Hotărârea nr. 72/2021

Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local 370 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unor imobile reprezentând terenuri și terenuri cu construcţii situate în municipiul Buzău, str. Haiducului, numerele 2, 4, 6, 8, 11 aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL –

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local

nr. 370 din18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unor imobile reprezentând terenuri și terenuri cu construcţii situate în municipiul Buzău, str. Haiducului, numerele 2, 4, 6, 8, 11 aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

         Având în vedere:

         - adresa nr. 18750/16.02.2021 a dlui. Lăcătuş Zaharia prin care solicită lămurirea situaţiei juridice a terenului situat în mun. Buzău, str. Haiducului, nr. 4;

        - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 88/CLM/15.04.2021;    

         - raportul de specialitate nr. 46.493/15.04.2021 al Serviciului Administrare şi Verificare Fond Locativ;

         - referatul nr. 177877 din 29.12.2020 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău;

         - în temeiul dispoziţiilor art. 1, alin. I din Legea nr. 85/1992, republicată, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile economice sau bugetare de stat, cu modificările și completările ulterioare;

         - în conformitate cu dispoziţiile art. 1 şi 3 din Decretul-Lege nr. 61/1990, privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările și completările ulterioare;

         - avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești.

 

         În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 354, precum și art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

                                         

 

 

                                                        H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art.1.- Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 370/18.12.2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unor imobile reprezentând terenuri și terenuri cu construcţii situate în municipiul Buzău, str. Haiducului, numerele 2, 4, 6, 8, 11, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare şi Verificare Fond Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

                consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

 

 

 

 

 

 

                                                             

                 CONTRASEMNEAZĂ:   

                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                   Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 22 aprilie 2021

Nr. 72

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 22 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 5 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

                                  Nr. 88/CLM/15.04.2021

 

 

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local

nr. 370 din18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unor imobile reprezentând terenuri și terenuri cu construcţii situate în municipiul Buzău, str. Haiducului, numerele 2, 4, 6, 8, 11 aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

          Locuințele construite din fondurile statului sau din fondurile unităților economice  sau bugetare de stat fac parte din domeniul privat al statului.

Potrivit prevederilor din partea III, pct. 6 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică (respectiv Anexa 4, pct 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, numai locuinţele sociale fac parte din domeniul public al municipiilor.

        Prin cererea nr. 18750/16.02.2021, dl.Lăcătuş Zaharia ne-a solicitat lămurirea situaţiei juridice a terenului situat în mun,Buzău, str.Haiducului nr.4 întrucât, pentru a-şi intabula dreptul  de proprietate asupra imobilului (casă de locuit) situat în mun.Buzău, str.Haiducului nr.4, a cerut Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău recepţionarea documentaţiei cadastrale, iar prin adresa nr.177877/29.12.2020. O.C.P.I. i-a pus în vedere să clarifice situaţia juridică a terenului întrucât, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.25574/1995 (care coincide cu înscrisurile anexate de noi în motivarea prezentului proiect de hotărâre), acesta este proprietarul construcţiei menţionate însă terenul ar aparţine domeniului public al municipiului Buzău.

Bottom of Form

Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 370 din 18 decembrie 2017, s-a atestat apartenenţa la domeniul public al municipiului Buzău  a unor imobile.

          Din verificarea ulterioară a documentelor a reieșit că imobilele care au fost atestate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 370 din18 decembrie 2017 aparțin de fapt și de drept statului român.

 

 

 

Luând în considerare argumentele expuse în raportul de specialitate al Serviciului Administrare şi Verificare Fond Locativ o fost promovat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii.

 

 

 

PRIMAR,

 Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL BUZĂU

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Administrare şi Verificare Fond Locativ

   Nr. 46.493/15.04.2021

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local

nr. 370 din18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unor imobile reprezentând terenuri și terenuri cu construcţii situate în municipiul Buzău, str. Haiducului, numerele 2,4,6,8,11, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

          Locuințele construite din fondurile statului sau din fondurile unităților economice  sau bugetare de stat fac parte din domeniul privat al statului.

Potrivit prevederilor din partea III, pct. 6 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, numai locuinţele sociale fac parte din domeniul public al municipiilor.

Prin referatul nr. 177877 din 29.12.2020 al O.C.P.I. Buzău, acesta semnalează că unele locuințe aparținând imobilelor în discuție au fost cumpărate în baza Legii nr. 85 din 1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Decretului - Lege nr. 61 din 7 februarie 1990, privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie.

Ori, așa cum prevede art. 47 al Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, ”locuinţele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vândute.”

Bottom of Form

Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 370 din 18 decembrie 2017, s-a atestat apartenenţa la domeniul public al municipiului Buzău  a unor imobile, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând:

          1) teren cu construcţie situat în municipiul Buzău, strada Haiducului nr. 2 cu suprafaţa construită de 152 mp., suprafaţă teren indiviz de 152 mp., teren curte în suprafaţă de 767 mp;

          2 ) teren cu construcţie situat în municipiul Buzău, strada Haiducului nr. 4 cu suprafaţa construită de 150 mp., suprafaţă teren indiviz de 150 mp., teren curte în suprafaţă de 767 mp.;

          3 ) teren cu construcţie situat în municipiul Buzău, strada Haiducului nr. 6 cu suprafaţa construită de 261 mp., suprafaţă teren indiviz de 261 mp., teren curte în suprafaţă de 830 mp.;

          4 ) teren cu construcţie situat în municipiul Buzău, strada Haiducului nr. 8 cu suprafaţa construită de 252 mp., suprafaţă teren indiviz de 252 mp., teren curte în suprafaţă de 875 mp.;

          5 ) teren cu construcţie situat în municipiul Buzău, strada Haiducului nr. 11 cu suprafaţa construită de 152 mp., suprafaţă teren indiviz de 152 mp., teren curte în suprafaţă de 569 mp.

          Verificând cazierul imobilului am constatat că imobilele de mai sus aparţin domeniului privat al statului, aşa cum rezultă din procesele verbale din 05.04.1960 ale Combinatului de Cauciuc Jilava, privind predarea imobilelor nr. 2,4,6,8 și11 din str. Haiducului (fost com. Simileasca, raionul Buzău) către Sfatul Popular al oraşului Buzău, pe care le anexăm în copie.

Analizându-se numeroasele solicitări din partea proprietarilor de a se intra în legalitate, s-a constatat că în mod greşit s-a atestat apartenenţa în domeniul public al mun.Buzău a acestor imobile, în temeiul art.36 din Legea nr.18 din 19 februarie 1991 a fondului funciar *republicată, în concret, articolul menţionat referindu-se exclusiv la terenurile aflate în proprietatea statului, nicidecum la destinaţia de imobile şi curti-construcţii aşa cum era necesar („Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art.26”).

Ulterior, prin art. 1 din Legea nr.85 din 22 iulie 1992 *republicată şi actualizată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, s-a dispus ca „Locuinţele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuinţe cumpărate din fondurile statului către populaţie ţi ale prezentei legi”.

În aceste condiţii, în temeiul dispoziţiilor legale enunţate, titularii contractelor de închiriere ale imobilelor situate în mun,Buzău, str.Haiducului nr.2, 4, 6, 8 şi 11 au formulat cerere de cumpărare a locuinţei, astfel:

-prin cererea nr.14926/13.12.1994, dna.Dumitru Florica a solicitat cumpărarea imobilului situat în mun.Buzău, str.Haiducului nr.11, ocupat în baza  contractului de închiriere nr.110/28.04.1994; astfel, între aceasta şi Regia Autonomă Municipală R.A.M. Buzău a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr.25488/03.04.1995;

-prin cererea nr.3127/03.02.1993, dl.Vasile Vasile a solicitat cumpărarea imobilului situat în mun.Buzău, str.Haiducului nr.4 pe care îl ocupa în baza contractului de închiriere nr.1693/18.08.1982,; astfel, între acesta şi Regia Autonomă Municipală R.A.M. Buzău a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr.25452/30.12.1994;

-prin cererea nr.14961/14.12.1994, dl.Constantin Olah a solicitat cumpărarea imobilului situat în mun.Buzău, str.Haiducului nr.6 pe care îl ocupa în baza contractului de închiriere nr.113/26.01.1977,; astfel, între acesta şi Regia Autonomă Municipală R.A.M. Buzău a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr.25483/23.02.1995;

-prin cererea nr.14912/13.12.1994, dl.Lăcătuş Zaharia a solicitat cumpărarea imobilului situat în mun. Buzău, str.Haiducului nr. 4 (la nr. 4 sunt două locuințe) pe care îl ocupa în calitate de titular al contractului de închiriere nr.1494/21.07.1982; astfel, între acesta şi Regia Autonomă Municipală R.A.M. Buzău a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr.25574/22.02.1995;

Aşa cum reiese fără niciun dubiu, din conținutul acestora contracte de vânzare-cumpărare menţionate mai sus au fost întemeiate pe dispoziţiile Decretului-Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuinţe cumpărate din fondurile statului, ale Legii nr.85 din 22 iulie 1992 *republicată şi actualizată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat şi ale Legii nr.76 din 23 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/1992.

De altfel, se află în derulare alte 2 contracte de închiriere încheiate între Statul Român în calitate de proprietar, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău (administrator) şi Eremia Petre (pentru locuinţa situată în mun,Buzău, str.Haiducului nr.2) şi Ţinică Iulian (pentru locuinţa situată în mun,Buzău, str.Haiducului nr.8).

În ceea ce priveşte Contractul de închiriere nr.394/09.09.2020 încheiat cu Eremia Petre, aşa cum reiese din Fişa suprafeţei locative, obiectul contractului îl reprezintă închirierea unei locuinţe precum şi a terenului în suprafaţă de 280,02 mp cu destinaţia curte şi grădină. Privitor la Contractul de închiriere nr.137/28.02.2020 încheiat între Statul Român (proprietar) prin Consiliul Local al Municipiului Buzău (administrator) şi Ţinică Iulian, facem precizarea că are ca obiect atât locuinţa menţionată în Fişa suprafeţei locative cât şi teren în suprafaţă de 248,20 mp cu destinaţia de curte şi grădină.

Un alt motiv pentru care se impune revocarea Hotărârii  nr. 370/18.12.2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor imobile este acela că în hotărârea menţionată s-a apreciat în mod eronat că imobilele în discuţie au fost declarate „locuinţe sociale”, fiind încadrate greşit în anexa 1 capitolul III punctul 6 din Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, anexă abrogată de litera m) alineatul (2), art.597 partea a X-a din O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. De altfel, raportat la legislaţia aplicabilă la momentul încheierii acestor contracte (respectiv Legea nr.5 din 28 martie 1973* republicată privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi-abrogată de art.46 din  O.U.G.nr.40 din 8 aprilie 1999), nici nu exista noţiunea de „locuinţă socială”, aceasta fiind introdusă pentru prima dată prin în anul 1999. În realitate însă, aşa cum am arătat mai sus, imobilele în cauză aparţin categoriei locuinţelor construite din fondurile statului şi, întrucât bunurile aparţin statului, este cert că nu pot fi însuşite de Municipiul Buzău.

Mai mult, pentru a-şi intabula dreptul  de proprietate asupra imobilului (casă de locuit) situat în mun.Buzău, str.Haiducului nr.4, dl.Zaharia Vasile (prin cadastrist) a solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău recepţionarea documentaţiei cadastrale iar prin adresa nr.177877/29.12.2020, i s-a pus în vedere să clarifice situaţia juridică a terenului întrucât, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.2557/1995 (care coincide cu înscrisurile anexate de noi în motivarea prezentului referat), acesta este proprietarul construcţiei menţionate însă terenul ar aparţine domeniului public al municipiului Buzău.

Având în vedere că bunul aparţine statului, este cert că nu poate fi însuşit de Municipiul Buzău.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

 

 

Serviciul Administrare şi Verificare Fond Locativ,

Carmen Boricianu