintele Comisiei d^yali,dare comunică rezultatul votului secret privind constituirea Comisiei \ Tehnice fele Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Buzău:

Domnul lonuț - Sorin Apostu: 20 voturi DA și 3 voturi NU;

Domnul Viorel Constantinescu: 23 voturi DÂ;

Domnul Aurelian Mares: 23 voturi DA;

Doamna Ana Tomoiu: 23 voturi DA;

Domnul Daniel Popa: 23 voturi DA;

Domnul Ionel Stănută: 23 voturi DA;

Doamna Elena-Sorina Leau: 23 voturi DA;

Doamna Olga Posedaru: 23 voturi DA;

Doamna Raluca Bobescu: 23 voturi DA.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

 • 8. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune și concesionarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Roșioru Silviu - Laurențiu, Suditu Marius, Cîrstea Petrică - Irinel și Florescu Constantin).

XXX

 • 9. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea CONTRACTULUI - CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR NETE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DEȘEURI MUNICIPALE (COLECTATE Șl TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE Șl ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE LA NIVELUL UAT MUNICIPIUL BUZĂU), gestionate prin serviciul de salubrizare S.C. RER SUD SA;

Domnul consilier lonuț - Sorin Apostu, viceprimarul municipiului Buzău:

“Vreau să fac o precizare la acest proiect, în sensul că forma Anexei pe care o vom supune la vot să fie cea cu modificările, trimisă pe intranet, în urma amendamentelor dezbătute la comisiile de specialitate.”

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

 • 10. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 16 voturi pentru, 6 abțineri (Roșioru Silviu -Laurențiu, Suditu Marius, Neder Andrei, Cîrstea Petrică - Irinel, Sangiu Florin și Olariu Vasile) și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

 • 11. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Amenajare mezanin Bloc 8 F, G, H - Bdul Unirii, prin schimbarea funcțiunii din birouri în apartamente”;

Domnul Constantin Toma, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, a retras de pe ordinea de zi proiectul menționat mai sus.

XXX

 • 12. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru, 1 abținere (Roșioru Silviu -Laurențiu) și 3 voturi împotrivă (Neder Andrei, Sangiu Florin și Olariu Vasile).

XXX

 • 13. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii

Page 8 of 14 legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății/Col^

SUD" 8.A. Buzău, din data de 09.02.2021, ora 12:00, respectwlO ora

\\ «A                 i /’£ //

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 3 abțineri (Roșioru Silviu -Laurențiu, Suditu Marius și Cîrstea Petrică - Irinel).

XXX

 • 14. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație, aprobarea planului de selecție pentru administratorii S.C. URBIS SERVS.R.L. Buzău;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 15. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS SERVS.R.L. BUZĂU;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 6 abțineri (Roșioru Silviu -Laurențiu, Suditu Marius, Neder Andrei, Cîrstea Petrică - Irinel, Sangiu Florin și Olariu Vasile).

XXX

 • 16. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. BUZĂU;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 2 abțineri (Suditu Marius și Cîrstea Petrică - Irinel) și 4 voturi împotrivă (Roșioru Silviu - Laurențiu, Sangiu Florin, Florescu Constantin și Olariu Vasile).

XXX

 • 17. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI Șl OBOARE S.A. BUZĂU;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 4 abțineri (Suditu Marius, Neder Andrei, Cîrstea Petrică - Irinel și Olariu Vasile) și 2 voturi împotrivă (Roșioru Silviu - Laurențiu și Florescu Constantin).

XXX

 • 18. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 19 voturi pentru, 3 abțineri (Neder Andrei, Sangiu Florin și Olariu Vasile) și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

 • 19. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

 • 20. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău;

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Buletinele de vot sunt pe masă.”

Autonomă Municipală ”RAM” Buzău:

MUNlC'o'


Domnul Doru - lonut Bălănescu: 20 voturi DA si 3 voturi NU. > >

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru, 2 abțineri (Roșioru Silviu -Laurențiu și Cîrstea Petrică - Irinei) și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

 • 21. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2021;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu -Laurențiu).

XXX

 • 22. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței:

„Avem vot secret. Buletinele de vot sunt pe masă.”

Domnul consilier local Vasile Olariu, președintele Comisiei de validare, comunică rezultatul votului secret pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat:

Domnul Dorin-llian Lețea: 19 voturi DA și 4 voturi NU;

Domnul Giani-Gabriel Matei: 20 voturi DA și 3 voturi NU;

Doamna Beatrice Dimciu: 20 voturi DA și 3 voturi NU.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 17 voturi pentru, 5 abțineri (Sangiu Florin, Cîrstea Petrică - Irinel, Neder Andrei, Suditu Marius și Roșioru Silviu - Laurențiu) și 1 vot împotrivă (Florescu Constantin).

XXX

 • 23. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2021;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 24. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

XXX

 • 25. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Florescu Constantin).

 • 26. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ^qinței^ atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru aprd^ăr^ suprafeței locative cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, bloc C1 Centru, parter;

Domnul consilier local Andrei Neder:

“Vreau să fac un amendament la acest proiect, în sensul că spațiul să fie atribuit si Biroului parlamentar Vlad-Mircea Pufu, iar cheltuielile să fie suportate 50-50%’’.

Amendamentul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, cu amendamentul aprobat al domnului consilier local Andrei Neder, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

 • 27. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 6.479/2004 încheiat între Municipiul Buzău si domnul PETCU ALEXANDRU;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Roșioru Silviu -Laurențiu).

XXX

 • 28. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soților Nazâru loan și Nazâru Anișoara;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 20 voturi pentru și 3 abțineri (Suditu Marius, Neder Andrei și Cîrstea Petrică - Irinel).

XXX

 • 29. Domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, supune atenției domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local - 7;

Președintele ședinței supune votului domnilor consilieri locali proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23 voturi pentru.

XXX

în încheiere, domnul consilier local Vasile Murguleț, președintele ședinței, declară închise lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

consilier local Vasile Murguleț

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Notă:

Atașăm alăturat înregistrarea audio integrală a ședinței ordinare din 27.01.2021, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

înregistrarea video integrală a ședinței se găsește și pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău/arhiva UAT - Informatică.