Hotărârea nr. 80/2021

Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

          Având în vedere:

    - Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 97/CLM/19.04.2021 prin care se propune aprobarea numarului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unitatii administrativ teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională înregistrat sub nr. 47.964/19.04.2021;

- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- avizul Comisiei pentru sănătate, muncă, familie, protecţie socială și protecție copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități;

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

- adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău înregistrata cu nr. 4145/08.04.2021, prin care se comunică numărul  maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul U.A.T. Buzău, raportat la numărul de locuitori, conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 şi înregistrată ;

- avizul nr. 51815/50971/49005/2016 coroborat cu avizul nr. 18352 conexat cu 18354, 18355 si 22774/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prin care se acordă aviz pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

- prevederile art. 1, alin. (2), lit. a), art. 5, alin. (1), lit. a) şi b) şi art. 26, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 1 şi art. 4 din O.U.G. nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. III, alin. (1)-(3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- prevederile art. I, pct. 12 si pct.13 din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea <LLNK 12010    63180 301   0 46> O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- prevederile pct. 2 al art. VI din O.U.G nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 2 din Ordinul nr. 338 / 2021 privind aplicarea prevederilor <LLNK 12010    63182 3>2   3 69>art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 12 2P1   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

- prevederile H.C.L. nr. 63/22.04.2021 privind aprobarea bugetului  municipiului Buzău pe anul 2021;

- prevederile H.C.L. nr. 77/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016;

- prevederile H.C.L. nr. 193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016;

- prevederile H.C.L. nr. 94/2017 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017;

- prevederile art. 84, alin. (3), art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) şi alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 133, alin. (1), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. – Se aprobă numărul maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, raportat la numărul de locuitori, astfel:

Ø Se stabileşte numărul maxim de posturi de 625 la nivelul U.A.T. municipiul Buzău, la care se adaugă un număr suplimentar de 179 posturi în temeiul pct. 2-6 din Anexa nr. 1 la O.U.G nr. 63/2010, după cum urmează:

a)   38 posturi în cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor

b)  131 posturi în cadrul Serviciului public de poliție locală

c)   10 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor

Art. 2.- Aplicarea procedurilor legale privind încadrarea în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, în conformitate cu adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău  nr. 4145/08.04.2021, cu modificările stabilite în noile structuri organizatorice aferentă aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău şi ale instituţiilor subordonate se realizează, după caz, de la data emiterii avizului favorabil de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi, ulterior după aprobarea noilor structuri organizatorice prin hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în termenele reglementate de legislaţia în vigoare.

 Art. 3.- Prezenta hotărâre îşi produce efectele juridice de la data comunicării ei.

Art. 4.- Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor interesate precum și afișarea ei.

Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

 

 

                                                                                             

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                                             Eduard Pistol

 

Buzău, ­­­­22 aprilie 2021

Nr. 80

 

            Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de ­­­­22 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 5 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 97/CLM/19.04.2021

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Având în vedere:

- adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău înregistrata cu nr. 4145/08.04.2021, prin care se comunică numărul  maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul U.A.T. Buzău, raportat la numărul de locuitori, conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010;

- prevederile art. 1, alin. (2), lit. a), art. 5, alin. (1), lit. a) şi b) şi art. 26, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 1 şi art. 4 din O.U.G. nr. 48 din 1 iunie 2005 (*actualizată*) pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar;

- prevederile art. III, alin. (1)-(3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- prevederile art. I, pct. 12 si pct.13 din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea <LLNK 12010    63180 301   0 46> O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- prevederile pct. 2 al art. VI din O.U.G nr. 41 din 30 septembrie 2015 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare;

- prevederile art. 2 din Ordinul nr. 338 / 2021 privind aplicarea prevederilor <LLNK 12010    63182 3>2   3 69>art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 12 2P1   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

- prevederile H.C.L. privind aprobarea bugetului  municipiului Buzău pe anul 2021;

- prevederile H.C.L. nr. 77/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de

- necesitatea încadrării în numărul de personal stabilit ca urmare a adresei Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău.

- necesitatea eficientizării activităţii instituţiilor publice locale şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile reducerii cheltuielilor bugetare locale;

- monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru crearea bazei de date privind situaţia numerică şi structura pe categorii a personalului din instituţiile publice;

- interesul în urmărirea reformei în administraţia publică şi creşterea calităţii serviciului public, fapt ce constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare;

- faptul că prin proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt prevăzuţi indicatori de rezultat sau indicatori de sustenabilitate postimplementare care presupun înfiinţarea unor posturi

Potrivit prevederilor art.129  alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local, respectiv aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora ”, în scopul respectarii prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aferent anului 2020, conform adresei Instituţiei Prefectului -Judeţul Buzău.

Având în vedere prevederile art. 154, alin. (1) şi art. 155, alin. (4), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, menţionată mai sus, conform cărora primarul asigură punerea în aplicare a legilor, ordinelor prefectului şi exercită funcţia de ordonator principal de credite, propun aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.

 Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând administraţia publică locală, U.A.T. municipiul Buzău trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.

 În virtutea obligaţiei U.A.T. Buzău de a respecta numărul maxim de posturi de 804 stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 63/2010 cu modificările şi completările ulterioare şi, raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate şi atribuţiile exercitate prin instituţiile subordonate, precum şi de diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de reorganizare interinstituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă.

Întrucât aceste împrejurări vizează respectarea prevederilor legale, interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului structurilor organizatorice. Aplicarea procedurilor legale în noile structuri organizatorice aferente aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău şi ale instituţiilor subordonate se va realiza, după caz, de la data emiterii avizului favorabil de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi, ulterior după aprobarea noilor structuri organizatorice prin hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în termenele reglementate de legislaţia în vigoare.

Luând în considerare cele de mai sus, în temeiul art. 84, alin. (3), art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) şi alin. (14), art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioarepropun dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău proiectul de hotărâre alăturat.

 

 

 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Resurse Umane, Prognoză,

Organizare, Cooperare Interinstituţională

Nr. 47.964/19.04.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

 

 

Instituţia Prefectului - Judeţul Buzău comunică prin adresa nr. 4145/08.04.2021, înregistrată la Primăria municipiului Buzău sub nr. 42767/09.04.2021, numărul  maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul U.A.T. Buzău, raportat la numărul de locuitori, conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010.

Comunicarea numărului  maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul U.A.T. Buzău este formulată în conformitate cu prevederile art. III, alin. 11) din O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că numărul maxim de posturi raportat la numărul de locuitori pentru anul 2021, la nivelul unității administrative-teritoriale municipiul Buzău este de 625 de posturi, la care se adaugă un număr suplimentar de 179 posturi în temeiul pct. 2-6 din Anexa nr. 1 la O.U.G nr. 63/2010, după cum urmează:

a)   38 posturi în cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor

b)   131 posturi în cadrul Serviciului public de poliție locală

c)   10 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor

În conformitate cu prevederile art. art.129  alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local, respectiv aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora ”.

Având în vedere prevederile legale menţionate în cadrul proiectului de hotărâre este necesară adoptarea unor măsuri în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, domnul Constantin Toma prin care se argumentează necesitatea adoptării unei hotărâri de consiliu pentru adoptarea unor măsuri necesare în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, supune atenţiei prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, prin care se stipulează:

   “În perioada 2019-2021, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget”

Analizând proiectul de hotărâre privind numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale şi răspunde necesităţii încadrării în numărul de personal stabilit ca urmare a adresei Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău.

Pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume din veniturile proprii încasate şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

    Având în vedere necesitatea creării condiţiilor pentru asigurarea continuităţii operaţionale a Sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice şi a evitării unor eventuale blocaje în desfăşurarea activităţilor la nivelul entităţilor publice şi ţinând cont că luarea tuturor măsurilor necesare pentru respectarea angajamentelor asumate privind asigurarea capacităţii instituţionale şi financiare a U.A.T. Buzău pentru realizarea performanţei în domeniul de activitate, aspecte ce vizează interesul public general şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune luarea de urgenţă a unor măsuri prin care să se asigure cadrul necesar pentru întărirea capacităţii operaţionale şi financiare a unităţii administrativ-teritoriale cu încadrarea în numărul maxim de posturi aferent  anului 2021, conform adresei Instituţiei Prefectului -Judeţul Buzău.

Precizez că acest proiect de hotărâre este întemeiat și se promovează pentru încadrarea în numărul maxim de posturi. 

Aplicarea procedurilor legale în noile structuri organizatorice aferente aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău şi ale instituţiilor subordonate se va realiza, după caz, de la data emiterii avizului favorabil de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi, ulterior după aprobarea noilor structuri organizatorice prin hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în termenele reglementate de legislaţia în vigoare

Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, poate fi supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al Municipiului Buzău.

            Având în vedere cele de mai sus, necesitatea şi oportunitatea și în conformitate cu prevederile art.136, alin.(10)  din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit prezentul raport de specialitate, care însoţeşte proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie 2021, avizăm favorabil proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2021 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare și propunem adoptarea lui în forma prezentată de inițiator.

           

 

 Sef serviciu,

Gianina-Cristina Dinu