Hotărârea nr. 75/2021

Hotărâre pentru aprobarea trecerii Magistralei 1 de termoficare din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău

                                        

         ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 pentru aprobarea trecerii Magistralei 1 de termoficare din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău

 

              

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

          Având în vedere:

          - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 77/CLM/09.04.2021;

- raportul de specialitate nr. 43.306/09.04.2021 al Serviciului Evidenţă  Patrimoniu şi Licitaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

          - adresa nr 35/08.01.2021 a Societății Comerciale Ram Termo Verde  S.R.L. Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 2.240/ 08.01.2021;

- prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

- prevederile art. 864  din din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 361, alin. (2) şi (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1) şi (3) lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

                       

                                            H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1.- Se declară încetarea interesului public asupra rețelei de termoficare (Magistrala 1).

 Art. 2.- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău a rețelei de termoficare (Magistrala 1), având datele de identificare din Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

  Art. 3.- Serviciul Evidență Patrimoniu și Licitații va face demersurile necesare pentru eliminarea pozițiilor nr. 1619 - 1622 din Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău.

         Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii și al Serviciului Financiar Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  

       PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

                                   Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 22 aprilie 2021

Nr. 75

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 22 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 4 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 77/CLM/09.04.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii Magistralei 1 de termoficare din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău

 

 

 

Conform art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale vor fi trecute în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

În prezent, furnizarea agentului termic nu se mai face de la Ecogen Energy S.A. Noul sistem SACET (Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică) care a fost delegat Societății Comerciale "Ram Termo Verde"  S.R.L. Buzău, are alte surse de producere a agentului termic, astfel că pentru transportul de agent termic către consumatori nu mai este necesară utilizarea Magistralei 1.

Prin adresa nr. 35 din 08 ianuarie 2021, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 2.240/08.01.2021, Societatea Comercială "Ram Termo Verde"  S.R.L. Buzău a propus scoaterea din funcțiune a unei părți din Magistrala 1, parte compusă din două conducte DN 700, pe o lungime de 1.164,00 metri liniari din care, subtraversare cale ferată pe o distanță de 115,00 metri liniari cu conducte DN 600.

Având în vedere că Magistrala 1 a fost scoasă din sistemul de termoficare centralizat, este evidentă încetarea uzului sau interesului public local  asupra Magistralei 1 de termoficare. Bunul nu este grevat de sarcini și nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.     

Având în vedere cele menționate mai sus, propun aprobarea trecerii Magistralei 1, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 

        P R I M A R,

                                     Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Evidenţă  Patrimoniu, Licitaţii -

Nr. 43.306/09.04.2021

 

 

 

 

 

                                      RAPORT DE SPECIALITATE

        la proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii Magistralei 1 de termoficare din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău

 

 

Prin adresa nr. 35 din 08 ianuarie 2021, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 2.240/08.01.2021, Societatea Comercială "Ram Termo Verde"  S.R.L. Buzău a propus scoaterea din funcțiune a unei părți din Magistrala 1, parte compusă din două conducte DN 700, pe o lungime de 1.164,00 metri liniari din care, subtraversare cale ferată pe o distanță de 115,00 metri liniari cu conducte DN 600.

În prezent furnizarea agentului termic nu se mai face de la Ecogen Energy S.A. Noul sistem SACET aflat în administrarea Societății Comerciale "Ram Termo Verde"  S.R.L. Buzău are alte surse de producere a agentului termic, astfel că pentru transportul de agent termic către consumatori nu mai este necesară utilizarea Magistralei 1 de termoficare. Dimensiunea capacitivă a acesteia este foarte mare ca debit, astfel încât, dacă în viitor ar fi nevoie de folosirea ei ar trebui  înlocuită total cu conducte cu un debit mult mai mic pentru o furnizare eficientă.

Starea tehnică a acestei rețele este precară, conductele fiind foarte vechi și deteriorate. Conductele constituie un potențial pericol prin accidente neprevăzute.

Traversarea unei părți a acestei magistrale deasupra și prin proprietăți private generează costuri prin plata unor chirii pentru terenurile în cauză, cât și îngrădirea dreptului de a construi a fiecărui proprietar.

Proprietarii de terenuri afectate de aceste conducte sau stâlpi de susținere a acestora s-au adresat primăriei pentru despăgubiri pentru pagubele produse ( de exemplu: solicitarea domnului Badiu Emil înregistrată sub nr. 140.166/22.12.2020, solicitarea doamnei Sterpu Elena înregistrată sub nr. 782/05.01.2021, etc.).

Conform art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale vor fi trecute în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

 

Considerăm că este evidentă încetarea uzului sau interesului public local  asupra Magistralei 1 de termoficare.

Conform art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de proprietate publică se stinge dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat uzul sau interesul public, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Bunul propus a fi trecut din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău nu este grevat de sarcini și nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Trecerea bunului "Magistrala 1" din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău se face în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia.

  Bunul are numerele de inventar în contabilitate 128499, 128599, 128699 și 128799.

  Pozițiile nr. 1619 - 1622  din Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău, urmează a fi eliminate.

          În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 

 

 

   ŞEF SERVICIU

     Rodica Cuza                                                                Întocmit,                              

                                                                                 Emilia - Izabela Lungu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                           

 

                                                                                                  ANEXĂ

                                                                                                 la Hotărârea nr. 75 din 22.04.2021

                                                                                                a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

 

Nr.

crt.

Poziția din Anexa nr. 2 la H.G. 1348/2001

Nr. de inventar din contabilitate

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,

 după caz, al dării

 în folosință

Valoarea de inventar(lei) din Anexa nr. 2 la H.G. 1348/2001

Valoarea de inventar(lei) din contabilitate

1

1619

128499

Reţea termoficare (magistrala 1)

5500 ml

1979

4.105.085.041

  4.105.085

2

1620

128599

Reţea termoficare (magistrala 1)

4900 ml

1981

4.395.370.511

17.726.968

3

1621

128699

Reţea termoficare (magistrala 1)

4700 ml

1982

3.388.330.837

13.665.477

4

1622

128799

Racord termoficare – Dacia Service (magistrala 1)

1800 ml

1982

   365.174.496

  1.472.785