Hotărârea nr. 71/2021

Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău

nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:

- adresa nr. 3509/22.03.2021 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 34.056/23.03.2021;

- referatul de aprobare al domnului primar al municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 79/CLM/12.04.2021;

- raportul de specialitate al Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 44.176/12.04.2021;

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 291, alin. (5), lit. b) coroborat cu art. 5, lit. dd), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara.

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic şi Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

                            consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

 

 

 

                                                              

                 CONTRASEMNEAZĂ:    

                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                   Eduard Pistol

 

Buzău, 22 aprilie 2021

Nr. 71

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 22 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 291, alin. (5), lit. b) coroborat cu art. 5, lit. dd) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 4 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

    - PRIMAR -

Nr. 79/CLM/12.04.2021

 

 

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara

 

 

 

 

Prin adresa nr. 34056/23.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 34.056/23.03.2021, Instituţia Prefectului – Județul Buzău, ne-a solicitat să clarificăm care este motivul încheierii donației cu sarcini după această dată, întrucât deja soții Nazâru au renunțat la dreptul de proprietate pentru suprafața de 1509 mp.

În procedura de clarificare a acestei chestiuni, se impune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara, pentru a se emite un proiect de act administrativ care să răspundă exigențelor exprimate de Instituţia Prefectului – Județul Buzău, în activitatea sa de verificare a legalității a actului administrativ pe care îl propun a fi revocat.

 

 

 

 

P R I M A R,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL BUZĂU

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Juridic

   Nr. 44.176/12.04.2021

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara

 

 

Prin adresa nr. 34056/23.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 34.056/23.03.2021, Instituţia Prefectului – Județul Buzău, ne-a solicitat să clarificăm care este motivul încheierii donației cu sarcini după această dată, întrucât deja soții Nazâru au renunțat la dreptul de proprietate pentru suprafața de 1509 mp.

În esență, a fost criticată împrejurarea că soții Nazâru au făcut o donație a unui imobil față de care nu mai aveau calitatea de proprietari, întrucât au renunțat anterior la dreptul de proprietate asupra acestuia.

În procedura de clarificare a acestei chestiuni, se impune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soţilor Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara, pentru a se emite un proiect de act administrativ care să răspundă exigențelor exprimate de Instituţia Prefectului – Județul Buzău, în activitatea sa de verificare a legalității a actului administrativ pe care îl propun a fi revocat.

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC,

              

Viorel Dima