Hotărârea nr. 82/2021

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 11.05.2021, ora 13.00, şi respectiv 12.05.2021, ora 13.00

(ț-*. Compania W de Apă Buzâu 44» fia An de. a/iâ


,cw

Ziua. ''A . muuCOMPANIA DE APA SA BUZĂU • Adresa Strada Splru Haret nr 6 Buzău Reg Com J1O/161O/2OO7 • CU I RO 22987337 Secretariat Tel /Fax 0238 720356 / 0238.445786

Birou Unic Tel /Fax 0238 711157 - Dispecerat 0238.715438 office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau ro • Mrww.cabuzau.ro

CĂTRE:

MUNICIPIUL BUZĂU

STR. UNIRII NR 163 (Piața Dacia nr 1) BUZĂU - .RID. BUZĂU

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzâu, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, Str. Spini Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 111) și urm. din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările ulterioare, respectiv Art. 12.2) si art.13) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de 11.05.2021 ora 13.00, la Sala de ședințe din incinta sediului social situat in Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea ORDINE DE ZI :

 • I. HOTARARI

 • 1) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, avand in vedere prevederile HCL Municipiul Buzău nr. 31/25.02.2021 si ale HGOA nr.l/25.02.2021;

 • 2) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercițiului financiar 2020, compuse din :

Bilanțul Contabil;

 • - Contul de Profit si Pierdere ;

 • - Situația modificării capitalului propriu ;

Situația fluxului de numerar si notele explicative la situațiile financiare;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzău 2008 „ ;

 • 3) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2020 in suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății si ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzău 2008 si societate, condiționat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzău 2008” ;

 • 4) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercițiului financiar 2020 , condiționat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzău 2008”;

 • 5) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( SOCECC SRL), condițional de avizul conform favorabil al ADI “ Buzău 2008 “ *;

 • 6) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2020, in următoarea componenta :

 • 1) Zoita Manuela Claudia - Președinte CA - administrator neexecutiv;

 • 2) Savulescu Mariana Simona - administrator executiv;

 • 3) Salcutan .Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;

 • 4) Bogdan Ion - administrator neexecutiv;

 • 5) Hinta Petrus - administrator neexecutiv ;

conditonat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzău 2008”;

 • 7) Aprobarea acordării componentei variabile cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2020 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari;

 • 8) împuternicirea dlui Gogu Nicolaie Florin -Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimează cu CI seria [....] nr [....] , sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

 • II. RAPOARTE

 • 1) Raportul Anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație in baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2020;

 • 2) Raportul Anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv al societății si al ROF CA pentru exercițiul financiar 2020;

începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societarii wuAv.cabuzaii.ro. documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro. la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat,cu respectarea prevederilor art 14 alin 1’ din OG 26/2013 cu modificările si completările ulterioare,prin procura speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data si ora prevăzută in convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot sâ își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

In orice caz, procura va fi insotita in mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii si publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 -12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ'’. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot sâ transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa officc@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

în cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 12.05.2021, ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILII DE ADMINISTRAȚIE Manuela Jrl/iudia Z0T1A

(ț-*. Compania W de Apă Buzâu 44» fia An de. a/iâ


,cw

Ziua. ''A . muuCOMPANIA DE APA SA BUZĂU • Adresa Strada Splru Haret nr 6 Buzău Reg Com J1O/161O/2OO7 • CU I RO 22987337 Secretariat Tel /Fax 0238 720356 / 0238.445786

Birou Unic Tel /Fax 0238 711157 - Dispecerat 0238.715438 office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau ro • Mrww.cabuzau.ro

CĂTRE:

MUNICIPIUL BUZĂU

STR. UNIRII NR 163 (Piața Dacia nr 1) BUZĂU - .RID. BUZĂU

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzâu, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, Str. Spini Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 111) și urm. din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările ulterioare, respectiv Art. 12.2) si art.13) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de 11.05.2021 ora 13.00, la Sala de ședințe din incinta sediului social situat in Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea ORDINE DE ZI :

 • I. HOTARARI

 • 1) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, avand in vedere prevederile HCL Municipiul Buzău nr. 31/25.02.2021 si ale HGOA nr.l/25.02.2021;

 • 2) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercițiului financiar 2020, compuse din :

Bilanțul Contabil;

 • - Contul de Profit si Pierdere ;

 • - Situația modificării capitalului propriu ;

Situația fluxului de numerar si notele explicative la situațiile financiare;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzău 2008 „ ;

 • 3) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2020 in suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății si ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzău 2008 si societate, condiționat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzău 2008” ;

 • 4) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercițiului financiar 2020 , condiționat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzău 2008”;

 • 5) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL ( SOCECC SRL), condițional de avizul conform favorabil al ADI “ Buzău 2008 “ *;

 • 6) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2020, in următoarea componenta :

 • 1) Zoita Manuela Claudia - Președinte CA - administrator neexecutiv;

 • 2) Savulescu Mariana Simona - administrator executiv;

 • 3) Salcutan .Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;

 • 4) Bogdan Ion - administrator neexecutiv;

 • 5) Hinta Petrus - administrator neexecutiv ;

conditonat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzău 2008”;

 • 7) Aprobarea acordării componentei variabile cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2020 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari;

 • 8) împuternicirea dlui Gogu Nicolaie Florin -Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimează cu CI seria [....] nr [....] , sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

 • II. RAPOARTE

 • 1) Raportul Anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație in baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2020;

 • 2) Raportul Anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv al societății si al ROF CA pentru exercițiul financiar 2020;

începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societarii wuAv.cabuzaii.ro. documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro. la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat,cu respectarea prevederilor art 14 alin 1’ din OG 26/2013 cu modificările si completările ulterioare,prin procura speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data si ora prevăzută in convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot sâ își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

In orice caz, procura va fi insotita in mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii si publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 -12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ'’. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot sâ transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa officc@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

în cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 12.05.2021, ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILII DE ADMINISTRAȚIE Manuela Jrl/iudia Z0T1A

Compania

Q J Buzău

Ne fiaAă de apă,


COMPANIA DE APA SA. BUZÂU • Adresa • Strada Spiru Haret nr. 6. Buzâu Reg Corn 010/1610/2007 • C U I RO 22987337 • Capital social 4.613.700 Lei Secretariat Tel./Fax 0238 720356 / 0238.445786 Caii Center 0238.938 • Dispecerat 0238.715438

office@cabuzau.roinfopublic@cabuzau.rowww.cabuzou.roNr.         din 14.01.2021

Către, Consiliul de Administrație al Companiei de Apa SA Buzău

Ref: Aprobare Buget de venituri si cheltuieli

In conformitate cu atribuțiile din Actul Constitutiv al Companiei de Apa SA Buzău si a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, va inaintam spre analiza si avizare proiectul:

• Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli se fundamentează pe baza legislației in vigoare si a strategiei de producție si investitii a companiei pe anul 2021.

Bugetul de venituri si cheltuieli avizat de Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Buzău 2008 si cu avizul Consiliul de Administrație al Companiei de Apa SA Buzău va fi transmis pentru analiza si aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Director general,


Ing. Savu


na


Director economic

Ec. Vasii Dragomir


COMPANIA DE APA SA BUZĂU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2021

Compania de Apa SA Buzău

Opis

anexe BVC pe anul 2021

CONFORM OMFP 3818/2019

Nr

Anexa

Nota de fundamentare

1

Anexa nr. 1

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

2

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

3

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

4

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

5

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reeducere a platilor restante

6

Anexa A

Planul de producție an 2020-esalonat pe trimestre

7

Anexa B

Lista înlocuiri si dezvoltări active publice date in concesiune - fond I1D, conform OUG 198/2005

8

Anexa Bl

Lista achiziții leasing

9

Anexa B2

Lista investitii surse proprii

10

Anexa C

Necesarul de reparatii; echipamente si utilaje

11

Anexa D

Lucrări de intretinere si reparatii construcții

12

Anexa E

Indicatori de performanta ai serviciului

13

Anexa F

Criterii, obiective si condiții de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali


Compania de Apa Buzău

^fla&â,d£.aftâ.


COMPANIA DE APA SA. BUZĂU • Adresa • Strada Spiru Haret nr. 6. Buzău Reg Com. J10/1610/2007 • C U I. RO 22987337 • Capital social 4.613.700 Lei Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786 Coli Center 0238.938 ■ Dispecerat 0238.715438 office@cabuzau.ro - infopublic@cabuzau.rowww.cabuzau.ro


Nr..............dmJ4.01.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE pentru

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al SC COMPANIA DE APA SA BUZĂU pe anul 2021

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 supus analizei si aprobării a fost intocmit cu scopul de a asigura utilizarea atat a resurselor financiare proprii, cat si a celor atrase, in mod eficient, in concordanta cu obiectivele si angajamentele financiare in care este angajata societatea.

Pentru intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, au fost parcurse mai multe etape si anume:

 • a. Au fost solicitate si analizate propuneri de venituri si cheltuieli de la fiecare compartiment de specialitate in parte;

 • b. Au avut loc numeroase analize intre compartimentele de specialitate si conducere privind oportunitatea si eficienta propunerilor de buget;

 • c. Au fost centralizate informațiile rezultate in urma analizelor, rezultând o previziune a veniturilor, cheltuielilor si investițiilor pentru intreaga arie de operare.

Având la baza informațiile obținute, proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa SA Buzău a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, a prevederilor Ordonanței nr. 26/21.08.2013, cu modificările si completările ulterioare, a legislației specifice activitatii companiei si a legislației aplicabile inccpand cu anul 2021 cunoscute la data fundamentării. La data intocmirii proiectului de buget de venituri si cheltuieli 28.12.2020 Bugetul de Stal si bugetul asigurărilor sociale pe anul 2021 nu sunt aprobate si eventualele cerințe obligatorii ce trebuie cuprinse in BVC vor fi luate in considerare la rectificarea acestui proiect de buget.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli supus analizei si aprobării prognozeaza activitatea de exploatare, financiara si de investitii a anului 2021 pentru toata aria de operare.

La intocmirea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli s-a tinut cont de:

 • 1. Legislația in vigoare:

  • 1.1. O.M.F.P nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

  • 1.2. O.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificările si completările ulterioare;

  • 1.3. Ordinul nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale consolidate;

  • 1.4. Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare;

  • 1.5. O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

  • 1.6. O.U.G. nr. 198 din 22.12.2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenta financiara nerambrusabila din partea Uniunii Europene.

 • 2. Contractele si angajamentele in care societatea este parte:

  • 2.1. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimantare cu apa si canalizare ianuarie 2009;

  • 2.2. Contractul de credit cu B.E.R.D., pentru cofinantarea proiectului realizat prin POS Mediu;

  • 2.3. Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apa SA Buzău;

  • 2.4. Planul de administrare al S.C. Compania de Apa SA Buzău;

  • 2.5. Contractul de asistenta tehnica pentru pregătirea Aplicației de Finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru POIM in județul Buzău in perioada 2014-2020;

  • 2.6. Contractul de finanțare POIM nr.301/23.12.2019 cu proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Buzău, in perioada 2014-2020;

  • 2.7. Contractul de credit cu B.E.R.D., pentru cofinantarea proiectului POIM;

 • 3. Alte date:

Evoluția si istoricul consumurilor de materiale si servicii ale companiei precum si preturile si tarifele pieței;

Cursul mediu de schimb in 2021 de 4,90 lei pentru 1 Euro, conform proiecției principalilor indicatori macroeconomici 2020-2021 a Comisiei Naționale de Strategie si Prognoza (noiembrie 2020);

 • z Balanța de verificare si execuția bugetului de venituri si cheltuieli la 31 octombrie 2020 si alte informatii economico-financiare.

 • / Existenta contextului economic actual generat de pandemia covid 19 - care a generat si generează in continuare unele modificări organizatorice in activitatea companiei, precum si in structura de cheltuieli.

 • 4. Principii generale si elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor, a cheltuielilor, precum si la stabilirea obiectivelor si criteriilor de performanta:

  • 4.1. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a tinut cont de următoarele:

  • 4.2. Venituri din activitatea de exploatare:

2

 • • cantitatile de apa potabila si de apa uzata (canalizare), ce urmeaza a fi facturata in cursul anului 2021, au fost estimate pe baza realizărilor din 2020 si a capacitatilor de furnizare a fiecărui sistem. Fata de anul anterior producția de apa potabila este relativ constanta iar cantitatea de apa uzata evacuata si prelucrata este mai mica cu cca 9% urmare a perioadelor de seceta prelungita ce a dus la nerealizarea producției la serviciul de evacuare si tratare apa meteo, seceta ce se va prelungi si in anul 2021. De asemenea menționam ca:

 • • prețul pentru apa si tariful pentru canalizare-epurare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2021 sunt cele din strategia de tarifare POIM aprobata prin Hotararea AD1 Buzău 2008 nr. 19/27.11.2019 si a Actului Adițional nr.79/31.01.2020 la Contractul de delegare. Astfel prețul apei luat in calcul este de 5,25 lei/mc, exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare este de 3,95 lei/mc, exclusiv TVA.

 • • veniturile din alte activitati sunt formate din: servicii conexe apa si canalizare prestate, penalitati incasate pentru decontarea după scadenta a facturilor, din lucrări de investitii efectuate in regie proprie, venituri din chirii, decont intern pentru apa folosita in scop tehnologic precum si din subvenții pentru investitii. Veniturile au fost estimate cu ajutorul compartimentelor de specialitate, avand ca reper realizările curente si programul de investitii propus, istoricul realizărilor precedente, ctc..

 • 4.3. Veniturile financiare sunt formate din diferentre de curs valutar si venituri din dobânzi incasate, care au fost estimate ținând cont de derularea contractului de imprumut cu BERD 1 si BERD 2, a planului de aprovizionare cu materii prime, achiziții in leasing si alte operațiuni Înregistrate si decontate in valuta.

 • 4,4. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a tinut cont, in principal, de următoarele elemente:

  • 4.4.1. Pentru estimarea nivelului cheltuielilor de exploatare s-a avut in vedere pentru fiecare element de cheltuiala, pe langa legislația enumerata mai sus si de:

 • • propunerile din fiecare punct de lucru si compartiment de specialiate;

 • • nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2020, conform balanței de verificare si execuției bugetului de venituri si cheltuieli la 30.11.2020;

 • • menținerea in anul 2020 a unui nivel scăzut al unor cheltuieli ce nu au putut fi efectuate din cauza izolării pe perioada de urgenta si alerta cauzata de pandemia covid 19;

 • • multi furnizori, prestatori de servicii nu au răspuns unor solicitări ale companiei privind efectuarea unor oferte pentru intervenții, reparatii;

 • • reintregirea cheltuielilor cu salariile si bonusurile aferente conform negocierilor noului contract colectiv de munca care s-a aplicat începând cu 01 decembrie 2020;

 • • cuantumului redeventei plătite de companie - care pentru UAT Buzău este sursa de rambursare a împrumutului BEI;

 • • inflația prognozata si deprecierea prognozata a leului in raport cu Euro;

 • • media lunara a fiecărui element de cheltuiala aferent anului 2020 in condițiile de pandemie;

 • • propunerea de efectuare a unor cheltuieli necesare dar neefectuate in anul 2020 din cauza situației de urgenta si alerta si îmbolnăvirea unor salariati de covid 19;

 • • alte cheltuieli suplimentare ce apar datorita derulării programului de investiții realizat din POIM 2014-2020;

 • • stadiul de realizare a investițiilor din Fondurile de Coeziune si implicațiile acestora asupra cheltuielilor de exploatare.

 • 4.4.2. Cheltuielile financiare sunt formate din:

 • • dobânzile la împrumuturile interne si externe datorate (BERD 1 BERD 2 si BT);

 • • diferentele de curs valutar aferente operațiunilor in valuta-rate BERD, etc..

 • 4.5. Profitul rezultat este repartizat prin hotararea Adunării Generale a Acționarilor in conformitate cu:

 • • O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenta financiara nerambrusabila din partea Uniunii Europene;

 • • Prevederile din Actul Constitutiv al companiei;

 • • Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare care prevăd ca pe perioada de delegare nu se repartizează dividende acționarilor acestea se vireaza direct in contul de IID al operatorului, ca sursa de rambursare a împrumuturilor de cofmantare a investițiilor si sursa de investitii in sistemele de apa si canalizare.

 • 4.6. Sursele de finanțare a investițiilor au fost estimate in funcție de datele disponibile la data întocmirii B.V.C. pe anul 2021, precum si in funcție de planul de investitii si achiziții de utilaje si ai graficului de derulare a programului de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Buzău, in perioada 2014-2020 aprobat in decembrie 2019.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 este intocmit in concordanta cu instrucțiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor OMFP nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, si este format din:

Anexa nr. 1 - „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2021” - intocmita conform cerințelor din structura acesteia si in corelație cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-5 la ordin, după caz;

Anexa nr. 2 - „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2021”. completata conform cerințelor din structura acesteia in corelație cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, după caz;

Anexa nr. 3 - „Gradul de realizare a veniturilor totale”, cu scopul de determinare a gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii 2 ani (2019-2020), indicator care sta la baza estimării veniturilor totale pentru anul 2021;

Anexa nr. 4 - „Programul de investitii, dotări si sursele de finanțare”.- cu scopul de estimare a programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finanțare conform prevederilor legale;

Anexa nr. 5- „Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante”, cu scopul de reflectare a efectelor masurilor concrete de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

Anexa. A - Planul de producție pe anul 2021

Anexa. B - Lista inlocuiri si dezvoltări active publice date in conccsiune-fond IID,

Anexa. Bl - Lista achiziții in leasing

Anexa. B2 -Lista investitii-dotari independente din surse proprii

Anexa. C-Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje

Anexa. D - Lucrări de intretinere si reparatii la construcții

Anexa. E- Indicatori de performanta ai serviciului

Anexa. F - Criterii, obiective si condiții de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali

Anexa nr.l - „Bugetul de venituri si Cheltuieli pe 2021”

In Anexa 1 se prezintă in sinteza activitatea de exploatare, financiara, de investitii rezultatele precum si unii indicatori economico-financiari.

Activitățile prognozate si incluse in anexa nr. 1 constau in:

 • • Planul de producție pe anul 2021 cu o valoare totala de 81.438.161 lei;

 • • Estimarea unui câștig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala de 4.844 lei si a unui salariu minim brut pe companie de 2.900 lei pentru personalul calificat, conform contractului colectiv de munca;

 • • Menținerea numărului de personal conform organigramei, respectiv 686, cu un număr mediu anual de 680;

 • • Creșterea productivității muncii valorice din activitatea de exploatare la 128 mii lei de la 124 mii lei preliminat la sfârșitul anului 2020;

 • • Prognozarea unei cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare la 928 lei;

 • • Prețul pentru apa si tariful pentru canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2021 sunt cele din strategia de tarifare aprobata;

 • • Program de investitii in valoare de 492.950 mii lei din care 414.509 mii lei din POIM:

Bugetul de venituri si cheltuieli include activitatile desfășurate pe intreaga arie de operare actuala formata din 33 UAT.

Metodologiilc de lucru si estimările care au stat la baza elaborării Bugetului de venituri si cheltuieli sunt detaliate in anexele de fundamentare.

Anexa nr. 2 - „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul devenituri si cheltuieli si repatizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2021”

Conform formularului proiectului de buget pentru anul 2021 in coloana de an precedent au fost preliminate venituri si cheltuieli luând in calcul realizările la octombrie 2020 si estimarea acestora pana la sfârșitul anului.

Toate elementele de venituri si cheltuieli au fost fundamentate si preluate in buget in asa fel incat sa acopere toate activitatile companiei pentru o activitate continua si la parametri normativi specifici activitatii de apa potabila si apa uzata.

Din analiza făcută asupra execuției bvc pe anul 2020 s-a constatat o nerealizare a indicatorului apa uzata si tratata de cca.11% din cauza secetei prelungite, seceta ce a dus la nerealizarea colectarii-evacuarii si tratării apei meteorice. De asemenea se constata un grad redus de realizare a categoriei de cheltuieli de exploatare de cca. 95%, cheltuieli ce nu au putut fi executate din cauza impactului pandemiei covid 19.

Elementele de venituri si cheltuieli care au pondere semnificativa si care au alt nivel in anul 2021, fata de anul 2020 sunt prezentati mai jos.

Anexa nr. 2 de fundamentare prezintă in analitic, componenta grupelor de venituri si cheltuieli din anexa nr.l, rolul acestei anexe fiind detalierea indicatorilor in structura si pe trimestre al indicatorilor economico-financiari aferenti anului bugetat, astfel:

 • 1. VENITURI TOTALE (rd.l), se preconizează o creștere in anul 2021 fata de anul 2020. cu 3,7%, creștere rezultata din:

  • 1,1. Veniturile totale din exploatare (rd.2), creștere cu 3,7%, rezultata din:

La. Producția valorica vanduta (apa-canal) (rd.3), cu o creștere de 3,7%, prognoza vânzărilor fizice de apa potabila facturate fiind de 8.460.000 mc, fata de nivelul preliminat in 2020 de 8,385.100 mc cu o creștere de 74.900 mc, si o scădere in unitati fizice a activitatii de canalizare-epurare la 9.150.000 mc de la 10.050.000 mc nivel planificat in anul 2020. Producția valorica se stabilește prin înmulțirea cantitatilor prognozate cu prețul apei potabile si a tarifului de canalizare in vigoare ce se vor aplica pe parcursul anului prognozat.

 • I .d. Venituri din producția de imobilizari-lucrari fond IID (rdl2) - o creștere cu 218,4% fata de preliminatul anului anterior, an cu realizări scăzute datorate pandemiei. I.f. Alte venituri din exploatare (rd.l4) - o scădere estimata pe baza datelor disponibile la momentul intocmirii B.V.C., la 92,8% scădere generata de montarea integrala a contorilor finanțați din Împrumutul BERD 1, imprumut ce se restituie din IID.

1.2. Venituri financiare (rd.22) - nivel propus de 410 mii lei fata de 370 mii lei, cu o cretcre de 10,8% a veniturilor financiare ca urmare a estimărilor de dobânzi si diferente de curs valutar la operațiunile in valuta.

II. CHELTUIELILE TOTALE (rd.28): este prognozata o creștere de 8,0% influențată de creșterea cheltuielilor de exploatare cu 8,2% si a cheltuielilor financiare cu 0.9%. Urmărind in structura cheltuielile, evoluția acestora se prezintă astfel:

11.1. Cheltuielile de exploatare (rd.29) reprezintă 98,6% din cheltuielile totale ale societății, defalcate astfel:

Rd

2020 estimat

2021

%

Pondere in chelt expl 2021

II

Cheltuieli totale

28

75.200

81.250

108.0

100.0

1

Cheltuieli de exploatare

29

74.100

80.140

108.2

98.6

A

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

30

26.280

25.694

97.8

31.6

Al

-privind stocurile

31

16.181

16.139

99.7

19.8

A2

-privind serviciile executate terti

39

2.580

2.628

101.9

3.2

A3

-alte servicii exec.de terti

45

7.520

6.927

92.1

8.5

B

Cheltuieli cu impozitele, taxe

78

3.687

3.739

101.4

4.6

C

Cheltuieli cu personalul

85

38.396

41.524

108.1

51.1

CO

-de natura salariata

86

36.449

39.526

108.4

48.6

CI

-cu salariile

87

32.238

34.560

107.2

42.5

C2

-bonusuri

91

4.211

4.966

117.9

6.1

C3

-alte cheltuieli

99

0

0

0

0

C4

-aferente contractului de mandat si Consiliul de Administrație

103

1.195

1.194

99.9

1.5

C5

-privind contribuțiile

112

752

804

106.9

1.0

D

Alte cheltuieli de exploatare

113

5.737

9.183

160.1

11.3

II

Cheltuieli financiare

130

1.100

1.110

100.9

1.4

II.A. La Capitolul A din BVC anexa nr. 2, rd. 30, sunt înregistrate cheltuielile cu bunuri si servicii, pentru care se prognozeaza un nivel de 97,8 fata de 2020, din care:

11.Al. cheltuielile privind stocurile (rd.31) are ponderea cea mai mare in cheltuielile cu bunurile si serviciile, si anume de 62.8%, din care o pondere importanta o au:

 • • Cheltuielile cu materialele consumabile necesare funcționarii si întreținerii sistemelor de apa si canalizare si a celorlalte servicii suport, a tratării apei potabile si apei uzate, piese de schimb si combustibil in valoare de 4.011 mii lei fara creșteri semnificative fata de 2020. Cheltuielilor cu piesele de schimb, de cca 1.150 mii lei sunt estimate ca urmare a cerințelor de menținere in funcțiune a echipamentelor din stațiile de hidrofor, stațiile de pompare apa rece si apa uzata, stațiile de tratare apa uzata, a parcului auto, a aparatelor din laboratoare si a altor utilaje si dotări ce necesita a fi reparate pentru a funcționa in mod continuu si a susține activitatea de baza;

 • • Cheltuielile materiale de natura obiectelor de inventar sunt de 3.090 mii lei cu o mica creștere de 3,7% fata de anul anterior, creștere generata de numărul mare de contori, cca 7.500 buc, dotati cu cyble de citire la distanta, care vor fi achiziționați si montati conform strategiei de asigurare a necesarului de contori si de imbunatatire a sistemului de citire prin rețea fixa LoRawan in perioada 2021-2024;

 • • Cheltuielile privind energia si apa 9.038 mii lei, fara creșteri fata de anul anterior. Consumul mare de energie electrica are ca justificare faptul ca pana la utilizator apa este pompata de 4-5 ori; la extragere din foraje, transport in stațiile de tratare, procesare in stațiile de tratare, pompare in distribuție, repomparc in distribuție sau statii de hidrofor pentru utilizatorii din blocuri. Cheltuieli importante sunt prevăzute si in cazul consumului de încălzit (gaze, lemne, energie electrica,) pentru cele peste 90 de puncte de lucru ale companiei.

11.A.2. cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd.39) cu o pondere de 3.2% din cheltuielile de exploatare, au o creștere de 1.9% fata de nivelul preliminat al anului 2020. Sistemele de apa si canalizare existente in aria de operare necesita costuri mari pentru intretinere si funcționare ceea ce a dus la creșterea acestei categorii de cheltuieli. Ponderea cea mai mare in acest capitol de cheltuieli o au cheltuielile de intretinere si reparațiile (rd.40) cea 2.180 mii lei, datorita nevoii de organizare a unei mentenante preventive si corective a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurare care trebuie sa funcționeze continuu, precum si menținerea calitatii apei potabile in întreg sistemul prin spalarea programata a rezervoarelor si rețelelor de aductiune si distribuție. Cheltuielile cu chiriile si primele de asigurare nu au creșteri si au fost evaluate avand in vedere spatiile închiriate precum si asigurarea pentru RCA si avarii a parcului auto si asigurarea clădirile puse in gaj pentru credite, unele dotări din mașinile de service si asigurare de răspundere manageriala.

IIA.3. cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) au o pondere de 8,5% din cheltuielile de exploatare. Acestea cuprind următoarele categorii de cheltuieli:

 • • Cheltuielile cu executările judecătorești sunt influențate de transmiterea către executori a creanțelor restante in vederea recuperării precum si consultanta juridica in cauze ce depasesc competentele si calificarea personalului propriu, respectiv derularea licitațiilor si contractelor cu finanțare europeana POS-PO1M si alte litigii.

 • • Cheltuielile de protocol, reclama si publicitate au fost prevăzute la un nivel relativ constant urmărind a asigura nevoile companiei in acest scop, inclusiv in promovarea proiectului POIM;

 • • Cheltuielile cu transportul de bunuri si persoane, deplasările si diurna (rd.61 -62) au ca scop acoperirea cheltuielilor de transport agregate, nămol de la STAU precum si unele cheltuieli de deplasare, diurna, cazare pentru delegatii de aprovizionare, instruire, pregătire profesionala, schimb de experiența, deplasare la autoritati.

 • • Cheltuiala cu posta si taxele de telecomunicații (rd.66) au o valoare semnificativa de 681 mii lei determinate de necesitatea transmiterii lunare a facturilor către clientii companiei si a altor notificări si documente precum si a costurilor cu telecomunicațiile ca urmare a preluării cartelelor de transmitere a datelor de la sistemele automatizate si SCADA.

 • • Pentru cheltuielile cu paza (rd.69) a fost fundamentata o suma de 528 mii Lei fata de 564 mii lei determinata de elimnarea unui punct de lucru din planul de paza;

 • ii.B. La Capitolul B din B.V.C anexa nr.2, rd.78, sunt înregistrate cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, pentru care se prognozeaza o creștere cu 1.4% in 2021, aceste cheltuieli reprezentând 4.6% din cheltuielile de exploatare. Aceste cheltuielii sunt determinate de:

 • • Redeventa calculata si constituita ca sursa de finanțare a 11D in procent de 1 % din cifra de afaceri pentru toate UAT cu excepția UATM Buzău unde redeventa este egala cu rata anuala către BEI a împrumutului de cofinantare proiect 1SPA prin care s-au făcut investitii importante in UATM Buzău; pentru 2021 rata este de cca.494 mii euro (contractul expira in 2028).

 • • Creșterea impozitelor si taxelor (rd.84) ca urmare a nivelului unor taxe locale si a predării mai multor investitii către UAT-uri care intra sub incidența platii impozitelor si taxelor locale. O cheltuiala importanta in aceasta categorie o reprezintă contribuția conform Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, contribuție calculata la salariu minim brut pe tara.

 • II.C. La Capitolul C din B.V.C. anexa nr.2 rd.85, sunt Înregistrate cheltuielile cu personalul.

 • • Aceasta reprezintă o pondere de 51.1% din cheltuielile totale de exploatare estimate, pondere mai mare cu 8.1% fata de nivelul preliminat al anului 2020. Menționam ca pe parcursul anului 2020 s-a aplicat grila de salarizare stabilita in contractual colectiv de munca Ia nivel de ramura si preluata in contractual colectiv de munca al companiei, in care salariul minim brut creste la 2.900 lei cu influente si asupra grilelor de incadrare a altor categorii de salariati.

 • • Menționam ca in anul 2020 a fost negociat un nou contract colectiv de munca, cu intrarea in vigoare la 1 decembrie 2020, contract colectiv care a majorat cu 5% cheltuielile salariale de baza si a mărit sau introdus alte sporuri si bonificatii aferente salariului de baza. Unele sporuri si bonificatii au ca scop stabilizarea forței de munca si compensarea pentru aportul adus la realizarea obiectivelor companiei;

 • • Contribuția asiguratorie de munca precum si contribuția pentru asigurări sociale plătite de societate s-a calculat conform modificărilor aduse Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

 • • Cheltuielile sociale reprezintă ajutoare pentru angajati in caz de boala, deces, nașteri, si alte evenimente sociale conform celor negociate prin noul Contract Colectiv de munca valabil pe perioada 01.12.2020 - 30.06.2022. Deductibilitatea acestora este limitata prin Codul fiscal pana la 5% din fondul de salarii. Pentru anul 2021 cheltuielile sociale s-au stabilit la un nivel de 900 mii lei.

 • • In categoria “Bonusuri” intra cheltuielile cu tichetele de masa si voucherele de vacanta negociate si cuprinse in CCM. Valoarea nominala a unui tichet de masa luat in calcul este de 20,00 Iei. iar a unui voucher de vacanta 1.450 lei pe salariat, la același nivel ca in anul 2020.

 • • Pentru anul 2021 nu s-a luat in calcul nici o majorare de salarii care sa fie aplicata tuturor salariatilor;

 • • La capitolul cheltuieli cu salariile (rd.87) s-a prevăzut reîntregirea sporurilor de consemn si week-end acordate conform CCM incepand cu iunie 2019 precum si constituirea unui fond de premiere calculate in procent de 1,5% conform CCM care prevede mi num 1,5%.

 • • creșterea câștigului mediu brut pe salariat se datoreaza numai precizărilor de mai sus, pentru anul 2021 nu s-a calculat nici o majorare de salariu sau spor la salariu.

 • • cheltuielile de natura salariata, inclusiv cu salariile au fost determinate conform ultimei organigrame aprobate fara creșterea numărului de personal. Fata de ultima organigrama numărul de salariati prognozat la sfârșitul perioadei este de 686, iar numărul mediu preliminat al angajatilor aferent anului 2021 este de 680.

Cheltuielile aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Consiliul de administrație si secretariat) au fost estimate după cum urmeaza:

 • • cheltuieli aferente contractelor de mandat prevăzute pentru directorii cu contract de mandat a fost stabilit conform Hotărârii Consiliului de Administrație. Suma estimate acopera indemnizația directorilor cu contracte de mandat in anul 2021 si s-a determinat pentru componenta fixa in suma de 600 mii lei; cate o indemnizație lunara, trei directori pentru 12 luni, iar pentru componenta variabila 300 mii lei; 6 indemnizații lunare pentru 3 directori.

 • • pentru cuantumul indemnizației anuale a membrilor Consiliului de Administrație au fost luate in calcul o indemnizație pe luna pentru un număr de 3 membri din 5; un membru face parte din executiv si unul nu primește indemnizație; suma totala aferenta este de 136 mii lei. Sumele utilizate in caicul sunt in conformitate cu Hotararea A.G.A. privind aprobarea cuantumului indemnizație fixe lunare a membrilor neexecutivi si Hotararea AGA privind aprobarea cuantumului indemnizației variabile a membrilor neexecutivi. Cuantumul indemnizației variabile este de 12 indemnizații lunare pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, respectiv 136 mii lei.

ILD. La Capitolul D din B.V.C. anexa nr.2, rd. 113, sunt înregistrate alte cheltuieli de exploatare, acestea avand o pondere de 11.3% din totalul cheltuielilor de exploatare. Creșterile mai importante sunt Înregistrate la cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale, de la 5.081 mii lei la 9.043 mii lei determinate de includerea in cheltuielile cu amortizarea a amortizării sediului actual si a bunurilor realizate din surse proprii si imprumutul BERD ce se rambursează din IID, provizioane in legătură cu indemnizațiile de CO aferente concediilor neefectuate in anul 2020 si alte ajustări pentru materiale fara mișcare, clienti incerti, etc.

 • II .2, Cheltuielile financiare (rd.130) reprezintă 1,4% din cheltuielile totale de exploatare ale societății, structura acestor cheltuieli fiind formata din dobânzi la credite si diferente nefavorabile de curs valutar si depind de rata ROBOR folosita atat la imprumutul in lei cat si in curo. Diferentele de curs valutar au fost evaluate in funcție de operațiunile ce se vor derula in anul 2021,

 • 111 . REZULTATUL BRUT (rd.138) bugetat a fi obtinut in anul 2021 este de 6.300 mii lei, impozitul aferent estimate fiind de 1.008 mii lei, rezultând un profit net de 5.292 mii lei, astfel ca rata profitului brut din activitatea operaționala este de 21.46% fata de 19,97% in anul 2020; calculata ca raport intre veniturile din exploatare minus cheltuielile din exploatare plus redeventa si amortizarea si veniturile din exploatare. Conform contractului de delegare nivelul ratei profitului brut operațional trebuie sa fie de cel puțin 15% in fiecare an pe perioada de delegare.

Anexa nr.3 - “Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2019 si 2020) anului pentru care se întocmește bugetul de venituri si cheltuieli. Gradul de realizare a veniturilor in anul 2019 a fost de 106.82% fata de nivelul bugetat si se previzioneaza a fi de 96.22% in anul 2020.

Anexa nr.4 - “Programul de investitii, dotări si sursele de finanțare”. Datele din aceasta anexa sunt corelate cu datele din anexa nr.l, in conformitate cu O.M.F.P. nr. 3818/2019. Cheltuielile privind investițiile sunt corelate cu sursele de investitii in funcție de natura acestora; si sunt mai mici sau egale cu sursa de finanțare. Sursele de finanțare a investițiilor sunt asigurate integral la o valoare totala de 495.559 mii lei pentru cheltuieli totale de investitiiile de 493.200 mii lei. Cheltuieli pentru investitii sunt alocate pentru:

 • • 34.232 mii lei pentru dezvoltarea, reabilitarea si înlocuirea bunurilor concesionate. 89 lucrări in curs in valoare de 25.249 mii lei, 85 lucrări noi in valoare de 8.983 mii lei si 62 de utilaje si echipamente de lucru aferente bunurilor publice concesionate in valoare de 2.059 mii lei;

 • • 1.491 mii lei dotări independente. 64 echipamente si utilaje independente;

 • • 2.988 mii lei achiziționarea in leasing a 16 autovehicule;

 • • 2.695 mii lei achiziționarea a 1 autocuratitor din credit BERD 2;

 • • 5.614 mii lei investitii in Gospodăria de apa- Lipia pentru apeductul Bz S-V;

 • • 2.285 mii lei construcții sedii sociale, garaj autocuratitoare, reabilitări puncte de lucru contorizare, arhiva, loborator metrologic si achiziții de sedii puncte de lucru, sedii pe care proprietarii intenționează sa le vanda, actualmente acestea sunt inchiriate de companie. Menționam ca din împrumutul de 20.000 mii euro de la BERD se asigura cofimantarea de 6% a POIM cca. 17. 561 mii euro iar o parte din diferența este propusa a se face investitii in anul 2021 in lucrarea - Gospodărie de apa-Lipia pentru apeductul Bz S-V de 5.614 mii lei si achiziționarea unui autocuratitor canale in valoare de 2.695 mii lei.

Anexa nr.5 - “Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante”. Precizam ca in cazul Companiei de Apa SA Buzău nu exista plati restante.

Anexa. A - Planul de producție pe anul 2021 - este documentul principal care fundamentează generarea veniturilor din exploatare si cuprinde grupat pe centre operaționale si puncte de lucru cantitatile de apa si apa uzata care vor fi procesate de companie in cursul anului 2021. Fundamentarea producției fizice a luat in considerație cele 33 de UAT in ceea ce privește producția de apa si 12 UAT si cu producție de canalizare-epurare. Pe baza tarifelor in vigoare s-a fundamental valoarea producției, producție care a fost repartizata pe categorii de utilizatori si trimestre.

Anexa. B Lista înlocuiri si dezvoltări active publice date in concesiune-fond I1D, conform OUG 198/2005 - cuprinde un număr de 62 poziții de echipamente in valoare de 2.059 mii lei ce deservesc sistemele de apa si apa uzata din întreaga arie de operare si au fost propuse de responsabilii punctelor de lucru in funcție de solicitările sistemelor aflate in exploatare. Sursa de finanțare este fondul IID constituit la nivelul companiei si care se utilizează conform OUG 198/2005, numai pentru întreținerea, înlocuirea si dezvoltarea bunurile publice concesionate companiei prin Contractul de Delegare.

Anexa. Bl - Lista achiziții in leasing- este fundamentata pe baza analizei parcului auto care are o vechime si uzura mare, necesita reparatii de valori mari, eficienta scăzută, consum mare de combustibili si cuprinde un număr de 16 autovehicule in valoare totala de 2.988 mii lei; o parte din aceste autovehicule vor inlocui autovehiculele casate si altele vor deservi specialiștii UIP pentru deplasările la șantierele ce se vor deschide in vederea realizării investițiilor din proiectul POIM.

Anexa. B2 -Lista investitii-dotari independente din surse proprii. Aceasta lista cuprinde solicitările imediate de dotări identificate in urma consultării tuturor departamentelor de specialitate - dotări necesare activitatii curente de exploatare si mentenenta si a investițiilor executate in regie proprie. Lista cuprinde un număr de 64 obiecte de investitii in valoare totala de 1.491 mii lei. Aceste dotări privesc toate sectoarele de activitate respectiv: operațional, mentenanta, parc auto, administrativ, IT, laboratoare de analiza, etc.

Anexa. C-Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje- cuprinde, pentru intreaga arie de operare, necesarul de mentenanta si reparatii a tuturor sistemelor de apa si apa uzata cu o valoare de 6.252 mii lei lei. Menținerea in funcțiune a rețelelor este condiția de baza pentru furnizarea continua a serviciului de apa si de canalizare-epurare.

Anexa. D - Lucrări de intretinere si reparatii la construcții. Lucrările de reparatii la construcții constau din refaceri hidroizolatii, tencuieli, tamplarie, imprejmuiri, etc. la construcțiile ce adăpostesc echipamente cum ar fi rezervoare apa, statii de pompare, statii clorinare, etc. in valoare de 1.060 mii lei.

Anexa. E- Indicatori de performanta ai serviciului cuprinde un număr de 6 indicatori specifici activitatii de alimentare cu apa si de canalizare-epurare si financiari.

Anexa. F - Criterii, obiective si condiții de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali cuprinde un număr de 11 indicatori ce sintetizează eficienta si capacitatea companiei de a menține si continua activitatea. Menționam ca in 24 aprilie 2020 a fost semnat contractul de împrumut BERD 2 nr 50738, care la secțiunea 5.11. Indicatori financiari la indicatorul rata de recuperare este stipulat ca cerința minima de cel puțin 90%, cu toate ca acest indicator in contractul de imprumut nr. 42129 din 12.11.2011 -BERD 1 are ca tinta 95%. Având in vedere acest fapt propunem ca indicatorul rata de recuperare sa fie 95% , iar determinarea lui sa se faca conform formulei din contractul de imprumut 50738, respectiv ca raport intre incasarile de la clienti si veniturile totale din activitatea de apa potabila si apa uzata pe parcursul celor 12 luni anterioare datei de calcul; in acest fel indicatorul este același si pentru raportarea la BERD cat si pentru indicatorii de performanta manageriali. Indicatorul asa cum este propus poate fi preluat si in contractele de mandat, asigurând astfel uniformizarea modului de calcul si monitorizare.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.l 151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a fost prezentat organizației sindicale de la nivelul Companiei de Apa SA Buzău.Operatorul economic: Compania de Apa SA

Anexa nr.1

BVC 2021


Sediul/adresa: Buzău, str.Spiru Haret nr.6

Nr. Reg.com.: J10/1610/2007

CUI: RO 22987337

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ preliminat an 2020

Propuneri an 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

84.400

87.550

103,7%

94.500

99.300

107,9

105,1

1

Venituri din exploatare, din care:

2

84.030

87.140

103,7%

94.209

98.967

108,1

105,1

a)

subvenții cf prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri, cf prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

370

410

110,8%

291

333

71,0

114,4

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.7+Rd.19)

6

75.200

81.250

108,0%

88.200

92.300

108,6

104,6

1

Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

7

74.100

80.140

108,2%

87.100

91.250

108,7

104,8

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

26.280

25.694

97,8%

31.952

36.002

124,4

112,7

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

3.687

3.739

101,4%

3.847

3.947

102,9

102,6

C.

cheltuieli cu personaiul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17), din care:

10

38.396

41.524

108,1%

42.118

42.118

101,4

100,0

D.

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd12+Rd13)

11

36.449

39.526

108,4%

40.106

40.106

101,5

100,0

C1

cheltuieli cu salariile

12

32.238

34.560

107,2%

35.140

35.140

101,7

100,0

C2

bonusuri

13

4.211

4.966

117,9%

4.966

4.966

100,0

100,0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete.

16

1.195

1.194

99,9%

1.194

1.194

100,0

100,0

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

752

804

106,9%

818

818

101,7

100,0

alte cheltuieli de exploatare

18

5.737

9.183

160,1%

9.183

9.183

100,0

100,0

2

Cheltuieli financiare

19

1.100

1.110

100,9%

1.100

1.050

99,1

95,5

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1 -Rd.6)

20

9.200

6.300

68,5%

6.300

7.000

100,0

111,1

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

1.472

1.008

68,5%

1.008

1.120

100,0

111,1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ preliminat an 2020

Propuneri an 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

7.728

5.292

68,5%

5.292

5.880

100,0

111,1

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege OUG 198/2005 IID

31

7.728

5.292

68,5%

5.292

5.880

100,0

111,1

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

27, 28, 29, 30 și 31(Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0

32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

7.728

5.292

68,5%

5.292

5.880

100,0

111,1

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

414.509

0,0%

493.942

492.954

119,2

99,8

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

414.509

0,0%

493.942

492.954

119,2

99,8

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ preliminat an 2020

Propuneri an 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

414.509

0,0%

493.942

492.954

119,2

99,8

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

44.829

495.559

1105,4%

544.155

543.796

109,8

99,9

1

Alocații de la buget

47

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

19.118

493.210

2579,8%

537.143

532.870

108,9

99,2

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

686

686

100,0%

686

686

100,0

100,0

2

Nr.mediu de salariați total

51

680

680

100,0%

680

680

100,0

100,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata

52

4.467

4.844

108,4%

4.915

4.915

101,5

100,0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat

53

4.065

4.334

106,6%

4.337

4.337

100,1

100,0

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

124

128

103,7%

139

146

108,1

105,1

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

55

121

123

101,7%

134

147

108,9

109,7

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana)

56

12.331

12.441

100,9%

12.441

12.441

100,0

100,0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

57

891

928

104,2%

933

930

100,6

99,6

9

Plăți restante

58

0

0

0

0

10

Creanțe restante

59

5.151

5.191

100,8%

5.191

5.191

100,0

100,0CONDUCĂTORUL UNITATII Director gene’ral,          Vj

Ing. Savul^scu Simona

Pa9e 3 of 3

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Director economic, ___EcVasii^ragormOperatorul economic: Compania de Apa SA

Sediul/adresa: Buzău, str.Spiru Haret nr.6

Nr. Reg.com.: J10/1610/2007

Anexa 2

BVC 2021


CUI: RO 22987337

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

2019

An precedent 2020

Propuneri an 2021 din care:

%

%

Realizat

Aprobat

Preliminat

Trim I

Trim llc

Trim Iile

Trim IVc

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7=6/5

8=5/3a

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)

1

78.297

87.300

84.400

17.300

39.970

64.340

87.550

103,7%

107,8%

1

Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd8+

Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

77.968

86.930

84.030

17.200

39.770

64.035

87.140

103,7%

107,8%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

64.784

76.398

76.298

15.268

35.670

57.857

78.871

103,4%

117,8%

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

62.373

76.038

75.538

15.141

35.416

57.476

78.363

103,7%

121,1%

a3)

din redevențe și chirii

6

0

0

0

37

74

111

148

a4)

alte venituri-diverse apa-canal

7

2.411

360

760

90

180

270

360

47,4%

31,5%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

12

1.576

3.670

870

400

900

1.400

1.900

218,4%

55,2%

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+ Rd.19+Rd.20+Rd21), din care:

14

11.608

6.862

6.862

1.532

3.200

4.778

6.369

92,8%

59,1%

f1) |din amenzi și penalități

15

340

361

361

96

192

288

385

106,6%

106,2%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

2.897

101

101

0

101

101

101

100,0%

0,0%

- active corporale

17

2.897

101

101

0

101

101

101

100,0%

0,0%

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

f3)

din subvenții pentru investiții

19

6.089

4.182

4.182

792

1.584

2.376

3.168

75,8%

68,7%

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

f5)

alte venituri-decont intern

21

2.282

2.218

2.218

644

1.323

2.013

2.715

122,4%

97,2%

2

Venituri financiare (Rd23+Rd.24+ Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

329

370

370

100

200

305

410

110,8%

112,5%

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

282

320

320

90

180

270

360

112,5%

113,5%

d)

din dobânzi

26

47

50

50

10

20

35

50

100,0%

106,4%

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.131)

28

72.375

78.500

75.200

18.794

39.271

60.342

81.250

108,0%

103,9%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.114), din care:

29

70.642

77.400

74.100

18.512

38.709

59.503

80.140

108,2%

104,9%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

25.702

28.599

26.280

5.185

11.903

18.912

25.694

97,8%

102,2%

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.32 +Rd.

33+Rd.36+Rd.37+Rd,38), din care:

31

16.862

17.421

16.181

3.257

7.481

11.898

16.139

99,7%

96,0%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

3.300

4.821

3.991

946

2.005

3.060

4.011

100,5%

121,0%

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

435

1.336

1.336

250

550

850

1.150

86,1%

306,8%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

865

906

850

212

425

637

850

100,0%

98,3%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

3.969

3.091

2.981

550

1.400

2.250

3.090

103,7%

75,1%

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

9.593

9.509

9.209

1.761

4.076

6.588

9.038

98,1%

96,0%

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

1.691

3.130

2.580

512

1.164

1.876

2.628

101,9%

152,6%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

1.216

2.600

2.100

400

940

1.540

2.180

103,8%

172,7%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:

41

242

178

178

41

82

123

164

92,4%

73,5%

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

98

111

111

28

56

84

112

100,4%

113,5%

b2)

- către operatori cu capital privat

43

143

66

66

13

26

39

52

78,7%

46,1%

C)

prime de asigurare

44

233

352

302

71

142

213

284

94,0%

129,5%

A3

Cheltuieli alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66 +Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

7.150

8.048

7.520

1.416

3.258

5.138

6.927

92,1%

105,2%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

232

260

260

65

130

195

260

100,0%

112,0%

b1) |cheltuieli privind consultanța juridică

48

208

180

180

43

85

127

170

94,4%

86,7%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

75

256

256

63

126

191

256

100,0%

341,2%

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

15

84

84

21

42

63

84

100,0%

556,6%

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

60

172

172

40

80

121

162

94,2%

287,0%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

55

0

0

0

0

0

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

0

10

10

2

5

7

10

100,0%

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si de sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

d2)

ch.de sponsorizare in domeniul educație, invatamant, social si sport, din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0

10

10

2

5

7

10

100,0%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

64

75

180

30

60

95

135

75,0%

281,2%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

39

157

157

35

75

115

150

95,5%

406,4%

cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:

63

8

40

40

7

15

22

30

75,0%

532,8%

-interna

64

8

30

30

7

15

22

30

100,0%

399,6%

-externa

65

0

10

10

0

0

0

0

0,0%

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

741

842

703

113

226

456

681

96,9%

94,9%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

158

176

176

43

87

131

175

99,6%

111,2%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

609

879

745

207

419

631

843

113,2%

122,3%

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

427

564

510

132

264

396

528

103,5%

119,3%

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

96

145

145

25

65

105

145

100,0%

150,3%

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

29

120

40

25

50

75

100

250,0%

138,3%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

12

0

0

10

10

10

10

0,0%

aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr 109/2011

75

0

0

0

0

0

0

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

45

50

50

15

30

45

60

120,0%

111,1%

j)

alte cheltuieli +decont intern

77

5.232

5.394

5.033

858

2.130

3.317

4.417

87,8%

96,2%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.8O +Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:

78

3.642

3.743

3.687

920

1.857

2.802

3.739

101,4%

101,2%

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

2.719

2.655

2.655

652

1.320

1.997

2.665

100,4%

97,6%

c)

ch. cu taxa de licență

81

14

20

20

4

8

12

16

80,0%

142,9%

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

24

60

60

15

30

45

60

100,0%

250,0%

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

10

10

0

0

0

0

0,0%

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite L 448/2006

84

885

998

942

249

499

748

998

105,9%

106,4%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

35.634

39.196

38.396

10.089

20.329

30.878

41.524

108,1%

107,8%

co

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd,91)

86

33.999

37.211

36.449

9.565

19.416

29.576

39.526

108,4%

107,2%

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

30.082

32.922

32.238

8.537

17.160

25.865

34.560

107,2%

107,2%

a) salarii de bază

88

29.308

31.572

31.020

8.042

16.170

24.370

32.570

105,0%

105,8%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

774

1.252

1.120

375

750

1.125

1.500

133,9%

144,7%

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

98

98

120

240

370

490

500,0%

C2

Bonusuri (Rd.92+Rd.95+ Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

3.916

4.289

4.211

1.028

2.256

3.711

4.966

117,9%

107,5%

a) cheltuieli sociale - din 5% prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

681

978

900

110

370

630

900

100,0%

132,1%

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

95

2.265

2.315

2.315

768

1.536

2.303

3.070

132,6%

102,2%

c) vouchere de vacanță:

96

970

996

996

150

350

778

996

100,0%

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

0

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

a) ch cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

938

1.217

1.195

325

515

704

1.194

99,9%

127,4%

a) pentru directori/directorat

104

790

923

923

150

300

450

900

97,5%

116,8%

-componenta fixa

105

434

616

616

150

300

450

600

97,4%

141,9%

-componenta variabila

106

356

307

307

0

0

0

300

97,7%

86,2%

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

133

272

272

170

204

238

272

100,0%

204,9%

-componenta fixa

108

133

136

136

34

68

102

136

100,0%

102,5%

-componenta variabila

109

0

136

136

136

136

136

136

100,0%

#DIV/0!

c) pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

15

22

0

5

11

16

22

#DIV/0!

0,0%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

698

768

752

199

398

598

804

106,9%

107,8%

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

5.663

5.862

5.737

2.318

4.620

6.911

9.183

160,1%

101,3%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd,116), din care:

114

14

20

20

5

10

15

20

100,0%

138,2%

- către bugetul general consolidat

115

0

0

0

0

0

0

0

- către alți creditori

116

14

20

20

5

10

15

20

100,0%

138,2%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

0

0

0

0

0

0

o)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

119

130

120

95

30

60

90

120

126,3%

72,9%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (chelt din vânz activelor)

120

5.299

5.181

5.081

2.283

4.550

6.806

9.043

178,0%

95,9%

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:

121

219

541

541

0

0

0

106

19,6%

246,9%

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

4.842

6.443

6.443

0

0

0

6.838

106,1%

133,1%

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

123

0

0

0

0

0

0

0

f1.2)

-provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

221

307

307

0

0

0

300

97,7%

139,2%

-provizioane in legătură cu contractul de administrare

124a

136

136

136

0

0

0

136

100,0%

100,2%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

4.623

5.902

5.902

0

0

0

6.732

114,1%

127,7%

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

4.105

3.879

3.879

0

0

0

4.016

103,5%

94,5%

- din participarea salariatilor la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

117

193

193

0

0

0

192

99,5%

164,7%

- venituri din alte provizioane-creante

129

3.629

3.629

3.629

0

0

0

3.824

105,4%

100,0%

- venituri din alte provizioane-crt.mandat si adm

129a

359

57

57

0

0

0

0

0,0%

15,9%

2

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

1.733

1.100

1.100

282

562

839

1.110

100,9%

63,5%

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

859

543

543

132

262

389

510

93,9%

63,2%

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

579

474

474

120

240

359

474

100,0%

81,9%

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

280

69

69

12

22

30

36

52,2%

24,6%

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

874

557

557

150

300

450

600

107,7%

63,7%

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

874

557

557

150

300

450

600

107,7%

63,7%

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

0

0

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)(Rd.1-Rd.28)

138

5.922

8.800

9.200

-1.494

699

3.998

6.300

68,5%

155,3%

-venituri neimpozabile

139

994

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

-cheltuieli nedeductibile fiscal

140

1.236

0

0

0

0

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

986

1.408

1.472

0

112

639

1.008

68,5%

149,3%

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0

0

0

1

Venituri totale din exploatare, din care: Rd.2)

142

77.968

86.930

84.030

17.200

39.770

64.035

87.140

103,7%

107,8%

a)

venituri din subvenții si transferuri

143

0

0

0

0

0

0

0

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

0

0

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29

145

70.642

77.400

74.100

18.512

38.709

59.503

80.140

108,2%

104,9%

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

3

Cheltuieli de natura salariata (Rd.86), din care:

147

33.999

37.211

36.449

9.565

19.416

29.576

39.526

108,4%

107,2%

a)

Cheltuieli cu salariile

147a

30.082

32.922

32.238

8.537

17.160

25.865

34.560

107,2%

107,2%

b)

Bonusuri

147b

3.916

4.289

4.211

1.028

2.256

3.711

4.966

117,9%

107,5%

c)

Cheltuieli cu salariile Rd.88

147c

30.082

32.922

32.238

8.537

17.160

25.865

34.560

107,2%

107,2%

4

Nr. de personal prognozat la finele trimestrului/

148

670

686

686

686

686

686

686

100,0%

102,4%

5

Nr.mediu de salariați

149

664

680

680

680

680

680

680

100,0%

102,4%

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.147/Rd.149)/12*1000

150

3.775

4.560

4.467

4.689

4.759

4.833

4.844

108,4%

118,3%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 - Rd. 92* - Rd. 97/Rd.149)/12*1000

151

4.181

4.440

4.356

4.635

4.668

4.730

4.734

108,7%

104,2%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

3.775

4.158

4.065

4.178

4.249

4.322

4.334

106,6%

107,7%

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

117

128

124

101

117

126

128

103,7%

105,2%

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

117

121

121

97

112

121

123

101,9%

103,0%

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149

155

12.657

12.331

12.331

10.115

11.482

12.185

12.441

100,9%

97,4%

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care

156

0

0

0

0

0

0

0

- cantitatea de produse finite QPF

157

8.404.497

8.385.100

8.385.100

1.719.600

3.903.800

6.214.500

8.460.000

100,9%

99,8%

- preț mediu (p)

158

4,64

5,13

5,13

5,25

5,25

5,25

5,25

102,3%

110,6%

- valoare=QPF x p (din plan de producție)

159

38.768

43.016

43.016

8.594

19.598

31.261

42.572

99,0%

111,0%

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

160

49,72%

52,05%

53,94%

53,12%

51,88%

51,71%

51,51%

95,5%

108,5%

8

Plati restante

161

0

0

9

Creanțe restante, din care:

162

5.341

5.151

5.151

6.229

5.883

5.537

5.191

100,8%

96,4%

-de la operatori cu capital integral/majoritar

163

0

0

0

0

0

0

0

-de la operatori cu capital privat

164

1.678

1.501

1.501

1.990

1.879

1.769

1.658

110,5%

89,4%

-de la bugetul de stat

165

0

0

0

-de la bugetul local

166

271

270

270

254

240

226

212

78,4%

99,5%

-de la alte entitati

167

3.391

3.380

3.380

3.985

3.764

3.542

3.321

98,3%

99,7%

10

Credite pt finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

-

-

-

-

-

-

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat

171

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Director

Ing.Director economic, Ec. Vasii Dragomi^

Operatorul economic: Compania de Apa SA

Sediul/adresa: Buzău, str.Spiru Haret nr.6

Nr. Reg.com.: J10/1610/2007

CUI: RO 22987337

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

BVC - 2021


Mii lei

Nr

Ort

INDICATORI

Prevederi an precedent (N-2) an 2019

%

Prevederi an precedent (N-1) an 2020

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Venituri totale (rd1+rd2)

73.300

78.297

106,82%

87.300

84.400

96,68%

1

Venituri din exploatare :

72.780

77.968

107,13%

86.930

84.030

96,66%

2

Venituri financiare

520

329

63,27%

370

370

100,00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Director economic Ec. Vasii Dragomir

COMPANIA DE APA SA BUZĂU


Anexa nr.4

BVC -2021


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2021

mii lei

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

finalizării investiției

Aprobat

Realizat

2021

2022

2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

465,748

44,829

495,559

544,155

543,796

1

Surse proprii, din care:

2

4,487

4,386

9,460

6,200

6,000

a) - amortizare

3

3,236

3,236

6,371

6,200

6,000

b) -vanzare imobile -

4

101

0

101

0

0

c) -leasing

5

1,150

1,150

2,988

0

0

2

Alocatii de la buget

6

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

7

5,082

5,082

28,990

34,530

34,480

a)-interne

8

0

0

0

0

0

b) -externe imprumut BERD 20 milioane a 4.90

9

5,082

5,082

28,990

34,530

34,480

4

Alte surse- IID-conf OUG 198/2005-

10

41,670

35,361

42,600

9,483

10,362

5

Finanțare POIM 2014-2020 TOTAL

11

2026

414,509

0

414,509

493,942

492,954

a)-UE

12

279,111

0

279,111

332,456

331,750

b)-Buget de stat

13

42,719

0

42,719

50,854

50,738

c)-Buget local

14

6,537

0

6,536

7,814

7,806

d)-surse proprii

15

20,760

0

20,760

24,912

24,912

e)-TVA aferent proiect

16

65,382

0

65,382

77,905

77,747

din care:

17

5.1

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Buzău in perioada 2014 -2020, COD SMIS 2014+ 102541

18

2022

3,714

0

3,714

988

0

a)-UE

19

2,653

2,653

706

0

b)-Buget de stat

20

437

437

116

0

c)-Buget local

21

31

31

8

0

d)-surse proprii

22

0

0

0

0

e)-TVA aferent proiect

23

593

593

158

0

5.2

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Buzău, in nerioada 2014-2020 cod SMIS 2014+

24

2026

410,795

0

410,795

492,954

492,954

a)-UE

25

276,458

0

276,458

331,750

331,750

b)-Buget de stat

26

42,282

0

42,282

50,738

50,738

c)-Buget local

27

6,506

0

6,505

7,806

7,806

d)-Co-finantare Beneficiar

28

20,760

0

20,760

24,912

24,912

e)-TVA aferent proiect

29

64,789

0

64,789

77,747

77,747

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

30

452,123

19,118

493,210

537,143

532,870

1

Surse proprii, din care:

31

4,359

3,120

7,794

750

0

1,1

Investiții in curs pentru bunurile publice

32

0

0

0

0

concesionate:

1,2

Alte bunuri proprii

33

2,209

1,143

3,806

250

0

1

Sediu social-vestiare R Sarat

34

2021

500

16

550

2

Dotări independente -Anexa B2

35

2021

1,188

857

1,491

3

Amenajare clădire existenta (fost garaj PSI) Rm. Sarat

36

2022

0

0

300

250

0

4

Garaj autocuratitoare statia de epurare

37

2021

270

210

Dona 1 nf 1 1

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

5

Reabilitare PT 31- laborator metrologie

38

2021

358

6

Reabilitare PT 34- contorizare

39

2021

197

7

Reabilitare PT 37- arhiva

40

2021

283

8

Achiziția de sedii de la centrele operationale:Merei 103 mp, Grebanu 50 mp si V Vodă 131 mp - a 300 euro/mp estimat/4.90

41

2021

0

0

417

0

0

1.3

Rambursări de rate aferente creditelor interne pentru investiții, BT:

42

2022

1,000

1,000

1,000

500

0

1,4

Achiziții in leasing -Anexa Bl

43

2021

1,150

977

2,988

0

0

2

Alocatii de la buget

44

3

Investiții din Credite bancare BERD din care:

45

5,082

5,374

28,990

34,530

34,480

3,1

Autocuratitor canalizare 550000*4.9, BERD 2

46

2021

5,082

5,374

2,695

0

0

3.2

Gospodărie apa - Lipia pentru apeduct Bz S-V

47

2021

5,614

3.3

Cofinantare POIM

48

2026

0

0

20,681

34,530

34,480

4

Alte surse IID -Investiții efectuate la bunurile publice concesionate, din care:

49

28,173

10,624

41,917

7,921

5,436

4,1

a) investitii in curs- pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

50

15,500

3,307

25,249

900

0

ZONA METROPOLITANA

51

BUZĂU

52

Rețea distribuție apa si branșamente PT 36      (

înlocuire) 287 ml 0110 mm cu refacere asfalt

53

2021

2

330

Rețea distribuție apa si branșamente str. Basca Mare (inlocuire ) 0110 mm 212 ml cu refacere asfalt

54

2021

2

371

Rețea distribuție apa si branșamente str. Basca Mica (inlocuire ) 0110 mm 172 ml cu refacere asfalt

55

2021

2

290

Rețea distribuție apa si branșamente str. Popa Tun (inlocuire ) 0110 mm 100 ml cu refacere asfalt

56

2021

45

1

Rețea distribuție apa si branșamente str. Suciu Muresan (inlocuire ) 0110 mm 212 ml cu refacere asfalt

57

2021

310

3

Rețea distribuție apa si branșamente str. Gheorghe lacob (inlocuire ) 0110 mm 235 ml cu refacere asfalt

58

2021

2

345

Rețea distribuție apa si branșamente str. Aleia Mărgăritărilor (inlocuire ) 0110 mm 80 ml cu refacere asfalt

59

2021

2

95

Rețea distribuție apa si branșamente PT 14      (

inlocuire ) 300 ml 0110 mm cu refacere asfalt

60

2021

330

Rețea distribuție apa si branșamente str. Patriei intre Unirii si Spiru Haret (inlocuire ) 0110 mm 307 ml cu refacere asfalt

61

2021

320

Extindere rețea distribuție apa si branșamente / canalizare si racorduri Str. Grigore Vieru 0110 / 0250 450 ml cu refacere asfalt

62

2021

850

Rețea aductiune F3 - F5 Lipia 0300 mm 500 ml fara refacere asfalt

63

2021

2

250

Conectare sursa Zahar la instalațiile SDEE Buzau-proiectare si execuție

64

2021

200

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

STUDIU FEZABILITATE + PT - Modernizare rețea de alimentare cu energie electrica fronturi de captare apa Buzau.Si interconectare PT5 cu PT8

65

2021

8

100

Proiectare si execuție amenajare iazuri ecologice, treapta terțiara, aval SEAU Buzău

66

2022

68

8,000

Rețea distrib. apa Ion Baiesu

67

2

VERNESTI

68

Rețea distribuție apa si branșamente str.15 Vernesti(OL, Dn75, 200ml, 20 branșamente)

69

2021

3

35

Rețea distribuție apa si branșamente str.34 Vernesti(OL, Dn 50, 250ml, 16 branșamente, balastat)

70

2021

3

70

Rețea distribuție apa si branșamente str.ll Niscov (PEHD, Dn 40 rețea distribuție apa cu uzura ridicata si interventi repetate, 500ml, 15 branșamente)

71

2021

14

1

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Vernesti str. 27 075 mm 250 ml

72

2021

22

1

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Vernesti str. 28 040 mm 250 ml

73

2021

73

1

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Vernesti str. 29 063 mm 200 ml

74

2021

49

1

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Vernesti str. 30 032 mm 260 ml

75

2021

60

1

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Vernesti str. 11 050 mm 250 ml

76

2021

28

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Vernesti str. 32 050 mm 150 ml

77

2021

17

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Candesti str. 25 050 mm 150 ml cu refacere asfalt

78

2021

17

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Vernesti str. 1 063 mm 2000 ml fara refacere asfalt

79

2021

1

300

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Niscov str. 2 063 mm 1500 ml fara refacere asfalt

80

2021

1

180

SECTOR BUZĂU SUD

81

Rețea distribuție apa si branșamente Zorești (800ml, PEHD Dn 110, 37 branșamente, refacere carosabil asfaltat)

82

2021

94

1

Studiu de soluție si proiectare alimentare cu apa a localităților Clondiru, Baltareti si Sarata- UAT Ulmeni, Sahateni si Vintileanca- UAT Sahateni si Amaru si Dulbanu - UAT Amaru, jud. Buzău

83

2021

470

50

Alimentare cu apa a localităților Clondiru, Baltareti si Sarata- UAT Ulmeni, Sahateni si Vintileanca- UAT

84

2023

6,100

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Zorești str. Principala 050 mm 300 ml cu refacere asfalt

85

2021

23

2

Rețea distribuție apa si branșamente Zorești zona Puica .050 mm - 500 ml fara refacere asfalt ( scoatere din domeniul privat)

86

2021

42

3

MEREI

87

Extindere rețea distribuție apa si branșamente loc. Nenciulesti DS 29 050 850 ml

88

2021

57

4

Rețea distribuție apa si branșamente sat Dealul Viei ,Str. Grădiniței DS 15 (înlocuire ) 050 mm 280 ml

89

2021

2

25

A A

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

Rețea de distribuție apa si branșamente si statie de pompare sat Nenciulesti DS 10 05Omm 200 ml

90

2021

3

25

Rețea de distribuție (interconectare ) Cătun Monteoru- Gura Saratii DS 42 04Omm 240 ml

91

2021

17

1

PADINA

92

Instalare conducta de evacuare a apelor tehnologie rezultate din statia de tratare -1000m,Dn63,pompa cu P-5.5kw

93

2021

1

120

Studiu soluții infiintare rețea canalizare si statie de epurare

94

2021

30

POGOANELE

95

Rețea corectare apa GA Pogoanele-GA Caldarasti si statie de pompare

96

2021

13

542

FLORICA

97

Branșamente apa si racorduri canalizare

98

2021

250

PIETROASELE

99

Interconectare rețea distribuție Cimitir Dara - Pod Dara 063 mm 300 ml

100

2021

21

1

Rețea aductiune apa Pietroasele -Clondiru

101

2021

4

107

NAENI

102

înființare G.A.- rețea alimentare cu energie electrica, rețea aductiune izvoare PEHD De 50 250 ml, pompa submersibila pentru izvorul 1. instatalatie de clorinare cu hipoclorit, amenajare clădire existenta, bazin stocare. Amenajare dren.

103

2021

1

100

Extindere rețea distribuție apa si branșamente PE Dn 63 Sat Prosca , loc. Naeni - 14 abonati, fara asfalt, 380 ml

104

2021

4

52

înlocuire coloana aductiune sat Fantanele PEHD Dn 90 mm, 450 ml

105

2021

29

2

înlocuire coloana aductiune OL Izvor Recea -

rezervor Virf (Dn 100-65) cu avarii cu PE De 63

Pnl6, 700 ml

106

2021

4

55

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Naeni, str.Bisericii cu PE Dn 50,12 branșamente, 160 ml

107

2021

20

1

ULMENI

108

Rețea aductiune F4Sahateni

109

2021

2

33

SECTOR VALEA BUZĂULUI

110

NEHOIU

111

Rețea distribuție apa Lunca Pripor str. Dacilor-Bisericii (inlocuire)

112

2021

11

80

Rețea canalizare si racorduri Bisca Roziliei str. Salcimului(extindere)

113

2021

100

2

Repozitionarea rețelei de aductiune Siriu - Nehoiu (PE Dn 280), zona str. Dacilor - Calea Mihai Viteazul Nehoiasu Gara L= 290m

114

2021

1

330

Repozitionare rețea de aductiune Siriu - Nehoiu (PEHD Dn 315), zona amonte Podu Negru, fara asfalt, 900 ml

115

2021

3

447

Repozitionare rețea d. a. zona Podu Negru (la 2 pitici)

116

2021

1

299

CISLAU

117

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

Repozitionarea rețelei de aductiune si distribuție PE Dn 75, respectiv PE De 63 a rezervorului Gura Bascei, pe o lungime de 420 m, care in prezent se

118

2021

2

38

Extinderea rețelei de distribuție la Poienile (pentru 6 abonati), zona rezervorului Izvoare L= 250m

119

2021

1

33

Extinderea rețea de canalizare, zona cămin cultural din Cislau, PVC, Dn 160mm, 3 cămine de linie, 4 utilizatori. 120 ml

120

2021

47

Racorduri canalizare str. Mihai V.- Cislau

121

2021

2

Repozitionarea conductei principale de distribuție a rezervorului Cislau, PEHD, Dn 63, 40 ml

122

2021

15

PATARLAGELE

123

Captare si pompare apa Poienile - Maruntisu , branșament electric ; grup de pompare ;imprejmuire

124

2021

61

520

înlocuire conducta principala OL 0 100 cu țeava de PE Dn 110, pe o lungime de 150 m la Sibiciu, care in

125

2021

5

19

Reabilitare rețea canalizare str. Patriei PVC, Dn 250mm, cu asfalt, 120 ml

126

2021

1

72

Extindere rețea canalizare str. N. Labis, PVC, Dn 200 mm, 9 utilizatori, fara asfalt, 150 ml.

127

2021

1

128

Repozitionare rețea distribuție zona Teis - Sibiciu, PEHD, De 40mm, 9 branșamente, 200 ml

128

2021

1

60

Repozitionare rețea distribuție zona prof.

Baiculescu - Sibiciu, PEHD, De 40mm, 4

129

2021

1

25

Rețele distribuție apa sat Poieni, PEHD, De 50, 17

130

2021

45

CHIOJDU

131

Rețea canalizare LERA (2 străzi), PVC, Dn 160mm, 9 utilizatori, fara asfalt, 260 ml

132

2021

95

Rețea canalizare CHIOJDU - ulița Păcură, PVC, Dn 160mm, 4 utilizatori, fara asfalt, 150 ml

133

2021

35

1

Traversarea riului Basca cu cond. transp. si cond.rețea distrib.

134

2021

3

47

SECTOR RAMNICU SARAT

135

Rm. SARAT

136

Reabilitare rețea de alimentare cu apa str. Oreavu + Porumbeilor (cart.Barasca) PEHD, De 50mm; 12 branșamente, fara asfalt, 280 ml.

137

2021

5

60

Reabilitare rețea de alimentare cu apa str. Intrarea Carpati (PEHD, De 63mm, 14 utilizatori, fara asfalt), 150 ml

138

2021

2

38

Reabilitare rețea de alimentare cu apa str. Intrarea Bucegi (PEHD, De 63mm, 14 utilizatori, fara asfalt), 150 ml

139

2021

2

38

Reabilitare rețea de alimentare cu apa str. Al. Sihleanu ( PEHD, De 50 mm, 14 utilizatori) cu asfalt, 120 ml

140

2021

30

2

Extindere rețea canalizare str. Balta Alba (PVC, Dn 300,11 utilizatori) cu asfalt, 250 ml

141

2021

2

250

Rețea canalizare strada C.I.Parhon Nr. 15 C Rm.

142

2021

1

112

Instalație hidraulica si branșament electric CT 801

Rm. Sarat

143

2021

3

4

SECTOR VALEA SLANICULUI

144

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

MANZALESTI

145

înlocuire rețea distribuție apa OL Dn 200 mm cu PEHD De 90 - 63 mm Pn 10 in sat Jghiab , corn.

Minzalesti, cu 3 ramificații De 63mm, 2000 ml

146

2021

1

257

BECENI

147

Extindere rețea distribuție apa si branșamente Sat Lunca Morii, comuna Beceni, PEHD De 40 mm Pn 16 bar; 28 branșamente ; traversare pe pod-izolatie 100 ml; cămin de vana, 3000 ml.

148

2021

135

4

Rețea transport apa Gura Dimienii( înlocuire )

149

2021

3

SAPOCA

150

înlocuit rețea PEHD De 25 mm PN 6 cu rețea PEHD De 25 mm PN 10 pe Str.Stadionului, Sat Sapoca, ctrarla npacfaltata 3 ntili7atnr IDO mii

151

2021

2

12

înlocuit rețea PEHD De 32 mm PN 6 cu rețea PEHD De 32 mm PN 10 pe Str. Dr. Mihai Ovidiu,Sat. Matesti fi utiliratnri IROml

152

2021

2

18

Anulat rețea ce trece pe domeniul privat, Str.Pinilor

Matesti (este si sub fundația unui gard) PEHD De 63

153

2021

2

20

Extindere rețea De 32 Str. Cucului, Matesti, 2 utilizatori noi, strada neasfaltata, 100 ml

154

2021

2

12

Extindere rețea De 25 Str. Noua Matesti,2

155

2021

2

10

împrejmuire foraje , Patarlagele, Cozieni

156

2021

12

25

statii DE TRATARE APA

157

Murgești

158

2021

30

161

Batogu

159

2021

30

161

Movila Banului

160

2021

300

Pogoanele

161

2021

582

768

Ciuta

162

2021

200

CENTRE NOI PRELUATE PROGRAME PRIORITARE

163

întreținerea, înlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau concesiune in 2021

164

2021

606

600

întreținerea, înlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau concesiune in 2022

165

2022

600

STUDII, GIS

166

Studiu de soluție si proiectare Alimentare cu apa UAT Sarulesti; UAT Valea Salciei(loc. Valea Larga; Goicelu, Apostari, Valea Sălciei) UAT Vintila Voda( Caratnau,Bodinesti)

167

2021

150

Implementare GIS pentru rețelele de apa si canalizare

168

2021

755

400

4.2.

b) investiții noi-pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

169

6,303

1,200

8,983

1,490

0

ZONA METROPOLITANA

170

BUZĂU

171

Rețea de canalizare si racorduri Aleia Plopilor ( extindere ) Dn 150,40 ml

172

2021

65

Rețea distribuție apa si branșamente Aleia Bistriței (înlocuire ) De 110 mm , 100 ml

173

2021

15

Rețea de canalizare si racorduri str. Pr maverii ( extindere ) Dn 200,80 ml

174

2021

25

Rețea de canalizare si racorduri str. Cuza Vodă ( Mindricel) ( extindere ) Dn 150,40 ml

175

2021

60

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

Rețea distribuție apa si branșamente str. Dorin Pavel ( extindere ) De 63 mm , 550 ml

176

2021

60

Sisteme de comunicatii si monitorizare statii de hidrofor si statie Lipia cu dispeceratul

177

2021

485

Expertiza tehnologica SEAL) Buzău

178

2021

50

SPATARU

179

Interconectare rețea apa Spataru - Costesti Ds De 110 mm , 1500 ml

180

2021

150

Rețea distribuție apa si branșamente str. 11, Ds 8 ,

181

2021

40

Rețea distribuție apa si branșamente str. CVG 36, Ds 10 , Ds 11

182

2021

40

VERNESTI

183

Rețea distribuție apa si branșamente str. 10 (Balastierei) ,De 63 mm , 500 ml, Vernesti

184

2021

60

Rețea distribuție apa si branșamente str. 11 ,De 63 mm , 200 ml, Candesti

185

2021

30

Rețea distribuție apa si branșamente str. 26 ,De 40 mm , 300 ml, Candesti

186

2021

30

Rețea distribuție apa si branșamente str. 8 ,De 63 mm , 1000 ml, Niscov

187

2021

120

Rețea distribuție apa si branșamente str. 9 ,De 50 mm , 420 ml, Niscov

188

2021

50

Rețea distribuție apa si branșamente str. 18 ,De 50 mm , 900 ml si instalație de pompare, Niscov

189

2021

80

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Vernesti str. 36 050 mm 400 ml

190

2021

60

Rețea distribuție apa si branșamente loc. Vernesti str. 9 032 mm 100 ml

191

2021

25

SECTOR BUZĂU SUD

192

MEREI

193

Rețea distribuție apa si branșamente Ds 33+Ds34+DS39 ,De 63 mm , 330 ml Dealul Viei

194

2021

40

Rețea distribuție apa si branșamente Ds24+Ds25 ,De 40 mm , 120 ml Dealul Viei

195

2021

30

Rețea distribuție apa si branșamente Ds 23 ,De 50 mm , 505 ml Dealul Viei

196

2021

50

Rețea distribuție apa si branșamente ,De 50 mm , 1735 ml, instalație electrica si grup de pompare Rezervor Valea Botei - sat Dobrilesti

197

2021

150

Rețea distribuție apa si branșamente str. Venus ,De 63 mm , 350 ml Monteoru

198

2021

50

Interconectare rețea distrib.apa Niscov-Sasenii Noi

199

1

0

ZOREȘTI

200

Rețea distribuție apa si branșamente str. Principala ,DJ 205 ,De 110 mm , 1000 ml Zorești

201

2021

140

Proiectare si obținere AC Rețea distribuție apa si branșamente Dn 50 Pn 16/ , 4000 ml , 2 grupuri de pompare cu convertizor frecventa, branșament electric, vas tampon deschis, construcție SP.sat Saseni Vale

202

2022

50

500

PIETROASELE

203

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

Rețea aductiune apa De 110 mm, 400 ml Apeduct Ulmeni- Foraj CAP Saranga, acumulare si repompare apa- bazin Dara, grup pompare 400V, Hmax.15 bar. Fara asfalt.

204

2021

150

NAIENI

205

Scoaterea coloanei de distribuție OL cu un grad mare de uzura din proprietăți private Fundătură Morii, De 40 mm , 150 ml. Fara asfalt.

206

2021

30

Proiectare si obținere AC înființare sistem alimentare cu apa sat Fintesti.

207

2022

50

Ulmeni

208

Rețea distribuție apa si branșamente PE Dn 50,200 ml Str Chioveni sat Ulmeni

209

2021

50

Pogoanele

210

Reabilitare rețea distribuție si branșamente str.Stefan Cel Mare - Dn 63 mm 1200 ml

211

2021

276

SECTOR RAMNICU SARAT

212

RM. SARAT

213

Înlocuire rețea distribuție si branșamente str. Maior Nedelcu. De 90 mm , 487 ml, 47 branșamente. Cu asfalt.

214

2021

187

înlocuire rețea distribuție si branșamente str. Ghe. Murgoci. De 63/75 mm , 172 ml, 24 branșamente . Cu asfalt

215

2021

94

înlocuire rețea distribuție si branșamente str. Pitaresei + str. Grebanu. De 110/63 mm , 358 ml, 44 branșamente . Cu asfalt

216

2021

172

înlocuire rețea distribuție si branșamente str.

Murelor. 280 ml, 23 branșamente. Cu asfalt.

217

2021

98

înlocuire rețea distribuție si branșamente str. Mesteacănului. 152 ml, 10 branșamente. Fara asfalt.

218

2021

37

înlocuire rețea distribuție si branșamente str.

Frasinului. 490 ml, 47 branșamente. Fara asfalt.

219

2021

128

înlocuire rețea distribuție si branșamente str. Oilor + Stadionului. 261 ml, 14 branșamente. Cu asfalt.

220

2021

94

înlocuire rețea distribuție si branșamente str. Pădurii. 147 ml, 12 branșamente. Fara asfalt.

221

2021

28

înlocuire rețea distribuție si branșamente CT202 -Aleea Stelelor. 240 ml, 6 scări de bloc. Parțial asfalt.

222

2021

99

înlocuire rețea distribuție si branșamente CT807 -Intrarea Crăiței. 330 ml, 9 scări de bloc. Parțial asfalt.

223

2021

70

înlocuire rețea transport OL Dn400 si rețea distribuție OL Dn200 si branșamente str. Principe Ferdinand. 385 ml Cu asfalt.

224

2021

550

înlocuire rețea distribuție si branșamente str. Gheorghita Lupescu (parțial). 160 ml, 16 branșamente. Cu asfalt.

225

2021

82

înlocuire rețea distribuție si branșamente Fdt.

Garoafei. 130 ml, 12 branșamente. Cu asfalt.

226

2021

53

Pana R nf *1 "1

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

Rețea distribuție apa si branșamente str. Păun Pinciu De 110 mm, 240 ml, 32 branșamente

227

2021

50

Rețea distribuție apa si branșamente str. Jitia De 315 mm, 530 ml, De 110 mm , 530 ml ,62

228

2021

250

Rețea distribuție apa si branșamente str. 22 Decembrie, De 160 mm, 430 ml, 64 branșamente, cu asfalt

229

2021

250

Murgești

230

Execuție instalație de ridicare presiune (grup pompare VFD/hidrofor) pentru 6 utilizatori. DJ 203H Necesar teren si branșament electric.

231

2021

35

Topliceni

232

Branșament electric si instalație de ridicare presiune sat Posta str. Parcului

233

2021

20

Grebanu

234

Amenajare sursa de apa Turca - Livada Mica

235

2021

132

Sector Valea Stanicului

236

Cernatesti

237

înlocuire rețea de distribuție sat Cernatesti De 40 Pn 6 ,118 ml si branșamente. 6 utilizatori.DJ 203K Cu asfalt

238

2021

49

înlocuire rețea de distribuție sat Manasia De 40, Pn

6, 60 ml si branșamente. 3 utilizatori. Cu asfalt

239

2021

28

înlocuire rețea de distribuție sat Cernatesti De 40, Pn 6, 95 ml si branșamente. 6 utilizatori. Nr. 161-165 Cu asfalt

240

2021

43

înlocuire rețea de distribuție sat Cernatesti De 25,

241

2021

13

înlocuire rețea de distribuție sat Cernatesti De 40,

242

2021

29

înlocuire rețea de distribuție sat Zarnesti Slanic De 40/25, Pn 6,145 ml si branșamente. 6 utilizatori. Para asfalt.

243

2021

29

Vintila Vodă

244

Extindere rețea de distribuție si branșamente, inst. Pompare si branșament electric sat Bodinesti (Vintila Vodă). De 50/40/20,1100 ml ,16 utilizatori. Para asfalt

245

2021

115

Sarulesti

246

Montaj si echipare rezervor

247

2021

15

Sector Valea Buzăului

248

Nehoiu

249

Repozitionare rețea distribuție pe str. Calea Mihai Viteazu (intre strada Dacilor si Podu Negru), PEHD, De=63mm AVIZ CNAIR, 500 ml

250

2021

64

Extindere rețea apa si canalizare Dn 250 (cu statie de repompare apa uzata).strada Fabrica de pâine, 500 ml, Fara asfalt

251

2021

250

Execuție instalație de ridicare presiune (grup pompare VFD/hidrofor) pentru 19 utilizatori zona Deasupra Malului. Ds 10 ,Necesar teren si branșament electric.

252

2021

65

Patarlagele

253

Repozitionare rețea distribuție apa str. N. Grigorescu, PEHD, De 63mm, 12 branșamente, cu asfalt, 150 ml

254

2021

48

Pane M nt 11

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

înlocuire rețea de transport PE Pn20 De200 si rețea distribuție PE Pnl6 Del25 intre CV5 si CV7 (zona Muscel). 940 ml, Cu asfalt

255

2022

300

Execuție instalație de ridicare presiune (grup pompare VFD/hidrofor) pentru 18 utilizatori. Necesar teren si branșament electric.

256

2021

65

Interconectare rețea de distribuție str. Mlajetului, De 63 mm , 1000 ml

257

2021

135

SIRIU

258

Repozitionare rețea distribuție sat Muscelusa (Bularca Maria- Negrei Benone), PEHD, De 40 mm., 10 branșamente , 150 ml

259

2021

27

Repozitionare rețea distribuție sat Lunca Jaristei (Codescu Constantin- Ileana Vasile), PEHD, De 40 mm., 5 branșamente, cu asfalt, 170 ml

260

2021

50

Repozitionare rețea distribuție sat Coltu Pietrei (Dobre Valentin -Toader Aurelian), PEHD, De 40 mm., 5 branșamente, AVIZ CNAIR, 320 ml

261

2021

46

Repozitionare rețea distribuție lungul DN 10 (dreapta Buzau-Brasov) zona Avramescu Vasile,

262

2021

48

Repozitionare rețea distribuție sat Coltu Pietrei (Leau Constantin-Leau Ion),PEHD, De 40 mm., 9 branșamente, 270 ml.

263

2021

37

Chiojdu

264

Extindere rețea distribuție apa zona Ccmani, PEHD, De=50mm, 6 utilizatori, 400 ml

265

2021

65

Studiu de soluție si proiectare extinderea rețelei de

266

2021

80

Extindere rețea canalizare in zona Stadionului. Dc 58 , PVC Dn250 , 1200 ml,cu 34 racorduri. Nr. raminp rf Profil înnoiti iHinal Fara acfalt

267

2021

250

Exindere rețea canalizare zona Ses, Ds 24 , PVC Dn250,150 ml, 10 utilizatori. Para asfalt

268

2021

60

Cozieni

269

Extindere rețea de apa in satele Lungești -TeisuțValea Spânului). Dc 60,980 ml, Asfalt

270

2022

75

Extindere rețea de distribuție apa in satele Teisu-Nistoresti - Pietraru , Dc 60,850 ml. Asralt

271

2022

65

Extindere retea de apa in satele Trestia - Ciocănești , Dc 212 , PEHD De63 PnlO, traversare rau, lucrări langa DJ (cca. 300 ml), 2200 ml, 30 utilizatori, fara asfalt

272

2021

285

Măgură

273

Retea distribuție apa si branșamente str. M.

Viteazu DN 10 , Km 26+450,300 ml (repozitionare ) in apropiere rezervor Măgură

274

2021

115

Calvini

275

Reabilitare sisteme de alimentare cu apa in localitățile Olari si Frasinet Dc 55 ; Dc 150

276

2022

300

Interconectare Foraj experimental cu rețeaua de distribuție existenta

277

2021

90

Zona Județeană

278

INDICATORI

Data

An precedent

Valoare

Realizare sistem monitorizare conc. Clor liber rezidual, comanda foraje si transmitere informatii pentru Padina, Merei, Pietroasele, Cislau, Valea Sălciei, Murgești, Rezervoare Patarlagele (3 buc.), Rezervoare Valea Slanicului (7 buc.).

279

2022

450

250

Studiu hidrogeologic pentru execuție foraje noi

280

2021

150

Execuție foraje explorare/exploatare ta Padina, Murgești, Valea Sălciei, Cernatesti-Aldeni, Patarlagele, Cozieni si echipare completa (cabina,

281

2021

450

Interconectare Foraje explorare/exploatare cu rețelele de distribuție existente Cernatesti - Aldeni, Padina, Patarlagele , Murgești, Cozieni

282

2021

450

Retehnologizare STAP Patarlagele, Siriu, Chiojdu pentru reducere turbiditate

283

2021

65

Proiectare si execuție conducte evacuare ape tehnologice statii tratare Murgești; Batogu PVC 63 mm, 1100 ml

284

2021

200

Proiectare si execuție conducta evacuare ape pluviale statie apa Cozieni, PVC 125 mm , 30 ml

285

2021

30

Lucrări si servicii conexe realizării investițiilor

286

Ridicări topometrice

287

2021

72

Studii geotehnice

288

2021

35

Verificări proiecte

289

2021

25

Urmărire lucrări ( RTE )

290

2021

15

4.3.

Dotări -Lista inlocuiri si dezvoltări active publice date in concesiune IID- Anexa B

291

2021

851

851

2,059

0

0

4.4

Rambursări de rate aferente creditelor externe pentru investiții cofinantare-, BERD;

292

2026

5,519

5,266

5,626

5,531

5,436

5

INVESTIȚII POIM -Cheltuieli eligibile din fonduri europene, din care:

293

2026

414,509

0

414,509

493,942

492,954

a)-cheltuieli materiale

294

0

b)cheltuieli cu salariile

295

0

c)cheltuieli privind prestările de servicii executate de terti

296

2026

414,509

0

414,509

493,942

492,954

d)cheltuieli cu reclama si publicitatea

297

0

e)alte cheltuieli

298

0
Compania de Apa SA Buzău

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Anexa nr.5


BVC 2021           mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

2020 an precedent

2021 an curent

2022

2023

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

Plati restante

Rezultat brut

Plati restante

Rezultat brut

Plati restante

Rezultat brut

Plati restante

0

1

2              3             4           5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

0

0

1

Reducerea redeventei ce acopera rata BEI prin scăderea soldului ca urmare a platii ratelor

Anual

0

0

2

Creșterea producției- aplicare politica tarifare

Anual

12.698

2.473

7.069

4.758

3

Venituri vanzare spatii

Anual

0

101

0

0

4

Venituri din imobilizări

Anual

1.096

1.358

5

Alte venituri

Anual

206

126

TOTAL Pct. I

14.000

0

4.058

0

7.069

0

4.758

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct I

A1

Creșterea privind cheltuielile cu stocurile

Anual

-4.690

-748

A2

Creșterea privind cheltuielile cu serviciile executate de terti

Anual

-475

-548

A3

Creșterea privind cheltuielile cu alte servicii

Anual

-1.450

0

B

Creșterea privind cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Anual

-298

-96

C

Creșterea privind cheltuielile cu personalul

Anual

-2.884

-2.922

D

Creșterea altor cheltuieli de exploatare

Anual

-793

-2.634

Creșterea cheltuielilor financiare

Anual

-510

-10

TOTAL Pct. II

-11.1001         0

-6.958

0

-6.269|         0

-4.058

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

6.300

2.900

0

■2.900

0

800

0

700

0


de Ape Buzău


COMPANIA DE APA SA. BUZĂU • Adresa • Strada Spira Haret nr. 6. Buzău Reg Corn. J1O/161O/2OO7 ■ C.U.I. RO 22987337 • Capitol social 4.613.700 Lei Secretariat Tel./Eax 0238.720356 / 0238.445786 Caii Center 0238.938 • Dispecerat 0238.715438 oFficetjJJcobuzou.ro - infopublicClXatnjzou ro - www.cabuzau.roANEXA A


Sector Planificare si Urmărire Producție cod F-PO,-29-01a , ,

TOTAL COMPANIEProgram de producție- prestatii - AN 2021 eșalonat pe trimestreACTIVITATEA

----T6TALAN2021----

--------T

MMI------

-------------TI

RTMT1--------

TR

mn----

TR

IVI IV

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

mc

lei

mc

lei

mc

lei

mc

lei

mc

lei

Centrul operatioanl nr. 1 Buzău

1. APA POTABILA

Apa captata

6.548.387

1.387.097

1.677.419

1.677.419

1.806.452

1.1 Apa distribuita

5.075.000

26.613.200

1.075.000

5.636.600

1.300.000

6.817.200

1.300.000

6.817.200

1.400.000

7.342.200

- agenti economici

997.500

5.236.875

215.500

1.131.375

263.000

1.380.750

247.000

1.296.750

272.000

1.428.000

- populație

3.842.500

20.173.125

804.500

4.223.625

977.000

5.129.250

993.000

5.213.250

1.068.000

5.607.000

- consum propriu

235.000

1.203.200

55.000

281.600

60.000

307.200

60.000

307.200

60.000

307.200

1.2 DIVERSE TAXE APA

120.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

2 CANALIZARE EPURARE

0

2.1 Apa evacuata si epurata

7.500.000

29.519.250

1.370.000

5.386.750

1.950.000

7.675.500

2.180.000

8.584.000

2.000.000

7.873.000

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

7.265.000

28.696.750

1.315.000

5.194.250

1.890.000

7.465.500

2.120.000

8.374.000

1.940.000

7.663.000

- consum propriu

235.000

822.500

55.000

192.500

60.000

210.000

60.000

210.000

60.000

210.000

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

160.000

40.000

40.000

40.000

40.000

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

500.000

200.000

120.000

48.000

120.000

48.000

140.000

56.000

120.000

48.000

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

45.000

22.500

9.000

4.500

12.000

6.000

12.000

6.000

12.000

6.000

5.CANAL PT.PLATFORMA IND.SUD BUZĂU

350.000

455.000

80.000

104.000

90.000

117.000

90.000

117.000

90.000

117.000

0

I.TOTAl CFNTRU OPERAȚIONAL NR. 1

57.089.950

11.249.850

14.733.700

15.650.200

0

15.456.200

Centrul operatioanl nr. 2 MEREI

1. APA POTABILA

Apa captata

250.000

0

47.297

60.811

81.081

0

60.811

1.1 Apa distribuita

185.000

971.224

35.000

183.744

45.000

236.244

60.000

314.994

45.000

236.244

- agenti economici

24.900

130.725

3.900

20.475

6.000

31.500

9.000

47.250

6.000

31.500


- populație

159.900

839.475

31.050

163.013

38.950

204.488

50.950

267.488

38.950

204.488

- consum propriu

200

1.024

50

256

50

256

50

256

50

256

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

40.000

158.000

8.000

31.600

10.000

39.500

11.000

43.450

11.000

43.450

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

40.000

158.000

8.000

31.600

10.000

39.500

11.000

43.450

11.000

43.450

- consum propriu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

0

0

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

(.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 2

1.129.224

215.344

275.744

358.444

279.694

--- - —

du net de lucru 2t3W5fl

1. APA POTABILA

Apa captata

70.000

0

17.000

17.000

18.000

0

18.000

1.1 Apa distribuita

35.000

183.750

8.500

44.625

8.5O0

44.625

9.000

47.250

9.000

47.250

- agenti economici

600

3.ifeo

150

788

150

788

150

788

150

788

- populație

34.400

180.600

8.350

43.838

8.350

43.838

8.850

46.463

8.850

46.463

- consum propriu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- consum propriu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

0

0

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4,CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR.

183.750

44.625

44,625

47.250

47.250

______n- A            _____

Centrul operatioanl nr. 3 PIETROASELE

-

_____

1. APA POTABILA

Apa captata

106.667

0

18.000

28.667

36.000

24.000

1.1 Apa distribuita

80.000

419.974

13.500

70.869

21.500

112.869

27.000

141.744

18.000

94.494

- agenti economici

7.000

36.750

1.350

7.088

1.450

7.613

2.650

13.913

1.550

8.138

- populație

72.800

382.200

12.100

63.525

20.000

105.000

24.300

127.575

16.400

86.100

- consum propriu

200

1.024

50

256

50

256

50

256

50

256

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.P0LUAT0RI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 3

419.974

70.869

112.869

141.744

94.494

Centrul operatioanl nr. 4 PATARLAGELE

1. APA POTABILA

Apa captata

186.667

0

32.000

49.333

54.667

50.667

1.1 Apa distribuita

140.000

733.960

24.000

125.753

37.000

194.003

41.000

214.977

38.000

199.227

- agenti economici

8.800

46.200

1.800

9.450

3.300

17.325

3.700

19.425

0

0

- populație

123.200

646.800

20.300

106.575

31.800

166.950

35.200

184.800

35.900

188.475

- consum propriu

8.000

40.960

1.900

9.728

1.900

9.728

2.100

10.752

2.100

10.752

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

50.000

197.365

11.000

43.419

13.000

51.310

14.000

55.269

12.000

47.369

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

49.700

196.315

10.930

43.174

12.910

50.995

13.930

55.024

11.930

47.124

- consum propriu

300

1.050

70

245

90

315

70

245

70

245

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

0

0

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 4

931.325

169.172

245.313

270.246

246.596

~ ■ ■■

r -

■■■■■

Centrul operatioanl nr. 5 POGOANELE

1. APA POTABILA

Apa captata

187.500

0

31.250

52.500

61.250

42.500

1.1 Apa distribuita

150.000

784.900

25.000

130.665

42.000

219.915

49.000

256.600

34.000

177.720

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

130.000

682.500

20.500

107.625

37.500

196.875

44.000

231.000

28.000

147.000

- consum propriu

20.000

102.400

4.500

23.040

4.500

23.040

5.000

25.600

6.000

30.720

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

75.000

288.150

14.000

53.275

20.000

76.975

23.000

88.825

18.000

69.075

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• populație

57.000

225.150

9.500

37.525

15.500

61.225

18.500

73.075

13.500

53.325

- consum propriu

18.000

63.000

4.500

15.750

4.500

15.750

4.500

15.750

4.500

15.750

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

0

0

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PT.PLATFORMA IND.

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR.5

1.073.050

183.940

296.890

345.425

246.795

Centrul operatioanl nr.6 NEHOIU

1. APA POTABILA

Apa captata

461.538

O

92.308

115.385

123.077

130.769

1.1 Apa distribuita

240.000

1.256.100

48.000

251.025

60.000

314.025

64.000

335.025

68.000

356.025

• agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

210.000

1.102.500

40.500

212.625

52.500

275.625

56.500

296.625

60.500

317.625

- consum propriu

30.000

153.600

7.500

38.400

7.500

38.400

7.500

38.400

7.500

38.400

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

135.000

533.205

29.000

114.546

34.000

134.287

36.000

142.187

36.000

142.187

agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

134.900

532.855

28.990

114.511

33.970

134.182

35.970

142.082

35.970

142.082

- consum propriu

100

350

10

35

30

105

30

105

30

105

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

0

0

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

1.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 6

1.789.305

365.571

448.312

477.212

498.212

Centrul operatioanl nr. 7 RM. SARAT

1. APA POTABILA

Apa captata

2.226.415

0

481.132

558.491

615.094

571.698

1.1 Apa distribuita

1.180.000

6.193.440

255.000

1.338.360

296.000

1.553.610

326.000

1.711.110

303.000

1.590.360

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

1.168.000

6.132.000

252.000

1.323.000

293.000

1.538.250

323.000

1.695.750

300.000

1.575.000

- consum propriu

12.000

61.440

3.000

15.360

3.000

15.360

3.000

15.360

3.000

15.360

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

0

0

2.1 Apa evacuata si epurata

1.300.000

5.131.400

238.000

939.290

330.000

1.302.600

375.000

1.480.305

357.000

1.409.205

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

1.292.000

5.103.400

236.200

932.990

328.000

1.295.600

372.900

1.472.955

354.900

1.401.855

- consum propriu

8.000

28.000

1.800

6.300

2.000

7.000

2.100

7.350

2.100

7.350

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

15.000

6.000

3.300

1.320

3.900

1.560

3.900

1.560

3.900

1.560

4.CANAUZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

1.500

750

375

188

375

188

375

188

375

188

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 7

0

11.411.590

2.299.158

2.877.958

3.213.163

3.021.313

__________________________________________________________L.____________

-

Centrul operatioanl nr. 8 ULMENI

1. APA POTABILA

Apa captata

35.714

0

6.571

10.000

10.571

8.571

1.1 Apa distribuita

25.000

131.236

4.600

24.147

7.000

36.747

7.400

38.846

6.000

31.496

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

24.900

130.725

4.580

24.045

6.980

36.645

7.370

38.693

5.970

31.343

- consum propriu

100

511

20

102

20

102

30

153

30

153

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC. POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 8

131.236

24.147

Centrul operatioanl nr. 9 SIRIU

1. APA POTABILA

Apa captata

64.935

0

12.987

1.1 Apa distribuita

50.000

262.344

10.000

52.461

- agenti economici

0

0

0

0

- populație

48.800

256.200

9.700

50.925

-consum propriu

1.200

6.144

300

1.536

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

populație

• consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 9

0

262.344

52.461

Centrul operatioanl nr. 10 CISLAU

1. APA POTABILA

Apa captata

100.000

0

17.143

1.1 Apa distribuita

70.000

367.474

12.000

62.996

- agenti economici

0

0

0

0

- populație

69.800

366.450

11.970

62.843

- consum propriu

200

1.024

30

154

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

4.000

15.710

600

2.357

- agenti economici

0

0

0

0

- populație

3.800

15.010

570

2.252

- consum propriu

200

700

30

105

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 10

383.184

65.353

| Centrul operatioanl nr. 11 VERNESTI

36.747

38.846

———

31.496

18.182

16.883

16.883

14.000

73.461

13.000

68.211

13.000

68.211

0

0

0

0

0

0

13.700

71.925

12.700

66.675

12.700

66.675

300

1.536

300

1.536

300

1.536

0

0

0

73.461

68.211

68.211

28.571

31.429

22.857

20.000

104.994

22.000

115.492

16.000

83.992

0

0

0

0

0

0

19.950

104.738

21.940

115.185

15.940

83.685

50

256

60

307

60

307

0

0

0

1.000

3.928

1.200

4.713

1.200

4.713

0

0

0

0

0

0

950

3.753

1.140

4.503

1.140

4.503

50

175

60

210

60

210

108.921

120.205

88.705

1. APA POTABILA

Apa captata

420.000

0

73.600

100.000

150.000

96.400

1.1 Apa distribuita

210.000

1.101.460

36.800

192.966

50.000

262.240

75.000

393.477

48.200

252.777

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

202.000

1.060.500

35.000

183.750

48.000

252.000

72.900

382.725

46.100

242.025

- consum propriu

8.000

40.960

1.800

9.216

2.000

10.240

2.100

10.752

2.100

10.752

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

-consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

S.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 11

1.101.460

192.966

262.240

393.477

252.777

..... ' . .

Punct de lucru LIPIA

1. APA POTABILA

Apa captata

31.250

0

7.500

7.500

8.750

7.500

1.1 Apa distribuita

25.000

131.250

6.000

31.500

6.000

31.500

7.000

36.750

6.000

31.500

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

25.000

131.250

6.000

31.500

6.000

31.500

7.000

36.750

6.000

31.500

- consum propriu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL

131.250

31.500

31.500

36.750

31.500

Centrul operatioanl nr. 12 Chiojdu

1. APA POTABILA

Apa captata

42.683

0

8.537

10.976

10.976

12.195

1.1 Apa distribuita

35.000

183.724

7.000

36.746

9.000

47.244

9.000

47.242

10.000

52.492

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

34.800

182.700

6.970

36.593

8.950

46.988

8.940

46.935

9.940

52.185

- consum propriu

200

1.024

30

154

50

256

60

307

60

307

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

11.000

43.450

2.200

8.690

3.000

11.850

2.900

11.455

2.900

11.455

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

11.000

43.450

2.200

8.690

3.000

11.850

2.900

11.455

2.900

11.455

- consum propriu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

0

0

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.P0LUAT0RI GR.II RISC

S.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 12

227.174

45.436

59.094

58.697

63.947

Centrul operatioanl nr. 13 Valea Râmnicului

1. APA POTABILA

Apa captata

186.667

0

34.667

50.667

60.000

41.333

1.1 Apa distribuita

140.000

734.805

26.000

136.455

38.000

199.455

45.000

236.205

31.000

162.692

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

138.S00

727.125

25.650

134.663

37.650

197.663

44.650

234.413

30.550

160.388

- consum propriu

1.500

7.680

350

1.792

350

1.792

350

1.792

450

2.304

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

15.000

59.250

2.100

8.295

4.000

15.800

4.600

18.170

4.300

16.985

agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

15.000

59.250

2.100

8.295

4.000

15.800

4.600

18.170

4.300

16.985

- consum propriu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

0

0

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 13

794.055

144.750

215.255

254.375

179.677

1 -              - - -      -■---•                                                              -            - ^3

Centrul operatioanl nr. 14 Grebanu

1. APA POTABILA

Apa captata

128.205

0

22.051

37.564

41.154

27.436

1.1 Apa distribuita

100.000

523.960

17.200

90.066

29.300

153.565

32.100

168.252

21.400

112.077

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

92.000

483.000

15.400

80.850

27.300

143.325

30.000

157.500

19.300

101.325

- consum propriu

8.000

40.960

1.800

9.216

2.000

10.240

2.100

10.752

2.100

10.752

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 14

523.960

90.066

153.565

168.252

112.077

Centrul operatioanl nr. 15 Topiiceni

1. APA POTABILA

Apa captata

41.176

0

7.059

1.1 Apa distribuita

35.000

183.737

6.000

- agenti economici

0

0

0

- populație

34.900

183.225

5.990

- consum propriu

100

512

10

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

5.000

19.750

900

- agenti economici

0

0

0

- populație

5.000

19.750

900

- consum propriu

0

0

0

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTR1AL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 15

203.487

Centrul operatioanl nr. 16 Sapoca

1. APA POTABILA

Apa captata

207.692

0

33.846

1.1 Apa distribuita

135.000

707.450

22.000

- agenti economici

0

0

0

- populație

125.000

656.250

19.600

- consum propriu

10.000

51.200

2.400

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 16

707.450

Punct de lucru Manzalesti

1. APA POTABILA

Apa captata

25.641

0

3.718

1.1 Apa distribuita

20.000

104.948

2.900

- agenti economici

0

0

0

- populație

19.600

102.900

2.810

- consum propriu

400

2.048

90

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

10.588

12.471

11.059

31,499

9.000

47.246

10.600

55.646

9.400

49.346

0

0

0

0

0

0

0

31.448

8.970

47.093

10.570

55.493

9.370

49.193

51

30

154

30

154

30

154

0

0

0

0

3.555

1.200

4.740

1.500

5.925

1.400

5.530

0

0

0

0

0

0

0

3.555

1.200

4.740

1.500

5.925

1.400

5.530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.054

51.986

61.571

54.876

58.615

65.385

49.846

115.188

38.100

199.713

42.500

222.800

32.400

169.749

0

0

0

0

0

0

0

102.900

35.700

187.425

40.000

210.000

29.700

155.925

12.288

2.400

12.288

2.500

12.800

2.700

13.824

0

0

0

0

115.188

199.713

222.800

169.749

7.051

7.051

7.821

15.213

5.500

28.863

5.500

28.862

6.100

32.009

0

0

0

0

0

0

0

14.753

5.410

28.403

5.400

28.350

5.980

31.395

461

90

461

100

512

120

614

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL Punct de lucru

104.948

15.213

28.863

28.862

32.009

Centrul operatioanl nr. 18 Viperesti

J—_taft

-   - -<'•   -           -               - 'SI.                      •-

1. APA POTABILA

Apa captata

10.667

0

1.733

3.200

3.067

2.667

1.1 Apa distribuita

8.000

41.987

1.300

6.822

2.400

12.597

2.300

12.071

2.000

10.496

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

7.900

41.475

1.280

6.720

2.380

12.495

2.270

11.918

1.970

10.343

- consum propriu

100

512

20

102

20

102

30

154

36

154

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 18

41.987

6.822

12.597

12.071

10.496

__ . -- . _____________£

Centrul operatioanl nr. 19 Cernatesti

1. APA POTABILA

Apa captata

173.077

0

28.846

48.077

57.692

38.462

1.1 Apa distribuita

90.000

472.240

15.000

78.688

25.000

131.185

30.000

157.434

20.000

104.934

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

88.000

462.000

14.520

76.230

24.500

128.625

29.490

154.823

19.490

102.323

- consum propriu

2.000

10.240

480

2.458

500

2.560

510

2.611

510

2.611

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

6.000

23.700

1.100

4.345

1.600

6.320

1.700

6.715

1.600

6.320

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

6.000

23.700

1.100

4.345

1.600

6.320

1.700

6.715

1.600

6.320

- consum propriu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

0

0

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 19

495.940

83.033

137.505

164.149

111.254

Centrul operatioanl nr. 20 Beceni

------                     "----  ... —___        £J

1. APA POTABILA

Apa captata

96.154

0

15.513

28.205

30.256

22.179

1.1 Apa distribuita

75.000

393.685

12.100

63.509

22.000

115.484

23.600

123.884

17.300

90.807

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

74.500

391.125

11.980

62.895

21.880

114.870

23.480

123.270

17.160

90.090

- consum propriu

500

2.560

120

614

120

614

120

614

140

717

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

9.000

35.325

1.900

7.451

2.400

9.426

2.400

9.426

2.300

9.022

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

8.500

33.575

1.780

7.031

2.280

9.006

2.280

9.006

2.160

8.532

- consum propriu

500

1.750

120

420

120

420

120

420

140

490

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

0

0

0

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.ll RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL CENTRU OPERAȚIONAL NR. 20

429.010

70.960

124.910

133.310

0

99.829

Punct de lucru Vintila Vodă

- ■ - —------ — - - - - -- - - - -

1. APA POTABILA

Apa captata

44.872

0

7.564

12.821

13.462

11.026

1.1 Apa distribuita

35.000

183.685

5.900

30.959

10.000

52.484

10.500

55.109

8.600

45.132

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• populație

34.500

181.125

5.780

30.345

9.880

51.870

10.380

54.495

8.460

44.415

- consum propriu

500

2.560

120

614

120

614

120

614

140

717

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.ll RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL Punct de lucru nr. 21

183.685

30.959

52.484

55.109

45.132

Punct de lucru Puiesti

1. APA POTABILA

Apa captata

128.205

0

18.462

40.769

36.282

32.692

1.1 Apa distribuita

100.000

524.974

14.400

75.594

31.800

166.944

28.300

148.569

25.500

133.869

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

99.800

523.950

14.350

75.338

31.750

166.688

28.250

148.313

25.450

133.613

- consum propriu

200

1.024

50

256

50

256

50

256

50

256

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL Punct de lucru nr. 22

524.974

75.594

166.944

148.569

133.869

Punct de lucru Murgești

1. APA POTABILA

Apa captata

11.765

0

1.647

3.647

3.765

2.706

1.1 Apa distribuita

10.000

52.487

1.400

7.349

3.100

16.271

3.200

16.796

2.300

12.071

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

9.900

51.975

1.390

7.298

3.070

16.118

3.170

16.643

2.270

11.918

- consum propriu

100

512

10

51

30

154

30

154

30

154

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

S.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL Punct de lucru nr. 23

52.487

7.349

16.271

16.796

12.071

- -

. _ ■: •

Punct de lucru Saruiesti

1. APA POTABILA

Apa captata

10.000

0

1.875

2.500

2.625

3.000

1.1 Apa distribuita

8.000

41.987

1.500

7.874

2.000

10.496

2.100

11.021

2.400

12.596

-agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

7.900

41.475

1.490

7.823

1.970

10.343

2.070

10.868

2.370

12.443

- consum propriu

100

512

10

51

30

154

30

154

30

154

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

1. APA POTABILA

Apa captata

25.000

0

3.500

6.500

8.625

6.375

1.1 Apa distribuita

20.000

104.805

2.800

14.655

5.200

27.255

6.900

36.180

5.100

26.717

• agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

18.500

97.125

2.450

12.863

4.850

25.463

6.550

34.388

4.650

24.413

- consum propriu

1.500

7.680

350

1.792

350

1.792

350

1.792

450

2.304

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

1.TOTAL Punct de lucru nr. 25

104.805

14.655

27.255

36.180

26.717

Punct de lucru Sahateni

r .... ___________

1. APA POTABILA

Apa captata

37.500

0

6.000

10.000

11.250

10.250

1.1 Apa distribuita

15.000

78.737

2.400

12.599

4.000

20.996

4.500

23.621

4.100

21.521

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

14.900

78.225

2.390

12.548

3.970

20.843

4.470

23.468

4.070

21.368

- consum propriu

100

512

10

51

30

154

30

154

30

154

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL Punct de lucru nr. 26

78.737

12.599

20.996

23.621

21.521

Valea Sălciei

1. APA POTABILA

Apa captata

8.750

0

1.750

2.250

2.500

2.250

1.1 Apa distribuita

7.000

36.737

1.400

7.349

1.800

9.446

2.000

10.496

1.800

9.446

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

6.900

36.225

1.390

7.298

1.770

9.293

1.970

10.343

1.770

9.293

- consum propriu

100

512

10

51

30

154

30

154

30

154

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

1.TOTAL

36.737

7.349

9.446

10.496

9.446

Padina

1. APA POTABILA

Apa captata

87.500

0

11.625

23.750

29.625

22.500

1.1 Apa distribuita

70.000

366.200

9.300

48.513

19.000

99.438

23.700

124.113

18.000

94.136

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

60.000

315.000

6.900

36.225

16.600

87.150

21.300

111.825

15.200

79.800

- consum propriu

10.000

51.200

2.400

12.288

2.400

12.288

2.400

12.288

2.800

14.336

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.P0LUAT0RI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL

366.200

48.513

99.438

124.113

94.136 .......

Naeni

1. APA POTABILA

Apa captata

30.769

0

5.077

6.923

10.000

8.769

1.1 Apa distribuita

20.000

104.987

3.300

17.324

4.500

23.621

6.500

34.121

5.700

29.921

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

19.900

104.475

3.290

17.273

4.470

23.468

6.470

33.968

5.670

29.768

- consum propriu

100

512

10

51

30

154

30

154

30

154

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL

104.987

17.324

23.621

34.121

29.921

Cozieni

1. APA POTABILA

Apa captata

30.000

0

5.200

6.800

9.000

9.000

1.1 Apa distribuita

15.000

78.724

2.600

13.644

3.400

17.844

4.500

23.619

4.500

23.619

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

14.800

77.700

2.550

13.388

3.350

17.588

4.450

23.363

4.450

23.363

- consum propriu

200

1.024

50

256

50

256

50

256

50

256

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL

78.724

13.644

17.844

23.619

23.619

Măgură

1. APA POTABILA

Apa captata

55.556

0

10.185

13.889

18.889

12.593

1.1 Apa distribuita

30.000

157.474

5.500

28.869

7.500

39.369

10.200

53.544

6.800

35.694

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

29.800

156.450

5.450

28.613

7.450

39.113

10.150

53.288

6.750

35.438

- consum propriu

200

1.024

50

256

50

256

50

256

50

256

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3 CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL

157.474

28.869

39.369

53.544

35.694


Calvini

- -    ' .-i— . ..                          -                 - *- 'ftESa                                                                                                      _       ___

1. APA POTABILA

Apa captata

60.000

0

13.000

15.000

15.500

16.500

1.1 Apa distribuita

12.000

62.987

2.600

13.649

3.000

15.746

3.100

16.271

3.300

17.321

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

11.900

62.475

2.590

13.598

2.970

15.593

3.070

16.118

3.270

17.168

- consum propriu

100

512

10

51

30

154

30

154

30

154

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

- agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

1.TOTAL

62.987

13.649

15.746

16.271

17.321

_____________________________________________________________________________—____ _ .... - • -

Movila Banului

1. APA POTABILA

Apa captata

18.750

0

4.500

4.500

5.250

4.500

1.1 Apa distribuita

15.000

78.724

3.600

18.894

3.600

18.894

4.200

22.044

3.600

18.894

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

14.800

77.700

3.550

18.638

3.550

18.638

4.150

21.788

3.550

18.638

- consum propriu

200

1.024

50

256

50

256

50

256

50

256

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

0

0

0

0

2 CANALIZARE EPURARE

2.1 Apa evacuata si epurata

agenti economici

- populație

- consum propriu

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

I.TOTAL

78.724

18.894

18.894

22.044

18.894

________________________________________________________________________________________:__

TOTAL COMPANIE

1. APA POTABILA

Apa captata

12.149.702

0

2.470.240

0

3.128.151

0

3.339.045

0

3.212.266

0

1.1 Apa distribuita

8.460.000

44.369.356

1.719.600

9.017.164

2.184.200

11.455.586

2.310.700

12.119.574

2.245.500

11.777.032

- agenti economici

1.038.800

5.453.700

222.700

1.169.175

273.900

1.437.975

262.500

1.378.125

279.700

1.468.425

- populație

7.070.100

37.118.025

1.414.320

7.425.180

1.822.120

9.566.130

1.958.960

10.284.540

1.874.700

9.842.175

- consum propriu

351.100

1.797.631

82.580

422.809

88.180

451.481

89.240

456.909

91.100

466.432

1.2 DIVERSE TAXE APA

0

160.000

0

40.000

0

40.000

0

40.000

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 CANALIZARE EPURARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1 Apa evacuata si epurata

9.150.000

36.024.555

1.678.800

6.603.572

2.370.200

9.332.235

2.653.300

10.450.439

2.447.700

9.638.310

- agenti economici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- populație

8.887.900

35.107.205

1.617.270

6.388.217

2.303.410

9.098.470

2.586.420

10.216.359

2.380.800

9.404.160

- consum propriu

262.100

917.350

61.530

215.355

66.790

233.765

66.880

234.080

66.900

234.150

2.2 DIVERSE TAXE CANAL

0

200.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.I RISC

515.000

206.000

123.300

49.320

123.900

49.560

143.900

57.560

123.900

49.560

4.CANALIZ.AG.EC.POLUATORI GR.II RISC

46.500

23.250

9.375

4.688

12.375

6.188

12.375

6.188

12.375

6.188

5.CANAL PLUVIAL-INDUSTRIAL

350.000

455.000

80.000

104.000

90.000

117.000

90.000

117.000

90.000

117.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL COMPANIE

0

81.438.161

0

15.868.743

0

21.050.568

0

22.840.760

0

21.678.089întocmit

Lefter Loredana


COMPANIA DE APA SA BUZĂU


Anexa B

BVC 2021


LISTA

ÎNLOCUIRI si dezvoltări active publice date in concesiune PREVIZIONATE A SE ACHIZIȚIONA ÎN ANUL 2021

FOND IID , CONFORM OUG 198/2005

-lei-

DENUMIREA UTILAJELOR ECHIPAMETELOR

UM

Cant

Valoare 2021

Val 2022

SECTOR ZONA METROPOLITANA

265,000

BUZĂU

251,000

1

Convertizor de frecventa 3 kW, 5 kW, 7kW, 11