Hotărârea nr. 83/2021

Hotărâre privind alipirea imobilului (teren), categoria de folosință drum (Aleea Rapsodiei), având numărul cadastral 68581, cu imobilul (teren), categoria de folosință drum/arabil, situat în municipiul Buzău, cartier Broșteni, LOT 2, având numărul cadastral 71731

          

             ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZAU

 - CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alipirea imobilului (teren), categoria de folosință drum (Aleea Rapsodiei), având numărul cadastral 68581, cu imobilul (teren), categoria de folosință drum/arabil, situat în municipiul Buzău, cartier Broșteni,

LOT 2, având numărul cadastral 71731

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

          Având în vedere:

          - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 96/CLM/19.04.2021;

- raportul de specialitate nr. 47.896/19.04.2021 al Serviciului Evidenţă  Patrimoniu şi Licitaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

- referatul de admitere (alipire imobile) nr. 43.121/25.03.2021 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău;

-  calcul estimativ terenuri intravilane conform "Ghid 2021 – Studiu de piaţă care conţine valori informative consemnate pe piaţa imobiliară specifică anului precedent Judeţul Buzău - Pentru uzul notarilor publici" înregistrat sub nr. 47.895/19.04.2021;

- prevederile art. 879, alin. (1), art. 880 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

          - prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. b), alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (14), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

          Art.1.- Se aprobă alipirea următoarelor imobile (terenuri), proprietate publică a municipiului Buzău, în vederea înscrierii în cartea funciară, după cum urmează:

a)  Imobilul 1, teren intravilan, categoria de folosință drum (Aleea Rapsodiei), în suprafaţă de 1.018,00 m.p., carte funciară/nr. cadastral 68581, având valoarea estimată de 350.777,35 lei, prevăzut în anexa nr. 1;

b)  Imobilul 2, teren intravilan în suprafaţă de 958,00 m.p. (din care 873,00 m.p. categoria de folosință drum și 85,00 m.p. categoria de folosință arabil), situat în municipiul Buzău, cartier Broșteni, LOT 2, carte funciară/nr. cadastral 71731, având valoarea estimată de 311.274,30 lei, prevăzut în anexa nr. 2.

         Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire este prevăzut în anexa nr. 3.

         Imobilul rezultat din alipirea celor două imobile va avea destinația drum.

Art.2. – Anexele nr. 1, 2 şi 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.3. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău să semneze actul autentic de alipire a imobillelor (terenuri) ce fac obiectul prezentei hotărâri.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații și Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                            PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

     consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

 

                               

 

                                                                                                   

                                  CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

                               Eduard Pistol

 

 

 

Buzău, 22 aprilie 2021

Nr. 83

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 22 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  21 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

 

        

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIULUI BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 96/CLM/19.04.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind alipirea imobilului (teren), categoria de folosință drum (Aleea Rapsodiei), având numărul cadastral 68581, cu imobilul (teren), categoria de folosință drum/arabil, situat în municipiul Buzău,

cartier Broșteni, LOT 2, având numărul cadastral 71731

 

 

Potrivit art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are atribuţii de administrare a domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale.

         Pentru refuncționalizarea zonei aflate în cartier Broșteni (reabilitarea și asfaltarea aleii de acces la blocuri imobilul – teren cu număr cadastral 69459 a fost dezmembrat în două loturi, lotul în suprafață de 958,00 m.p urmând să fie alipit la aleea Rapsodiei.

Luând în considerare cadrul legal aplicabil în materie, în speţă prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23, lit. e), art. 132, alin. 1, respectiv art. 135, alin. 1, lit. a) şi alin. 3 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, propun aprobarea alipirii următoarelor imobile, proprietate publică a municipiului Buzău, în vederea înscrierii în cartea funciară, după cum urmează:

a)  Imobilul 1, teren intravilan, categoria de folosință drum (aleea Rapsodiei), în suprafaţă de 1.018,00 m.p., carte funciară/nr. cadastral 68581;

b)  Imobilul 2, teren intravilan în suprafaţă de 958,00 m.p. (din care 873,00 m.p. categoria de folosință drum și 85,00 m.p. categoria de folosință arabil), situat în municipiul Buzău, cartier Broșteni, LOT 2, carte funciară/nr. cadastral 71731.

        În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

P R I M A R,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii -

Nr. 47.896/19.04.2021

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alipirea imobilului (teren), categoria de folosință drum (Aleea Rapsodiei), având numărul cadastral 68581, cu imobilul (teren), categoria de folosință drum/arabil, situat în municipiul Buzău,

cartier Broșteni, LOT 2, având numărul cadastral 71731

 

 

 

   Pentru refuncționalizarea zonei aflate în cartier Broșteni (reabilitarea și asfaltarea aleii de acces la blocuri, imobilul – teren cu număr cadastral 69459  a fost dezmembrat în două loturi,  lotul în suprafață de 958,00 m.p urmând să fie alipit la aleea Rapsodiei.

Luând în considerare cadrul legal aplicabil în materie, în speţă prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23, lit. e), art. 132, alin. 1, respectiv art. 135, alin. 1, lit. a) şi alin. 3 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, propunem aprobarea alipirii următoarelor imobile, proprietate publică a municipiului Buzău, în vederea înscrierii în cartea funciară, după cum urmează:

a)  Imobilul 1, teren intravilan, categoria de folosință drum (aleea Rapsodiei), în suprafaţă de 1.018,00 m.p., carte funciară/nr. cadastral 68581;

b)  Imobilul 2, teren intravilan în suprafaţă de 958,00 m.p. (din care 873,00 m.p. categoria de folosință drum și 85,00 m.p. categoria de folosință arabil), situat în municipiul Buzău, cartier Broșteni, LOT 2, carte funciară/nr. cadastral 71731.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău a emis referatul de admitere (alipire imobile) nr. 43.121/25.03.2021.

Imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri sunt proprietatea publică a municipiului Buzău și fac parte din bunurile prevăzute la pozițiile 36 și 1365 din Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău.

 

 

 

 

În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.  

                            

ŞEF SERVICIU,

  Rodica Cuza                                                                        Întocmit,                             

                                                                                      Emilia - Izabela Lungu

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii

Nr. 47.895/19.04.2021

 

 

 

 

Calcul estimativ conform ” Ghid 2021 – Studiu de piaţă care conţine valori informative consemnate pe piaţa imobiliară specifică anului precedent Judeţul Buzău - Pentru uzul notarilor publici ”- pentru două terenuri situate în municipiul Buzău, cartier broșteni

 

 

Conform Hotărârii nr. 246 din 26 noiembrie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Buzău pe zone şi categorii de folosinţă, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2015,  cele două terenuri situate în  cartierul Broșteni se încadrează în zona B.

 

Evaluarea  estimativă s-a făcut Conform Ghidului 2021 în care valoarea de piaţă minimă a terenurilor aflate în zona B este de  70 euro/m.p. (pentru terenurile curti-construcții), respectiv de 25 euro/m.p. (pentru terenurile arabile), rezultând:

 

      a)  Terenul intravilan, categoria de folosință drum (aleea Rapsodiei), în suprafaţă de 1.018,00 m.p., carte funciară/nr. cadastral 68581, are valoarea estimată de 350.777,35 lei ( 1 euro = 4,9225 lei – 13.04.2021);

      b)  Terenul intravilan în suprafaţă de 958,00 m.p. (din care 873,00 m.p. categoria de folosință drum și 85,00 m.p. categoria de folosință arabil), situat în municipiul Buzău, cartier Broșteni, LOT 2, carte funciară/nr. cadastral 71731, are valoarea estimată de 311.274,30 lei ( 1 euro = 4,9225 lei – 13.04.2021) .

Evaluarea s-a făcut în vederea alipirii celor două terenuri.

 

 

ŞEF SERVICIU

Rodica Cuza