Hotărârea nr. 9/2021

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

                                                                                                           Anexa Nr. 1

la Hotărârea nr. 9/27.01.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

 

REGULAMENT

privind eliberarea ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI

necesar lucrarilor de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona

            conform art.11, alin7, lit. e), din Legea 50/1991 privind autorizarea executării     

                        lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

 

 

       ACORDUL ADMINISTRATORULUI  DRUMULUIreprezintă actul prin care administratorul domeniului public își exprimă acceptul pentru executarea branșamentului/racordului la rețeaua tehnico-edilitară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

      BRANȘAMENTULeste acel tronson de rețea, cu o lungime mai mică de 60 metri liniari (ml), folosit pentru racordarea consumatorilor la rețeaua de bază, în vederea asigurării unei utilități

Cap.1.Documente necesare emiterii ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI:

 • Cerere tip, conform anexei 2, formulata de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea
 • Elementele de identificare ale solicitantului;
 • Avizul tehnic de branșare/racordare al administratorului/deținătorului de rețea
 • Plan de încadrare în zonă a lucrărilor vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (sc: 1:2000, un exemplar);
 • Planul de situatie, intocmit la scara adecvata, pe care se va figura traseul lucrării si retelele existente in zona;
 • Extras de carte funciară, actualizat la zi, al imobilului ce urmează a fi branșat / racordat si dovada deținerii imobilului unde se va executa branșamentul/racordul (copie semnată conform cu originalul de către beneficiar/investitor);
 • Documentația Tehnică - partea scrisa si partea desenata întocmita pe suport topografic Stereo 70, cu evidențierea reperelor de amplasament: borduri, trotuare, axul strazilor, camine existente, rasuflători carosabile pentru gaze, limite de proprietăți, accese, inclusiv profilul transversal al bransamentului, in 2 exemplare originale. Proiectele vor fi verificate de verificatori autorizati, conform legislatiei in vigoare.
 • Avizele  administratorilor/deținătorilor de rețele tehnico-edilitare existente în zonă (obligatoriu: E-Distribuție Muntenia SA, Distrigaz Sud Rețele SRL, Compania de Apa S.A.,  SC Ram Termo Verde SRL (retele termice) si după caz Telecom SRL, etc.);
 • Acord cadru/Contractul de execuție a lucrării încheiat cu administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare;
 • Contract refacere domeniu public (trotuar,carosabil, material dendricol, zona verde, borduri, instalatii de semaforizare, etc) cu o companie care detine agrement eliberat de UAT Municipiul Buzau pentru lucrari pe domeniul public, conform HCL nr. 144/2016
 • Graficul de execuție vizat de administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare;
 • Contract cu firma agreata UAT Municipiul Buzau, privind colectarea si eliminarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor, la groapa ecologica prin SC RER SUD SA sau la statia de colectare autorizata - SC Domenii Prest Serv Srl Buzau 
 • Schema de semnalizare rutiera in vederea executiei lucrarilor, vizata de Politia Municipiului Buzau Serviciul Rutier ;
 • Devizul estimativ al lucrărilor (inclusiv valoarea instalațiilor aferente) ;
 • Dovada achitării taxei.

Cap.2.   Cererea formulata de operatori de rețele tehnico-edilitare/ beneficiar, impreuna cu documentația aferenta, se depune la Biroul Ghiseul Unic Municipiul Buzău in format letric sau în format electronic. In cazul in care documentația se transmite in format electronic aceasta trebuie să fie semnată electronic cu semnătură autorizată, conform legislatiei.

             Solicitarea cu documentația aferenta   va fi analizata de serviciul de specialitate care va emite Acordului Administratorului Drumului in termen de 30 zile.  

             In cazul in care documentatia nu intruneste conditiile de emitere a Acordului Administratorului Drumului se va intiinta solicitantul cu motivele refuzului, in termen de 30 zile .

            Taxa pentru obținerea Acordului Administratorului Drumului este de 1% din valoarea devizului estimativ al lucrărilor. La anuntarea inceperi lucrarilor se va plati taxa pentru “Avizul de începere a lucrărilor” in cuantum de 100 lei. Aceste taxe se pot plăti:

-       Online prin “ghișeul electronic” Municipiul Buzău sau prin “ghiseul.ro” pentru beneficiar: Municipiul Buzău, CUI:4233874, în contul: RO11TREZ16621340250XXXXX;

-       numerar la casieria Municipiului Buzău, Piața Daciei, nr. 1, Buzău.

             Perioada de valabilitate a Acordului Administratorului Drumului este pana la efectuarea lucrarilor dar nu va depasi termenul de 12 luni de la data eliberării.

Cap.3.  După obținerea Acordului Administratorului Drumului, solicitantul va solicita la serviciul GUPM – Municipiul Buzău “Avizul de începere a lucrărilor” și în acest sens va depune o cerere, la care va atașa:

-       Acordul Administratorului Drumului,

-       Graficul de execuție vizat de administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare

-       Schema de semnalizare rutiera in vederea executiei lucrarilor, vizata de Politia Municipiului Buzau Serviciul Rutier

Serviciul GUPM va efectua recepția la finalizarea lucrarilor. In cazul în care vremea nefavorabilă face imposibilă refacerea la starea inițială a zonelor afectate, conform HCL nr. 144/2016 (beton de ciment, îmbrăcăminte asfaltică), în conformitate cu  lucrările vor respecta obligatoriu următoarele condiții:

 • 1. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa conform normativelor în vigoare;
 • 2. Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele;
 • 3. Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;
 • 4. Lucrările vor fi realizate pe tronsoane de maximum 30 metri liniari (ml), pentru a putea fi închise imediat;
 • 5. Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de deszăpezire/combaterea poleiului. Titularul prezentei autorizații de execuție va fi direct răspunzător pentru orice pagube materiale create operatorilor care asigură deszăpezirea/combaterea poleiului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Anexa Nr. 2

la Hotărârea nr. 9/27.01.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Catre: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

 

CERERE

  pentru emiterea Acordului Administratorului Drumului

 

       Subsemnatul …………………………………………………, CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul/sediul in judetul ……………………………………., municipiul/orasul/comuna …………………………………….., satul …………………….., sectorul …….., cod postal ………………., str. ………………………………………, nr. ……………, bl. …………, sc. ………., et. ……….., ap. ………….………., telefon/fax ………    …………………………………., e-mail ……………………………………….., in calitate de imputernicit al …………………….….………………………….., CUI ..……………………………………….., avand in vedere:

· modificarile legislative aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii („Legea nr. 50/1991”) prin Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991;

· extinderea categoriilor de lucrari care se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare si la lucrarile de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnicoedilitara (art. 11 alin. (1) litera m) din Legea nr. 50/1991);

· conditionarea executarii acestor lucrari exclusiv de acordul/autorizatia administratorul drumului (art. 11 alin. (1) litera m) din Legea nr. 50/1991);

 · calitatea dumneavoastra de a fi administratorul drumului din zona in care urmeaza a se executa lucrarile mentionate in prezenta cerere,

 

           solicitam emiterea Acordului Administratorului Drumului pentru executarea branșamentului/ racordului la rețeaua tehnico-edilitară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare., astfel:

 · ....................................................................................................................................

            pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul ..........................................., municipiul.............................................., cod postal ………………., str. ………………………………, nr. ……………, bl. …………, sc. ………., et. ……….., ap. ………………., sau identificat prin:

 · ..............................................................................

 · ..............................................................................

 · ..............................................................................

     Suprafata terenului pentru care solicitam acordul Adiminstratorului de drum este de ........ m2. Anexe:

 · ..............................................................................

 · ..............................................................................

                        Data ........................................                               Semnatura ................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Anexa Nr. 3

la Hotărârea nr. 9/27.01.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAUACORDUL ADMINISTRATORULUI DRUMULUI

Nr........../.       Ca urmare a cererii nr.. …………….....depusă de ..............................................

cu sediul în.................................................sector...., cod postal…......str..............................., nr........., bl.............sc........., et.......,ap....., telefon/fax.............., e-mail......................

        înregistrată la ...................cu nr.............în calitate de administrator al domeniului public Municipiul Buzau/deținător al rețelei de......................................

solicită realizarea lucrării de branșament/racord executată pe domeniul public al municipiului Buzău la infrastructura existent în conformitate cu prevederile art. 11 alin.(7) lit. e) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local Buzău nr……………

 

                             SE ELIBEREAZĂ PREZENTUL ACORD PENTRU:

 

Denumire lucrare.....................................................................................................

Adresa lucrării........................................................................................................

Beneficiarul lucrării...................................................................................................

Lucrarea se va executa prin □ foraj orizontal □ șanț deschis

Carosabil        □

Trotuar            □

Spațiu verde    □

        în zona mai sus menționată au fost/nu au fost efectuate lucrări de reparații/modernizări în ultimii ani:.....................

        Prezentul Acord este valabil cu respectarea următoarelor condiții:

 • Lucrările se vor executa numai pe domeniul public aflat în administrarea UAT Municipiul Buzău
 • Zona de lucru va fi împrejmuită și semnalizată conform normelor legale în vigoare;
 •  Refacerea zonei afectate de lucrările de execuție (carosabil/trotuar/spațiu verde)

se va face cu respectarea următoarelor condiții:..........................

  • -  Durata de execuție:..........................................
  • -  Constructorul are obligația încheierii procesului-verbal de predare-primire amplasament și a procesului-verbal de recepție cu Serviciul GUPM

Lucrările se pot realiza și pe timp friguros cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Se va lucra în regim prelungit (inclusiv sâmbătă și duminică);
 • 2. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa conform normativelor în vigoare;

·         3. Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele-

 • 4. Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;
 • 5. Lucrările vor fi realizate pe tronsoane de maximum 30 metri liniari (ml), pentru a putea fi închise imediat;
 • 6. Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de deszăpezire/combaterea poleiului. Titularul prezentei autorizații de execuție va fi direct răspunzător pentru orice pagube materiale create operatorilor care asigură deszăpezirea/combaterea poleiului.

     Prezentul ACORD pentru execuția lucrărilor de branșament/racord pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă este emisă conform art. 11 alin. (7) lit. e) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului Local Buzău nr……………si este valabil până la efectuarea lucrărilor dar nu va depăși termenul  de 12 luni de la data eliberării.

      ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI este valabil numai însoțit de planul de situatie întocmit la scara adecvată pe care este figurat traseul lucrării și rețelele existente în zonă și avizat de administratorul domeniului public.

 

 

 

 

                                                             Primar,

                                                    Constantin Toma

 

 

                                           

                                                                                                                            

 Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană,

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                      

                                                                                                           Anexa Nr. 1

la Hotărârea nr. 9/27.01.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

 

REGULAMENT

privind eliberarea ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI

necesar lucrarilor de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona

            conform art.11, alin7, lit. e), din Legea 50/1991 privind autorizarea executării     

                        lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

 

 

       ACORDUL ADMINISTRATORULUI  DRUMULUIreprezintă actul prin care administratorul domeniului public își exprimă acceptul pentru executarea branșamentului/racordului la rețeaua tehnico-edilitară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

      BRANȘAMENTULeste acel tronson de rețea, cu o lungime mai mică de 60 metri liniari (ml), folosit pentru racordarea consumatorilor la rețeaua de bază, în vederea asigurării unei utilități

Cap.1.Documente necesare emiterii ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI:

 • Cerere tip, conform anexei 2, formulata de beneficiarul obiectivului și în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de rețea
 • Elementele de identificare ale solicitantului;
 • Avizul tehnic de branșare/racordare al administratorului/deținătorului de rețea
 • Plan de încadrare în zonă a lucrărilor vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (sc: 1:2000, un exemplar);
 • Planul de situatie, intocmit la scara adecvata, pe care se va figura traseul lucrării si retelele existente in zona;
 • Extras de carte funciară, actualizat la zi, al imobilului ce urmează a fi branșat / racordat si dovada deținerii imobilului unde se va executa branșamentul/racordul (copie semnată conform cu originalul de către beneficiar/investitor);
 • Documentația Tehnică - partea scrisa si partea desenata întocmita pe suport topografic Stereo 70, cu evidențierea reperelor de amplasament: borduri, trotuare, axul strazilor, camine existente, rasuflători carosabile pentru gaze, limite de proprietăți, accese, inclusiv profilul transversal al bransamentului, in 2 exemplare originale. Proiectele vor fi verificate de verificatori autorizati, conform legislatiei in vigoare.
 • Avizele  administratorilor/deținătorilor de rețele tehnico-edilitare existente în zonă (obligatoriu: E-Distribuție Muntenia SA, Distrigaz Sud Rețele SRL, Compania de Apa S.A.,  SC Ram Termo Verde SRL (retele termice) si după caz Telecom SRL, etc.);
 • Acord cadru/Contractul de execuție a lucrării încheiat cu administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare;
 • Contract refacere domeniu public (trotuar,carosabil, material dendricol, zona verde, borduri, instalatii de semaforizare, etc) cu o companie care detine agrement eliberat de UAT Municipiul Buzau pentru lucrari pe domeniul public, conform HCL nr. 144/2016
 • Graficul de execuție vizat de administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare;
 • Contract cu firma agreata UAT Municipiul Buzau, privind colectarea si eliminarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor, la groapa ecologica prin SC RER SUD SA sau la statia de colectare autorizata - SC Domenii Prest Serv Srl Buzau 
 • Schema de semnalizare rutiera in vederea executiei lucrarilor, vizata de Politia Municipiului Buzau Serviciul Rutier ;
 • Devizul estimativ al lucrărilor (inclusiv valoarea instalațiilor aferente) ;
 • Dovada achitării taxei.

Cap.2.   Cererea formulata de operatori de rețele tehnico-edilitare/ beneficiar, impreuna cu documentația aferenta, se depune la Biroul Ghiseul Unic Municipiul Buzău in format letric sau în format electronic. In cazul in care documentația se transmite in format electronic aceasta trebuie să fie semnată electronic cu semnătură autorizată, conform legislatiei.

             Solicitarea cu documentația aferenta   va fi analizata de serviciul de specialitate care va emite Acordului Administratorului Drumului in termen de 30 zile.  

             In cazul in care documentatia nu intruneste conditiile de emitere a Acordului Administratorului Drumului se va intiinta solicitantul cu motivele refuzului, in termen de 30 zile .

            Taxa pentru obținerea Acordului Administratorului Drumului este de 1% din valoarea devizului estimativ al lucrărilor. La anuntarea inceperi lucrarilor se va plati taxa pentru “Avizul de începere a lucrărilor” in cuantum de 100 lei. Aceste taxe se pot plăti:

-       Online prin “ghișeul electronic” Municipiul Buzău sau prin “ghiseul.ro” pentru beneficiar: Municipiul Buzău, CUI:4233874, în contul: RO11TREZ16621340250XXXXX;

-       numerar la casieria Municipiului Buzău, Piața Daciei, nr. 1, Buzău.

             Perioada de valabilitate a Acordului Administratorului Drumului este pana la efectuarea lucrarilor dar nu va depasi termenul de 12 luni de la data eliberării.

Cap.3.  După obținerea Acordului Administratorului Drumului, solicitantul va solicita la serviciul GUPM – Municipiul Buzău “Avizul de începere a lucrărilor” și în acest sens va depune o cerere, la care va atașa:

-       Acordul Administratorului Drumului,

-       Graficul de execuție vizat de administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare

-       Schema de semnalizare rutiera in vederea executiei lucrarilor, vizata de Politia Municipiului Buzau Serviciul Rutier

Serviciul GUPM va efectua recepția la finalizarea lucrarilor. In cazul în care vremea nefavorabilă face imposibilă refacerea la starea inițială a zonelor afectate, conform HCL nr. 144/2016 (beton de ciment, îmbrăcăminte asfaltică), în conformitate cu  lucrările vor respecta obligatoriu următoarele condiții:

 • 1. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa conform normativelor în vigoare;
 • 2. Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele;
 • 3. Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;
 • 4. Lucrările vor fi realizate pe tronsoane de maximum 30 metri liniari (ml), pentru a putea fi închise imediat;
 • 5. Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de deszăpezire/combaterea poleiului. Titularul prezentei autorizații de execuție va fi direct răspunzător pentru orice pagube materiale create operatorilor care asigură deszăpezirea/combaterea poleiului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Anexa Nr. 2

la Hotărârea nr. 9/27.01.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Catre: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

 

CERERE

  pentru emiterea Acordului Administratorului Drumului

 

       Subsemnatul …………………………………………………, CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul/sediul in judetul ……………………………………., municipiul/orasul/comuna …………………………………….., satul …………………….., sectorul …….., cod postal ………………., str. ………………………………………, nr. ……………, bl. …………, sc. ………., et. ……….., ap. ………….………., telefon/fax ………    …………………………………., e-mail ……………………………………….., in calitate de imputernicit al …………………….….………………………….., CUI ..……………………………………….., avand in vedere:

· modificarile legislative aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii („Legea nr. 50/1991”) prin Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991;

· extinderea categoriilor de lucrari care se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare si la lucrarile de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnicoedilitara (art. 11 alin. (1) litera m) din Legea nr. 50/1991);

· conditionarea executarii acestor lucrari exclusiv de acordul/autorizatia administratorul drumului (art. 11 alin. (1) litera m) din Legea nr. 50/1991);

 · calitatea dumneavoastra de a fi administratorul drumului din zona in care urmeaza a se executa lucrarile mentionate in prezenta cerere,

 

           solicitam emiterea Acordului Administratorului Drumului pentru executarea branșamentului/ racordului la rețeaua tehnico-edilitară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare., astfel:

 · ....................................................................................................................................

            pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul ..........................................., municipiul.............................................., cod postal ………………., str. ………………………………, nr. ……………, bl. …………, sc. ………., et. ……….., ap. ………………., sau identificat prin:

 · ..............................................................................

 · ..............................................................................

 · ..............................................................................

     Suprafata terenului pentru care solicitam acordul Adiminstratorului de drum este de ........ m2. Anexe:

 · ..............................................................................

 · ..............................................................................

                        Data ........................................                               Semnatura ................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Anexa Nr. 3

la Hotărârea nr. 9/27.01.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAUACORDUL ADMINISTRATORULUI DRUMULUI

Nr........../.       Ca urmare a cererii nr.. …………….....depusă de ..............................................

cu sediul în.................................................sector...., cod postal…......str..............................., nr........., bl.............sc........., et.......,ap....., telefon/fax.............., e-mail......................

        înregistrată la ...................cu nr.............în calitate de administrator al domeniului public Municipiul Buzau/deținător al rețelei de......................................

solicită realizarea lucrării de branșament/racord executată pe domeniul public al municipiului Buzău la infrastructura existent în conformitate cu prevederile art. 11 alin.(7) lit. e) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local Buzău nr……………

 

                             SE ELIBEREAZĂ PREZENTUL ACORD PENTRU:

 

Denumire lucrare.....................................................................................................

Adresa lucrării........................................................................................................

Beneficiarul lucrării...................................................................................................

Lucrarea se va executa prin □ foraj orizontal □ șanț deschis

Carosabil        □

Trotuar            □

Spațiu verde    □

        în zona mai sus menționată au fost/nu au fost efectuate lucrări de reparații/modernizări în ultimii ani:.....................

        Prezentul Acord este valabil cu respectarea următoarelor condiții:

 • Lucrările se vor executa numai pe domeniul public aflat în administrarea UAT Municipiul Buzău
 • Zona de lucru va fi împrejmuită și semnalizată conform normelor legale în vigoare;
 •  Refacerea zonei afectate de lucrările de execuție (carosabil/trotuar/spațiu verde)

se va face cu respectarea următoarelor condiții:..........................

  • -  Durata de execuție:..........................................
  • -  Constructorul are obligația încheierii procesului-verbal de predare-primire amplasament și a procesului-verbal de recepție cu Serviciul GUPM

Lucrările se pot realiza și pe timp friguros cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Se va lucra în regim prelungit (inclusiv sâmbătă și duminică);
 • 2. Materialul rezultat din desfacerile de pavaje și săpături va fi evacuat obligatoriu, întreaga umplutură urmând a se executa conform normativelor în vigoare;

·         3. Se vor realiza refaceri provizorii prin blocaj de pavele-

 • 4. Administratorii rețelelor și executanții lucrărilor vor urmări permanent starea refacerilor provizorii și vor interveni imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru;
 • 5. Lucrările vor fi realizate pe tronsoane de maximum 30 metri liniari (ml), pentru a putea fi închise imediat;
 • 6. Se vor lua toate măsurile ca în zona de lucru să nu fie obstrucționat accesul utilajelor de deszăpezire/combaterea poleiului. Titularul prezentei autorizații de execuție va fi direct răspunzător pentru orice pagube materiale create operatorilor care asigură deszăpezirea/combaterea poleiului.

     Prezentul ACORD pentru execuția lucrărilor de branșament/racord pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă este emisă conform art. 11 alin. (7) lit. e) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului Local Buzău nr……………si este valabil până la efectuarea lucrărilor dar nu va depăși termenul  de 12 luni de la data eliberării.

      ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI este valabil numai însoțit de planul de situatie întocmit la scara adecvată pe care este figurat traseul lucrării și rețelele existente în zonă și avizat de administratorul domeniului public.

 

 

 

 

                                                             Primar,

                                                    Constantin Toma

 

 

                                           

                                                                                                                            

 Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană,