Hotărârea nr. 79/2021

Hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA “CONSTRUIRE SERĂ FLORI, BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA arh. NICOLETA TOMESCU aut.98/2006

PROIECT NR. 11/2018

DENUMIREA PROIECT:

PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI + IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

FAZA :

P.U.Z.- PLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR:

S.C. ACOCOT S.R.L.

PROIECTANT:

BIROU INIDIVIDUAL DE ARHITECTURA arh. TOMESCU NICOLETA aut.98/2006

PIESE:

SCRISE + DESENATE

DATA :

2020

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA arh. NICOLETA TOMESCU aut.98/2006

PROIECT NR. 11/2018

DENUMIREA:

PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI +

IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

FAZA:  P.U.Z.

PIESE SCRISE

 • - Foaie de capat

 • - Borderou

 • - Certificat de urbanism

 • - Memoriu general P.U.Z.

 • - Regulament local de urbanism

PIESE DESENATE

 • - Pl.A1   - Plan incadrare in teritoriu

 • - Pl.A2  - Plan situatie existenta si disfuntionalitati

 • - Pl.A3  - Plan reglementari si servicii

 • - PI.A4  - Obiective de utilitate publica, tipuri de proprietate

 • - PI.A5 - Plan propunere mobilare urbanistica

 • - Pl.EE1 - Plan coordonator retele

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

arh. NICOLETA TOMESCU aut.98/2006

PROIECT NR. 11/2019

DENUMIREA:

PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI +

IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

FAZA:  P.U.Z.

MEMORIU GENERAL P.U.Z.

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

 • - DENUMIREA:

PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI + IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

 • - BENEFICIAR:

S.C. ACOCOT S.R.L.

J 10/939/05.10.2004, CUI RO 16815000

cu sediul in Cartier Episcopiei,strada Pietrosele, Bloc B3, scara A apartament 1, municipiul Buzau, judetul Buzau, prin administrator ALBANESE MARCO

PROIECTANT:

BIROU INIDIVIDUAL DE ARHITECTURA arh. TOMESCU NICOLETA aut.98/2006

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal s-a elaborat la solicitarea beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. doreste sa construiasca o sera de flori si birouri si sa imprejmuiasca terenul pe care realizeaza investitia care se realizeaza pe terenul proprietate privata, situat in tarlaua 24, parcela 163, identificat cu Nr. Cadastral 51597 ( Nr. vechi 4621), U.T.R. 30 conform P.U.G. aprobat municipiul Buzau, intravilan municipiul Buzau, judetul Buzau.

Terenul pe care se doreste realizarea investitiei este in suprafata de 48000,00 mp - teren Nr. cadastral 51597 ( Nr. Vechi 4621 ) si a fost dobandit de beneficiar prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Pentru realizarea investitiei propuse beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism emis de Primaria Municipiului Buzau, judetul Buzau prin care s-a solicitat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal care include terenul beneficiarului pentru stabilirea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare a zonei studiate in P.U.Z pe baza unei analize multicriteriale a situatiei existente in corelare cu propunerile Planului Urbanistic General al Municipiului Buzau si cu tendinta de dezvoltare urbanistica a zonei.

Prin P.U.Z. vor fi determinate configuratiile zonelor functionale pe terenul proprietate privata a beneficiarului, astfel incat sa se poata realiza investitia propusa.

Terenul cuprins in P.U.Z.in suprafata de 163180,000 mp are in prezent urmatoarele zone functionale conform U.T.R. 30 din P.U.G.- ul aprobat pentru municipiul Buzau:

 • Zona L1e - subzona locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

 • ZONA IS - zona pentru instituții publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

 • Zona SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate privata, persoane fizice sau juridice)

 • Zona circulatie carosabila

Terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp are in prezent ca zona functionala zona L1e - Subzona locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z. si zona functionala SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate private, persoane fizice sau juridice) .

Pentru realizarea investitiei propuse prin Planul Urbanistic Zonal se propune schimbarea zonelor functionale zona L1e, zona IS si zona SV in urmatoarele zone:

 • zona A + IS - zona unitati agricole si servicii (sere, birouri, spatii comerciale);

 • zona A - zona unitati agricole ( plantatie arbusti, solarii).

Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc urmatoarele:

 • > Categoriile funcționale ale dezvoltării si eventualele servituti

 • - Stabilirea zonelor functionale pe terenul luat in studiu P.U.Z.;

 • - Reglementari privind folosinta canalului de desecare situat intre cele doua terenuri proprietate a beneficiarului;

 • - Reglementari privind dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural al constructiilor viitoare;

 • - Circulatia juridica a terenurilor.

 • > Reglementari cu privire la :

 • - Regimul de inaltime al viitoarelor constructii;

 • - Procentul de ocupare al terenului P.O.T., in conformitate cu prevederile HGR nr. 525/1996;

 • - Coeficient de utilizare al terenului C.U.T. ;

 • - Echiparea tehnico edilitara , asigurarea utilitatilor conform posibilitatilor existente pe teren cu respectarea prevederilor specifice din avizelor organismelor interesate.

 • > Reglemetari privind asigurarea acceselor, parcajelor , utilitatilor:

 • - Accesele auto si pietonale la zonele functionale propuse;

 • - Locuri de parcare;

 • - Reglementarile si recomandarile prevazute in avize - acordurile autoritatilor.

 • > Consecintele economice si sociale ale realizarii investiei:

- Categorii de costuri suportate de investitorul privat si categorii de costuri in sarcina autoritatilor locale

P.U.Z.-ul va stabi obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare a zonei studiate pe baza unei analize multicriteriale a situatiei existente in corelare cu tendintele de dezvoltare urbanistica a zonei si cu propunerile din Planul Urbanistic General al municipiului Buzau, cu definirea Regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z.-ului studiat.

 • 1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Elaborarea PUZ-ului s-a facut cu respectarea Metodologiei de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal coroborata cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Buzau si Regulamentul Local de Urbanism.

 • - Legea 50/1991

 • - Ghidul de aplicare al R. G.U. aprobat prin Ordinul MLPAT nr.21/N/10.04.2000

 • - Propunere de dezvoltare la nivelul localitatii - P.U.G. aprobat pentru

Municipiul Buzau

 • - Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar

 • - Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

 • - Ordonanat de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului

 • - HGR nr. 101 din 1997 privind normele speciale si marimea zonelor de protectie sanitara

 • - Legea nr. 7/1996 privind cadastru si publicitatea imobiliara

 • - Legea nr. 84/1996 privind imbunatatirile funciare

 • - Ordinul M.L.P.A.T. nr.80/N/18-11-1996

 • - Ordinul M.L.P.A.T. nr.21/N10-04-2000

 • - HGR nr. 525 din 1996 pentru aprobarea R.G.U.

 • - Codul Civil

 • - Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

 • - Ghidul pentru elaborararea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

 • 2.1. RELATII IN TERITORIU

Orasul Buzau este prima localitate ca marime a judetului cu acelasi nume, avand rol de oras - municipiu, reședința de judet.

Municipiul Buzau cu functie administrativa si politica se caracterizeaza printr-o economie complexa, industrie diversificata pe ramuri, agricultura.

Prin pozitia sa in teritoriul tarii, oras amplasat la intretaierea drumurilor principale judetene si europene, nod de cale ferata spre Moldova, orasul Buzau, a avut si are un rol important în dezvoltarea comertului, pastrand pana în ziua de azi traditia de organizare a targurilor de vara (Dragaica) si a celor din toamna, facilitand schimburile de marfuri din zonele limitrofe judetului.

Aceste functiuni dezvoltate in timp au atras populatia din teritoriu si dotarile importante pentru judet.

Zona ce urmeaza sa fie reglementata prin Plan Urbanistic Zonal se afla in intravilanul Municipiului Buzau, U.T.R. 30 , situata la limita de vest a intravianului aprobat pentru municipiul Buzau, limita ce coincide cu limita administrativa a municipiului Buzau cu comuna Merei.

Terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Zona studiata P.U.Z. cuprinde inca doua terenuri proprietate ale beneficiarului societatea S.C. ACOCOT S.R.L.- teren S = 53800,00 mp - teren Nr. cadastral 51570 ( nr. vechi 4620) si teren S= 60100,00 mp - teren Nr. cadastral 51571 (nr. vechi 4622) Zona are legaturile functionale asigurate de urmatoarele drumuri de importanta locala( drumuri de explotare):

 • - primul drum de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z., in latime de 4,00 - 4,177 m drum ce debuseaza in drumul european E 85 (DN 2)

 • - al doilea drum de exploatare De 166- drum paralel cu primul drum de exploatare este situat la o distanta de 132 m fata de acesta ( in zona de est a zonei studiate) cu o latime de 8,10 m. Acest drum debuseaza la randul lui in in drumul european E 85 (DN 2)

 • - al treilea drum de exploatare De160 cu o latime de 4,00 m face legatura intre cele doua drumuri de exploatare descrise mai sus ( legatura care se realizeaza in dreptul terenului ce a generat P.U.Z.)

Prin prezenta documentatie P.U.Z. se va reglementa zona functionala pentru terenul ce a generat P.U.Z. spre ai permite beneficarului sa realizeze investitia propusa.

Se propune o zona studiata P.U.Z. in suprafata de 163180,00 mp ce cuprinde terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp, zona care este delimitata grafic astfel:

 • > la nord - teren intravilan municipiul Buzau proprietate privata Nr. Cad. 8454;

 • > la est - drum de exploatare, declarat prin HCL nr. 172 din 20 iulie 2020 drum de uz si de interes public local, cuprinde tronson 4 limitrof terenului cu Nr. Cad. 8453 si partial tronson 1 limitrof terenului cu Nr. Cad. 8451;

 • > la sud - teren intravilan municipiul Buzau proprietate privata Most. Def. Stefanescu Ioana;

 • > la vest - limita teritoriu administrativ intre municipiul Buzau si Comuna Merei, la limita cu canalul de irigatie HC 164, situat pe teritoriul comunei Merei.

>

Terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017. Terenul a fost identificat prin Documentatie Cadastrala nr. 51597 ( nr. vechi 4621), CF 51597 , U.A.T. Buzau .

Zona studiata P.U.Z. cuprinde inca doua terenuri proprietate ale beneficiarului societatea S.C. ACOCOT S.R.L.:

 • teren S = 53800,00 mp - teren Nr. cadastral 51570 ( nr. vechi 4620) , C.F. 51570-

dobandit de beneficiar prin Contract de Vanzare Nr. 3870 din 18 decembrie 2017

 • teren S= 60100,00 mp - teren Nr. cadastral 51571 (nr. vechi 4622), C.F. 51570 -

dobandit de beneficiar prin Promisiune Bilaterala de Vanzare Cumparare Nr. 3871 din 18 decembrie 2017

Cele trei terenuri cuprinse in zona studiata P.U.Z. au in prezent zone functionale: Zona L1e - Subzona locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

 • ZONA IS - zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

 • Zona SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate private, persoane fizice sau juridice)

 • 2.2. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL - Aspecte generale

Buzau este municipiul de resedinta al judetului cu acelasi nume.

Municipiul Buzau este situat în zona centrala a judetului, la 100 km de Bucuresti, în sud-estul României, si ocupa o suprafața totala de 81,3 km2. Municipiul se afla la cotul Subcarpatilor de Curbura, la confluenta drumurilor între trei mari provincii romanesti: Muntenia, Transilvania si Moldova. Raul Buzau, pe al carui mal drept se afla, formeaza limita nordica a orasului. Forma orasului este alungita, orasul fiind mai mare de-a lungul raului. Buzaul ocupa altitudini de la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor pana la 88 metri în apropierea raului.

Astfel, Buzau este un oras aflat într-un relief plat, cu o diferenta de altitudine de 10 metri de-a lungul unei linii de 4 km.

Zona ce urmeaza sa fie reglemenatata prin Plan Urbanistic Zonal se afla in intravilanul Municipiul Buzau, U.T.R. 30, situata la limita de vest a intravianului aprobat pentru municipiul, limita ce coincide cu limita administrativa a municipiului Buzau cu comuna Merei.

Dezvoltarea sectorului de servicii este prioritara pentru Municipiul Buzau, investitia propusa de beneficiar incadrandu-se in tendinta de dezvoltae urbanistica a zonei studiate.

 • 2.3. ANALIZA GEOTEHNICA

Geomorfologia

Terenul se încadreaza în Campia Buzaului, iar din punct de vedere litologic, terenul este constituit din depuneri aluvionare fine, încrucisate la partea superioara, specifice conului de dejectie al raului Buzau, cum ar fi: argile prafoase, prafuri nisipoase, cu trecere în nisipuri cu grosimi de 3 - 8 m de varsta cuaternara (Holocen). Acestea sunt urmate în adancime, pana la adancimi de cca 30 m de depunerile grosiere ale raului Buzau constituite din pietris, nisip grosier si bolovanis. In continuare pana la adancimi de 200 m apar stratele de Candesti, de varsta Pleistocen inferior care sunt constituite din nisip, pietris si bolovanis cu intercalatii argiloase.

Municipiul Buzau s-a dezvoltat pe malul drept al raului cu acelasi nume în zona în care acesta paraseste terasele înalte intrand în zona de ses, mai exact apartine subunitatii denumite Campia de divagare Buzau - Calmatui, care împreuna cu campia Buzau-Siret ce se afla în partea stanga a raului Buzau formeaza Campia Romana de est.

Litologic zona se caracterizeaza printr-o varietate de faciesuri specifice formatiunilor de con de dejectie cu stratificatie încrucisata, de cele mai multe ori stratul fiind înlocuit de depuneri sub forma de lentile de diferite dimensiuni.

Astfel, la suprafata se întalnesc pamanturi fine, ca argile si prafuri (uneori cu intercalatii lenticulare de maluri) cu trecere în nisipuri cu grosimi de 3 - 8 m, de varsta Cuaternar-Holocen urmate în adancime de depunerile grosiere apartinand conului de dejectie al raului Buzau, care se dezvolta la adancimi de cca 30 m constituite din elemente mai mari (bolovanis cu pietris) la partea superioara si mai marunta (nisip cu pietris) la cea inferioara. In continuare pana la cca 200 m adancime apar “Stratele de Candesti” care apartin Pleistocenului inferior si care sunt reprezentate de un complex de pietris, nisip si bolovanis cu intercalatii argiloase.

Hidrogeologia

Nivelul apei subterane nu a fost întalnit la data efectuarii forajelor (martie 2018., pana la adancimea de 4,00 m de la T.N., acesta aflandu-se la adancimi mai mari de 10,00 m, cantonat în depunerile aluvionare grosiere ale conului de dejectie a raului Buzau.

Clima

Clima jud. Buzau, la fel ca in toata tara, este temperat-continentala. Temperaturile maxime se inregistreaza in luna iulie, pana la 37°C, in timp ce temperaturile minime se inregistreaza in februarie -26°C.

In aceasta zona bat vanturi cu caracter de foen, care descind in aceasta zona dupa ce au traversat Carpatii de Curbura.

Valorile medii ale temperaturii anuale oscileaza in functie de configuratia reliefului. Temperaturile medii anuale mai ridicate sunt specifice numai depresiunilor si bazinelor subcarpatice situate pe vai largi.

Precipitatiile au caracter neuniform, existand atat ani ploiosi, in care se produc viituri si inundatii, cat si ani secetosi. Cantitatea medie de precipitatii anuale este: in zona de dealuri si Subcarpati, 700-1000 mm/an, iar in munti >1000 mm/an

Incarcari date de vant si zapada

Conform CR 1-1-3 din 2012, „Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 minute, avand 50 ani interval mediu de recurenta (2% probabilitate anuala de depasire)”, amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona unde presiunea dinamica de baza stabilizata, la inaltimea de 10 m deasupra terenului, este pdin.v = 0,50 kN/m2

Adancimea de inghet - Conform STAS 6054-77 „Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet”, amplasamentul studiat este strabatut de geoizoterma de 0°C la adancimea de 0,85-0,90 m.

Seismicitate

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru cladiri" indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire în 50 de ani, are o valoare ag = 0,35g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona de valori maxime în spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime în spectrul de viteze relative.

Pentru zona studiata, perioada de colt are valoarea Tc= 1.6 sec.

Caracterizarea terenului de amplasare

Amplasamentul studiat se afla situat in partea de sud-est a Mun. Buzau,pe sos. Spatarului, T 46, P64, jud. Buzau.

Incadrarea in categoria geotehnica s-a facut conform Normativ NP 074/2014 si este I - risc geotehnic moderat- acumulând 10 puncte.

Terenul se prezinta stabil, orizontal si nu este construit.

Litologic terenul este constituit la partea superioara din argile negricioase contractile sub care se gasesc depuneri aluvionare fine, încrucisate, specifice conului de dejectie al raului Buzau cum ar fi : prafuri argiloase nisipoase galbui, cu grosimea de cca. 1,40-1,50m, care stau pe orizontul aluvionar grosier constituit din nisip mare cu rar pietris si pietris si nisip.

Nivelul apei subterane nu a fost întalnit in forajele executate pana la adancimea de 4,00 m de la T.N., dar din informatiile obtinute acesta se afla situat la adancimi mai mari de 10,00 m, astfel ca nu influenteaza negativ caracteristicile geomecanice ale terenului la cota de fundare sau in vecinatatea acesteia, dar poate reduce valoarea factorului de stabilitate in cazul producerii unui seism cu valoarea de varf a acceleratiei pentru cutremure ag = 0,35 caracteristic zonei studiate.

Din punct de vedere al stabilitatii, precizam ca terenul se prezinta in conditii maxime de stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune, sau alte fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea obiectivului proiectat.

 • 2.4. SITUATIA EXISTENTA

Zona ce urmeaza sa fie reglemenatata prin Plan Urbanistic Zonal se afla in intravilanul Municipiului Buzau, U.T.R. 30, situata la limita de vest a intravianului aprobat pentru municipiul Buzau, limita ce coincide cu limita administrativa a municipiului Buzau cu comuna Merei.

Terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017

Terenul este liber de sarcini si neconstruit.

Zona cuprinsa in P.U.Z. nu face parte din zona protejata Natura 2000 si nu este cuprinsa in zonele supuse restructurarii sau regenerarii urbane.

Teritoriul cuprins in P.U.Z. are urmatoarele zone functionale:

 • Zona L1e - Subzona locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

 • ZONA IS - zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

 • Zona SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate private, persoane fizice sau juridice)

 • Zona circulatie

Zona are legaturile functionale asigurate de urmatoarele drumuri de importanta locala( drumuri de explotare):

 • primul drum de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z., in latime de 4,00 - 4,177m drum ce debuseaza in drumul european 85 (DN 2)

 • al doilea drum de exploatare De 166- drum paralel cu primul drum de exploatare este situat la o distanta de 132 m fata de acesta ( in zona de est a zonei studiate) cu o latime de 8,10 m. Acest drum debuseaza la randul lui in in drumul european E 85 (DN 2)

 • al treilea drum de exploatare De160 cu o latime de 4,00 m face legatura intre cele doua drumuri de exploatare descrise mai sus ( legatura care se realizeaza in dreptul terenului ce a generat P.U.Z.)

 • 2.5. REGIMUL JURIDIC, TIPURI DE PROPRIETATE

Zona studiata P.U.Z. cuprinde:

 • > terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

 • > teren domeniu public.

Terenul pe care sedoreste realizarea investitiei este in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Terenul a fost identificat prin Documentatie Cadastrala nr. 51597 ( nr. vechi 4621), CF 51597.

Zona studiata P.U.Z. cuprinde inca doua terenuri proprietate ale beneficiarului societatea S.C. ACOCOT S.R.L.:

 • teren S = 53800,00 mp - teren Nr. cadastral 51570 ( nr. vechi 4620) , C.F. 51570-

dobandit de beneficiar prin Contract de Vanzare Nr. 3870 din 18 decembrie 2017

 • teren S= 60100,00 mp - teren Nr. cadastral 51571 (nr. vechi 4622), C.F. 51570 -

dobandit de beneficiar prin Promisiune Bilaterala de Vanzare Cumparare Nr. 3871 din 18 decembrie 2017

 • 2.6. OCUPAREA TERENURILOR

Zonele functionale din zona studiata P.U.Z. au urmatorul Bilant teritorial :

BILANT TERITORIAL EXISTENT P.U.Z.

ZONE FUNCȚIONALE

Existent

MP

%

ZONA L1e- Subzona locuinte individuale si collective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

82400,00

50,50

ZONA IS - zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

37500,00

22,98

ZONA SV- zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenul proprietate private, personae fizice sau juridice)

42000,00

25,74

ZONA CIRCULAȚIE CAROSABILA

1280,00

0,78

SUPRAFAȚA TOTALA

163180,00

100,00

ZONE FUNCȚIONALE

Teren NC 51597 S= 48000 mp

Teren NC 51571 S= 60100 mp

Teren NC 51570 S= 53800 mp

Total teren Zone funcționale mp

%

L1e- Subzona locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

36000,00

24100,00

22300,00

82400,00

50,50

IS- zona pentru instituții si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

-

6000,00

31500,00

37500,00

22,98

SV - Zona verde, scuaruri recreere ( pe teren proprietate private pers. fizice sau juridice)

12000,00

30000,00

-

42000,00

25,74

ZONA CIRCULAȚIE

128,00

0,78

TOTAL ZONA P.U.Z.

163180,00

100,00

Terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp are in prezent ca zona functionala conform U.T.R. 30 din P.U.G.- ul aprobat pentru municipiul Buzau.

Zona L1e - Subzona locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

Zona SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate private, persoane fizice sau juridice)

Pentru realizarea investitiei propuse prin Planul Urbanistic Zonal se propune schimbarea zonelor functionale din L1e, Is si SV in urmatoarele zone:

 • zona A + IS - zona unitati agricole si servicii (sere, birouri, spatii comerciale);

 • zona A - zona unitati agricole ( plantatie arbusti, solarii).

 • 2.7. CAI DE COMUNICATIE

Zona are legaturile functionale asigurate de urmatoarele drumuri de importanta locala ( drumuri de explotare):

Conform H.CL. nr. 172 din 20 iulie 2020 emisa de Consiliul Local al Municipilui Buzau drumurile de exploatare din zona ce deservesc zona studiata P.U.Z sunt declarate bunuri de interes public local , situate in tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8451 si 8453 in suprafata totala de 11027,00 mp dupa cum urmeaza:

 • > Drum de exploatare -tronson 1 in suprafața de 3193,00 mp este situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z., in latime de 4,00 - 4,177 m, limitrof terenului cu Nr. Cad. 8451, drum ce debuseaza in drumul european E 85 (DN 2) .

Drumul este nemodernizat putand asigura numai un singur flux de circulatie in conditii de securitate.

 • > Drum de exploatare- tronson 2- De160 in suprafata de 526,00 mp, cu o latime de 4,00 m, limitrof terenului cu Nr, Cad. 8451. Drumul este nemodernizat putand asigura numai un singur flux de circulatie.

 • > Drum de exploatare - tronson 3- De 166- in suprafata de 6299,00 mp, limitrof terenului Nr. Cad. 8451, drum paralel drumul de exploatare- tronson 1, situat la o distanta de 132 m fata de acesta ( in zona de est a zonei studiate) cu o latime de 8,10 m. Acest drum debuseaza la randul lui in in drumul european E 85 (DN 2). dru Acest drum este nemodernizat si poate asigura doua fluxuri de circulatie .

 • > Drum de exploatare- tronson 4, in suprafata de 1009,00 mp, limitrof terenului cu Nr. Cad. 5453, cu o latime de 4,00 m, situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z.

Terenurile luate in studiu ( proprietate S.C.. ACOCOT S.R.L.) au o deschidere la drumurile de exploatare tronson 4 si tronson 1 situate la limita de est de 320,18 m ( 121,46 m + 160,69 m + 88,03 m)

 • 2.8 . ECHIPARE EDILITARA

Zona studiata P.U.Z. are o edilitara medie avand asigurata alimentarea cu energie electrica.

Exista in zona o retea LEA ce traverseaza terenul ce a generat P.U.Z. la limita de sud est.

In zona studiata P.U.Z. sunt lucrari de imbunatatiri funciare conform Aviz ANIF.

Cele trei terenuri ale beneficiarului sunt traversate de o conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 care se continua si pe terenul invecinat la limita de sud ( pe terenul proprietate privata def. Stefanescu Ioana).

Pe acesta conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 sunt amplasate patru antene de irigatie:

 • - prima antena A3-a/CS2/SPP9 se afla situata la limita de est a drumului de exploatare;

 • - a doua antena de irigatie este situata pe terenul proprietate privata def. Stefanescu Ioana;

 • - a treia antena de irigatie este situata pe terenul ce a generat P.U.Z. Nr.Cadastral 4621 ( 51597;)

 • - a patra antena de irigatie este situata pe terenul Nr. cadastral 4620 ( 51570)- terenul cuprins in zona studiata P.U.Z.

La limita de vest a zonei studiate P.U.Z. pe teritoriul administrativ al Comunei Merei este un canal de desecarea HC 164.

La o distanta de 8,00 m fata de limita de sud a celor trei terenuri luate in studiu este canalul de desecare CS12-3, zona de protectie de 2,50 m fata de ampriza canalului.

Acesta nu este cuprins in zona studiata P.U.Z. si nu este afectat in nici un fel de propunerile prezentei documentatii.

 • 2.9. PROBLEME DE MEDIU

Analiza si evaluarea problemelor existente de mediu a scos in evidenta urmatoarele:

 • Relația cadru natural - cadrul construit este in curs de definire, amenajarea unei zone in care se pot amplasa constructii pentru sere , birouri, spatii comerciale precum si posibiitatea realizarii de plantatii de arbusti (plante ornamentale sau decorative pentru interior cat si exterior plantate in recipiente mari in vederea comercializarii lor ) si solarii.

 • Studiul nu a evidentiat existenta unor riscuri naturale sau antropice.

 • 2.10. DISFUNCTIONALITATI

Din studiu au rezultat ca principale disfunctionalitati urmatoarele:

 • > Echipare edilitara medie;

 • > Circulatie carosabila nemodernizata, subdimensionata, lipsa trotuare si rigole;

 • > Teren liber neamenajat cu folosinta de teren agricol intravilan (teren proprietate a beneficiarului).

 • 3. STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL -URBANISTICA,CATEGORII DE INTERVENTIE, REGLEMENTARI

 • 3.1. ELEMENTE DE TEMA

Beneficiarul S.C. ACOCOT S.R.L. doreste sa construiasca o sera de flori si birouri si sa imprejmuiasca terenul pe care realizeaza investitia care se realizeaza pe terenul proprietate privata, situat in tarlaua 24, parcela 163, identificat cu Nr. Cadastral 51597 ( Nr. vechi 4621), U.T.R. 30 conform P.U.G. aprobat municipiul Buzau, intravilan municipiul Buzau, judetul Buzau.

Pentru realizarea investitiei propuse  beneficiarul a obtinut Certificatul de

Urbanism emis de Primaria Municipiului Buzau, judetul Buzau prin care s-a solicitat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal care include terenul beneficiarului pentru stabilirea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare a zonei studiate in P.U.Z pe baza unei analize multicriteriale a situatiei existente in corelare cu propunerile Planului Urbanistic General al Municipiului Buzau si cu tendinta de dezvoltare urbanistica a zonei.

Terenul pe care se doreste realizarea investitiei este in suprafata de 48000,00 mp - teren Nr. cadastral 51597 ( Nr. Vechi 4621 ) si a fost dobandit de beneficiar prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Prin P.U.Z. vor fi determinate configuratiile zonelor functionale pe terenul proprietate privata a beneficiarului, astfel incat sa se poata realiza investitia propusa.

In functie de zona functionala a terenurilor se definesc conditiilor ce se impun pentru realizarea noi investitii cu respectarea stricta a Codului Civil Actualizat si a Ordinului 119 din 2014 emis de Ministerul Sanatatii si HG 525 din 1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

 • 3.2. DESCRIEREA SOLUTIEI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL URBANISTICA

In cadrul P.U.G.-ului aprobat pentru municipiul Buzau s-au stabilit directiile de dezvoltare urbanistica in conditiile respectarii dreptului de proprietate si a interesului public.

Prin prezenta documentatie P.U.Z. se va reglementa zona functionala pentru terenul ce a generat P.U.Z. spre ai permite beneficiarului sa realizeze investitia propusa.

Se propune o zona studiata P.U.Z. in suprafata de 163180,00 mp ce cuprinde terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp.

Terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. si a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Terenul a fost identificat prin Documentatie Cadastrala nr. 51597 ( nr. vechi 4621), CF 51597 , U.A.T. Buzau si are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

 • > La nord - pe 544,38 m  Nr. cadastral 51571 ( nr. vechi 4622);

 • > La est - pe 35,68 m + 52,35 m drum exploatare tronson 4- tronson 1;

 • > La sud - pe 546,43 m teren mostenitor Stefanescu Ioana;

 • > La vest - pe 88,09 m canal de irigatie HC 164 U.A.T. Merei la o distanta

de 8,00 m de limita terenului

Zona studiata P.U.Z. cuprinde inca doua terenuri proprietate ale beneficiarului societatea S.C. ACOCOT S.R.L. cu urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

 • teren S = 53800,00 mp - teren Nr. cadastral 51570 ( nr. vechi 4620) , C.F. 51570-dobandit de beneficiar prin Contract de Vanzare Nr. 3870 din 18 decembrie 2017 cu urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

 • > La nord - pe 266,68 m teren Primarie;

-pe 219,10 m + 57,71 m teren Nr. cadastral 8454;

 • > La est - pe 121,46 m drum exploatare tronson 4 ;

 • > La sud - pe 541,74 m teren Nr. Cadastral 51571 ( nr. vechi 4622);

 • > La vest - pe 72,41 m U.A.T. Merei.

teren S= 60100,00 mp - teren Nr. cadastral 51571 (nr. vechi 4622), C.F. 51570 -dobandit de beneficiar prin Promisiune Bilaterala de Vanzare Cumparare Nr. 3871 din 18 decembrie 2017 cu urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

 • > La nord - pe 541,74 m teren Nr. cadastral 51570( nr. vechi 4620) ;

 • > La est - pe 110,69 m drum exploatare tronson 4;

 • > La sud - pe 544,38 teren Nr. Cadastral 51597 ( nr. vechi 4621);

 • > La vest - pe 110,78 m U.A.T. . Merei

Cele trei terenuri cuprinse in zona studiata P.U.Z. au in prezent zona functionala

 • Zona L1e - Subzona locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

 • ZONA IS - zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

 • Zona SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate private, personae fizice sau juridice)

Pe terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp este necesar a se stabili configuratia zonelor functionale astfel incat sa permita beneficiarului realizarea investitiei propuse tinand cont de tendintele de dezvoltare ale zonei.

Pentru realizarea investitiei propuse prin Planul Urbanistic Zonal se propune schimbarea zonelor functionale din L1e, IS si SV in urmatoarele zone:

 • zona A + IS - zona unitati agricole (A) si servicii (IS) - (sere, birouri, spatii comerciale)

 • zona A - zona unitati agricole ( plantatie arbusti, solarii).

Precizam ca zona A+IS - in in suprafata de 51958,40 mp reprezentinad 31,84 % din totalul suprafetei studiate P.U.Z. -163180,00 mp .

Legislatia in vigoare (Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților- cu modificarile si completarile ulterioare) prevede ca terenurile proprietate privata, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, in sensul legii, decat dupa indeplinirea procedurii de expropriere conform legislației.

Precizam ca de la data aprobarii P.U.G.-ului pentru municipiul Buzau, nu s-au demarat si nu s-au efectuat proceduri de preluare a terenului cu functiunea de spatiu verde din zona studiata P.U.Z.- terenul nefiind inventariat ca spatiu verde la nivelul municipiului Buzau.

Schimbarea zonei functionale SV in respectiv zone A+IS si zona A se inscrie in tedinta de dezvoltare urbanistica a zonei.

Investitia propusa de beneficiar - construire sera flori si birouri, executarea de plantatii arbusti si solaria in zona A pastreaza caracterul verde al zonei - caracter propus prin P.U.G.

Configuratia zonele propuse pe terenul studiat P.U.Z. va avea o coerenta urbanistica.

Zona A+IS -zona unitati agricole si servicii- in aceasta zona se pot amplasa constructii pentru sere , birouri, spatii comerciale

Pe terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp - Nr. cadastral 51597 ( nr. vechi 4621) se propune in zona A+IS zona in suprafata S= 185398,30 mp ( 88,03m X 209,00 m) reprezentand 38,33 % din suprafata de 48000,00 mp urmatoarele obiective :

 • > SERA PROPUSA - etapa I-a - SC = 800,00 mp ( un modul)

 • > SERE PROPUSE - etapa a II-a - SC = 4000,00 mp ( trei module)

 • > Corp de birouri P+1 - SC = 100,00 mp ; SCD = 200,00 mp H max = 8 m

 • > GRADINA ORNAMENTALA S= 1366,00 mp

 • > PARCARE AUTOVEHICULE TIP LIMUZINA - 60 locuri

 • > PARCARE TIR - 8 locuri

 • > PLANTATIE ARBUSTI TALIE MEDIE SI INALTA, SOLARII

 • > CANAL DE IRIGATIE PROPUS - LATIME = 2,00 M si H= 1,50 M

Se propune realizarea unei platforme gospodaresti pe care se vor amplasa pubele metalice pentru colectarea deseurilor de tip menajer ce vor fi ridicate ritmic, de un agent de salubritate autorizat.

Se vor studia si defini urmatoarelele aspecte:

 • > Circulatii si accese

Realizarea circulatie carosabila si pietonala de incinta, zona parcare care sa asigure desfasurarea fluxului tehnologic in conditii optime.

 • > Inaltime maxima admisa a cladirilor

Inaltimea maxima admisa a cladirilor - constructiile pentru sere vor avea regim de inaltime parter inalt , inaltimea constructiiei fiind impusa de caracteristicile utilajelor si a fluxului de productie.

Pentru cladirea de birouri se propune regim de inaltime P+1.

 • > Aspectul exterior al cladirilor

Cladirile vor avea aspect specific functiunii.

Se recomanda structura metalica cu geam securizat pentru sere si pentru birouri structura metalica cu inchideri din panouri tip sandwich termoizolate, acoperis tip sarpanta metalica cu invelitoare din panouri tip Rompan.

 • > Conditii de echipare ediliatara

Toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare existente in zona. Se pot folosi si sursele proprii ( foraje apa, bazine vidanjabile betonate).

 • > Spatii libere si spatii plantate

Spatiile verzi vor reprezenta minim 20 % din suprafata parcelelor.

Legislatia in vigoare (Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților- cu modificările si completările ulterioare) prevede ca terenurile proprietate privata, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, in sensul legii, decăt după indeplinireă procedurii de expropriere conform legislației.

Precizăm că de lă dătă ăprobării P.U.G.-ului pentru municipiul Buzău, nu s-ău demărăt si nu s-ău efectuăt proceduri de preluăre ă terenului cu functiuneă de spătiu verde din zonă studiătă P.U.Z.- terenul nefiind inventăriăt că spătiu verde lă nivelul municipiului Buzău.

Schimbăreă zonei functionăle SV in respectiv zone A+IS si zonă A se inscrie in tedintă de dezvoltăre urbănistică ă zonei.

 • Zona A- zona unitati agricole zonă in căre se propun reălizăre de plăntătii de ărbusti (plănte ornămentăle său decorătive pentru interior căt si exterior plăntăte in recipiente mări in vedereă comerciălizării lor ) si solării .

Pe terenul ce ă generăt P.U.Z. in suprăfătă de 48000,00 mp - Nr. cădăstrăl 51597 ( nr. vechi 4621) se propune zonă A in suprăfătă de S= 28251,70 mp reprezentănd 58,86 % din suprăfătă de 48000,00 mp.

 • > Circulatii si accese

Se vă ăsigură ăccesul cărosăbi si pietonăl lă zonă A.

 • > Inaltime maxima admisa a cladirilor

Inaltimea maxima admisa a cladirilor - construcțiile ( solarii) vor avea regim de inaltime parter - parter inalt.

 • > Aspectul exterior al cladirilor

Cladirile vor avea aspect specific functiunii.

 • > Conditii de echipare ediliatara

Se vor asigura retelele edilitare necesare: alimentare cu apa, evacuare ape uzate, retele electrice.

 • 3.3. ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Zona are legaturile functionale asigurate de urmatoarele drumuri de importanta locala ( drumuri de explotare):

 • > primul drum de exploatare este situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z., in latime de 4,00 - 4,177 m, drum ce debuseaza in drumul european E 85 (DN 2).

Drumul este nemodernizat putand asigura numai un singur flux de circuatie in conditii de securitate.

 • > al doilea drum de exploatare De 166- drum paralel cu primul drum de exploatare este situat la o distanta de 132 m fata de acesta ( in zona de est a zonei studiate) cu o latime de 8,10 m. Acest drum debuseaza la randul lui in in drumul european E 85 (DN 2).

Drumul este nemodernizat si poate asigura doua fluxuri de circulatie

 • > al treilea drum de exploatare De160 cu o latime de 4,00 m face legatura intre cele doua drumuri de exploatare descrise mai sus ( legatura care se realizeaza in dreptul terenului ce a generat P.U.Z.) .

Drumul este nemodernizat putand asigura numai un singur flux de circuatie.

 • > Terenurile luate in studiu ( proprietate S.C. ACOCOT S.R.L.) au o deschidere la drumul de exploatare situat la limita de est de 320,18 m ( 121,46 m + 110,69 m + 88,03 m).

Studiul de circulatie propune o solutie viabila (tinand cont de gabaritul existent al tramei stradale existente), pentru realizarea circulatiei carosabile si pietonale in zona in conditii de securitate cu respectarea legislatiei in vigoare.

Conform H.C.L. nr. 172 din 20 iulie 2020 emisa de Consiliul Local al Municipilui Buzau drumurile de exploatare din zona ce deservesc zona studiata P.U.Z sunt declarate bunuri de interes public local , situate in tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8451 si 8453 in suprafata totala de 11027,00 mp dupa cum urmeaza:

Aceste 4 terenuri- 4 tronsoane sunt:

 • tronsonul 1 in suprafata de 3193 mp (latime 4,177 m x lungime de 764,5 m) limitrof terenului cu Nr. cadastral 8451 ( pe traseul drumul de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z.);

 • tronsonul 2- drum de exploatare De 160 in suprafata de 526 mp -latime de 4,00 m x lungime de 131,54 m- limitrof terenului cu Nr. cadastral 8451, drum ce face legatura intre tronsul 1 si tronsonul 4;

 • tronsonul 3- drum de exploatare De 166 , in suprafata de 6299 mp (latime 8,1 m X lungime 777,69 m ) limitrof terenului cu Nr. cadastral 8451;

 • tronsonul 4 in suprafata de 1009 mp (latime 4,00 m X lungime 252,4 m) limitrof terenurilor proprietate S.C. ACOCOT S.R.L. (situat pe traseul drumului de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z.)

Precizam ca tronsoanele 2 si 3 sunt in zona de est fata de zona studiata P.U.Z.

Se propune o circulatie in zona cu sens unic astfel:

 • > se intra pe tronson 1 (drum de exploatare din DN2 E85 , drum de exloatare situat la limita de est a terenurilor studiate PUZ ) cu o latime de 4,00 m putand asigura un singur flux de circulatie;

 • > circulația de pe tronsonul 1 se continua pe tronsonul 2 cu o latime de 4,00 m;

 • > circulatia de pe tronsonul 2 se continua pe tronsonul 3 ( tronson cu doua fluxuri de circulatie cu o latime de 8,10 m) ajund din nou in drumul national DN2 E 85.

Pentru a asigura doua fluxuri de circulatie la drumul de exploatare adiacent terenurilor luate in studiu, beneficiarul S.C. ACOCOT S.R.L. a cedat prin acte de donatie catre U.A.T. Buzau urmatoarele suprafete:

 • din suprafata de 48000,00 mp Nr. cadastral 4621(51597) se doneaza 264 mp compus din lungimea de 88,03 m si o latime de 3,00 m conform Incheierii Autentificare nr. 104 din data de 13.01.2020 ,

 • din suprafata de 53800,0 mp Nr. cadastral 4620(51570) se doneaza 364 mp compus din urmatoarele dimensiuni lungimea de 121,46 m si o latime de 3,00 m conform Incheierii autentificare nr. 103 din data de 13.01.2020

 • din suprafata de 60100,00 mp Nr. cadastral 4622(51571) se doneaza 332 mp compus din urmatoarele dimensiuni lungimea de 110,69 m si o latime de 3,00 m conform incheierii autentificare nr 102 din data de 13.01.2020

Ca urmarea a acestor donatii tronsonul va avea o supralargire rezultand un drum cu latimea totala de 7,00 m care va avea doua fire de circulatie carosabila 6 metri (3m o banda de circulatie + 3m o banda de circulatie ) cu un trotuar cu latimea de 1,00 m ( trotuar pe partea stanga - pe partea terenurilor beneficiarului). Trotuarul va fi pe pe toata lungimea celor trei terenuri ale beneficiarului. Acest drum nou format va fi preluat de U.A.T. Buzau si clasificat conform O.G. 43/1994 cu completarile si adaugirile ulterioare, in drum public amenajat conform propunerilor din acest studiu auto si pietonal si conform legislatiei in vigoare.

Drumurile existente si cel nou format vor fi preluate de U.A.T. Buzau si amenajate conform studiului propus acesta transformandu-se in drum public - urmand ca si celelalte proprietati sa doneze sau sa gaseasca alta cale legala prin care acest drum de exploatare sa fie drum public respectand legislatia in vigoare si OG 43/1994 cu completarile si adaugirile ulterioare.

Drumurile existente si cel nou format vor fi preluate de U.A.T. Buzau si amenajate conform legislatiei in vigoare si OG 43/1994 cu completarile si adaugirile ulterioare. Propunem ca aceste drumuri sa fie drumuri publice conform legislatiei in vigoare astfel conform profileleor transversal propuse prin studiu de circulatie:

 • - strazi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de traffic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale;

 • - strazi de categoria a IV-a - de folosinta locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, in zonele cu trafic foarte redus

In incinta se va amenaja circulatie carosabila si pietonala care sa asigure accesul la toate obiectivele, zone de parcare si platforma betonata (platforma gospodareasca pe care se vor amplasa pubele pentru colectarea deseurilor de tip menajer).

Pentru accesul auto in incinta terenului ce a generat P.U.Z. s-au prevazut doua intrari, pentru a permite circulatia tirurilor in conditii de siguranta (pe o poarta intra si pe cealalta ies) deoarece nu este spatiu suficient pentru a permite manevra de intoarcere.

Pe terenul beneficiarului (in incinte) se vor asigura locuri de parcare, 60 locuri pentru autoturisme si 8 locuri pentru tiruri, conform normelor.

Pe latura de est a proprietatii (zona de acces) se va amenaja un trotuar de 1.00 m latime.

In prima etapa beneficiarul va realiza pe terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp o imprejmuire pentru a asigura securitatea investitiei propuse a fi realizata.

Gardul spre drumul de acces va avea inaltime de maxim 2,20 m din care un soclu opac 0,40 - 0,60 m.

Gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltime maxima de 2,50 m si se recomanda a se realiza din panouri de plase sudate.

Solutia tramei stradale propusa pentru accesul la obiectiv permite interventia mijloacelor de stingere a incendiilor, a salvarilor, a masinilor de colectare a gunoiului menajer si a vehicolelor de tonaj mare traficul urmand sa se desfasoare in conditii de Securitate.

 • 3.4. SISTEMATIZARE VERTICALA

Sistematizarea incintei se va face cu alei pietonale si carosabile, spatii parcare, spatii verzi, platforma gospodareasca.

Sistematizarea verticala va rezolva atat accesul auto si pietonal din incinta cat si circulatia apei meteorice .

Sistematizarea terenului din jurul constructiei se va face astfel incat sa fie indepartate apele meteorice de aceasta.

Dupa modernizarea drumului de exploatare si racordarea la reteaua de canalizare, apele vor fi dirijate la reteua de canalizare.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA , BILANT TERITORIAL.

 • > ZONA UNITATI AGRICOLE SI SERVICII

 • > ZONA UNITATI AGRICOLE

 • > ZONA CIRCULATIE CAROSABILA

 • > ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA(pe cele trei terenuri ale beneficiarului cuprinse in P.U.Z.- circulatie publica prin donatie teren catre Primarie)

BILANT TERITORIAL PROPUS - ZONA STUDIATA P.U.Z.

ZONE FUNCTIONALE

Existent

Propus

MP

%

MP

%

ZONA UNITATI AGRICOLE SI SERVICII

-

-

52171,40

31,97

ZONA UNITATI AGRICOLE

-

-

108768,60

66,66

ZONA L1e- Subzona locuințe individuale si collective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

82400,00

50,50

ZONA IS - zona pentru instituții publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

37500,00

22,98

-

-

ZONA SV- zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenul proprietate private, personae fizice sau juridice)

42000,00

255,74

ZONA CIRCULATIE CAROSABILA

1280,00

0,78

1280,00

0,78

ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA (pe cele trei terenuri ale beneficiarului )

-

-

960,00

0,59

SUPRAFATA TOTALA

163180,00

100,00

163180,00

100,00

Conform bilantului de mai sus din terenul cuprins in zona studiata P.U.Z. in suprafata de 163180,00 mp zona Unitati Agricole si Sercicii A+IS reprezinta 31,97 % din totalul suprafetei si Zona unitati agricole A reprezinta 66,66 % din totalul suprafetei

BILANT TERITORIAL PE TERENUL CE A GENERAT P.U.Z.- NR. CADASTRAL

51597 ( 96210) S= 48000,00 MP

ZONE FUNCTIONALE

Existent

Propus

MP

%

MP

%

ZONA UNITATI AGRICOLE SI SERVICII A+IS

-

-

18310,24 (208,00X88,03)

38.15

ZONA UNITATI AGRICOLE A

-

-

29425,67

61,30

ZONA L1e- Subzona locuinte individuale si collective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

36000,00

75,00

-

-

ZONA SV- zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenul proprietate private, personae fizice sau juridice)

12000,00

25,00

-

-

ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA (cu caracter public prin donatie)

-

-

264,09 (88,03X3,00)

0,55

SUPRAFATA TOTALA

48000,00

100,00

48000,00

20,00

Conform bilantului de mai sus pe tereneul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp -zona Unitati Agricole si Sercicii A+IS reprezinta 38,15 % din totalul suprafetei si zona unitati agricole A reprezinta 61,30 % din totalul suprafetei.

BILANT TERITORIAL PE ZONA FUNCTIONALA A+IS DIN TERENUL CE A GENERAT P.U.Z.

OBIECTE- PLAN MOBILARE

Propus

MP

%

1. CONSTRUCȚII, SERE, BIROURI

5007,00

27,35

2. ZONA CIRCULATII CAROSABILE SI PIETONALE DE INCINTA, PARCARI

9641,24

52,65

3. ZONA SPATII VERZI DE INCINTA + ALINIAMENTE+GRADINA ORNAMENTALA

3662,00

20,00

SUPRAFATA TOTALA

18310,24 ( 208,00 x 88,03)

100,00

 • INDICATORI URBANISTICI OBLIGATORII

P.O.T.-ul si C.U.T.-ul difera in functie de zona functionala cu respectarea H.G.R. nr 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism din P.U.G.-ul aprobat pentru municipiul Buzau.

Procent de ocupare a terenului

Procentul de ocupare al terenului P.O.T. pentru zona studiata P.U.Z. va fi conform cu prevederile H.G..R nr 525/1996.

Pentru zona A+IS - P.O.T. maxim propus 70%.

Pentru zona A - P.O.T. maxim propus 30%.

Coeficient de utilizare a terenului

Coeficientul de utilizare a terenului s-a stabilit in functie de suprafata construita desfasurata si amenajarile ce urmeaza a fi realizate.

Pentru zona A+IS - C.U.T.maxim propus 1,4.

Pentru zona A - C.U.T.maxim propus 0,3.

Mentionam ca terenul beneficiarului care a generat P.U.Z.-ul nu este in zona de protectie a monumentelor istorice sau zona protejata Natura 2000.

 • 3.6. REGLEMENTARI

Se pot autoriza constructii destinate unitatilor agricole si servicii, se poate construi sera flori, birouri, spatii comerciale, plantatii arbusti solarii pe terenul beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L.

Se pot realiza amenajari teren incinta cu circulatii carosabile si pietonale, spatii verzi, parcari, platforma gospodareasca precum si lucrari de dezvoltare a echiparii edilitare.

Constructiile ce se vor amplasa pe terenul ce a generat P.U.Z. vor avea regim de inaltime parter pentru sere si regim de inaltime P+1 pentru birouri, spatii comercile.

In proiectarea ,executia si functionarea constructiilor se vor respecta cerintele obligatorii de calitate conform Legii 10/1995-1998 privind:

 • > siguranța in exploatare;

 • > siguranța la foc;

 • > igiena , sanatatea oamenilor si protecția mediului;

 • > masuri de protectie a muncii si protejarea mediului inconjurator.

Nu exista zone cu valoare istorica sau monumente ale naturii in zona studiata P.U.Z..De asemenea in zona studiata nu sunt zone protejate Natura 2000.

Orice constructie va fi conceputa ca un element care sa participe la compozitia arhitecturala a zonei.

Cladirile vor fi amplasate respectand obligatoriu prevederile Codul Civil si a Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătătii pentru aprobarea Normelor de igien.

Se vor respecta zonele de protectie a retelelor electrice LEA si a conductei ingropate de irigatii A3-a/CS2/SPP9.

Prin Regulamentul de Urbanism Local aferent prezentului P.U.Z se reglementeaza regimul de inaltime, P.O.T., C.U.T., echipare edilitara, asigurarea acceselor carosabile si pietonale, infatisarea constructiilor (structura de rezistenta , finisaje, plastica arhitecturala), aliniamente fronturi construite noi.

 • 4. ECHIPAREA EDILITARA

Zona studiata P.U.Z. are o edilitara medie avand asigurata alimentarea cu energie electrica.

In zona studiata P.U.Z. sunt lucrari de imbunatatiri funciare.

Cele trei terenuri ale beneficiarului sunt traversate de o conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 care se continua si pe terenul invecinat la limita de sud pe terenul proprietate privata def. Stefanescu Ioana.

Pe acesta conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 sunt amplasate patru antene de irigatie:

 • - prima antena A3-a/CS2/SPP9 se afla situata la limita de est a drumului de exploatare;

 • - a doua antena de irigatie este situata pe terenul proprietate privata def. Stefanescu Ioana;

 • - a treia antena de irigatie este situata pe terenul ce a generat P.U.Z. Nr.Cadastral 4621 ( 51597);

 • - a patra antena de irigatie este situata pe terenul Nr. cadastral 4620 ( 51570)- terenul cuprins in zona studiata P.U.Z.

La limita de vest a zonei studiate P.U.Z. pe teritoriul administrativ al Comunei Merei este un canal de irigatie Hc 164.

La  150,00 m de limita de sud a zonei studiata P.U.Z. este canalul desecarea

CS12-3.

Agenția Naționala de Imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala Buzau- Moldova Sud, Unitatea de Administrare Buzau, a eliberat Aviz favoabil ANIF P.U.Z. nr. 109/10.01.2020 , pentru canalul de desecare CS 12-3 situat pe teritoriul administrativ al municipiului Buzau la o distanta de 150,00 m de limita de sud a zonei studiata PUZ si pentru conducta ingropata de irigatii CS2/SPP9 si antena de irigatii A3-a/CS2/SPP cu conditia respectarii zonelor de protectie respectiv:

 • > 1,5 m fata de conducta ingropata de irigatii CS2/SPP

 • > 2,5 m fata de ampriza canalului de desecare CS 12-3

Avizul impune urmatoarele conditii:

 • > Pe toata durata de executie a lucrarilor se va permite reprezentantului ANIF -Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Buzau sa inspecteze zonele respective in vederea urmaririi aplicarii corecte a prevederilor din Aviz;

 • > Nu se vor executa constructii ( cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc) in zona de protectie adiacenta infrastructuii de imbunatatiri funciare, respectiv 1,5 m de antena de irigatii A3-a/CS2/SPP9;

 • > conform art. 107/ legea 18/1992 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare “ Distrugerea si degradarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum si inlaturarea acestor masuri, constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit Codului penal”.

Zona studiata P.U.Z. nu este afectata in nici un fel de canalul de desecare pentru ca acest canal este situat la o distanta de 150,00 m fata de limita de sud a celor trei terenuri luate in studiu.

Alimentarea cu apa va fi asigurata de beneficiar in sistem propiu printr-un foraj executat in incinta, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Pentru udarea apelor din sera se poate folosi si apa din conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 existenta pe teren cu Avizul ANIF Filiala Teritoriala Buzau- Moldova Sud, Unitatea de Administrare Buzau.

Evacuarea apelor uzate se va realiza prin bazine vidanjabile betonate.

Deseurile de tip menajer vor fi colectate in pubele, iar evacuarea lor se va face periodic prin serviciul de salubrizare al municipiului Buzau.

Incalzirea spatiilor se va realiza cu aeroterme.

Zona studiata P.U.Z. are o edilitara medie avand asigurata alimentarea cu energie electrica.

Exista in zona o retea LEA ce traverseaza terenul ce a generat P.U.Z. la limita de sud- est.

Se va respecta zona de protectie LEA , L= 18,50 m stanga -dreapta din ax conform N.T.E. 003/04/00.

In urmatoarea faza de proiectare ( DTAC) se va defini solutia de echipare edilitara astfel incat sa se asigure buna functionare a tututor obiectivelor din investitia propusa.

 • 5. TIPUL DE PROPRIETATE

Terenul ce a generat P.U.Z si pe care se doreste realizarea investitiei este in suprafata de 48000,00 mp si este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. fiind dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Terenul a fost identificat prin Documentatie Cadastrala nr. 51597 ( nr. vechi 4621), CF 51597 , U.A.T. Buzau .

Prin documentatia P.U.Z. se pastreaza actuala forma de proprietate a terenurilor.

Zona studiata P.U.Z. cuprinde:

 • > terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice;

 • > teren domeniu public ( arterele carosabile si pietonale, spatiu verde aferent circulatiei

Se propune pentru a asigura doua fluxuri de circulatie la drumul de exploatare adiacent terenurilor luate in studiu,ca beneficiarul S.C. ACOCOT S.R.L. sa cedeze prin acte de donatie catre U.A.T. Buzau urmatoarele suprafete:

 • din suprafata de 48000,00 mp Nr. cadastral 4621(51597) se doneaza 264 mp compus din lungimea de 88,03 m si o latime de 3,00 m conform Incheierii Autentificare nr. 104 din data de 13.01.2020 ,

 • din suprafata de 53800,0 mp Nr. cadastral 4620(51570) se doneaza 364 mp compus din urmatoarele dimensiuni lungimea de 121,46 m si o latime de 3,00 m conform Incheierii autentificare nr. 103 din data de 13.01.2020

 • din suprafata de 60100,00 mp Nr. cadastral 4622(51571) se doneaza 332 mp compus din urmatoarele dimensiuni lungimea de 110,69 m si o latime de 3,00 m conform incheierii autentificare nr 102 din data de 13.01.2020

Beneficiarul a acedat suprafata totala de 960,00 mp , urmand ca acest teren sa treaca din proprietate privata in proprietate domeniu public.

6.CONSECINTE ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL LOCALITATII, CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

 • 6.1. CATEGORII DE COSTURI SUPORTATE DE INVESTITORUL PRIVAT

Costurile pentru realizarea investitiei propuse vor fi suportate de beneficiarul prezentei documentatii.

Acesta va suporta costurile pentru:

 • > realizarea construcțiilor propuse ( sere si clădire birouri);

 • > realizarea echipării edilitare necesare bunei funcționari a obiectivelor;

 • > racord la rețelele existente in zona - racord energie electrice, conducta irigatii, alimentare cu apa, foraj in incinta, bazin vidanjabil betonat in incinta;

 • > amenajarea incintei cu alei carosabile pietonale, spatii parcare;

 • > amenajare spatii verzi;

 • > realizare canal de irigatie pe terenul ce a generat P.U.Z.;

 • > imprejmuire terenului pe care se realizeaza investitia.

 • 6.2. CATEGORII DE COSTURI IN SARCINA AUTORITATII PUBLICE LOCALE

Executarea investitiei propuse nu necesita costuri in sarcina Autoritatii Publice Locale.

 • 6.3. CONSECINTE ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL LOCALITATII

Realizarea investitiei propusa de beneficiar - PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI + IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU va aduce un plus de valoare terenurilor libere bune de constructie din zona ce vor fi folosite eficient dezvoltand zona de servicii si realizand o unitate agricola cu influente benefice pentru calitatea mediului ( plantatii de arbusti, plante ornamentale, flori,sere). Se realizeaza de asemena un microclimat favorabil zonelor functionale adiacente zonei studiate P.U.Z.

Reglementarile si recomandarile prevazute in Avize si Acordurile autoritatilor se vor prelua in documentatia urbanistica si in regulamentul de urbanism aferent P.U.Z.-ului.

Propunerile din prezentul studiu tine cont de reglementarile P.U.G.-ului aprobat, urmarind sa rezolve intentiile si dorintele investitorilor, incadrarea noilor investitii in tendintele de dezvoltare ale zonei studiate P.U.Z.

INTOCMIT, arh. NICOLETA TOMESCU

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA arh. NICOLETA TOMESCU aut.98/2006

PROIECT NR. 11/2018

DENUMIREA PROIECT:

PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI + IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

FAZA :

P.U.Z.- PLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR:

S.C. ACOCOT S.R.L.

PROIECTANT:

BIROU INIDIVIDUAL DE ARHITECTURA arh. TOMESCU NICOLETA aut.98/2006

PIESE:

SCRISE + DESENATE

DATA :

2020

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA arh. NICOLETA TOMESCU aut.98/2006

PROIECT NR. 11/2018

DENUMIREA:

PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI +

IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

FAZA:  P.U.Z.

PIESE SCRISE

 • - Foaie de capat

 • - Borderou

 • - Certificat de urbanism

 • - Memoriu general P.U.Z.

 • - Regulament local de urbanism

PIESE DESENATE

 • - Pl.A1   - Plan incadrare in teritoriu

 • - Pl.A2  - Plan situatie existenta si disfuntionalitati

 • - Pl.A3  - Plan reglementari si servicii

 • - PI.A4  - Obiective de utilitate publica, tipuri de proprietate

 • - PI.A5 - Plan propunere mobilare urbanistica

 • - Pl.EE1 - Plan coordonator retele

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

arh. NICOLETA TOMESCU aut.98/2006

PROIECT NR. 11/2019

DENUMIREA:

PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI +

IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

FAZA:  P.U.Z.

MEMORIU GENERAL P.U.Z.

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

 • - DENUMIREA:

PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI + IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

 • - BENEFICIAR:

S.C. ACOCOT S.R.L.

J 10/939/05.10.2004, CUI RO 16815000

cu sediul in Cartier Episcopiei,strada Pietrosele, Bloc B3, scara A apartament 1, municipiul Buzau, judetul Buzau, prin administrator ALBANESE MARCO

PROIECTANT:

BIROU INIDIVIDUAL DE ARHITECTURA arh. TOMESCU NICOLETA aut.98/2006

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal s-a elaborat la solicitarea beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. doreste sa construiasca o sera de flori si birouri si sa imprejmuiasca terenul pe care realizeaza investitia care se realizeaza pe terenul proprietate privata, situat in tarlaua 24, parcela 163, identificat cu Nr. Cadastral 51597 ( Nr. vechi 4621), U.T.R. 30 conform P.U.G. aprobat municipiul Buzau, intravilan municipiul Buzau, judetul Buzau.

Terenul pe care se doreste realizarea investitiei este in suprafata de 48000,00 mp - teren Nr. cadastral 51597 ( Nr. Vechi 4621 ) si a fost dobandit de beneficiar prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Pentru realizarea investitiei propuse beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism emis de Primaria Municipiului Buzau, judetul Buzau prin care s-a solicitat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal care include terenul beneficiarului pentru stabilirea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare a zonei studiate in P.U.Z pe baza unei analize multicriteriale a situatiei existente in corelare cu propunerile Planului Urbanistic General al Municipiului Buzau si cu tendinta de dezvoltare urbanistica a zonei.

Prin P.U.Z. vor fi determinate configuratiile zonelor functionale pe terenul proprietate privata a beneficiarului, astfel incat sa se poata realiza investitia propusa.

Terenul cuprins in P.U.Z.in suprafata de 163180,000 mp are in prezent urmatoarele zone functionale conform U.T.R. 30 din P.U.G.- ul aprobat pentru municipiul Buzau:

 • Zona L1e - subzona locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

 • ZONA IS - zona pentru instituții publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

 • Zona SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate privata, persoane fizice sau juridice)

 • Zona circulatie carosabila

Terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp are in prezent ca zona functionala zona L1e - Subzona locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z. si zona functionala SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate private, persoane fizice sau juridice) .

Pentru realizarea investitiei propuse prin Planul Urbanistic Zonal se propune schimbarea zonelor functionale zona L1e, zona IS si zona SV in urmatoarele zone:

 • zona A + IS - zona unitati agricole si servicii (sere, birouri, spatii comerciale);

 • zona A - zona unitati agricole ( plantatie arbusti, solarii).

Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc urmatoarele:

 • > Categoriile funcționale ale dezvoltării si eventualele servituti

 • - Stabilirea zonelor functionale pe terenul luat in studiu P.U.Z.;

 • - Reglementari privind folosinta canalului de desecare situat intre cele doua terenuri proprietate a beneficiarului;

 • - Reglementari privind dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural al constructiilor viitoare;

 • - Circulatia juridica a terenurilor.

 • > Reglementari cu privire la :

 • - Regimul de inaltime al viitoarelor constructii;

 • - Procentul de ocupare al terenului P.O.T., in conformitate cu prevederile HGR nr. 525/1996;

 • - Coeficient de utilizare al terenului C.U.T. ;

 • - Echiparea tehnico edilitara , asigurarea utilitatilor conform posibilitatilor existente pe teren cu respectarea prevederilor specifice din avizelor organismelor interesate.

 • > Reglemetari privind asigurarea acceselor, parcajelor , utilitatilor:

 • - Accesele auto si pietonale la zonele functionale propuse;

 • - Locuri de parcare;

 • - Reglementarile si recomandarile prevazute in avize - acordurile autoritatilor.

 • > Consecintele economice si sociale ale realizarii investiei:

- Categorii de costuri suportate de investitorul privat si categorii de costuri in sarcina autoritatilor locale

P.U.Z.-ul va stabi obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare a zonei studiate pe baza unei analize multicriteriale a situatiei existente in corelare cu tendintele de dezvoltare urbanistica a zonei si cu propunerile din Planul Urbanistic General al municipiului Buzau, cu definirea Regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z.-ului studiat.

 • 1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Elaborarea PUZ-ului s-a facut cu respectarea Metodologiei de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal coroborata cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Buzau si Regulamentul Local de Urbanism.

 • - Legea 50/1991

 • - Ghidul de aplicare al R. G.U. aprobat prin Ordinul MLPAT nr.21/N/10.04.2000

 • - Propunere de dezvoltare la nivelul localitatii - P.U.G. aprobat pentru

Municipiul Buzau

 • - Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar

 • - Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

 • - Ordonanat de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului

 • - HGR nr. 101 din 1997 privind normele speciale si marimea zonelor de protectie sanitara

 • - Legea nr. 7/1996 privind cadastru si publicitatea imobiliara

 • - Legea nr. 84/1996 privind imbunatatirile funciare

 • - Ordinul M.L.P.A.T. nr.80/N/18-11-1996

 • - Ordinul M.L.P.A.T. nr.21/N10-04-2000

 • - HGR nr. 525 din 1996 pentru aprobarea R.G.U.

 • - Codul Civil

 • - Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

 • - Ghidul pentru elaborararea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

 • 2.1. RELATII IN TERITORIU

Orasul Buzau este prima localitate ca marime a judetului cu acelasi nume, avand rol de oras - municipiu, reședința de judet.

Municipiul Buzau cu functie administrativa si politica se caracterizeaza printr-o economie complexa, industrie diversificata pe ramuri, agricultura.

Prin pozitia sa in teritoriul tarii, oras amplasat la intretaierea drumurilor principale judetene si europene, nod de cale ferata spre Moldova, orasul Buzau, a avut si are un rol important în dezvoltarea comertului, pastrand pana în ziua de azi traditia de organizare a targurilor de vara (Dragaica) si a celor din toamna, facilitand schimburile de marfuri din zonele limitrofe judetului.

Aceste functiuni dezvoltate in timp au atras populatia din teritoriu si dotarile importante pentru judet.

Zona ce urmeaza sa fie reglementata prin Plan Urbanistic Zonal se afla in intravilanul Municipiului Buzau, U.T.R. 30 , situata la limita de vest a intravianului aprobat pentru municipiul Buzau, limita ce coincide cu limita administrativa a municipiului Buzau cu comuna Merei.

Terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Zona studiata P.U.Z. cuprinde inca doua terenuri proprietate ale beneficiarului societatea S.C. ACOCOT S.R.L.- teren S = 53800,00 mp - teren Nr. cadastral 51570 ( nr. vechi 4620) si teren S= 60100,00 mp - teren Nr. cadastral 51571 (nr. vechi 4622) Zona are legaturile functionale asigurate de urmatoarele drumuri de importanta locala( drumuri de explotare):

 • - primul drum de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z., in latime de 4,00 - 4,177 m drum ce debuseaza in drumul european E 85 (DN 2)

 • - al doilea drum de exploatare De 166- drum paralel cu primul drum de exploatare este situat la o distanta de 132 m fata de acesta ( in zona de est a zonei studiate) cu o latime de 8,10 m. Acest drum debuseaza la randul lui in in drumul european E 85 (DN 2)

 • - al treilea drum de exploatare De160 cu o latime de 4,00 m face legatura intre cele doua drumuri de exploatare descrise mai sus ( legatura care se realizeaza in dreptul terenului ce a generat P.U.Z.)

Prin prezenta documentatie P.U.Z. se va reglementa zona functionala pentru terenul ce a generat P.U.Z. spre ai permite beneficarului sa realizeze investitia propusa.

Se propune o zona studiata P.U.Z. in suprafata de 163180,00 mp ce cuprinde terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp, zona care este delimitata grafic astfel:

 • > la nord - teren intravilan municipiul Buzau proprietate privata Nr. Cad. 8454;

 • > la est - drum de exploatare, declarat prin HCL nr. 172 din 20 iulie 2020 drum de uz si de interes public local, cuprinde tronson 4 limitrof terenului cu Nr. Cad. 8453 si partial tronson 1 limitrof terenului cu Nr. Cad. 8451;

 • > la sud - teren intravilan municipiul Buzau proprietate privata Most. Def. Stefanescu Ioana;

 • > la vest - limita teritoriu administrativ intre municipiul Buzau si Comuna Merei, la limita cu canalul de irigatie HC 164, situat pe teritoriul comunei Merei.

>

Terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017. Terenul a fost identificat prin Documentatie Cadastrala nr. 51597 ( nr. vechi 4621), CF 51597 , U.A.T. Buzau .

Zona studiata P.U.Z. cuprinde inca doua terenuri proprietate ale beneficiarului societatea S.C. ACOCOT S.R.L.:

 • teren S = 53800,00 mp - teren Nr. cadastral 51570 ( nr. vechi 4620) , C.F. 51570-

dobandit de beneficiar prin Contract de Vanzare Nr. 3870 din 18 decembrie 2017

 • teren S= 60100,00 mp - teren Nr. cadastral 51571 (nr. vechi 4622), C.F. 51570 -

dobandit de beneficiar prin Promisiune Bilaterala de Vanzare Cumparare Nr. 3871 din 18 decembrie 2017

Cele trei terenuri cuprinse in zona studiata P.U.Z. au in prezent zone functionale: Zona L1e - Subzona locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

 • ZONA IS - zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

 • Zona SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate private, persoane fizice sau juridice)

 • 2.2. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL - Aspecte generale

Buzau este municipiul de resedinta al judetului cu acelasi nume.

Municipiul Buzau este situat în zona centrala a judetului, la 100 km de Bucuresti, în sud-estul României, si ocupa o suprafața totala de 81,3 km2. Municipiul se afla la cotul Subcarpatilor de Curbura, la confluenta drumurilor între trei mari provincii romanesti: Muntenia, Transilvania si Moldova. Raul Buzau, pe al carui mal drept se afla, formeaza limita nordica a orasului. Forma orasului este alungita, orasul fiind mai mare de-a lungul raului. Buzaul ocupa altitudini de la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor pana la 88 metri în apropierea raului.

Astfel, Buzau este un oras aflat într-un relief plat, cu o diferenta de altitudine de 10 metri de-a lungul unei linii de 4 km.

Zona ce urmeaza sa fie reglemenatata prin Plan Urbanistic Zonal se afla in intravilanul Municipiul Buzau, U.T.R. 30, situata la limita de vest a intravianului aprobat pentru municipiul, limita ce coincide cu limita administrativa a municipiului Buzau cu comuna Merei.

Dezvoltarea sectorului de servicii este prioritara pentru Municipiul Buzau, investitia propusa de beneficiar incadrandu-se in tendinta de dezvoltae urbanistica a zonei studiate.

 • 2.3. ANALIZA GEOTEHNICA

Geomorfologia

Terenul se încadreaza în Campia Buzaului, iar din punct de vedere litologic, terenul este constituit din depuneri aluvionare fine, încrucisate la partea superioara, specifice conului de dejectie al raului Buzau, cum ar fi: argile prafoase, prafuri nisipoase, cu trecere în nisipuri cu grosimi de 3 - 8 m de varsta cuaternara (Holocen). Acestea sunt urmate în adancime, pana la adancimi de cca 30 m de depunerile grosiere ale raului Buzau constituite din pietris, nisip grosier si bolovanis. In continuare pana la adancimi de 200 m apar stratele de Candesti, de varsta Pleistocen inferior care sunt constituite din nisip, pietris si bolovanis cu intercalatii argiloase.

Municipiul Buzau s-a dezvoltat pe malul drept al raului cu acelasi nume în zona în care acesta paraseste terasele înalte intrand în zona de ses, mai exact apartine subunitatii denumite Campia de divagare Buzau - Calmatui, care împreuna cu campia Buzau-Siret ce se afla în partea stanga a raului Buzau formeaza Campia Romana de est.

Litologic zona se caracterizeaza printr-o varietate de faciesuri specifice formatiunilor de con de dejectie cu stratificatie încrucisata, de cele mai multe ori stratul fiind înlocuit de depuneri sub forma de lentile de diferite dimensiuni.

Astfel, la suprafata se întalnesc pamanturi fine, ca argile si prafuri (uneori cu intercalatii lenticulare de maluri) cu trecere în nisipuri cu grosimi de 3 - 8 m, de varsta Cuaternar-Holocen urmate în adancime de depunerile grosiere apartinand conului de dejectie al raului Buzau, care se dezvolta la adancimi de cca 30 m constituite din elemente mai mari (bolovanis cu pietris) la partea superioara si mai marunta (nisip cu pietris) la cea inferioara. In continuare pana la cca 200 m adancime apar “Stratele de Candesti” care apartin Pleistocenului inferior si care sunt reprezentate de un complex de pietris, nisip si bolovanis cu intercalatii argiloase.

Hidrogeologia

Nivelul apei subterane nu a fost întalnit la data efectuarii forajelor (martie 2018., pana la adancimea de 4,00 m de la T.N., acesta aflandu-se la adancimi mai mari de 10,00 m, cantonat în depunerile aluvionare grosiere ale conului de dejectie a raului Buzau.

Clima

Clima jud. Buzau, la fel ca in toata tara, este temperat-continentala. Temperaturile maxime se inregistreaza in luna iulie, pana la 37°C, in timp ce temperaturile minime se inregistreaza in februarie -26°C.

In aceasta zona bat vanturi cu caracter de foen, care descind in aceasta zona dupa ce au traversat Carpatii de Curbura.

Valorile medii ale temperaturii anuale oscileaza in functie de configuratia reliefului. Temperaturile medii anuale mai ridicate sunt specifice numai depresiunilor si bazinelor subcarpatice situate pe vai largi.

Precipitatiile au caracter neuniform, existand atat ani ploiosi, in care se produc viituri si inundatii, cat si ani secetosi. Cantitatea medie de precipitatii anuale este: in zona de dealuri si Subcarpati, 700-1000 mm/an, iar in munti >1000 mm/an

Incarcari date de vant si zapada

Conform CR 1-1-3 din 2012, „Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 minute, avand 50 ani interval mediu de recurenta (2% probabilitate anuala de depasire)”, amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona unde presiunea dinamica de baza stabilizata, la inaltimea de 10 m deasupra terenului, este pdin.v = 0,50 kN/m2

Adancimea de inghet - Conform STAS 6054-77 „Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet”, amplasamentul studiat este strabatut de geoizoterma de 0°C la adancimea de 0,85-0,90 m.

Seismicitate

Conform reglementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru cladiri" indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire în 50 de ani, are o valoare ag = 0,35g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona de valori maxime în spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime în spectrul de viteze relative.

Pentru zona studiata, perioada de colt are valoarea Tc= 1.6 sec.

Caracterizarea terenului de amplasare

Amplasamentul studiat se afla situat in partea de sud-est a Mun. Buzau,pe sos. Spatarului, T 46, P64, jud. Buzau.

Incadrarea in categoria geotehnica s-a facut conform Normativ NP 074/2014 si este I - risc geotehnic moderat- acumulând 10 puncte.

Terenul se prezinta stabil, orizontal si nu este construit.

Litologic terenul este constituit la partea superioara din argile negricioase contractile sub care se gasesc depuneri aluvionare fine, încrucisate, specifice conului de dejectie al raului Buzau cum ar fi : prafuri argiloase nisipoase galbui, cu grosimea de cca. 1,40-1,50m, care stau pe orizontul aluvionar grosier constituit din nisip mare cu rar pietris si pietris si nisip.

Nivelul apei subterane nu a fost întalnit in forajele executate pana la adancimea de 4,00 m de la T.N., dar din informatiile obtinute acesta se afla situat la adancimi mai mari de 10,00 m, astfel ca nu influenteaza negativ caracteristicile geomecanice ale terenului la cota de fundare sau in vecinatatea acesteia, dar poate reduce valoarea factorului de stabilitate in cazul producerii unui seism cu valoarea de varf a acceleratiei pentru cutremure ag = 0,35 caracteristic zonei studiate.

Din punct de vedere al stabilitatii, precizam ca terenul se prezinta in conditii maxime de stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune, sau alte fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea obiectivului proiectat.

 • 2.4. SITUATIA EXISTENTA

Zona ce urmeaza sa fie reglemenatata prin Plan Urbanistic Zonal se afla in intravilanul Municipiului Buzau, U.T.R. 30, situata la limita de vest a intravianului aprobat pentru municipiul Buzau, limita ce coincide cu limita administrativa a municipiului Buzau cu comuna Merei.

Terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017

Terenul este liber de sarcini si neconstruit.

Zona cuprinsa in P.U.Z. nu face parte din zona protejata Natura 2000 si nu este cuprinsa in zonele supuse restructurarii sau regenerarii urbane.

Teritoriul cuprins in P.U.Z. are urmatoarele zone functionale:

 • Zona L1e - Subzona locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

 • ZONA IS - zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

 • Zona SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate private, persoane fizice sau juridice)

 • Zona circulatie

Zona are legaturile functionale asigurate de urmatoarele drumuri de importanta locala( drumuri de explotare):

 • primul drum de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z., in latime de 4,00 - 4,177m drum ce debuseaza in drumul european 85 (DN 2)

 • al doilea drum de exploatare De 166- drum paralel cu primul drum de exploatare este situat la o distanta de 132 m fata de acesta ( in zona de est a zonei studiate) cu o latime de 8,10 m. Acest drum debuseaza la randul lui in in drumul european E 85 (DN 2)

 • al treilea drum de exploatare De160 cu o latime de 4,00 m face legatura intre cele doua drumuri de exploatare descrise mai sus ( legatura care se realizeaza in dreptul terenului ce a generat P.U.Z.)

 • 2.5. REGIMUL JURIDIC, TIPURI DE PROPRIETATE

Zona studiata P.U.Z. cuprinde:

 • > terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

 • > teren domeniu public.

Terenul pe care sedoreste realizarea investitiei este in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Terenul a fost identificat prin Documentatie Cadastrala nr. 51597 ( nr. vechi 4621), CF 51597.

Zona studiata P.U.Z. cuprinde inca doua terenuri proprietate ale beneficiarului societatea S.C. ACOCOT S.R.L.:

 • teren S = 53800,00 mp - teren Nr. cadastral 51570 ( nr. vechi 4620) , C.F. 51570-

dobandit de beneficiar prin Contract de Vanzare Nr. 3870 din 18 decembrie 2017

 • teren S= 60100,00 mp - teren Nr. cadastral 51571 (nr. vechi 4622), C.F. 51570 -

dobandit de beneficiar prin Promisiune Bilaterala de Vanzare Cumparare Nr. 3871 din 18 decembrie 2017

 • 2.6. OCUPAREA TERENURILOR

Zonele functionale din zona studiata P.U.Z. au urmatorul Bilant teritorial :

BILANT TERITORIAL EXISTENT P.U.Z.

ZONE FUNCȚIONALE

Existent

MP

%

ZONA L1e- Subzona locuinte individuale si collective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

82400,00

50,50

ZONA IS - zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

37500,00

22,98

ZONA SV- zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenul proprietate private, personae fizice sau juridice)

42000,00

25,74

ZONA CIRCULAȚIE CAROSABILA

1280,00

0,78

SUPRAFAȚA TOTALA

163180,00

100,00

ZONE FUNCȚIONALE

Teren NC 51597 S= 48000 mp

Teren NC 51571 S= 60100 mp

Teren NC 51570 S= 53800 mp

Total teren Zone funcționale mp

%

L1e- Subzona locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

36000,00

24100,00

22300,00

82400,00

50,50

IS- zona pentru instituții si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

-

6000,00

31500,00

37500,00

22,98

SV - Zona verde, scuaruri recreere ( pe teren proprietate private pers. fizice sau juridice)

12000,00

30000,00

-

42000,00

25,74

ZONA CIRCULAȚIE

128,00

0,78

TOTAL ZONA P.U.Z.

163180,00

100,00

Terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp are in prezent ca zona functionala conform U.T.R. 30 din P.U.G.- ul aprobat pentru municipiul Buzau.

Zona L1e - Subzona locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

Zona SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate private, persoane fizice sau juridice)

Pentru realizarea investitiei propuse prin Planul Urbanistic Zonal se propune schimbarea zonelor functionale din L1e, Is si SV in urmatoarele zone:

 • zona A + IS - zona unitati agricole si servicii (sere, birouri, spatii comerciale);

 • zona A - zona unitati agricole ( plantatie arbusti, solarii).

 • 2.7. CAI DE COMUNICATIE

Zona are legaturile functionale asigurate de urmatoarele drumuri de importanta locala ( drumuri de explotare):

Conform H.CL. nr. 172 din 20 iulie 2020 emisa de Consiliul Local al Municipilui Buzau drumurile de exploatare din zona ce deservesc zona studiata P.U.Z sunt declarate bunuri de interes public local , situate in tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8451 si 8453 in suprafata totala de 11027,00 mp dupa cum urmeaza:

 • > Drum de exploatare -tronson 1 in suprafața de 3193,00 mp este situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z., in latime de 4,00 - 4,177 m, limitrof terenului cu Nr. Cad. 8451, drum ce debuseaza in drumul european E 85 (DN 2) .

Drumul este nemodernizat putand asigura numai un singur flux de circulatie in conditii de securitate.

 • > Drum de exploatare- tronson 2- De160 in suprafata de 526,00 mp, cu o latime de 4,00 m, limitrof terenului cu Nr, Cad. 8451. Drumul este nemodernizat putand asigura numai un singur flux de circulatie.

 • > Drum de exploatare - tronson 3- De 166- in suprafata de 6299,00 mp, limitrof terenului Nr. Cad. 8451, drum paralel drumul de exploatare- tronson 1, situat la o distanta de 132 m fata de acesta ( in zona de est a zonei studiate) cu o latime de 8,10 m. Acest drum debuseaza la randul lui in in drumul european E 85 (DN 2). dru Acest drum este nemodernizat si poate asigura doua fluxuri de circulatie .

 • > Drum de exploatare- tronson 4, in suprafata de 1009,00 mp, limitrof terenului cu Nr. Cad. 5453, cu o latime de 4,00 m, situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z.

Terenurile luate in studiu ( proprietate S.C.. ACOCOT S.R.L.) au o deschidere la drumurile de exploatare tronson 4 si tronson 1 situate la limita de est de 320,18 m ( 121,46 m + 160,69 m + 88,03 m)

 • 2.8 . ECHIPARE EDILITARA

Zona studiata P.U.Z. are o edilitara medie avand asigurata alimentarea cu energie electrica.

Exista in zona o retea LEA ce traverseaza terenul ce a generat P.U.Z. la limita de sud est.

In zona studiata P.U.Z. sunt lucrari de imbunatatiri funciare conform Aviz ANIF.

Cele trei terenuri ale beneficiarului sunt traversate de o conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 care se continua si pe terenul invecinat la limita de sud ( pe terenul proprietate privata def. Stefanescu Ioana).

Pe acesta conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 sunt amplasate patru antene de irigatie:

 • - prima antena A3-a/CS2/SPP9 se afla situata la limita de est a drumului de exploatare;

 • - a doua antena de irigatie este situata pe terenul proprietate privata def. Stefanescu Ioana;

 • - a treia antena de irigatie este situata pe terenul ce a generat P.U.Z. Nr.Cadastral 4621 ( 51597;)

 • - a patra antena de irigatie este situata pe terenul Nr. cadastral 4620 ( 51570)- terenul cuprins in zona studiata P.U.Z.

La limita de vest a zonei studiate P.U.Z. pe teritoriul administrativ al Comunei Merei este un canal de desecarea HC 164.

La o distanta de 8,00 m fata de limita de sud a celor trei terenuri luate in studiu este canalul de desecare CS12-3, zona de protectie de 2,50 m fata de ampriza canalului.

Acesta nu este cuprins in zona studiata P.U.Z. si nu este afectat in nici un fel de propunerile prezentei documentatii.

 • 2.9. PROBLEME DE MEDIU

Analiza si evaluarea problemelor existente de mediu a scos in evidenta urmatoarele:

 • Relația cadru natural - cadrul construit este in curs de definire, amenajarea unei zone in care se pot amplasa constructii pentru sere , birouri, spatii comerciale precum si posibiitatea realizarii de plantatii de arbusti (plante ornamentale sau decorative pentru interior cat si exterior plantate in recipiente mari in vederea comercializarii lor ) si solarii.

 • Studiul nu a evidentiat existenta unor riscuri naturale sau antropice.

 • 2.10. DISFUNCTIONALITATI

Din studiu au rezultat ca principale disfunctionalitati urmatoarele:

 • > Echipare edilitara medie;

 • > Circulatie carosabila nemodernizata, subdimensionata, lipsa trotuare si rigole;

 • > Teren liber neamenajat cu folosinta de teren agricol intravilan (teren proprietate a beneficiarului).

 • 3. STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL -URBANISTICA,CATEGORII DE INTERVENTIE, REGLEMENTARI

 • 3.1. ELEMENTE DE TEMA

Beneficiarul S.C. ACOCOT S.R.L. doreste sa construiasca o sera de flori si birouri si sa imprejmuiasca terenul pe care realizeaza investitia care se realizeaza pe terenul proprietate privata, situat in tarlaua 24, parcela 163, identificat cu Nr. Cadastral 51597 ( Nr. vechi 4621), U.T.R. 30 conform P.U.G. aprobat municipiul Buzau, intravilan municipiul Buzau, judetul Buzau.

Pentru realizarea investitiei propuse  beneficiarul a obtinut Certificatul de

Urbanism emis de Primaria Municipiului Buzau, judetul Buzau prin care s-a solicitat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal care include terenul beneficiarului pentru stabilirea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare a zonei studiate in P.U.Z pe baza unei analize multicriteriale a situatiei existente in corelare cu propunerile Planului Urbanistic General al Municipiului Buzau si cu tendinta de dezvoltare urbanistica a zonei.

Terenul pe care se doreste realizarea investitiei este in suprafata de 48000,00 mp - teren Nr. cadastral 51597 ( Nr. Vechi 4621 ) si a fost dobandit de beneficiar prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Prin P.U.Z. vor fi determinate configuratiile zonelor functionale pe terenul proprietate privata a beneficiarului, astfel incat sa se poata realiza investitia propusa.

In functie de zona functionala a terenurilor se definesc conditiilor ce se impun pentru realizarea noi investitii cu respectarea stricta a Codului Civil Actualizat si a Ordinului 119 din 2014 emis de Ministerul Sanatatii si HG 525 din 1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

 • 3.2. DESCRIEREA SOLUTIEI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL URBANISTICA

In cadrul P.U.G.-ului aprobat pentru municipiul Buzau s-au stabilit directiile de dezvoltare urbanistica in conditiile respectarii dreptului de proprietate si a interesului public.

Prin prezenta documentatie P.U.Z. se va reglementa zona functionala pentru terenul ce a generat P.U.Z. spre ai permite beneficiarului sa realizeze investitia propusa.

Se propune o zona studiata P.U.Z. in suprafata de 163180,00 mp ce cuprinde terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp.

Terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. si a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Terenul a fost identificat prin Documentatie Cadastrala nr. 51597 ( nr. vechi 4621), CF 51597 , U.A.T. Buzau si are urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

 • > La nord - pe 544,38 m  Nr. cadastral 51571 ( nr. vechi 4622);

 • > La est - pe 35,68 m + 52,35 m drum exploatare tronson 4- tronson 1;

 • > La sud - pe 546,43 m teren mostenitor Stefanescu Ioana;

 • > La vest - pe 88,09 m canal de irigatie HC 164 U.A.T. Merei la o distanta

de 8,00 m de limita terenului

Zona studiata P.U.Z. cuprinde inca doua terenuri proprietate ale beneficiarului societatea S.C. ACOCOT S.R.L. cu urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

 • teren S = 53800,00 mp - teren Nr. cadastral 51570 ( nr. vechi 4620) , C.F. 51570-dobandit de beneficiar prin Contract de Vanzare Nr. 3870 din 18 decembrie 2017 cu urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

 • > La nord - pe 266,68 m teren Primarie;

-pe 219,10 m + 57,71 m teren Nr. cadastral 8454;

 • > La est - pe 121,46 m drum exploatare tronson 4 ;

 • > La sud - pe 541,74 m teren Nr. Cadastral 51571 ( nr. vechi 4622);

 • > La vest - pe 72,41 m U.A.T. Merei.

teren S= 60100,00 mp - teren Nr. cadastral 51571 (nr. vechi 4622), C.F. 51570 -dobandit de beneficiar prin Promisiune Bilaterala de Vanzare Cumparare Nr. 3871 din 18 decembrie 2017 cu urmatoarele dimensiuni si vecinatati:

 • > La nord - pe 541,74 m teren Nr. cadastral 51570( nr. vechi 4620) ;

 • > La est - pe 110,69 m drum exploatare tronson 4;

 • > La sud - pe 544,38 teren Nr. Cadastral 51597 ( nr. vechi 4621);

 • > La vest - pe 110,78 m U.A.T. . Merei

Cele trei terenuri cuprinse in zona studiata P.U.Z. au in prezent zona functionala

 • Zona L1e - Subzona locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

 • ZONA IS - zona pentru institutii publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

 • Zona SV - zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenuri proprietate private, personae fizice sau juridice)

Pe terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp este necesar a se stabili configuratia zonelor functionale astfel incat sa permita beneficiarului realizarea investitiei propuse tinand cont de tendintele de dezvoltare ale zonei.

Pentru realizarea investitiei propuse prin Planul Urbanistic Zonal se propune schimbarea zonelor functionale din L1e, IS si SV in urmatoarele zone:

 • zona A + IS - zona unitati agricole (A) si servicii (IS) - (sere, birouri, spatii comerciale)

 • zona A - zona unitati agricole ( plantatie arbusti, solarii).

Precizam ca zona A+IS - in in suprafata de 51958,40 mp reprezentinad 31,84 % din totalul suprafetei studiate P.U.Z. -163180,00 mp .

Legislatia in vigoare (Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților- cu modificarile si completarile ulterioare) prevede ca terenurile proprietate privata, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, in sensul legii, decat dupa indeplinirea procedurii de expropriere conform legislației.

Precizam ca de la data aprobarii P.U.G.-ului pentru municipiul Buzau, nu s-au demarat si nu s-au efectuat proceduri de preluare a terenului cu functiunea de spatiu verde din zona studiata P.U.Z.- terenul nefiind inventariat ca spatiu verde la nivelul municipiului Buzau.

Schimbarea zonei functionale SV in respectiv zone A+IS si zona A se inscrie in tedinta de dezvoltare urbanistica a zonei.

Investitia propusa de beneficiar - construire sera flori si birouri, executarea de plantatii arbusti si solaria in zona A pastreaza caracterul verde al zonei - caracter propus prin P.U.G.

Configuratia zonele propuse pe terenul studiat P.U.Z. va avea o coerenta urbanistica.

Zona A+IS -zona unitati agricole si servicii- in aceasta zona se pot amplasa constructii pentru sere , birouri, spatii comerciale

Pe terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp - Nr. cadastral 51597 ( nr. vechi 4621) se propune in zona A+IS zona in suprafata S= 185398,30 mp ( 88,03m X 209,00 m) reprezentand 38,33 % din suprafata de 48000,00 mp urmatoarele obiective :

 • > SERA PROPUSA - etapa I-a - SC = 800,00 mp ( un modul)

 • > SERE PROPUSE - etapa a II-a - SC = 4000,00 mp ( trei module)

 • > Corp de birouri P+1 - SC = 100,00 mp ; SCD = 200,00 mp H max = 8 m

 • > GRADINA ORNAMENTALA S= 1366,00 mp

 • > PARCARE AUTOVEHICULE TIP LIMUZINA - 60 locuri

 • > PARCARE TIR - 8 locuri

 • > PLANTATIE ARBUSTI TALIE MEDIE SI INALTA, SOLARII

 • > CANAL DE IRIGATIE PROPUS - LATIME = 2,00 M si H= 1,50 M

Se propune realizarea unei platforme gospodaresti pe care se vor amplasa pubele metalice pentru colectarea deseurilor de tip menajer ce vor fi ridicate ritmic, de un agent de salubritate autorizat.

Se vor studia si defini urmatoarelele aspecte:

 • > Circulatii si accese

Realizarea circulatie carosabila si pietonala de incinta, zona parcare care sa asigure desfasurarea fluxului tehnologic in conditii optime.

 • > Inaltime maxima admisa a cladirilor

Inaltimea maxima admisa a cladirilor - constructiile pentru sere vor avea regim de inaltime parter inalt , inaltimea constructiiei fiind impusa de caracteristicile utilajelor si a fluxului de productie.

Pentru cladirea de birouri se propune regim de inaltime P+1.

 • > Aspectul exterior al cladirilor

Cladirile vor avea aspect specific functiunii.

Se recomanda structura metalica cu geam securizat pentru sere si pentru birouri structura metalica cu inchideri din panouri tip sandwich termoizolate, acoperis tip sarpanta metalica cu invelitoare din panouri tip Rompan.

 • > Conditii de echipare ediliatara

Toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare existente in zona. Se pot folosi si sursele proprii ( foraje apa, bazine vidanjabile betonate).

 • > Spatii libere si spatii plantate

Spatiile verzi vor reprezenta minim 20 % din suprafata parcelelor.

Legislatia in vigoare (Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților- cu modificările si completările ulterioare) prevede ca terenurile proprietate privata, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, in sensul legii, decăt după indeplinireă procedurii de expropriere conform legislației.

Precizăm că de lă dătă ăprobării P.U.G.-ului pentru municipiul Buzău, nu s-ău demărăt si nu s-ău efectuăt proceduri de preluăre ă terenului cu functiuneă de spătiu verde din zonă studiătă P.U.Z.- terenul nefiind inventăriăt că spătiu verde lă nivelul municipiului Buzău.

Schimbăreă zonei functionăle SV in respectiv zone A+IS si zonă A se inscrie in tedintă de dezvoltăre urbănistică ă zonei.

 • Zona A- zona unitati agricole zonă in căre se propun reălizăre de plăntătii de ărbusti (plănte ornămentăle său decorătive pentru interior căt si exterior plăntăte in recipiente mări in vedereă comerciălizării lor ) si solării .

Pe terenul ce ă generăt P.U.Z. in suprăfătă de 48000,00 mp - Nr. cădăstrăl 51597 ( nr. vechi 4621) se propune zonă A in suprăfătă de S= 28251,70 mp reprezentănd 58,86 % din suprăfătă de 48000,00 mp.

 • > Circulatii si accese

Se vă ăsigură ăccesul cărosăbi si pietonăl lă zonă A.

 • > Inaltime maxima admisa a cladirilor

Inaltimea maxima admisa a cladirilor - construcțiile ( solarii) vor avea regim de inaltime parter - parter inalt.

 • > Aspectul exterior al cladirilor

Cladirile vor avea aspect specific functiunii.

 • > Conditii de echipare ediliatara

Se vor asigura retelele edilitare necesare: alimentare cu apa, evacuare ape uzate, retele electrice.

 • 3.3. ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Zona are legaturile functionale asigurate de urmatoarele drumuri de importanta locala ( drumuri de explotare):

 • > primul drum de exploatare este situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z., in latime de 4,00 - 4,177 m, drum ce debuseaza in drumul european E 85 (DN 2).

Drumul este nemodernizat putand asigura numai un singur flux de circuatie in conditii de securitate.

 • > al doilea drum de exploatare De 166- drum paralel cu primul drum de exploatare este situat la o distanta de 132 m fata de acesta ( in zona de est a zonei studiate) cu o latime de 8,10 m. Acest drum debuseaza la randul lui in in drumul european E 85 (DN 2).

Drumul este nemodernizat si poate asigura doua fluxuri de circulatie

 • > al treilea drum de exploatare De160 cu o latime de 4,00 m face legatura intre cele doua drumuri de exploatare descrise mai sus ( legatura care se realizeaza in dreptul terenului ce a generat P.U.Z.) .

Drumul este nemodernizat putand asigura numai un singur flux de circuatie.

 • > Terenurile luate in studiu ( proprietate S.C. ACOCOT S.R.L.) au o deschidere la drumul de exploatare situat la limita de est de 320,18 m ( 121,46 m + 110,69 m + 88,03 m).

Studiul de circulatie propune o solutie viabila (tinand cont de gabaritul existent al tramei stradale existente), pentru realizarea circulatiei carosabile si pietonale in zona in conditii de securitate cu respectarea legislatiei in vigoare.

Conform H.C.L. nr. 172 din 20 iulie 2020 emisa de Consiliul Local al Municipilui Buzau drumurile de exploatare din zona ce deservesc zona studiata P.U.Z sunt declarate bunuri de interes public local , situate in tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8451 si 8453 in suprafata totala de 11027,00 mp dupa cum urmeaza:

Aceste 4 terenuri- 4 tronsoane sunt:

 • tronsonul 1 in suprafata de 3193 mp (latime 4,177 m x lungime de 764,5 m) limitrof terenului cu Nr. cadastral 8451 ( pe traseul drumul de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z.);

 • tronsonul 2- drum de exploatare De 160 in suprafata de 526 mp -latime de 4,00 m x lungime de 131,54 m- limitrof terenului cu Nr. cadastral 8451, drum ce face legatura intre tronsul 1 si tronsonul 4;

 • tronsonul 3- drum de exploatare De 166 , in suprafata de 6299 mp (latime 8,1 m X lungime 777,69 m ) limitrof terenului cu Nr. cadastral 8451;

 • tronsonul 4 in suprafata de 1009 mp (latime 4,00 m X lungime 252,4 m) limitrof terenurilor proprietate S.C. ACOCOT S.R.L. (situat pe traseul drumului de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z.)

Precizam ca tronsoanele 2 si 3 sunt in zona de est fata de zona studiata P.U.Z.

Se propune o circulatie in zona cu sens unic astfel:

 • > se intra pe tronson 1 (drum de exploatare din DN2 E85 , drum de exloatare situat la limita de est a terenurilor studiate PUZ ) cu o latime de 4,00 m putand asigura un singur flux de circulatie;

 • > circulația de pe tronsonul 1 se continua pe tronsonul 2 cu o latime de 4,00 m;

 • > circulatia de pe tronsonul 2 se continua pe tronsonul 3 ( tronson cu doua fluxuri de circulatie cu o latime de 8,10 m) ajund din nou in drumul national DN2 E 85.

Pentru a asigura doua fluxuri de circulatie la drumul de exploatare adiacent terenurilor luate in studiu, beneficiarul S.C. ACOCOT S.R.L. a cedat prin acte de donatie catre U.A.T. Buzau urmatoarele suprafete:

 • din suprafata de 48000,00 mp Nr. cadastral 4621(51597) se doneaza 264 mp compus din lungimea de 88,03 m si o latime de 3,00 m conform Incheierii Autentificare nr. 104 din data de 13.01.2020 ,

 • din suprafata de 53800,0 mp Nr. cadastral 4620(51570) se doneaza 364 mp compus din urmatoarele dimensiuni lungimea de 121,46 m si o latime de 3,00 m conform Incheierii autentificare nr. 103 din data de 13.01.2020

 • din suprafata de 60100,00 mp Nr. cadastral 4622(51571) se doneaza 332 mp compus din urmatoarele dimensiuni lungimea de 110,69 m si o latime de 3,00 m conform incheierii autentificare nr 102 din data de 13.01.2020

Ca urmarea a acestor donatii tronsonul va avea o supralargire rezultand un drum cu latimea totala de 7,00 m care va avea doua fire de circulatie carosabila 6 metri (3m o banda de circulatie + 3m o banda de circulatie ) cu un trotuar cu latimea de 1,00 m ( trotuar pe partea stanga - pe partea terenurilor beneficiarului). Trotuarul va fi pe pe toata lungimea celor trei terenuri ale beneficiarului. Acest drum nou format va fi preluat de U.A.T. Buzau si clasificat conform O.G. 43/1994 cu completarile si adaugirile ulterioare, in drum public amenajat conform propunerilor din acest studiu auto si pietonal si conform legislatiei in vigoare.

Drumurile existente si cel nou format vor fi preluate de U.A.T. Buzau si amenajate conform studiului propus acesta transformandu-se in drum public - urmand ca si celelalte proprietati sa doneze sau sa gaseasca alta cale legala prin care acest drum de exploatare sa fie drum public respectand legislatia in vigoare si OG 43/1994 cu completarile si adaugirile ulterioare.

Drumurile existente si cel nou format vor fi preluate de U.A.T. Buzau si amenajate conform legislatiei in vigoare si OG 43/1994 cu completarile si adaugirile ulterioare. Propunem ca aceste drumuri sa fie drumuri publice conform legislatiei in vigoare astfel conform profileleor transversal propuse prin studiu de circulatie:

 • - strazi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de traffic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale;

 • - strazi de categoria a IV-a - de folosinta locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, in zonele cu trafic foarte redus

In incinta se va amenaja circulatie carosabila si pietonala care sa asigure accesul la toate obiectivele, zone de parcare si platforma betonata (platforma gospodareasca pe care se vor amplasa pubele pentru colectarea deseurilor de tip menajer).

Pentru accesul auto in incinta terenului ce a generat P.U.Z. s-au prevazut doua intrari, pentru a permite circulatia tirurilor in conditii de siguranta (pe o poarta intra si pe cealalta ies) deoarece nu este spatiu suficient pentru a permite manevra de intoarcere.

Pe terenul beneficiarului (in incinte) se vor asigura locuri de parcare, 60 locuri pentru autoturisme si 8 locuri pentru tiruri, conform normelor.

Pe latura de est a proprietatii (zona de acces) se va amenaja un trotuar de 1.00 m latime.

In prima etapa beneficiarul va realiza pe terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp o imprejmuire pentru a asigura securitatea investitiei propuse a fi realizata.

Gardul spre drumul de acces va avea inaltime de maxim 2,20 m din care un soclu opac 0,40 - 0,60 m.

Gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltime maxima de 2,50 m si se recomanda a se realiza din panouri de plase sudate.

Solutia tramei stradale propusa pentru accesul la obiectiv permite interventia mijloacelor de stingere a incendiilor, a salvarilor, a masinilor de colectare a gunoiului menajer si a vehicolelor de tonaj mare traficul urmand sa se desfasoare in conditii de Securitate.

 • 3.4. SISTEMATIZARE VERTICALA

Sistematizarea incintei se va face cu alei pietonale si carosabile, spatii parcare, spatii verzi, platforma gospodareasca.

Sistematizarea verticala va rezolva atat accesul auto si pietonal din incinta cat si circulatia apei meteorice .

Sistematizarea terenului din jurul constructiei se va face astfel incat sa fie indepartate apele meteorice de aceasta.

Dupa modernizarea drumului de exploatare si racordarea la reteaua de canalizare, apele vor fi dirijate la reteua de canalizare.

 • 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA , BILANT TERITORIAL.

 • > ZONA UNITATI AGRICOLE SI SERVICII

 • > ZONA UNITATI AGRICOLE

 • > ZONA CIRCULATIE CAROSABILA

 • > ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA(pe cele trei terenuri ale beneficiarului cuprinse in P.U.Z.- circulatie publica prin donatie teren catre Primarie)

BILANT TERITORIAL PROPUS - ZONA STUDIATA P.U.Z.

ZONE FUNCTIONALE

Existent

Propus

MP

%

MP

%

ZONA UNITATI AGRICOLE SI SERVICII

-

-

52171,40

31,97

ZONA UNITATI AGRICOLE

-

-

108768,60

66,66

ZONA L1e- Subzona locuințe individuale si collective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

82400,00

50,50

ZONA IS - zona pentru instituții publice si servicii de interes general, spatii comerciale, spatii prestari servicii

37500,00

22,98

-

-

ZONA SV- zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenul proprietate private, personae fizice sau juridice)

42000,00

255,74

ZONA CIRCULATIE CAROSABILA

1280,00

0,78

1280,00

0,78

ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA (pe cele trei terenuri ale beneficiarului )

-

-

960,00

0,59

SUPRAFATA TOTALA

163180,00

100,00

163180,00

100,00

Conform bilantului de mai sus din terenul cuprins in zona studiata P.U.Z. in suprafata de 163180,00 mp zona Unitati Agricole si Sercicii A+IS reprezinta 31,97 % din totalul suprafetei si Zona unitati agricole A reprezinta 66,66 % din totalul suprafetei

BILANT TERITORIAL PE TERENUL CE A GENERAT P.U.Z.- NR. CADASTRAL

51597 ( 96210) S= 48000,00 MP

ZONE FUNCTIONALE

Existent

Propus

MP

%

MP

%

ZONA UNITATI AGRICOLE SI SERVICII A+IS

-

-

18310,24 (208,00X88,03)

38.15

ZONA UNITATI AGRICOLE A

-

-

29425,67

61,30

ZONA L1e- Subzona locuinte individuale si collective mici cu maxim P+2 nivele in care se va elabora P.U.Z.

36000,00

75,00

-

-

ZONA SV- zona verde, scuaruri recreere (propuse pe terenul proprietate private, personae fizice sau juridice)

12000,00

25,00

-

-

ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA (cu caracter public prin donatie)

-

-

264,09 (88,03X3,00)

0,55

SUPRAFATA TOTALA

48000,00

100,00

48000,00

20,00

Conform bilantului de mai sus pe tereneul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp -zona Unitati Agricole si Sercicii A+IS reprezinta 38,15 % din totalul suprafetei si zona unitati agricole A reprezinta 61,30 % din totalul suprafetei.

BILANT TERITORIAL PE ZONA FUNCTIONALA A+IS DIN TERENUL CE A GENERAT P.U.Z.

OBIECTE- PLAN MOBILARE

Propus

MP

%

1. CONSTRUCȚII, SERE, BIROURI

5007,00

27,35

2. ZONA CIRCULATII CAROSABILE SI PIETONALE DE INCINTA, PARCARI

9641,24

52,65

3. ZONA SPATII VERZI DE INCINTA + ALINIAMENTE+GRADINA ORNAMENTALA

3662,00

20,00

SUPRAFATA TOTALA

18310,24 ( 208,00 x 88,03)

100,00

 • INDICATORI URBANISTICI OBLIGATORII

P.O.T.-ul si C.U.T.-ul difera in functie de zona functionala cu respectarea H.G.R. nr 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism din P.U.G.-ul aprobat pentru municipiul Buzau.

Procent de ocupare a terenului

Procentul de ocupare al terenului P.O.T. pentru zona studiata P.U.Z. va fi conform cu prevederile H.G..R nr 525/1996.

Pentru zona A+IS - P.O.T. maxim propus 70%.

Pentru zona A - P.O.T. maxim propus 30%.

Coeficient de utilizare a terenului

Coeficientul de utilizare a terenului s-a stabilit in functie de suprafata construita desfasurata si amenajarile ce urmeaza a fi realizate.

Pentru zona A+IS - C.U.T.maxim propus 1,4.

Pentru zona A - C.U.T.maxim propus 0,3.

Mentionam ca terenul beneficiarului care a generat P.U.Z.-ul nu este in zona de protectie a monumentelor istorice sau zona protejata Natura 2000.

 • 3.6. REGLEMENTARI

Se pot autoriza constructii destinate unitatilor agricole si servicii, se poate construi sera flori, birouri, spatii comerciale, plantatii arbusti solarii pe terenul beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L.

Se pot realiza amenajari teren incinta cu circulatii carosabile si pietonale, spatii verzi, parcari, platforma gospodareasca precum si lucrari de dezvoltare a echiparii edilitare.

Constructiile ce se vor amplasa pe terenul ce a generat P.U.Z. vor avea regim de inaltime parter pentru sere si regim de inaltime P+1 pentru birouri, spatii comercile.

In proiectarea ,executia si functionarea constructiilor se vor respecta cerintele obligatorii de calitate conform Legii 10/1995-1998 privind:

 • > siguranța in exploatare;

 • > siguranța la foc;

 • > igiena , sanatatea oamenilor si protecția mediului;

 • > masuri de protectie a muncii si protejarea mediului inconjurator.

Nu exista zone cu valoare istorica sau monumente ale naturii in zona studiata P.U.Z..De asemenea in zona studiata nu sunt zone protejate Natura 2000.

Orice constructie va fi conceputa ca un element care sa participe la compozitia arhitecturala a zonei.

Cladirile vor fi amplasate respectand obligatoriu prevederile Codul Civil si a Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătătii pentru aprobarea Normelor de igien.

Se vor respecta zonele de protectie a retelelor electrice LEA si a conductei ingropate de irigatii A3-a/CS2/SPP9.

Prin Regulamentul de Urbanism Local aferent prezentului P.U.Z se reglementeaza regimul de inaltime, P.O.T., C.U.T., echipare edilitara, asigurarea acceselor carosabile si pietonale, infatisarea constructiilor (structura de rezistenta , finisaje, plastica arhitecturala), aliniamente fronturi construite noi.

 • 4. ECHIPAREA EDILITARA

Zona studiata P.U.Z. are o edilitara medie avand asigurata alimentarea cu energie electrica.

In zona studiata P.U.Z. sunt lucrari de imbunatatiri funciare.

Cele trei terenuri ale beneficiarului sunt traversate de o conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 care se continua si pe terenul invecinat la limita de sud pe terenul proprietate privata def. Stefanescu Ioana.

Pe acesta conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 sunt amplasate patru antene de irigatie:

 • - prima antena A3-a/CS2/SPP9 se afla situata la limita de est a drumului de exploatare;

 • - a doua antena de irigatie este situata pe terenul proprietate privata def. Stefanescu Ioana;

 • - a treia antena de irigatie este situata pe terenul ce a generat P.U.Z. Nr.Cadastral 4621 ( 51597);

 • - a patra antena de irigatie este situata pe terenul Nr. cadastral 4620 ( 51570)- terenul cuprins in zona studiata P.U.Z.

La limita de vest a zonei studiate P.U.Z. pe teritoriul administrativ al Comunei Merei este un canal de irigatie Hc 164.

La  150,00 m de limita de sud a zonei studiata P.U.Z. este canalul desecarea

CS12-3.

Agenția Naționala de Imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala Buzau- Moldova Sud, Unitatea de Administrare Buzau, a eliberat Aviz favoabil ANIF P.U.Z. nr. 109/10.01.2020 , pentru canalul de desecare CS 12-3 situat pe teritoriul administrativ al municipiului Buzau la o distanta de 150,00 m de limita de sud a zonei studiata PUZ si pentru conducta ingropata de irigatii CS2/SPP9 si antena de irigatii A3-a/CS2/SPP cu conditia respectarii zonelor de protectie respectiv:

 • > 1,5 m fata de conducta ingropata de irigatii CS2/SPP

 • > 2,5 m fata de ampriza canalului de desecare CS 12-3

Avizul impune urmatoarele conditii:

 • > Pe toata durata de executie a lucrarilor se va permite reprezentantului ANIF -Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Buzau sa inspecteze zonele respective in vederea urmaririi aplicarii corecte a prevederilor din Aviz;

 • > Nu se vor executa constructii ( cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc) in zona de protectie adiacenta infrastructuii de imbunatatiri funciare, respectiv 1,5 m de antena de irigatii A3-a/CS2/SPP9;

 • > conform art. 107/ legea 18/1992 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare “ Distrugerea si degradarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum si inlaturarea acestor masuri, constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit Codului penal”.

Zona studiata P.U.Z. nu este afectata in nici un fel de canalul de desecare pentru ca acest canal este situat la o distanta de 150,00 m fata de limita de sud a celor trei terenuri luate in studiu.

Alimentarea cu apa va fi asigurata de beneficiar in sistem propiu printr-un foraj executat in incinta, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Pentru udarea apelor din sera se poate folosi si apa din conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 existenta pe teren cu Avizul ANIF Filiala Teritoriala Buzau- Moldova Sud, Unitatea de Administrare Buzau.

Evacuarea apelor uzate se va realiza prin bazine vidanjabile betonate.

Deseurile de tip menajer vor fi colectate in pubele, iar evacuarea lor se va face periodic prin serviciul de salubrizare al municipiului Buzau.

Incalzirea spatiilor se va realiza cu aeroterme.

Zona studiata P.U.Z. are o edilitara medie avand asigurata alimentarea cu energie electrica.

Exista in zona o retea LEA ce traverseaza terenul ce a generat P.U.Z. la limita de sud- est.

Se va respecta zona de protectie LEA , L= 18,50 m stanga -dreapta din ax conform N.T.E. 003/04/00.

In urmatoarea faza de proiectare ( DTAC) se va defini solutia de echipare edilitara astfel incat sa se asigure buna functionare a tututor obiectivelor din investitia propusa.

 • 5. TIPUL DE PROPRIETATE

Terenul ce a generat P.U.Z si pe care se doreste realizarea investitiei este in suprafata de 48000,00 mp si este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. fiind dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017.

Terenul a fost identificat prin Documentatie Cadastrala nr. 51597 ( nr. vechi 4621), CF 51597 , U.A.T. Buzau .

Prin documentatia P.U.Z. se pastreaza actuala forma de proprietate a terenurilor.

Zona studiata P.U.Z. cuprinde:

 • > terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice;

 • > teren domeniu public ( arterele carosabile si pietonale, spatiu verde aferent circulatiei

Se propune pentru a asigura doua fluxuri de circulatie la drumul de exploatare adiacent terenurilor luate in studiu,ca beneficiarul S.C. ACOCOT S.R.L. sa cedeze prin acte de donatie catre U.A.T. Buzau urmatoarele suprafete:

 • din suprafata de 48000,00 mp Nr. cadastral 4621(51597) se doneaza 264 mp compus din lungimea de 88,03 m si o latime de 3,00 m conform Incheierii Autentificare nr. 104 din data de 13.01.2020 ,

 • din suprafata de 53800,0 mp Nr. cadastral 4620(51570) se doneaza 364 mp compus din urmatoarele dimensiuni lungimea de 121,46 m si o latime de 3,00 m conform Incheierii autentificare nr. 103 din data de 13.01.2020

 • din suprafata de 60100,00 mp Nr. cadastral 4622(51571) se doneaza 332 mp compus din urmatoarele dimensiuni lungimea de 110,69 m si o latime de 3,00 m conform incheierii autentificare nr 102 din data de 13.01.2020

Beneficiarul a acedat suprafata totala de 960,00 mp , urmand ca acest teren sa treaca din proprietate privata in proprietate domeniu public.

6.CONSECINTE ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL LOCALITATII, CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

 • 6.1. CATEGORII DE COSTURI SUPORTATE DE INVESTITORUL PRIVAT

Costurile pentru realizarea investitiei propuse vor fi suportate de beneficiarul prezentei documentatii.

Acesta va suporta costurile pentru:

 • > realizarea construcțiilor propuse ( sere si clădire birouri);

 • > realizarea echipării edilitare necesare bunei funcționari a obiectivelor;

 • > racord la rețelele existente in zona - racord energie electrice, conducta irigatii, alimentare cu apa, foraj in incinta, bazin vidanjabil betonat in incinta;

 • > amenajarea incintei cu alei carosabile pietonale, spatii parcare;

 • > amenajare spatii verzi;

 • > realizare canal de irigatie pe terenul ce a generat P.U.Z.;

 • > imprejmuire terenului pe care se realizeaza investitia.

 • 6.2. CATEGORII DE COSTURI IN SARCINA AUTORITATII PUBLICE LOCALE

Executarea investitiei propuse nu necesita costuri in sarcina Autoritatii Publice Locale.

 • 6.3. CONSECINTE ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL LOCALITATII

Realizarea investitiei propusa de beneficiar - PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI + IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU va aduce un plus de valoare terenurilor libere bune de constructie din zona ce vor fi folosite eficient dezvoltand zona de servicii si realizand o unitate agricola cu influente benefice pentru calitatea mediului ( plantatii de arbusti, plante ornamentale, flori,sere). Se realizeaza de asemena un microclimat favorabil zonelor functionale adiacente zonei studiate P.U.Z.

Reglementarile si recomandarile prevazute in Avize si Acordurile autoritatilor se vor prelua in documentatia urbanistica si in regulamentul de urbanism aferent P.U.Z.-ului.

Propunerile din prezentul studiu tine cont de reglementarile P.U.G.-ului aprobat, urmarind sa rezolve intentiile si dorintele investitorilor, incadrarea noilor investitii in tendintele de dezvoltare ale zonei studiate P.U.Z.

INTOCMIT, arh. NICOLETA TOMESCU

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

arh. NICOLETA TOMESCU aut.98/2006

PROIECT NR. 11/2018

DENUMIREA:

PLAN URBANISTIC ZONAL CONTRUIRE SERA FLORI SI BIROURI +

IMPREJMUIRE TEREN, T24, P 163, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

FAZA:  P.U.Z.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

 • I. DISPOZITII GENERALE

  • 1.1 ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

   • 1.1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de realizare a investitiilor noi, cu functiuni compatibile propunerilor din P.U.Z.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului studiat P.U.Z.

 • 1.1.2. Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale zonei cuprinse in studiu urmand a fi preluate dupa avizare P.U.Z. in in regulamentului din P.U.G. Municipiul Buzau.

 • 1.1.3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei locale si se va aproba impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicata in 1997.

 • 1.2. BAZA LEGALA

Regulamentul aferent P.U.Z. respecta prevederile din PUG Comuna Bertestii de jos cu un nivel mai mare de detaliere U.T.R. La baza elaborarii regulamentului local a stat Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor. De asemenea a fost avut in vedere "Ghidul cuprinzand precizarii, detalierii si exemplificari pentru elaborarea si aprobarea Regulamentului local de urbanism aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.80/N/18.11.1996.

 • 1.3. DOMENIUL DE APLICARE

  • 1.3.1. Regulametul local de urbanism, impreuna cu Planul urbanistic zonal

pe care il insoteste cuprinde norme obligatorii pentru:

 • - eliberarea certificatului de urbanism si  emiterea autorizatiilor de construire

pentru obiectivele din zona cuprinsa in P.U.Z.

 • - respingerea unor solicitari de construire  neconforme cu prevederile P.U.Z.

aprobat;

 • - alte operatiuni curente ale compartimentului de specialitate al Consiliului Local (instrainari, concesionare, reparcelari).

 • 1.3.2. Pentru realizarea investitiei propuse beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism emis de Primaria Municipiului Buzau, judetul Buzau

Terenul ce a generat P.U.Z in suprafata de 48000,00 mp este proprietate privata a beneficiarului S.C. ACOCOT S.R.L. a fost dobandit prin Contract de Vanzare Nr. 3891 din 19 decembrie 2017. Terenul a fost identificat prin Documentatie Cadastrala nr. 51597 ( nr. vechi 4621), CF 51597 , U.A.T. Buzau .

Zona are legaturile functionale asigurate de urmatoarele drumuri de importanta locala( drumuri de explotare):

 • > primul drum de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z., in latime de 4,00 - 4,177 m drum ce debuseaza in drumul european E 85 (DN 2)

 • > al doilea drum de exploatare De 166- drum paralel cu primul drum de exploatare este situat la o distanta de 132 m fata de acesta ( in zona de est a zonei studiate) cu o latime de 8,10 m. Acest drum debuseaza la randul lui in in drumul european E 85 (DN 2)

 • > al treilea drum de exploatare De160 cu o latime de 4,00 m face legatura intre cele doua drumuri de exploatare descrise mai sus ( legatura care se realizeaza in dreptul terenului ce a generat P.U.Z.)

Terenurile luate in studiu ( proprietate S.C.. ACOCOT S.R.L.) au o deschidere la drumul de exploatare situat la limita de est de 320,18 m ( 121,46 m + 160,69 m + 88,03 m)

 • 1.3.3. Suprafata pentru care s-a elaborat P.U.Z. este delimitata in partea desenata si este de S =  163180,00 mp , cuprinzand terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de

48000,00 mp.

 • 1.3.4. Pentru stabilirea zonelor functionle si a regulilor de baza privind modul de ocupare a terenurilor, amplasarea constructiilor s-a intocmit Planul cu situatia propusa si reglementari.

II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

In urma propunerilor din prezentul P.U.Z. s-au definit urmatoarele zone functionale:

 • > ZONA A+ IS - ZONA UNITATI AGRICOLE SI SERVICII

 • > ZONA A- ZONA UNITATI AGRICOLE

 • > ZONA CIRCULATIE CAROSABILA

 • Zona A+IS -zona unitati agricole si servicii- in aceasta zona se pot amplasa constructii pentru sere , birouri, spatii comerciale

UTILIZARI ADMISE

 • > Se poate autoriza construcții pentru sere, birouri, spatii comerciale, spatii parcare auto ;

 • > Se pot autoriza lucrari de dezvoltare a echiparii edilitare in incinta;

 • > Se pot autoriza lucrari de amenajare a unor spatii de parcare in limitele incintelor.

UTLIZARI ADMISE CU CONDITII

 • > pentru constructiile noi - P.O.T.maxim se stabileste in functie de destinatia zonei, conform H.G.525 in temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991;

 • > Nu se vor autoriza construcții care au activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • > Aceasta zona se poate dezvolta ulterior pe terenul liber cu conditia respectarii indiciilor urbanistici maximi aprobati prin P.U.Z.;

 • > se vor respecta zonele de protectie pentru culoarul LEA si conducta de irigatii ingropata.

Pe terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp - Nr. cadastral 51597 ( nr. vechi 4621) se propune in zona A+IS zona in suprafata S= 185398,30 mp ( 88,03m X 209,00 m) reprezentand 38,33 % din suprafata de 48000,00 :

 • SERA PROPUSA - etapa I-a - SC = 800,00 mp ( un modul)

 • SERE PROPUSE - etapa a II-a - SC = 4000,00 mp ( trei module)

 • Corp de birouri P+1 - SC = 100,00 mp ; SCD = 200,00 mp H max = 8 m

 • GRADINA ORNAMENTALA S= 1366,00 mp

 • PARCARE AUTOVEHICULE TIP LIMUZINA - 60 locuri

 • PARCARE TIR - 8 locuri

 • PLANTATIE ARBUSTI TALIE MEDIE SI INALTA, SOLARII

Se propune realizarea unei platforme gospodaresti pe care se vor amplasa pubele metalice pentru colectarea deseurilor de tip menajer ce vor fi ridicate ritmic, de un agent de salubritate autorizat.

Constructiile propuse pe terenul proprietatea beneficiarului vor respecta obligatoriu prevederile Codul Civil si a Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igiena.

Se vor studia si defini urmatoarelele aspecte:

Circulatii si accese

 • > Se va realiza accesul carosabil si pietonal la zona A prin traversarea zonei A+IS.

 • > Realizarea circulație carosabila si pietonala de incinta, zona parcare care sa asigure desfasurarea fluxului tehnologic in conditii optime.

 • > In incinta se va amenaja circulatie carosabila si pietonala care sa asigure accesul la toate obiectivele, zone de parcare si platforma betonata (platforma gospodareasca pe care se vor amplasa pubele pentru colectarea deseurilor de tip menajer).

 • > Pentru accesul auto in incinta terenului ce a generat P.U.Z. s-au prevazut doua intrari, pentru a permite circulatia tirurilor in conditii de siguranta (pe o poarta intra si pe cealalta ies) deoarece nu este spatiu suficient pentru a permite manevra de intoarcere.

 • > Pe terenul beneficiarului (In incinte) se vor asigura locuri de parcare atat pentru autoturisme cat si pentru tiruri conform normelor.

 • > Pe latura de est a proprietatii (zona de acces) se va amenaja un trotuar de 1.00 m latime.

Inaltime maxima admisa a clădirilor

 • > Inaltimea maxima admisa a cladirilor - constructiile pentru sere vor avea regim de inaltime parter inalt , inaltimea constructiiei fiind impusa de caracteristicile utilajelor si a fluxului de productie.

 • > Pentru cladirea de birouri se propune regim de inaltime P+1.

Aspectul exterior al cladirilor

 • > Cladirile vor avea aspect specific functiunii.

 • > Se recomanda structura metalica cu geam securizat pentru sere si pentru birouri structura metalica cu inchideri din panouri tip sandwich termoizolateacoperis tip sarpanta metalica cu invelitoare din panouri tip Rompan.

Conditii de echipare ediliatara

 • > Toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare existente in zona. Se pot folosi si sursele proprii ( foraje apa, bazine vidanjabile betonate).

Spatii libere si spatii plantate

 • > Spatiile verzi vor reprezenta minim 20 % din suprafața parcelelor.

 • > Legislația in vigoare (Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților- cu modificarile si completarile ulterioare) prevede ca terenurile proprietate privata, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, in sensul legii, decat dupa indeplinirea procedurii de expropriere conform legislației.

 • > Precizam ca de la data aprobarii P.U.G.-ului pentru municipiul Buzau, nu s-au demarat si nu s-au efectuat proceduri de preluare a terenului cu functiunea de spatiu verde din zona studiata P.U.Z.- terenul nefiind inventariat ca spatiu verde la nivelul municipiului Buzau.

 • > Schimbarea zonei functionale SV in respectiv zone A+IS si zona A se inscrie in tedinta de dezvoltare urbanistica a zonei.

 • > Investitia propusa de beneficiar - construire sera flori si birouri, executarea de plantatii arbusti si solaria in zona A pastreaza caracterul verde al zonei - caracter propus prin P.U.G.

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI, COEFICIENT DE UTULIZARE A

TERENULUI

 • > Procentul de ocupare al terenului P.O.T. pentru zona studiata P.U.Z. va fi conform cu prevederile H.G..R nr 525/1996.

 • > Pentru zona A+ IS - P.O.T. maxim propus 70%.

 • > Pentru zona A+ IS- C.U.T.maxim propus 1,4.

 • Zona A- zona unitati agricole zona in care se propun realizare de plantatii de arbusti (Plante ornamentale sau decorative pentru interior cat si exterior plantate in recipiente mari in vederea comercializarii lor ) si solarii .

utilizări admise

 • > se pot executa plantatii de arbusti, plante ornamentale sau decorative pentru interior cat si exterior, plante in recipiente mari in vederea coercializarii lor, solarii

 • > se pot executa lucrari de dezvolatare a echiparii edilitare ( realizarea unui canal de irigatie situat la 1 metru fata de limita de sud a terenului ce a generat PUZ

Pe terenul ce a generat P.U.Z. in suprafata de 48000,00 mp - Nr. cadastral 51597 ( nr. vechi 4621) se propune zona A in suprafata S= 28251,70 mp reprezentand 58,86 % din suprafata de 48000,00 :

Circulatii si accese

 • > Se va asigura accesul carosabi si pietonal la zona.

Inaltime maxima admisa a clădirilor

 • > Inaltimea maxima admisa a clădirilor - construcțiile ( solarii) vor avea regim de inaltime parter - parter inalt.

Aspectul exterior al cladirilor

 • > Cladirile vor avea aspect specific functiunii.

Condiții de echipare ediliatara

 • > Se vor asigura retelele edilitare necesare: alimentare cu apa, evacuare ape uzate, retele electrice.

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI, COEFICIENT DE UTULIZARE A TERENULUI

 • > Procentul de ocupare al terenului P.O.T. pentru zona studiata P.U.Z. va fi conform cu prevederile H.G..R nr 525/1996.

 • > Pentru zona A - P.O.T. maxim propus 30%.

 • > Pentru zona A- C.U.T.maxim propus 0,3

 • ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA

UTILIZARI ADMISE

 • > Se mentin traseele existente ( carosabile si pietonale);

 • > Se poate amenaja pe terenul beneficarului pe lungimea de 320,18 m ( 121,46 m + 110,69 m + 88,03 m) (deschidere la drumul de exploatare existent la limita de est a celor trei terenuri luate in studiu) marirea latimii arterei de circulatie caraosabila si pietonala cu o latime de 3,00 m pentru a asigura doua fluxuri de circulatie;

 • > Se pot autoriza lucrari de intretinere, reabilitare si modernizare a drumurilor de exploatare existente si realizarea de trotuare pentru circulatia pietonala, rigole.

 • > se potate amenaja In incinta circulatie carosabila si pietonala care sa asigure accesul la toate obiectivele, zone de parcare si platforma betonata (platforma gospodareasca pe care se vor amplasa pubele pentru colectarea deseurilor de tip menajer).

UTILIZĂRI INTERZISE

 • > Orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare, impietează asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului de pe drumul public sau prezinta riscuri de accidente vor fi interzise in zonele de siguranta si protectie a drumurilor;

 • > Intervențiile nu sunt permise decât pe baza unor documentatii de specialitate, de

 • > detaliu privind traseele, profilurile transversale, amenajările de intersectii si amplasamentele de noi locuri de parcare necesare;

 • > Documentatiile vor fi intocmite de persoane autorizate pentru acest gen de lucrari.

PROPUNERI DE MODERNIZARE SI REABILITARE A CIRCULAȚIEI CAROSABILE SI PIETONALE

Zona are legaturile functionale asigurate de urmatoarele drumuri de importanta locala ( drumuri de explotare):

 • > primul drum de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z., in latime de 4,00 - 4,177 m drum ce debuseaza in drumul european E 85 (DN 2)

Drumul este nemodernizat putand asigura numai un singur flux de circuatie in conditii de securitate.

 • > al doilea drum de exploatare De 166- drum paralel cu primul drum de exploatare este situat la o distanta de 132 m fata de acesta ( in zona de est a zonei studiate) cu o latime de 8,10 m. Acest drum debuseaza la randul lui in in drumul european E 85 (DN 2).

Drumul este nemodernizat si poate asigura doua fluxuri de circulatie.

 • > al treilea drum de exploatare De160 cu o latime de 4,00 m face legatura intre cele doua drumuri de exploatare descrise mai sus ( legatura care se realizeaza in dreptul terenului ce a generat P.U.Z.)

Drumul este nemodernizat putand asigura numai un singur flux de circuatie.

 • > Terenurile luate in studiu ( proprietate S.C. ACOCOT S.R.L.) au o deschidere la drumul de exploatare situat la limita de est de 320,18 m ( 121,46 m + 110,69 m + 88,03 m).

Studiul de circulatie propune o solutie viabila (tinand cont de gabaritul existent al tramei stradale existente), pentru realizarea circulatiei carosabile si pietonale in zona in conditii de securitate cu respectarea legislatiei in vigoare.

Conform H.C.L. nr. 172 din 20 iulie 2020 emisa de Consiliul Local al Municipilui Buzau drumurile de exploatare din zona ce deservesc zona studiata P.U.Z sunt declarate bunuri de interes public local , situate in tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8451 si 8453 in suprafata totala de 11027,00 mp.

Aceste 4 terenuri- 4 tronsoane sunt:

 • tronsonul 1 in suprafata de 3193 mp (latime 4,177 m x lungime de 764,5 m) limitrof terenului cu Nr. cadastral 8451 ( pe traseul drumul de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z.)

 • tronsonul 2- drum de exploatare De 160 in suprafata de 526 mp -latime de 4,00 m x lungime de 131,54 m- limitrof terenului cu Nr. cadastral 8451, drum ce face legatura intre tronsul 1 si tronsonul 4

 • tronsonul 3- drum de exploatare De 166 , in suprafata de 6299 mp (latime 8,1 m X lungime 777,69 m ) limitrof terenului cu Nr .cadastral 8451

 • tronsonul 4 in suprafata de 1009 mp (latime 4,00 m X lungime 252,4 m) limitrof terenurilor proprietate S.C. ACOCOT srl ( situat pe traseul drumului de exploatare situat la limita de est a zonei studiate P.U.Z.)

Precizam ca tronsoanele 2 si 3 sunt in zona de est fata de zona studiata P.U.Z.

Se propune o circulatie in zona cu sens unic astfel:

 • > se intra pe tronson 1 (drum de exploatare din DN2 E85 , drum de exloatare situat la limita de est a ternurirlor studiate PUZ ) cu o latime de 4,00 m putand asigura un singur flux de circulatie;

 • > circulația de pe tronsonul 1 se continua pe tronsonul 2 cu o latime de 4,00 m;

 • > circulatia de pe tronsonul 2 se continua pe tronsonul 3 ( tronson cu doua fluxuri de circulatie cu o latime de 8,10 m) ajund din nou in drumul national DN2 E 85.

Pentru a asigura doua fluxuri de circulatie la drumul de exploatare adiacent terenurilor luate in studiu, beneficiarul S.C. ACOCOT S.R.L. a cedat prin acte de donatie catre U.A.T. Buzau urmatoarele suprafete:

 • din suprafata de 48000,00 mp Nr. cadastral 4621(51597) se doneaza 264 mp compus din lungimea de 88,03 m si o latime de 3,00 m conform Incheierii Autentificare nr. 104 din data de 13.01.2020 ,

 • din suprafata de 53800,0 mp Nr. cadastral 4620(51570) se doneaza 364 mp compus din urmatoarele dimensiuni lungimea de 121,46 m si o latime de 3,00 m conform Incheierii autentificare nr. 103 din data de 13.01.2020

 • din suprafata de 60100,00 mp Nr. cadastral 4622(51571) se doneaza 332 mp compus din urmatoarele dimensiuni lungimea de 110,69 m si o latime de 3,00 m conform incheierii autentificare nr 102 din data de 13.01.2020

Ca urmarea a acestor donatii tronsonul va avea o supralargire rezultand un drum cu latimea totala de 7,00 m care va avea doua fire de circulatie carosabila 6 metri (3m o banda de circulatie + 3m o banda de circulatie ) cu un trotuar cu latimea de 1,00 m ( trotuar pe partea stanga - pe partea terenurilor beneficiarului). Trotuarul va fi pe pe toata lungimea celor trei terenuri ale beneficiarului. Acest drum nou format va fi preluat de U.A.T. Buzau si clasificat conform O.G. 43/1994 cu completarile si adaugirile ulterioare, in drum public amenajat conform propunerilor din acest studiu auto si pietonal si conform legislatiei in vigoare.

Drumurile existente si cel nou format vor fi preluate de U.A.T. Buzau si amenajate conform studiului propus acesta transformandu-se in drum public - urmand ca si celelalte proprietati sa doneze sau sa gaseasca alta cale legala prin care acest drum de exploatare sa fie drum public respectand legislatia in vigoare si OG 43/1994 cu completarile si adaugirile ulterioare.

Drumurile existente si cel nou format vor fi preluate de U.A.T. Buzau si amenajate conform legislatiei in vigoare si OG 43/1994 cu completarile si adaugirile ulterioare. Propunem ca aceste drumuri sa fie drumuri publice conform legislatiei in vigoare astfel conform profileleor transversal propuse prin studiu de circulatie:

 • - strazi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de traffic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale;

 • - strazi de categoria a IV-a - de folosinta locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, in zonele cu trafic foarte redus

Solutia tramei stradale propusa pentru accesul la obiectiv permite interventia mijloacelor de stingere a incendiilor, a salvarilor, a masinilor de colectare a gunoiului menajer si a vehicolelor de tonaj mare traficul urmand sa se desfasoare in conditii de Securitate.

Scurgerea apelor pluviale din incinta proprietatii se va realiza prin pante transversale si longitudinale proiectate si vor fi dirijate spre spatiile verzi si rigola carosabila proiectata.

Dupa modernizarea drumului de exploatare si racordarea la reteaua de canalizare apele vor fi dirijate la reteaua de canalizare.

Semnalizarea rutiera

Pentru obiectivul studiat pe terenul ce a generat P.U.Z. semnalizarea rutiera are urmatoarele componenete principale:

 • Semnalizarea pe verticala:

 • > STOP - la ieșirea din incinta si obligatoriu la stanga

 • > Limitarea de viteza in incinta de 10 KM la ora

 • > Acces interzis - sens unic pe intrare in drum de exploatare

 • > Pe drumul de acces vor fi amplasate semne de sens unic si la sfarsitul benzii de 3,00 m acces interzis din sens opus

 • > Parcare- autoturisme si tiruri

Semnalizarea pe orizontala:

 • > Dupa modernizarea sistemului rutier vor fi delimitate locurile de parcare

 • > Semnalizare orizontala se va realiza cu vopsea pentru marcaje rutiere.

ZONA APE

In zona studiata P.U.Z. sunt lucrari de imbunatatiri funciare.

Cele trei terenuri ale beneficiarului sunt traversate de o conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 care se continua si pe terenul invecinat la limita de sud pe terenul proprietate privata def. Stefanescu Ioana.

Pe acesta conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 sunt amplasate patru antene de irigatie:

 • - prima antena A3-a/CS2/SPP9 se afla situata la limita de est a drumului de exploatare;

 • - a doua antena de irigatie este situata pe terenul proprietate privata def. Stefanescu Ioana;

 • - a treia antena de irigatie este situata pe terenul ce a generat P.U.Z. Nr.Cadastral 4621 ( 51597);

 • - a patra antena de irigatie este situata pe terenul Nr. cadastral 4620 ( 51570)-terenul cuprins in zona studiata P.U.Z.

La limita de vest a zonei studiate P.U.Z. pe teritoriul administrativ al Comunei Merei este un canal de irigatie Hc 164.

La 150,00 m de limita de sud a zonei studiata P.U.Z. este canalul desecarea CS12-3.

Agenția Naționala de Imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala Buzau- Moldova Sud, Unitatea de Administrare Buzau, a eliberat Aviz favoabil ANIF P.U.Z. nr. 109/10.01.2020 , pentru canalul de desecare CS 12-3 situat pe teritoriul administrativ al municipiului Buzau la o distanta de 150,00 m de limita de sud a zonei studiata PUZ si pentru conducta ingropata de irigatii CS2/SPP9 si antena de irigatii A3-a/CS2/SPP cu conditia respectarii zonelor de protectie respectiv:

 • > 1,5 m fata de conducta ingropata de irigatii CS2/SPP

 • > 2,5 m fata de ampriza canalului de desecare CS 12-3

Zona studiata P.U.Z. nu este afectata in nici un fel de canalul de desecare pentru ca acest canal este situat la o distanta de 150,00 m fata de limita de sud a celor trei terenuri luate in studiu.

Se vor respecta zonele de protectie conform Avizului ANIF.

Alimentarea cu apa va fi asigurata de benficiar in sistem propiu printr-un foraj executat in incinta, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Pentru udarea apelor din sera se poate folosi si apa din conducta ingropata de irigatie CS2/SPP9 existenta pe teren cu Avizul ANIF Filiala Teritoriala Buzau- Moldova Sud, Unitatea de Administrare Buzau.

Evacuarea apelor uzate se va realiza prin bazine vidanjabile betonate.

 • ZONE DE PROTECTIE

 • ❖ ZONA DE PROTECTIE A LUCRARILOR DE IMBUNATARIRI FUNCIARE

Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala Buzau- Moldova Sud, Unitatea de Administrare Buzau, a eliberat Aviz favoabil ANIF P.U.Z. nr. 109/10.01.2020 , pentru canalul de desecare CS 12-3 situat pe teritoriul administrativ al municipiului Buzau la o distanta de 150,00 m de limita de sud a zonei studiata PUZ si pentru conducta ingropata de irigatii CS2/SPP9 si antena de irigatii A3-a/CS2/SPP cu conditia respectarii zonelor de protectie respectiv:

 • > 1,5 m fata de conducta ingropata de irigatii CS2/SPP

 • > 2,5 m fata de ampriza canalului de desecare CS 12-3

Avizul impune urmatoarele conditii:

 • > Pe toata durata de executie a lucrarilor se va permite reprezentantului ANIF -Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Buzau sa inspecteze zonele respective in vederea urmaririi aplicarii corecte a prevederilor din Aviz;

 • > Nu se vor executa constructii ( cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc) in zona de protectie adiacenta infrastructuii de imbunatatiri funciare, respectiv 1,5 m de antena de irigatii A3-a/CS2/SPP9;

 • > conform art. 107/ legea 18/1992 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare “ Distrugerea si degradarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum si inlaturarea acestor masuri, constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit Codului penal”.

 • ❖ ZONA DE PROTECTIE RETELE LEA

Exista in zona o retea LEA ce traverseaza terenul ce a generat P.U.Z. la limita de sud- est.

Se va respecta zona de protectie LEA , L= 18,50 m din ax conform N.T.E. 003/04/00.

In zona de protectie se interzice executarea de constructii de orice fel.

Se pot amenaja spatii verzi, platforme gospodaresti, zone circulatii carosabile si pietonale, parcari.

 • ✓ Reguli cu privire la pastrarea integritati mediului

  si protejarea patrimoniului natural si construit

In zona nu se vor amplasa functiuni care ar putea polua factorii de mediu: apa, aer, sol.

Constructiile existente si cele propuse vor fi obligatoriu racordate la retelele edilitare.

Deseurile menajere se vor depozita numai in locul special amenajat si dotat si ridicate ritmic de serviciul de salubritate.

 • ✓ Reguli cu privire la siguranta constructiilor si

  apararea interesului public

Constructiile realizate in zona vor fi de buna calitate, cu structuri care sa prezinte siguranta in exploatare si prin aspect si functionalitate sa corespunda cerintelor estetice si functionale cu respectarea normelor sanitare, P.S.I. si de protectia mediului.

INTOCMIT,

arh. NICOLETA TOMESC

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".