Hotărârea nr. 81/2021

Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul nr. 2571/114/2020 înregistrat la Tribunalul Buzău

ROMÂNIA
JUDE
ȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul nr. 2571/114/2020 înregistrat la Tribunalul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă

ordinară;

     Având în vedere:

        - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 99/CLM/19.04.2021;

        - raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat la nr. 47.984/19.04.2021;

        - avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

        - avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

        - prevederile art. I, alin. (2), lit. b din O.U.G nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (14), teza a II-a, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

              Art. 1. (1) Se aprobă achiziția publică de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a UAT Municipiul Buzău, inclusiv a autorităților administrației publice locale ale Municipiului Buzău, în litigiu cu petenta S.C. Bachus Dealurile Istriței S.R.L., având ca obiect pretenții în valoare de 3.551.468 lei, care face obiectul dosarului nr. 2571/114/2020, precum și orice alt dosar derivat din acesta.

               (2) Cheltuielile necesare, reprezentând valoarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă vor fi suportate din bugetul local, în limita sumei estimate de 130.000 lei, fără TVA, pentru fond și calea de atac.

     (3) Suma menționată la alin. 2 va fi suportată din bugetul local, potrivit legii.

                                    (4) Procedura de achiziție publică va fi efectuată de serviciul de specialitate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

                       (5) Se acordă mandat Primarului municipiului Buzău să semneze contractul de achiziție publică, precum și împuternicirile avocațiale.

           Art. 2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ și Serviciului Investiții, Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                       SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                               Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Buzău, 22 aprilie 2021

Nr. 81

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 22 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 3 abțineri și 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la ședință.

 

            ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 99/CLM/19.04.2021

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul nr. 2571/114/2020 înregistrat la Tribunalul Buzău

 

 

 

         În dosarul nr. 2571/114/2020, înregistrat la Tribunalul Buzău, Primăria Municipiului Buzău – Direcția Finanțe Publice Locale, Primarul Municipiului Buzău, și funcționari publici, în calitate de pârâți, au fost chemați în judecată de către S.C. Bachus Dealurile Istriței S.R.L., invocând pretenții în cuantum de 3.551.468 lei.

         Ținând cont de faptul că:

         Pretențiile din acest dosar sunt în cuantum foarte mare, dar și faptul că este nevoie de o asistență juridică calificată în domeniul legislației fiscale;

         În prezent, activitatea Serviciului Juridic este asigurată de 3 consilieri juridici, care nu au experiență în domeniul legislației fiscale, pretențiile solicitate fiind deosebit de mari, putând afecta grav bugetul local, cu implicații negative în dezvoltarea orașului;

         Situația de fapt descrisă mai sus reprezintă o situație temeinic justificată de a contracta acest serviciu juridic, sens în care consider că în speță sunt incidente dispozițiile art. I, alin. (2), lit. b) din O.U.G nr. 26/2012, care prevăd posibilitatea ca:

În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:

         a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;

         b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale”.

 

         Prezentul demers este justificat, în concluzie, de urgenţa asigurării de asistenţă şi reprezentare în această cauză, precum și orice alt dosar derivat din aceasta, lipsa unui astfel de serviciu putând avea, fără dubiu, un impact negativ asupra instituţiei, cu consecinţe financiare grave, în detrimentul bugetului local și, deci, al cetățenilor Municipiului Buzău.

      Față de cele de mai sus, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- Serviciul Juridic și Contencios Administrativ -

Nr. 47984/19.04.2021

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul nr. 2571/114/2020 înregistrat la Tribunalul Buzău

 

 

Analizând proiectul de hotărâre precizăm următoarele:

 

-conform prevederilor art. I, alin. (1) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare si subordonare, care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare;

-conform prevederilor art. I, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012, în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliilor locale;

-în prezent, activitatea Serviciului Juridic este asigurată de 3 consilieri juridici care nu au expertiză în domeniul legislației fiscale, aceştia fiind insuficienţi pentru volumul de muncă cu care se confruntă un serviciu juridic dintr-o primărie a unui municipiu reşedinţă de judeţ;

-volumul mare și compexitatea activităților juridice de consultanță, de asistență, de instrumentare a dosarelor, de avizare a contractelor administrative, realizarea activității de prevenție și asigurarea consilierii juridice a tuturor compartimentelor din cadrul instituției, precum și alte activități specifice care cad în sarcina Serviciului Juridic;

-în dosarul nr. 2571/114/2020, Primăria Municipiului Buzău – Direcția Finanțe Publice Locale, Primarul Municipiului Buzău, în calitate de pârâți, au fost chemați în judecată de către S.C. Bachus Dealurile Istriței S.R.L., invocând pretenții în cuantum de 3.551.468 lei, conform cererii de chemare în judecată anexată prezentei;

-de asemenea, pretențiile solicitate în dosarul nr. 2571/114/2020 sunt deosebit de mari, putând afecta grav bugetul local, cu implicații negative în dezvoltarea orașului;

         -pentru a clarifica reprezentarea și apărarea intereselor în fața instanțelor de judecată și a Instituției Primarului Municipiului Buzău, chemată în calitate de pârât în dosarul mai sus menționat, în conformitate cu prevederile art. 106 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale ale Municipiului Buzău sunt definite astfel: “autoritățile administrației publice din comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități executive.

 

          Având în vedere faptul că serviciile şi activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în acest litigiu nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat al instituției, pentru motivele menționate mai sus, acest proiect de hotarâre este necesar şi oportun, iar creditele bugetare necesare achiziţionării acestor servicii juridice vor fi înregistrate în bugetul local.

 

Față de cele prezentate mai sus şi văzând prevederile legale şi reglementările specifice în vigoare, am constatat că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor în vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată de iniţiator.

Atașez alăturat copie de pe cererea de chemare în judecată.

 

Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ

Dima Viorel