Hotărârea nr. 7/2021

Hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune și concesionarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău

 

ANEXĂ

 la hotărârea Nr. 7/27.01.2021

a consiliului local al municipiului buzau

 

 

 

 

“STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND FORMA DE GESTIUNE ȘI CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZINSECTIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE (DDD) ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

 

1.

Aspecte generale

3

2.

Autoritatea contractantă

3

3.

Scopul studiului de oportunitate

3

4.

Cadrul legal

4

5.

Definiții și abrevieri

4

6.

Situația existentă

7

7.

Situația existent privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

8

8.

Fundamentarea tehnică

9

9.

Aria delegării

13

10.

Descrierea activităților care urmează să fie delegate

14

11.

Stabilirea necesarului de utilaje, echipamente, forță de muncă

21

12.

Mijloace de transport, mașini, utilaje, echipamente și alte dotări

21

13.

Resurse umane necesare

22

14.

Echipament de lucru minim

22

15.

Fezabilitatea economico-financiară

23

16.

Aspecte legale specifice

23

17.

Opțiuni analizate

25

18.

Valoarea investițiilor

25

19.

Estimarea cheltuielilor de operare și întreținere

27

20.

Valoarea estimată

30

21.

Finanțarea serviciului

31

22.

Mecanismul financiar propus

31

23.

Concluzii

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      ASPECTE GENERALE

 

1.1.Autoritatea Contractantă

 

Municipiul Buzau, str. Piata Daciei, nr.1

 

1.2.Scopul Studiului de oportunitate

 

Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o cerință a legii nr. 51/2006 republicată cu modifiările și completările ulterioare, (Legea serviciilor comunitare de utilități publice) scopul acestuia fiind de a analiza opțiunile de gestiune astfel încât autoritățile publice locale să aibă informațiile necesare pentru exercitarea prevederilor art. 22 alin.3 din actul normativ anterior menționat:

(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

De asemenea, aceeași lege prevede următoarele, la art. 22, alin. (1):

” (1) Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii.”

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

a)      Gestiune directă

b)      Gestiune delegată

Activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare a Municipiului Buzău este un serviciu public de salubrizare, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea publică locală respectiv U.A.T. Municipiului Buzău, prin direcția de specialitate din cadrul primăriei Municipiului Buzău.

Utilizatorii/beneficiarii ai serviciului public de salubrizare, activitatile de dezinsectie,

deratizare si dezinfectie sunt:

- Casnici: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai Municipiului;

- Agenti economici care-si desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Buzău;

- Institutii publice cu sedii sau filiale în UAT Municipiu Buzău, pentru următoarele obiective conform Ordinului ANRSC nr. 82/2015 modificat si completat pentru aprobarea Regulamentului - cadru de salubrizare:

·         Spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului;

·         Spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice (casa scării, subsol, altele asemenea);

·         Căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

Autoritatea publică locală urmărește ca prin alegerea formei de gestiune să se realizeze următoarele obiective și cerințe:

1. Securitatea serviciilor furnizate/prestate;

2. Continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

3. Adaptabilitatea serviciilor la cerintele comunitatii locale;

4. Accesul liber la servicii si la informatiile referitoare la acestea;

5. Tarifarea echilibrata a serviciilor furnizate/presate;

6. Utilizarea eficienta a fondurilor publice in activitatea de dezinsectie, dezinfecție, deratizare;

7. Satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor;

8. Rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu ale localitatilor;

9. Promovarea calității și eficiența activităților de dezinsectie, dezinfecție, deratizare;

10.Protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului, pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adapatere la normele Uniunii Europene.

 

1.3.Cadrul legal

·         Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

·         Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

·         Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

·         Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr. 101/2006;

·         Legea 273/2006 privind finnațele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

·         Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată;

·         Codul administrativ;

·         H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 98/2016 privind achizițiile publice;

·         H.G. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

·         H.G. nr. 1.535 din 12 decembrie 2007privind aprobarea normelor de aplicare a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar;

·         HOTĂRÂRE nr. 617 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

·         Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

·         O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

·         Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

·         Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

·         Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localitățiloț, cu modificările și completările ulterioare;

·         Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

·         Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

·         Legea nr. 462/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

·         Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

·         Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

·         Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

·         Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini -cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Definiții și abrevieri

 

Definiții

 

 

Agent DDD

lucrătorul (specialistul) care desfășoară activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în incinte-reședințe precum și în spații exterioare pentru înlăturarea germenilor patogeni și combaterea speciilor de insecte și rozătoare dăunătoare din zonele procesate

Autoritate competentă de reglementare

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

Depozit

conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

Deratizare

activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene

Deșeu

orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce

Deșeuri de ambalaje

orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție

Deșeuri de origine animală

subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale

Deșeuri municipale

deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat

Deșeuri periculoase

conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată

Dezinfecție

activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

Dezinsecție

activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de arvă sau adult cu substanțe chimice specifice

Focar

loc murdar, neîngrijit, de unde se pot răspândi microbi provocatori de infecții, vectori

Indicatori de performanță

Darametri ai serviciului de salubrizare - desinsecție, dezinfecție, deratizare, realizați de Prestatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate

Licență

actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de Delegat al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia

Metodologie de lucru

descrierea modalităților de aplicare a fiecărui tratament pentru fiecare tip de vector și obiectiv (substanțe, echipamente, forță umană, etc.)

Prestator

Operatorul licențiat A.N.R.S.C. căruia i se deleagă gestiunea serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

Produse biocide

substanțe active și preparate care conțin una sau mai multe substanțe active, condiționate, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă și să prevină acțiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice

Rețetă

ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv

Salubrizare

totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților

Serviciul public de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

Denumit în continuare Serviciul public DDD

Tratament incorect

tratamentele care au fost efectuate fără a se respecta cantitatea/calitatea substanțelor necesare a fi utilizate, tratamente care au fost aplicate fără a se elimina focarul de generare a infestării. în această situație se vor elimina mai înainte factorii favorizanți (acoperirea galeriilor, asanarea băltirilor, salubrizarea corespunzătoare, evacuarea deșeurilor, etc.) după care se vor aplica tratamentele

Utilizator

persoana fizică sau juridică care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de DDD, în condițiile legii, conform definiției din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Vector

organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

 

 

Abrevieri

A.N.R.S.C.

Autoritatea Națională de Reglementare pentu Serviciile Comunitare de Utilități Publice

D.D.D.

Dezinsecție, dezinfecție, deratizare

H.G.

Hotărâre de Guvern

M.S.

Ministerul Sănătății

O.U.G.

Ordonanță de Urgență a Guvernului

 

 

1.5.Gestiunea serviciului de salubrizare

Conform Legii 51/2006 actualizată gestiunea serviciilor publice se realizează în două modalități: direct și delegată. Cele două modalități legale se caracterizează prin următoarele:

 

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă, conform aceluiași act normativ se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat (…) care pot fi:

a)      servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

b)      societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

Gestiunea delegată, definită ca o modalitate de management prin care autoritățile administrației publice locale atribuie unuia sau mai multor operatori (societăți comerciale) gestiunea propriu-zisă a serviciului, respective administrarea și exploatarea sistemelor de salubritate aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Mai precis, conform Legii 51/2006- art. 29: ”gestiunea delegată este modalitatea de gestiune prin care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.”

Modalitatea de gestiune a serviciului se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale (în cazul de față Consiliul Local al Municipiului Buzău), în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrative-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Indiferent de modalitatea de gestiune aleasă (directă sau delegată), activitățile specific componente ale sistemului de salubrizare sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, elaborate în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini, elaborate și aprobate de ANRSC prin ordin.

Operatorii își pot desfășura activitatea DDD doar în baza licenței emise de ANRSC, prestarea serviciilor de salubrizare fără licență sau în baza unei licențe a cărei perioadă de valabilitate a expirat fiind interzisă, indifferent de modalitatea de gestiune aleasă.

În conformitate cu prevederile Legii 51/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare, respective ale Legii nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea asigurării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii de pe teritoriul unei localități, revine exclusiv unității administrativ –teritoriale. Aceasta poate decide, în baza unui studiu de oportunitate dacă va asigura serviciul de salubrizare prin forțe proprii în modalitatea gestiunii directe sau dacă va delega responsabilitatea serviciului unui terț.

Prevederi speciale privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare(DDD)

Activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare definite ca activitate de salubrizare în cadrul art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea 101/2006 republicată este supusă unor prevederi speciale.

Astfel, conform art. 14 alin. (4) al aceluiași act normativ, atribuirea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se efectuează distinct de celelalte activități de salubrizare.

În ceea ce privește Municipiul Buzău în prezent este în vigoare Regulamentul de salubrizare al Municipiului aprobat prin HCL 234/2020

 

2.SITUAȚIA EXISTENTĂ

  În prezent UAT Municipiul Buzău, are încheiat contract nr. 122610/06.11.2020 cu SC RER SUD SA, pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare pentru activitățile: ”colectarea separată și transportul separat al deșeurilor și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate, fără a duce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electrocasnice și electronice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și/sau de îngheț, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, dezinsecție, dezinfecție și deratizare”.

 Avănd în vedere că suntem intr-o perioadă în care este asigurată doar continuitatea serviciului de utilitate publică, de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, trebuiesc întocmită documentația prin care se poate delega acest serviciu pe o perioada de 5 ani.

 

2.1.Date generale privind Municipiul Buzău

 

Municipiul Buzău este reședința și cel mai mare oraș al județului Buzău, România. Are o populație de 134.227 locuitori. Orașul se află pe malul drept al râului Buzău, în dreptul ieșirii acestuia dintre dealurile subcarpatice de curbură, într-o regiune cu climă temperată.
Buzău, al cărui nume este atestat documentar din anul 376 e.n., a fost un important târg și sediu episcopal ortodox în Evul Mediu. Activitățile economice principale din oraș în epoca medievală a fost comerțul și agricultura. După încheierea unei perioade de distrugeri succesive în secolele al XVII-lea - al XVIII-lea, economia Buzăului a căpătat și o importantă componentă industrială, în paralel cu dezvoltarea unui sistem de învățământ. În această perioadă a fost construit și Palatul Comunal, clădirea emblematică a orașului, a fost amenajat parcul Crâng, principala zonă verde a orașului și, tot atunci, Buzău a devenit un important nod feroviar. În perioada comunistă, orașul s-a extins mult, triplându-și populația, și au fost construite numeroase fabrici, din care mare parte funcționează și astăzi, în contextul trecerii la o economie de piață.
          

Municipiul Buzău este situat în zona centrală a județului, la 120 km de București, în sud-estul României, și ocupă o suprafață totală de 81,3 km2.Municipiul se află la cotul Carpaților de curbură, la confluența drumurilor între patru mari provincii românești: Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Râul Buzău, pe al cărui mal drept se află, formează limita nordică a orașului. Forma orașului este alungită, orașul fiind mai mare de-a lungul râului. Buzăul ocupă altitudini de la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor până la 88 metri în apropierea râului, media fiind de 95 de metri (cât este și altitudinea în centrul orașului, în piața Dacia). Astfel, Buzău este un oraș aflat într-un relief plat, cu o diferență de altitudine de 10 metri de-a lungul unei linii de 4 km.

            Precipitațiile anuale sunt de 500 mm și zăpada, iarna, poate ajunge până la 30cm. Râul Buzău are fluctuații de debit frecvente. În special primăvara, la topirea zăpezilor în zona de munte a bazinului acestuia, apele râului cresc. Orașul a fost construit departe de o albie majoră adâncă, astfel că râul nu indundă orașul.                La indundațiile majore din 2005 din România, apele râului au avariat grav podul aflat la marginea nordică a orașului, dar nu au produs pagube în oraș.
Clima este mai ales continentală, media fiind de 92 de zile de îngheț pe an (16 zile cu temperaturi sub -10°C), dar și cu 92 de zile de vară, calde și secetoase. Vânturile locale includ Crivățul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest (sau uneori dinspre est spre vest) și Austrul, vânt care bate dinspre sud-vest și aduce vara aer uscat și cald și iarna conduce la ridicarea temperaturii.
             Flora Buzăului este reprezentată mai ales de o pădure aflată în vestul orașului, rest din Codrii Vlăsiei, pădure de stejar de 177 hectare. Parcul Crâng ocupă 10 hectare din această pădure. Mare parte din străzile din Buzău au copaci plantați pe margine, castani pe Bulevardul Nicolae Bălcescu și tei pe Bulevardul Unirii. Printre plantele crescute de localnici în grădini se numără trandafiri, zambile, lalele, bujori, și petunii, ca și viță de vie și iederă pentru umbră.

             Fauna sălbatică din Buzău este compusă din animale adaptate vieții în oraș. Cele mai des întâlnite păsări sunt vrabia, și guguștucul, iar rozătoarele sunt reprezentate de dihor și șobolanul cenușiu. Lacurile sunt populate cu pești mici, cum ar fi boarța și țiparul, și de gușteri și melci.

 

2.2. Situația existentă privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

 

În prezent activitatea DDD se desfășoară în baza contractului de servicii privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare privind activitățile: colectarea separată  şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului  de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ,măturat, spălat, stropit si întreţinerea căilor publice,dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, nr. 122610/06.11.2020 semnat între Municipiul Buzău și RER SUD S.A.

Analiza a fost făcută pentru activitățile desfășurate în ultimii 5 ani considerate relevante:

Situația intervențiilor DDD în ultimii 3 ani:

 

DEZINSECTIE DOMENIUL PUBLIC

 

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Ianuarie

 

 

 

Februarie

 

 

 

Martie

 

 

 

Aprilie

 

 

 

Mai

X

X

 

Iunie

X

X

X

Iulie

X

 

X

August

X

X

X

Septembrie

X

X

 

Octombrie

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

DERATIZARE DOMENIUL PUBLIC

 

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Ianuarie

 

 

 

Februarie

 

 

 

Martie

X

 

 

Aprilie

X

X

 

Mai

 

X

 

Iunie

 

 

X

Iulie

 

 

 

August

 

 

 

Septembrie

 

X

 

Octombrie

 

X

X

Noiembrie

X

X

 

Decembrie

X

 

 

 

 

DEZINFECȚIE DOMENIUL PUBLIC

 

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Ianuarie

 

 

 

Februarie

 

 

 

Martie

 

 

 

Aprilie

 

 

X

Mai

 

 

X

Iunie

 

 

 

Iulie

 

 

 

August

 

 

 

Septembrie

 

 

X

Octombrie

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE INSTITUTII PUBLICE ȘI OPERATORI ECONOMICI

 

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

 

DEZINSECȚIE

DEZINFECȚIE

DERATIZARE

DEZINSECȚIE

DEZINFECȚIE

DERATIZARE

DEZINSECȚIE

DEZINFECȚIE

DERATIZARE

Ianuarie

 

 

 

 

 

X

 

X

X

Februarie

 

 

 

 

X

X

X

X

X

Martie

 

 

 

X

 

X

X

X

X

Aprilie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mai

X

X

X

X

 

X

X

X

X

Iunie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iulie

X

X

X

X

 

X

X

X

X

August

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Septembrie

X

X

X

X

 

X

X

X

X

Octombrie

X

X

X

X

X

X

 

X

X

Noiembrie

X

X

X

X

 

X

 

X

X

Decembrie

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

2.3. Finanțarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare până în prezent

Finanțarea activităților DDD pentru suprafețele de pe domeniul public a fost asigurată conform legii de Municipiul Buzău. Tarifele pentru aceste activități, în vigoare în prezent, sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Activitatea

 Unitate de măsură

 Tarif actual lei

1.

dezinsecţie la sol

lei/mp

0.035

2.

dezinsecţie - aviotratament

lei/mp

0.054

3.

dezinfectie spatii inchise

lei/mp

1.710

4.

deratizare

lei/mp

0.032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Fundamentarea tehnică a necesității și oportunității atribuirii serviciului

Acest capitol definește caracteristicile tehnice ale activității viitoare. Pe baza acestor caracteristici și opțiuni sunt definite resursele necesare. Astfel, la finalul capitolului, va exista baza de pornire pentru o analiză, din punct de vedere a implicațiilor de ordin tehnic, a opțiunilor de gestiune.

Direcțiile pe care s-au bazat propunerile pentru activitățile viitoare de dezinsecție dezinfecție, deratizare au în vedere următoarele:

·         Pentru eficiența intervențiilor, atât din punct de vedere financiar cât și tehnic, se impune o abordare globală (un Program Unitar de Acțiune, defalcate pe obiective, vectori și surse de finnțare). Monitorizarea și ajustarea intervențiilor din cadrul programului este în atribuția serviciului specializat al Primăriei Buzău.

·         Se impune includerea unor servicii (în cazul identificării unor focare sau în cazul infestării cu alți vectori-de exemplu căpușe).

·         Se va face distincție între obiectivele care necesită intervenții asupra țânțarilor adulți, respectiv al larvelor.

·         Se impune acoperirea obiectivelor prevăzute în Ordinul 82/2015 ANRSC privind aprobarea Regulamentului –Cadru de salubrizare.

·         Asigurarea finanțării serviciului în condițiile prevăzute de Legea 101/2006 actualizată și cu respectarea actelor normative/reglementărilor prevăzute la punctul 1.3.

·         Activitățile care vor fi propuse pentru analizarea celei mai bune variante/modalități de gestiune vor cuprinde un Program Unitar de Acțiune care să respecte prevederile Ordinului ANRSC 82/2015 modificat și completat.

·         Față de programul unitar de acțiune se vor include tratamente punctuale (la cerere) pentru următoarele situații:

·         Activitățile de dezinfecție conform Ordinului ANRSC 82/2015 modificat și completat

·         Solicitările de intervenție la constatarea prezenței punctuale a vectorilor prevăzuți în programul unitar/la constatarea existenței unor focare.

·         Solicitări la constatarea prezenței punctuale a altor vectori. Conform informațiilor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino” un risc semnificativ de îmbolnăviri este dat de 2 vectori care pot fi combătuți prin dezinsecție și anume țânțarii și căpușele. De asemenea se vor include solicitări pentru alți vectori care pot crea discomfort, mai precis: gândaci, purici, furnici, viespi.

·         Pentru situațiile care prezintă pericol pentru sănătatea publică.

În ceea ce privește specificul activităților de care se va ține cont în detalierea activităților DDD în cadrul caietului de sarcini se pot constata următoarele:

 

 

Deratizare:

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare, vectori de maladii transmisibile şi/sau generatoare de discomfort şi menţinerea la un nivel numeric redus, având un rol deosebit de important deoarece acestea constituie un permanent pericol de boli.

Măsurile de combatere sunt:

- preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii rozătoarelor în obiective;

- profilactică, prin îndepărtarea surselor de apă şi hrană pentru rozătoare;

- defensivă, prin amplasarea de staţii cu momeli toxice în galeriile existente şi constatate pe teren.

Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

a) este prevăzută operaţiunea de deratizare;

b) este prevăzută operaţiunea de deratizare, cu excepţia mijloacelor de transport în comun;

c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spaţiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite.

Deratizarea se execută în clădiri ale instituţiilor publice proprietate sau aflate in administrare; Părţi comune ale clădirilor tip condominii, case; Canale in care sunt amplasate reţele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare; Zone demolate si neconstruite; Subsoluri uscate, umede sau inundate; Parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de râu, luciu de ape, ştranduri.

Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an; pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

 

Dezinsecţie

Dezinsecţia este acţiunea de prevenire şi combatere a antropodelor care transmit diferiţi agenţi patogeni producând apariţia îmbolnăvirii la om şi crearea de disconfort fizic. Prevenirea şi combaterea insectelor se face prin mijloace ecologice, biologice şi chimice, având drept scop menţinerea unui nivel scăzut al densităţii insectelor, realizând condiţii corespunzătoare de igienă şi confort pentru populaţie, precum şi eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli la om sau la animale, prin intermediul insectelor vectoare.

Din punct de vedere practic, dezinsecţia este de două feluri:  

Profilactic (preventiv) se referă la aplicarea întocmai şi permanent a măsurilor igienico-sanitare şi de bună gospodărire a obiectivului în scopul reducerii la minimum a depozitelor de materii organice în descompunere, favorabile dezvoltării larvelor şi a posibilităţii de acces a insectelor adulte spre hrană. Are cararacter permanent.

Curativă (de combatere, terapeutică) constă în executarea unor acţiuni de combatere în focar cu scopul distrugerii rapide a dăunătorilor existenţi. Se realizează în focar în intervale repetate de 10-14 zile pentru distrugerea focarelor fiind urmată apoi de dezinsecţia profilactică.

Dezinsecţia previne şi combate transmiterea unor boli de către insecte, paraziţi şi acarieni, care pe lângă factorul de discomfort pe care îl generează, sunt agenţi cauzali ai unor pagube economice, precum şi agenţi de transmitere la om şi la animale, a unor boli infecţioase şi parazitare cum ar fi: toxinfecţiile alimentare, holera, dizenteria, febra tifoidă, tetanos şi diferite parazitoze.

Activitatea  de dezinsecţie se efectuează in:

·         clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

·         clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare;

·         spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari;

·         spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea;

·         spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice;

·         căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea;

·         clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

·         subsoluri umede sau inundate; staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;

·         alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

Activitatea de dezinsecţie a domeniului public presupune următoarele tipuri de activităţi:

-          Aviotratament.

-          Dezinsecţie la sol.

Frecvenţa lucrărilor de dezinsecţie:

Dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută:

a) lunar, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente reţelelor edilitare, prin aplicarea de tratatmente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari.

 b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și tipului de insecticide utilizate în spaţiile comune închise ale clădirilor, inclusiv în subsoluri umede sau inundate.

Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută:

 a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile comune închise ale clădirilor;

b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităţilor sanitare;

c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.

 

Dezinfecție

Dezinfecția este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Substanțele dezinfectante nu distrug toate microorganismele patogene, putând fi deosebit de eficiente față de unele specii și lipsite de eficiență față de altele. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile.

Termenul de decontaminare se folosește pentru distrugerea germenilor patogeni din mediul extern prin orice mijloace, inclusiv prin neasigurarea condițiilor optime de dezvoltare și prin antagonism microbian.

 

Pe lângă metoda mecanică care se impune în fiecare locaţie, dezinfecţia se realizează prin:
   - Combatere care se efectuează cu scopul de a combate bolile infecţioase sau parazitare, din faza incipientă a bolii până la lichidarea întregului focar;
    -  Profilactică are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni care în mod normal constituie microbismul local şi se dezvoltă influenţând negativ starea de sănătate a oamenilor şi animalelor.

            Dezinfecţia se efectuează în:

a) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;

 b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale;

c) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;

d) mijloace de transport în comun;

e) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice;

f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

 

 

 

4.      Aria serviciilor DDD

Suprafețe pentru treceri obligatorii -Deratizare

 

Nr. crt.

Denumire obiective

Referință

UM

Suprafață mp/1 trecere

1

Spații deschise din domeniul public și privat al Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri)

suprafete

mp

2.927.903,16

2

Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente rețelelor tehnice

suprafete

mp

3.886,38

 

Clădiri ale unităților sanitare

 Clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare și cele din subordinea Municipiului Buzău

 Spații comune închise din clădirile de tip condominium (casa scării, subsol) Spații deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice (terenuri agenți economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociaților de proprietar, ternuri ale instituțiilor publice altele decât cele din subordinea Municipiului Buzău)

Clădiri ale operatorilor economici,

 

suprafete

mp

291.301

Total mp

3.223.090,54

 

 

Suprafețe pentru treceri obligatorii -Dezinsecție

 

Nr. crt.

Denumire obiective

Referință

UM

Suprafață mp/1 trecere

1

Spații deschise din domeniul public și privat al Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri)

suprafete

mp

2.927.903,16

2

Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare

suprafete

mp

3.886,38

3

Clădiri ale unităților sanitare

Clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare și cele din subordinea Municipiului Buzău

Spații comune închise din clădirile de tip condominium (casa scării, subsol)

Spații deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice (terenuri agenți economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociaților de proprietari, ternuri ale instituțiilor publice altele decât cele din subordinea Municipiului Buzău)

Clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusive apartamente din imobile tip condominiu

Subsoluri umede sau inundate

suprafete

mp

291.301

Total mp

3.223.090,54

 

Suprafețe pentru treceri obligatorii -Dezinsecție

 

Vector

Denumire obiective

Referință

UM

Suprafață mp/1 trecere

Tantari capuse

Spații deschise din domeniul public și privat al Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri)

suprafete

mp

2.927.903,16

Tantari capuse

Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente rețelelor tehnice

suprafete

mp

3.886,38

Tantari capuse

Clădiri ale unităților sanitare

 Clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare și cele din subordinea Municipiului Buzău

 Spații comune închise din clădirile de tip condominium (casa scării, subsol) Spații deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice (terenuri agenți economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociaților de proprietar, ternuri ale instituțiilor publice altele decât cele din subordinea Municipiului Buzău)

Clădiri ale operatorilor economici,

 

suprafete

mp

291.301

Total mp

3.223.090,54

 

Suprafețe pentru treceri obligatorii -Dezinfecție

 

Nr. crt.

Denumire obiective

Referință

UM

Suprafață mp/1 trecere

1

Spații deschise din domeniul public și privat al Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri) (doar în cazuri speciale decise prin legislație/ordine specifice)

suprafete

mp

2.927.903,16

2

Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente rețelelor tehnice

suprafete

mp

3.886,38

3

Clădiri ale instituțiilor publice,operatorilor economici si persoanelor fizice Spații comune închise din clădirile de tip condominium prevăzute cu topogan

suprafete

mp

291.301

 

4

SPAȚII SPECIAL AMENAJATE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR

suprafete

mp

1.485,6

Total mp

3.224.576,14

4.1.  Descrierea activităților ce urmează a fi atribuite

Propunerea de organizare a serviciului

Activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a Municipiului Buzău este un serviciu public local de salubrizare, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale.

Serviciul de dezinfecție, dezinsecție și deratizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

a) protecția sănătății populației;

b) responsabilitatea față de cetățeni;

c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

d) asigurarea calității și continuității serviciului;

e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea

f) securitatea serviciului;

g) dezvoltarea durabilă.

În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

a) tipul de vectori supuși tratamentului;

b) perioadele de execuție;

c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

a) clădiri ale instituțiilor publice subordonate administrației publice locale, inclusiv unități de învățământ și sanitare;

b) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

c) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

d) spații (platforme) special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

e) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Operatorul serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare are următoarele obligații:

 Respectarea principiului responsabilității și legalității

A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul public de salubrizare - de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Operatorul serviciului de salubrizare ce prestează activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare are obligația de a deține licență A.N.R.S.C. pentru a presta activitatea.

Prestarea serviciului se va face în condițiile legalității depline și al asumării răspunderii față de toate actele sau faptele ce decurg sau au legătură din activitatea respectivă.

Operatorul are obligația să dețină în termen de valabilitate, toate avizele, acordurile și/sau autorizațiile față de care se apreciază legalitatea desfășurării activităților specifice serviciului.

Asigurarea continuității cantitativ și calitativ a serviciului

Operatorul va asigura realizarea indicatorilor de performanță și calitate, la nivelurile stabilite de autoritatea administrației publice locale în Regulamentul serviciului și Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului BUZĂU.

Asigurarea sănătății publice și a calității vieții

Se va urmări:

a) protejarea sănătății populației;

b) protecția mediului înconjurător;

c) continuitatea serviciului.

Asigurarea adaptabilității la cerințele consumatorilor

Prestarea serviciului se va realiza în condiții de flexibilitate și adaptabilitate la cerințele concrete ale comunităților locale.

 Asigurarea accesibilității egale la serviciul de dezinfecție, dezinsecție si deratizare

Operatorul trebuie să presteze serviciul de dezinfecție, dezinsecție și deratizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între utilizatori.

Operatorul va urmări ca organizarea, exploatarea și gestionarea activității să se realizeze în condițiile asigurării protecției economice, juridice și sociale a utilizatorilor, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.

Asigurarea administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale

Operatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru administrarea în condiții de eficiență a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.

Operatorul are obligația de a menține în funcțiune capacitățile de la data preluării în exploatare, cu excepția cazurilor în care, realizarea activității în condiții de eficiență tehnico-economică și adaptibilitate la cerințele utilizatorilor, necesită extinderea sau restrângerea acestora.

Asigurarea gestionării serviciului pe criterii de competivitate și eficientă economică

Operatorul va urmări realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat, scop în care se vor pune în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de reglementările legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri.

 Funcționarea în condiții de siguranță a persoanelor și serviciului

Operatorul se va asigura că dispune de personal calificat și autorizat, iar organizarea internă de personal permite îndeplinirea în condiții de siguranță a activităților specifice serviciului.

Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, aplicabile instalațiilor și echipamentelor electrice, în principal H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securi și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public serviciul

Operatorul are obligația de a pune la dispoziție celor interesați informațiile de interes public privind serviciul prestat.

Operatorul va menține în funcțiune un sistem prin care poate primi și/sau oferi date, informații și consutanță privind orice situație care afectează siguranța, disponibilitatea și/sau continuitatea prestării serviciului.

Acest sistem (dispecerat) va fi disponibil permanent apelurilor telefonice.

Asigurarea calității

Se recomandă implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2001, a sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2005 și a sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale.

Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile de dezinfectie, dezifectie si deratizare.

 

 

4.2.  Modul de realizare a activităților

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 82/2015, art. 102,autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor șj rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu. Activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se vor aplica la obiectivele   și suprafețele din raza teritorial-administrativă a Municipiului BUZĂU pe domeniul public sau privat al localității și anume:

a) clădiri ale instituțiilor publice subordonate administrației publice locale, inclusiv unități de învățământ și sanitare;

b) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

c) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

d) spații (platforme) special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

e) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile administrației publice locale.

 

1.      Activitatea de dezinsecție

În realizarea propunerilor pentru activitatea de dezinsecție s-au avut în vedere următoarele:

-respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 82/2015

-introducerea prevederilor privind si alti vectori în afara țânțarilor

-modalitățile de intervenție în cazul identificării unor focare.

Activitatea de dezinsecție se va efectua la următoarele obiective și vectori:

1.1.Activități obligatorii

1.1.a)activități finanțate din bugetul local

Dezinsecție țânțari căpușe

Suprafata tratata/mp  

Cladiri

Canal de distanta

Parcuri

Piete targuri si oboare

Zone neconstruite

Cimitire

Maluri de lacuri

548.58

 

72.512

-

861

 

 

497

-

-

2.061

984.50

-

-

4.636

383

-

-

1.503

518,38

-

-

7

105,92

-

-

21,96

 

115.000

-

-

1.788.036

-

-

83.720

-

-

-

2.538

-

-

-

2.593

-

-

-

1.152

-

-

-

3.075

-

-

-

937

-

-

-

1.841

-

-

 

270.000

-

-

194.445

251.301

334.240

-

-

 

-

-

608

-

 

-

-

20.564

-

 

-

-

19.395

-

 

-

-

781,40

-

 

-

-

1.668,40

-

 

-

-

435

-

 

-

-

805

-

 

-

-

522

-

 

-

-

680

-

 

-

-

468+74,40

-

 

-

-

2.144

-

 

849

-

 

-

 

-

-

300

-

 

-

-

291

-

 

*Se va trata o suprafață de minim 3.183.090.54 , în funcție de comenzile emise de UAT Buzău.

 

1.1.b) activități obligatorii de dezinsecție în cazul identificării unui focar pe domeniul public sau privat

Acestea vor fi plătite din bugetul local, urmând ca, în cazul în care acțiunea s-a realizat pe domeniul privat, contravaloarea serviciilor va fi recuperată de la proprietarii imobilului/terenului.

La identificarea unui focar, în cazul dezinsecției, se vor face în mod obligatoriub minim 2 treceri, prima se va face după identificarea focarului, iar pe urmă se va face repetarea tratamentului în maxim 14 zile de la primul tratament.

 

1.2.  Activități de dezinsecție la cerere

La cererea oricăror utilizatori se vor efectua activități de dezinsecție de către Operator pentru orice tip de vector aferent activității de dezinsecție (căpușe, ploșnițe, purici, gândaci, viespi, furnici). Aceste activități vor fi plătite direct de către solicitantul activității (utilizator) căruia operatorul îî va putea factura contravaloarea tarifului pentru prestarea respectivei activități în baza unui contract încheiat cu utilizatorul respective conform legislației în vigoare și reglementărilor ANRSC aplicabile.

 

 

 

Cerințe generale pentru activitatea de dezinsecție

Dezinsecția este ansamblul mijloacelor și metodelor de prevenire și combatere a artropodelor (insecte în stadiul de larvă sau adult) care vehiculează și transmit direct sau indirect boli infecto-contagioase și parazitare, pentru om și animale sau generatoare de disconfort. Scopul dezinsecției este de a menține densitatea populațiilor de insecte la niveluri cât mai scăzute.Dezinsecția are o importanță practică deosebită în condițiile în care se face studierea și supravegherea continuă a speciilor de insecte și acarieni de interes medical, deoarece permite orientarea acțiunilor de profilaxie și de combatere în acele sectoare în care și-ar putea manifesta funcția vectorială sau însușirile generatoare de disconfort și de pagube economice. De aceea, este necesară cunoașterea trăsăturilor bioecologice ale speciilor care trebuie supuse controlului. Dezinsecția previne și combate transmiterea unor boli de către insecte și acarieni. Insectele, pe lângă factorul de disconfort pe care îl generează, sunt agenți cauzali ai unor pagube economice precum și agenți de transmisie la om și animale a unor boli infecțioase și parazitare.Pericolul major pe care îl reprezintă insectele dăunătoare se datorează capacității mari de înmulțire și voracității acestora. Pagubele materiale se realizează prin transmiterea de boli atât la culturi cât și la animale.Câteva boli propagate de insecte, fie prin înțepătură, fie prin contact direct cu alimentele sunt: meningoencefalita, Borelioza Lyme, febra Zika, febra recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritații ale mucoaselor oculare, toxinfecții alimentare, viroze, etc.

Metodele dezinsecției sunt:

- metode fizice (curățenie generală, aspirarea prafului cu ouăle, benzi lipicioase);

- metode chimice (utilizarea multiplelor insecticide cu spectru foarte larg de acțiune și cu remanență mare în timp);

- metode ecologice (insecticid gel).

Dezinsecția chimică se va realiza prin:

- pulverizare în zonele verzi (iarbă, garduri vii, arbuști etc.) și tratament spațial de la sol sub formă de ceață rece sau caldă, cu acoperire pe toată suprafața Municipiului BUZĂU, în parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea țânțarilor și a muștelor;

- tratament terestru pentru combaterea larvelor în locurile de depunere a pontelor, terenuri mlăștinoase, maluri de ape, lacuri, zone și subsoluri inundabile;

- pulverizare sau tratament sub formă de ceață rece sau caldă în subsoluri, casa scărilor, poduri, unde există focare de dezvoltare a țânțarilor, ocazie cu care se tratează biotopurile altor specii de insecte dăunătoare;

- tratament terestru pentru combaterea căpușelor care se găsesc în zonele cu vegetație densă și pe frunzișul arborilor;

- combaterea căpușelor, a puricilor, păduchilor, ploșnițelor sau a altor vectori se va efectua folosindu-se insecticide specifice pentru fiecare dintre aceste specii, iar metoda de aplicare va avea în vedere caracteristicile ciclului de înmulțire și cerințele biologice ale acestora;

- combaterea căpușelor în spațiile deschise se execută cu mijloace și metode specifice, prin pulverizarea substanțelor insecticide, acolo unde a fost sesizată apariția unor focare sau prezența acestora într-un anumit areal, pe întreaga suprafață a zonelor verzi și a altor medii propice dezvoltării acestora, dependent de condițiile meteorologice care asigură desfășurarea ciclului biologic al acestora; trecerile obligatorii sunt cele conforme Programului unitar de acțiune ce se va stabili împreună cu autoritatea publică locală în baza legislației în vigoare;

- pentru o eficiență ridicată în cazul combaterii căpușelor, se recomandă ca suprafața tratată să fie bine întreținută (curățarea stratului de frunze moarte, tunsul ierbii, îndepărtarea vegetației uscate, etc.).

Dezinsecția ecologică se realizează prin:

- aplicare de insecticide sub formă de gel, caracterizate prin lipsa toxicității față de oameni și animale, altele decât cele vizate. Se folosesc în special la unitățile sanitare, unde este imposibilă evacuarea completă a încăperilor necesar a fi tratate.

Delarvizarea

- are drept scop reducerea imediată a numărului de larve de țânțari;

- se aplică în zonele unde există locuri inundate, umede (malurile râurilor, bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație, subsoluri umede și/sau inundate etc.). Delarvizarea pentru domeniul public presupune acțiunea cu larvicid asupra larvelor în dezvoltare, larvicid care să nu fie toxic pentru oameni, pești și animale;

- delarvizarea se va efectua cu produse larvicide condiționate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetația de pe malurile apelor curgătoare, pe suprafața luciilor de apă stătătoare, zone mlăștinoase, alte medii și spații umede care favorizează dezvoltarea larvelor de țânțari;

- se vor folosi produsele larvicide avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide și vor îndeplini condițiile legale pentru utilizare.

- tratamentele se vor executa cu aparatură specifică, autopurtată sau purtată de către agenții DDD, aplicându-se de la sol sub formă de ceață caldă și/sau ceață rece în sistem ULV (volum ultra redus).            

 

 

 

2.      Activitatea de dezinfecție

Termenul de dezinfecție se folosește în mod obișnuit pentru a desemna distrugerea germenilor patogeni de pe anumite suprafețe neanimate prin mijloace fizice sau chimice. După zona de aplicare

- dezinfecție generală, care se aplică în toată unitatea sau toată clădirea și reprezintă modul obișnuit combaterea bolilor infecțioase.

- dezinfecția parțială, care se aplică asupra unei suprafețe restrânse dintr-o unitate sau dintr-o clădire, pe suprafața pe care s-a produs contaminarea cu diferite produse patologice.

După momentul de aplicare și scopul urmărit, dezinfecția poate fi profilactică și de necesitate.

- dezinfecția profilactică se efectuează, în unitățile de boli transmisibile, în scopul prevenirii apariției acestora și combaterii stării de microbism care se dezvoltă și influențează negativ starea de sănătate a omului și animalelor.

 Dezinfecția profilactică se efectuează, în general, prin mijloace chimice și prin mijloace fizice (căldură, radiații ultraviolete, etc.). Unele modalități particulare de decontaminare profilactică pot fi aplicate și în prezența omului și animalelor (dezinfecția aerului prin aerosoli, radiații ultraviolete sau aeroioni negativi).

- dezinfecția de necesitate se efectuează pentru combaterea bolilor transmisibile, de la apariția primelor cazuri de boală și până la lichidarea focarelor. La alegerea mijloacelor de dezinfecție se ține seama de particularitățile agentului patogen ce trebuie neutralizat prin acțiunea de combatere.

Dezinfecția de necesitate curentă se face pe tot parcursul evoluției bolilor infecțioase și parazitară transmisibile, având scopul de a distruge germenii patogeni pe măsura elirflinării acestora în exteriorul organismelor bolnave sau a celor clinic sănătoase, dar care sunt purtătoare și excretoare de germeni.

Dezinfecțiile curente împiedică difuzarea germenilor la animalele sănătoase din focar și din afara focarului. Se execută zilnic sau la intervale de câteva zile, în toate adăposturile din focarul de boală, utilizându-se mijloacele dezinfectante indicate pentru agentul patogen care a produs boala.

Dezinfecția de necesitate finală se practică după lichidarea ultimelor cazuri de boală și după efectuarea dezinsecției și a deratizării. Se urmărește distrugerea germenilor patogeni, care eventual au mai rămas în interiorul clădirilor cât și în exteriorul acestora.

La alegerea mijloacelor dezinfectante trebuie să se țină cont de natura suprafețelor pe care se aplică, gradul de severitate urmărit în acțiunea de decontaminare (dezinfecția profilactică, de necesitate, curentă sau finală) și de prețul de cost al acțiunii pe unitatea de suprafață sau de volum.

Activitățile de dezinfecție se referă, cel puțin, la următoarele obiective și vor avea frecvența necesară conformării cu reglementările specifice fiecărui obiectiv:

- clădiri și spații aparținând sau în administrarea Primăriei Municipiului BUZĂU (grădinițe, școli, centre sociale, cantine, piețe, etc) sau în cazuri speciale pe domeniul public;

- locuri în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 

 

3.      Activitatea de deratizare

În stabilirea listei obiectivelor s-au avut în vedere următoarele:

·         Respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 82/2015

·         Surse oficiale de date, verificare pe cât posibil cu surse secundare

·         Realități care impugn introducerea de activități noi.

 

3.1. Activități obligatorii de deratizare

Frecvența serviciilor de deratizare propuse este în conformitate cu prevederile Ordinului 82/2015, ținând cont de specificul Municipiului Buzău. De asemenea, în programarea activităților s-a ținut cont de o organizare în timp a trecerilor astfel încât să fie acoperită și perioada de sfârșit de toamnă și cele de primăvară, în vederea creșterii eficienței. Pentru anumite obiective considerate cu risc s-au luat în considerare mai multe treceri pe an. Numărul minim de tratamente pentru activitatea de deratizare va fi după cum urmează:

3.1.a) Activități obligatorii de deratizare finanțate de la bugetul local

Vector

Denumire obiective

Referință

 

Suprafața estimate mp/1trecere

1

2

3

 

4

1

Zone cu vegetație, respective zone verzi, alei și spații verzi lângă condominii, parcuri, piețe, cimitire, lacuri

SUPRAFATA

2.927.903,16

2

Clădiri aparținând Primăriei Municipiului Buzău, grădinițe, scoli, centre sociale, cantine, spitale, muzee, etc

SUPRAFATA

31.091,04

Total mp

2.931.789,54

 

3.1.b) activități obligatorii de deratizare în cazul unui focar pe domeniul public sau privat

Acestea vor fi plătite din bugetul local urmând ca în cazul în care acțiunea s-a realizat pe domeniul privat, contravaloarea serviciilor să fie recuperată de la proprietarii imobilului/terenului.

La identificarea unui focar, în cazul deratizării, se vor realiza în mod obligatoriu minim 2 tratamente, primul se va face după identificarea focarului, iar pe urmă se va realiza repetarea tratamentului (completarea cu raticid), în intervalul de timp în care raticidul își face efectul omorând vectorul.

Este obligatoriu ca fiecare trecere să fie realizată în cercuri concentrice la nivelul Municipiului Buzău, dinspre exterior, astfel încât să se reducă migrarea vectorilor în afara ariei tratate.

3.2.  Activități de deratizare realizate la cerere

La cererea oricăror utilizatori se vor efectua activități de deratizare Aceste activități vor fi plătite direct de către solicitantul activității (utilizator) căruia operatorul îî va putea factura contravaloarea tarifului pentru prestarea respectivei activități în baza unui contract încheiat cu utilizatorul respective conform legislației în vigoare și reglementărilor ANRSC aplicabile.

 

4.3.  Cerințe privind desfășurarea activității de deratizare

Substanțele raticide vor fi sub formă de momeli gata preparate, sub formă de baton cerat, pasta proaspătă în pliculețe de hârtie biodegradabilă, sub formă de peleți, lichide, pe suport cerealier sau alte tipuri și avizate conform legii.

-          Substanțele raticide folosite vor fi din grupa de toxicitate Xn și Xi cu toxicitate redusă față de oameni și animale, substanțe avizate de Ministerul Sănătății

-          Momelile toxice vor fi introduce în stații de intoxicare (de carton pentur interior, de PVC pentru exterior, așa cum este descries mai jos) sau orice alte materiale cu caracteristici asemănătoare.

-          Stațiile de intoxicare vor fi inscripționate cu logo de tipul ”Atenție nu atingeți-substanță raticidă” sau ”PERICOL DE OTRĂVIRE” sau ”Atenție otravă”. De asemenea, se va menționa substanța active a produsului folosit, antidotul acesteia în caz de ingerare artificială și datele de contact ale operatorului; cantitatea de raticid folosită/unitatea de măsură, va respecta prospectele substanțelor utilizate.

-          Pentru o utilizare eficientă a resurselor financiare și a prestației, se vor utiliza la exterior stații de intoxicare rezistente din material PVC sau alt material similar, cu dispozitiv de închidere, fixe, cu o durabilitate și rezistență sporită.

-          În spațiile închise stațiile de intoxicare pot fi atât din material PVC cât și din carton, condiționate de locul amplasării acestora, astfel încât să nu fie accesibile  populației.

-          Numărul stațiilor de intoxicare va fi corelat în funcție de suprafața tratată și cantitatea de raticid folosită/unitatea de măsură  conform prospectelor substanțelor utilizate

-          Transportul substanțelor raticide se va face cu mijloacele auto ale prestatorului acestuia revenindu-I obligația de a lua măsuri de siguranță împotriva sustragerii sau împrăștierii acestora.

-          Reîmprospătarea momelilor toxice consummate se va face în funcție de rezultatele obținute în urma monitorizărilor și a constatărilor. Cadavrele rezultate în urma activității de deratizare vor fi colectate și transportate la o societate autorizată pentru incinerarea cadavrelor în baza unui contract încheiat de UAT

La începutul fiecărei etape de deratizare, zonele de amplasament utilizate anterior vor fi igienizate urmând să se amplaseze momelile pentru noua etapă, iar stațiile de intoxicare deteriorate vor fi ridicate si neutralizate.

Biocidele folosite în deratizare vor fi depozitate și se vor îndeplini următoarele condiții:

- se vor deține spații corespunzătoare;

- se va tine evidența intrării și ieșirii, livrării produselor și substanțelor toxice în registre speciale;

- se vor aplica măsurile de protecție a muncii în conformitate cu legislația în vigoare;

- se va asigura instruirea personalului cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru protecția muncii si intervenției cu antidot de urgență;

- se vor asigura și transporta produsele și substanțele toxice în astfel de condiții încât să înlăture posibilitatea de sustragere sau scurgere în vederea prevenirii intoxicațiilor la om și animale și poluării mediului înconjurător;

- Manipularea produselor și substanțelor toxice se va face în conformitate cu prevederile normelor de protecție a muncii și a mediului.

 

 

 

4.3.1.      STABILIREA NECESARULUI DE UTILAJE, ECHIPAMENTE, FORȚĂ UMANĂ

mijloace de transport, mașini, utilaje și alte dotări pentru activitățile DDD

 

Denumire

Cantitate

UM

Explicații

Aparate portabile generatoare de ceață caldă

5

buc

De folosit la exterior unde nu ajung generatoarele mari. In principiu numai în zonele unde este vegetație abundentă

Aparatură portabilă tip nebulizatoare (atomizoare)

11

buc

Sunt folosite în principal pentru dezinsecție între blocuri, la nivelul subsolurilor, în parcuri și în alte suprafețe de agrement

Pompe de joasă presiune

2

buc

Sunt folosite în principal pentru dezinsecție, la nivelul subsolurilor, în clădiri

Autovehicule pentru deplasarea echipelor

1

buc

Pentru deplasarea echipelor de intervenție

Utilaje generatoare de ceată rece tip ULV (Ultra Low Volume)

1

buc

Se folosesc la dezinsecție unde există acces auto

Utilaje generatoare de ceată caldă cu capacitate mare de acoperire

1

buc

Pentru zonele cu vegetație abundentă. Se vor folosi doar noaptea când nu prezintă pericol pentru traffic. Ceața caldă reprezintă o metodă eficientă pentru dezinsecție, se întinde pe o suprafață mare, consum mai mic de pesticide, arie mult mai mare de acoperire la un consum mai mic, nu lasă reziduuri și este foarte puțin dăunător pentru mediu

Autoutilitare cu platformă

2

buc

Pentru transportul utilajelor generatoare de ceată cu capacitate mare de acoperire

Sistem informatic

1

buc

 

 

 

                   

4.3.2.      Resurse umane necesare

Manager de contract -1 persoana

Sef centru DDD – 1 persoană

Medic veterinar -1 persoană

Biolog -1 persoană

Inspector protectia muncii – 1 persoană

Responsabil mediu/inginer mediu -1 persoană

Inginer mecanic -1 persoană

Agenți DDD calificați și instruiți -10 persoane

Personal administrativ (secretar, contabil, resurse umane) – 3 persoane

Dispecer (24 ore/24 ore) – 3 persoane

Total personal: 23 persoane

 

 

 

4.3.3.      Echipamentul de lucru și protecție pentru personal - agenții DDD.

Acest echipament va avea un colorit unitar și va fi inscripționat cu sigla operatorului. Echipamentul de lucru și protecție va conține următoarele dotări minime:

1. Costum salopetă cu pieptar profesional

2. Tricou

3. Cizme PVC

4. Bocanci cu bombeu metalic și cu talpă antiderapantă

5. Mănuși pentru substanțe chimice (din latex)

6. Mănuși pentru solicitări mecanice (din material)

7. Măști cu element filtrant                                                      

8. Filtre pentru măști

9. Ochelari de protecție                                        

10. Vestă de avertizare

11. Semi mască protecție

12. Lanternă

13. Detector gaz

Notă: numărul echipamentelor va fi stabilit astfel încât să fie asigurat pentru toate echipele, adecvat activității pe care o desfășoară în ziua respectivă.

Notă: echipamentul de lucru și protecția muncii menționat este același, unic, pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

 

 

4.3.4. Obiecte de inventar (minime) pentru activitățile de DDD sunt următoarele:

-dispozitive de măsurare și aplicare

-galeata 5 litri

-statie intoxicare (carton, PVC)

-pompe manual cu presiune

-atomizoare

 

Utilajele și echipamentele de mai sus se vor utiliza după cum urmează:

Pentru dezinsecție împotriva țânțarilor la interior

- pompe manuale cu presiune prealabilă

- atomizoare

Pentru dezinsecție împotriva țânțarilor la exterior

- aparate portabile generatoare de ceață caldă

- aparatură portabilă tip nebulizatoare (atomizor)

- utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece tip ULV (Ultra Low Volume), pentru tratamente aplicate la vegetație

- utilaje de mare capacitate generatoare de ceață caldă cu capacitate mare de acoperire în zone greu accesibile

Pentru dezinsecția împotriva gândacilor de canalizare

- pompe manuale cu presiune prealabilă

- atomizoare

Pentru dezinsecția împotriva viespilor

- se vor folosi pompe manuale cu presiune prealabilă sau aparate portabile tip atomizor - incluse în cele pentru tratarea țânțarilor

Pentru dezinsecția împotriva căpușelor:

- se vor folosi utilaje pentru pulverizare portabile tip atomizor - incluse în cele pentru tratarea țânțarilor;

- se vor folosi pompe manuale cu presiune prealabilă - incluse în cele pentru tratarea țânțarilor;

- se vor folosi utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece tip ULV (Ultra Low Volume).

 

Mijloacele de transport necesare pentru realizarea activităților de dezinsecție sunt următoarele:

- autovehicule necesare deplasării echipelor de agenți DDD - (câte 4 agenți DDD/autovehicul);

- autoutilitare cu platformă pentru echipamentul ULV (generatoare de ceață rece de mare capacitate)

- autoutilitare cu platformă pentru utilajele de mare capacitate generatoare de ceață caldă (TERMOFOGGER)

Unele utilaje și autovehicule se pot folosi și în cadrul activităților de deratizare, dezinfectie.

 

 

5.      Fezabilitatea economico-financiară a atribuirii

În vederea evaluării fezabilității economico-financiare au fost luate în considerare ca date de intrare o serie de elemente după cum urmează:

Date ipotetice cu grad ridicat de modificare în funcție de circumstanțele viitoare: indicele preturilor de consum (IPC), structura de tarif, suprafețe estimate

Date estimate: cost de capital/investitii noi, costuri/cheltuielile cu întreținerea și exploatarea, numărul de angajați necesari pentru realizarea activităților raportat la obiective, venituri realizate din prestarea serviciilor privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

Stabilirea fomei de gestiune a serviciului urmărește să soluționeze aspectele critice cu care se confruntă Municipiul Buzău, din punct de vedere al serviciului de salubrizare-activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și să creeze astfel, la nivelul întregului municipiu, un sistem sustenabil din punct de vedere al mediului, efficient în ceea ce privește costurile, un sistem conform cu legislația națională în vigoare.

Aspecte legale specifice

Legislația din România cuprinde o serie de acte normative ce conțin prevederi referitoare la serviciul public de salubrizare, necesar a fi cunoscute și applicate:

Conform Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților:  

Art. 3

Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a) protecţia sănătăţii populaţiei;

b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;

c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;

d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;

h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;

i)administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ - teritoriale şi a banilor publici;

j) securitatea serviciului;

k) dezvoltarea durabilă.

 

Art. 6

(1)   Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:

(…)

h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.;

i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;

k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi;

n) sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare;

o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare;

p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condiţiile prevăzute la lit. k);

Art. 19

(1)Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcţie de limitele teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale.

(3) Operatorul care prestează mai multe tipuri de activităţi sau mai multe servicii va ţine evidenţe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu şi localitate de operare.

Art. 25 Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, precum şi a următoarelor principii:

a)recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;

b) menţinerea echilibrului contractual.

Art. 26  (1)În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;

c)taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.

(4) Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz.

(5) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice*) de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.

 (8)Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;

c)să încurajeze investiţiile de capital;

d)să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.

 

Conform Ordinului ANRSC 82/2015 privind aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de salubrizare

(6)Finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acţiune se asigură de către autoritatea administraţiei publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanţii instituţiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spaţiile închise ale clădirilor instituţiilor respective.

(7)Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(8)Contravaloarea tratamentelor executate în alte spaţii închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituţiilor publice, altele decât cele din subordinea autorităţii administraţiei publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi patogeni faţă de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia.

 

Astfel structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecat costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale

 

Opțiuni analizate

 

În funcție de opțiunile tehnice și instituționale sunt analizate următoarele variante:

Contract de concesiune pe o durată de 5 ani în cazul gestiunii delegate

Contract de prestări servicii pe 5 ani în cazul gestiunii directe.

 

Lista privind utilajele, echipamentele și dotările minime pentru realizarea activităților de dezisecție, dezinfecție, deratizare:

 

Nr.

crt.

Denumire

Cantitate minima anuala

UM

Pret unitar lei/buc

Total lei

1

Dispositive măsurare și aplicare

30

buc

12

360

2

Galeata 5 l

10

buc

8

80

3

Statii intoxicare din carton

200

buc

21

4.200

4

Statii intoxicare din PVC

200

buc

25

5.000

5

Pompe manual cu presiune prealabila

2

buc

89

178

Total  lei                                                                                                                                                          9.818

 

 

Obiecte inventar

 

Nr.

crt.

Denumire

Cantitate

UM

Pret unitar lei/buc

Total lei

1

Aparate portabile generatoare ceata calda

5

buc

2.250

4.500

2

Aparatura portabila tip nebulizator (atomizot)

11

buc

259

2.849

3

Utilaje de mare capacitate generatoare de ceata rece tip ULV

1

buc

3.150

3.150

4

Utilaje de mare capacitate generatoare de ceata calda tip ULV

1

buc

7.999

7.999

5

Autoutilitara transport utilaje și substante

2

buc

25.000 eur

243.500

6

Autoutilitara transport operatori DDD

1

buc

12.035 eur

58.610

7

Sistem informatic

1

buc

300

300

Total lei

320.908

 

Echipamente de lucru si protecția muncii

 

Echipament

Pret

Lei/ an

- bocanci protectie

95.00

47.50

- costum salopeta vara

190.00

190.00

- costum vatuit iarna

178.00

89.00

 

 

 

- manusi protectie 3 perechi/luna

7.71

92.52

- pelerina ploaie

22.25

44.50

- cizme protectie

19.50

19.50

- sandale cu bombeu

81.00

81.00

- tricou 2 buc

25.80

25.80

- vesta

8.00

16.00

- sapca

5.00

10.00

- masca protectie

196.00

98.00

- filtru masca

79.00

948.00

- ochelari protectie

8.40

8.40

- combinezon protectie unica folosinta

18.00

216.00

- laveta

1.10

13.20

-sapun

1.43

17.16

- detergent 0.2 kg/luna

1.01

12.12

Total

 

1928.70

 

 

Pentru activitatea DDD, cheltuielile de operare și întreținere sunt:

 

 

CHELTUIELI DE OPERARE:

 

Activitatea de dezinsecție la sol:

 

Specificatie

Total lei

1. Cheltuieli materiale, din care:

994.456,78

Combustibil şi lubrifianţi

49.574,73

Energie electrica tehnologica

0

Piese de schimb, utilaje

886,33

Materii prime şi materiale consumabile

849.682,47

Echipament de lucru si protecţia muncii

16.795,25

Reparaţii

28.177,27

Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport

33.557,00

Alte servicii executate de terţi (ANRSC)

15.339,46

Alte cheltuieli materiale

15.355,89

2. Cheltuieli cu munca vie:

610.759,39

       - cheltuieli cu munca vie - direct productivi

570.534,81

       - alte cheltuieli cu munca vie

40.224,58

3. Taxe licenţe, impozite auto

1.169,51

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

0

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4)

1.621.297.37

Cheltuieli totale

1.621.297.37

 

 

Activitatea de dezinsecție:

 

Specificatie

Total lei

1. Cheltuieli materiale, din care:

9.457,28

Combustibil şi lubrifianţi

68,91

Energie electrica tehnologica

0

Piese de schimb, utilaje

4,54

Materii prime şi materiale consumabile

5736,73

Echipament de lucru si protecţia muncii

86,06

Reparaţii

138,35

Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport

60,62

Alte servicii executate de terţi (ANRSC)

0

Alte cheltuieli materiale

0

2. Cheltuieli cu munca vie:

3.362,36

       - cheltuieli cu munca vie - direct productivi

2.923,57

       - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

206,12

3. Taxe licenţe, impozite auto

6

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

76,41

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4)

12.669,37

Cheltuieli totale

12.669,37

Activitatea de dezinfectie:

Specificatie

Total lei

1. Cheltuieli materiale, din care:

4.282,70

Combustibil şi lubrifianţi

2,54

Energie electrica tehnologica

0

Piese de schimb, utilaje

0,17

Materii prime şi materiale consumabile

212,28

Echipament de lucru si protecţia muncii

3,18

Reparaţii

5,12

Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport

4.030,28

Alte servicii executate de terţi (ANRSC)

23,99

Alte cheltuieli materiale

5,13

2. Cheltuieli cu munca vie:

10.622,95

       - cheltuieli cu munca vie - direct productivi

5.361,75

       - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

5.261,20

3. Taxe licenţe, impozite auto

0,22

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

2,83

Cheltuieli totale

14.908,70

 

Activitatea de deratizare:

Specificatie

Total lei

1. Cheltuieli materiale, din care:

122.153,65

Combustibil şi lubrifianţi

1.915,28

Energie electrica tehnologica

0

Piese de schimb, utilaje

126,79

Materii prime şi materiale consumabile

95.236,59

Echipament de lucru si protecţia muncii

2.402,51

Reparaţii

3.862,26

Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport

1.692,29

Alte servicii executate de terţi (ANRSC)

16.917,94

Alte cheltuieli materiale

0

2. Cheltuieli cu munca vie:

87.367,16

       - cheltuieli cu munca vie - direct productivi

81.613,16

       - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

5.754,00

3. Taxe licenţe, impozite auto

167,29

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

2.133,07

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4)

211.821,18

Cheltuieli totale

211.821,18

 

Valoarea estimată

În estimarea valorii contractului se va porni de la estimarea valorii anuale a contractului, deoarece acesta are o durata de 5 ani.

Valoarea anuală estimate a contractului pentru anul 1 de operare/delegare s-a calculate pornind de la estimarea cheltuielilor de operare.

Pentru calculul valorii contractului pentru următorii ani s-au folosit previziunile pentru perioada 2019-2022 Comisiei Naționale de prognoză a indicelui prețurilor de consum (IPC), iar pentru perioada 2023-2026 s-a previzionat IPC constant la nivelul anului 2022 respectiv:

 

Perioada contract

An1

2021

An 2

2022

An 3

2023

An 4

2024

An 5

2025

Indicele preturilor de consum  (IPC)

2,1

2,5

2,4

2,4

2,4

 

 

Denumire

valoare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Cheltuieli de operare si întreținere

9.303.483,10

 

1.899.771,25

 

1.907.214,04

 

1.905.353, 34

 

1.905.353, 34

 

1.905.353, 34

 

Investiții

330.726,00

67.534,25

67.798,83

 

67.732,68

 

67.732,68

 

67.732,68

 

Cheltuieli neprevăzute

 

930.350,00

 

189.977,47

 

190.721,75

 

190.535,68

190.535,68

190.535,68

Total valoare

 

10.564.559,10

 

2.157.282,97

 

2.165.734,62

 

2.163.621,70

 

2.163.621,70

 

2.163.621,70

 

 

6.      Finanțarea serviciului:

Structura si nivelul tarifelor privind serviciul de salubrizare –activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi calculate în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC

Serviciul public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare va urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pe perioada de derulare a contractului de gestiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de securitate şi sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului, a cheltuielilor financiare şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

Pentru stabilirea tarifelor maxime trebuie să se pornească de la estimarea costurilor de operare

Tarifele au fost astfel calculate încât să asigure o dezvoltare sustenabilă din punct de vedere financiar servciului de salubrizare privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare. Astfel s-a șinut cont de investițiile viitoare, reinvestițiile (reînnoirea dotărilor, obiectele de inventar, echipamente de lucru) precum și costurile de operare și întreținere. Estimarea costurilor și veniturilor pe întreaga perioadă de operare trebuie să conducă la stabilirea unor tarife reale și acceptate de toți utilizatorii.

În analiza fezabilității economice, principalul indicator pe care îl urmăresc utilizatorii îl constituie tariful practicat.

Plata serviciilor pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare poate fi percepută de la utilizatori sub una din cele două forme:

-          Tarif – perceput de operatorul servicului direct de la utilizator in baza unui contract;

-          Taxă specială percepută de municipalitate

 

 

7.      Mecanismul financiar propus

 

În baza prevedrilor Legii 101/2006 a servciului de salubrizare, pentru asigurarea finanțării serviciului utilizatorii achită tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare; taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale; taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.

Astfel veniturile necesare pentru serviciul pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi colectate prin:

A.    În cazul trecerilor obligatorii:

·         Sume de la bugetul local pentru lucrările efectute pe domeniul public și privat al Municipiului Buzău.

B.     În cazul trecerilor suplimentare la cerere:

·         Sume de la bugetul local pentru domeniul public și privat al Municipiului Buzău

C.     În cazul solicitărilor de la populație/agenti economici, institutii, pentru proprietăți private:

·         Sume plătite de cei care au făcut solicitarea

 

 Analiza comparativă a tipurilor de gestiuni

Operatorii serviciului care prestează activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare pot fi desemnați fie prin hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii delegate.

Operatorii serviciului care prestează activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare beneficiază, în temeiul legii, de aceleași drepturi și obligații în raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de țara de origine din Uniunea Europeană ori de modalitatea de gestiune adoptată.

Drepturile și obligațiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea activităților de dezinfecție, dezinsecție si deratizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum și indicatorii de performanță ai serviciului pentru activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare sunt stabilite prin hotărârea de dare în administrăre sau prin contractul de delegare a gestiunii și sunt  precizate în regulamentul serviciului.

Indiferent de forma de gestiune, pentru obținerea licenței, operatorii sunt obligați să dețină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activităților specifice activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, prevăzute de legislația în vigoare și să respecte normele și reglementările în vigoare cu privire la igiena și sănătatea populației, respectiv la protecția și conservarea mediului, emise de autorități competente în aceste domenii.


Gestiunea directă

în cazul gestiunii directe a activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare autoritatea publică locală emite o hotărâre de dare în administrare.

Avantajele gestiunii directe:

- prestarea acțiunilor de igienizare a localității se va face cu frecvența și în perioadele stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- creșterea eficienței acțiunii de igienizare a localității prin efectuarea acesteia de la exteriorul localității spre interior și într-o perioadă scurtă de timp, așa cum prevăd normele metodologice privind efectuarea acțiunii de deratizare a unei localității;

- control și monitorizare directă și eficientă asupra modului de prestare a activitatii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

- control și monitorizare directă privind suprafața pe care se execută operațiile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

- cunoașterea mai bună a zonei și a locului unde se execută activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, precum și determinarea obiectivă a nivelului de infestare;

- produsele utilizate în activitățile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare vor fi avizate de către Ministerul Sănătății, pentru profilaxia sanitar-umană;

- lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură proprietății utilizatorului obiectivului respectiv;

- vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor;

- tarife mai mici decât cele practicate de operatorii privați prin faptul că autoritatea locală, prin serviciul desemnat, poate analiza marja de profit, precum și prin faptul că furnizorii sunt selectați prin proceduri de achiziție și utilajele și substanțele vor fi achiziționate la cel mai bun preț de pe piață ;

- costurile mai mici pentru o calitate ridicată vor permite municipiului să suplimenteze suprafața domeniului public pe care se va face deratizare, dezinsecție și dezinfecție, ceea ce va duce la creșterea cantității de lucrări într-un buget comparabil.

Gestiunea delegată

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea competentă.

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă deterrriinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:

a) contract de concesiune de servicii;

b) contract de achiziție publică de servicii.

 

Gestiunea delegată implică următoarele dezavantaje:

Riscuri de finanțare:

- Operatorul căruia i se deleagă gestiunea (sau oricare dintre acționarii săi devine insolvabil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de către acesta fapt care poate duce la neîndeplinirea prestațiilor solicitate de către autoritatea publică locală punând în pericol continuitatea serviciului de dezinsecție,dezinfecție, deratizare.

- Schimbare legislativă și/sau a politicii autorității contractante care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică contractului) ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare.

- achizitia substantelor si produselor fara licitatie si deci la preturi necompetitive, ceea ce conduce la tarife nejustificat de mari

 

Riscuri de operare și întreținere

- Deoarece Operatorul căruia i se deleagă gestiunea nu cunoaște în detaliu zona în care va presta serviciul iar traseele propuse pot necesita ajustări, este probabil să apară costuri suplimentare față de costurile previzionate inițial în contractul de delegare.

- Din cauza incompatibilității dintre echipamente și condițiile de pe teren (ex. trama stradală, drumuri greu accesibile), serviciul nu poate fi prestat la standardele stabilite.

- Pe parcursul derulării contractului de operare actele de reglementare suportă modificări și sunt  introduse noi cerințe tehnice aplicabile.  Orice cerință tehnică nou apărută pe parcursul derulării contractului care se aplică operatorului și care nu a existat la momentul depunerii Ofertei, generează costuri suplimentare. Acesta va fi îndreptățit la recuperarea costurilor (dacă este cazul) și la ajustarea tarifului.

- Modificări legislative, inclusiv apariția standardelor de mediu mai restrictive. Aceste modificări pot duce la necesitatea unor investiții suplimentare față de estimările inițiale. Costurile operaționale suplimentare pot constitui un motiv de solicitare de modificare a tarifului ofertat, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007.

- în cazul izbucnirii unor epidemii datorită unor vectori, respectarea procedurilor legale pentru suplimentarea serviciilor și desfășurarea procedurilor de achiziție, întârzie aplicarea tratamentelor. De asemenea suplimentarea serviciilor poate pune operatorul în imposibilitatea îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți de autoritatea publică.

- Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare necesită un anumit tip de autorizări. în anumite situații pot exista întârzieri în autorizarea activității și apărea costuri suplimentare care nu au fost luate în calcul la realizarea ofertei și care pot conduce chiar și la rezilierea contractului, punând astfel în pericol continuitatea serviciului.

- Dacă se constată modificări de peste 5% a cantităților estimate, Operatorul poate solicita modificarea tarifului, dar nu mai devreme de 12 luni de la începerea contractului (conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007). Astfel, în situații neprevăzute, de urgență este pusă în pericol continuitatea serviciului.

 

 

Concluzia:

Se recomandă ca gestiunea serviciului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție să fie efectuată în modalitatea legală de gestiune directă, prin alocarea contractului de concesiune unei companii, la care UAT Municipiul Buzău este acționar unic.

 

           

                       

 

 

ANEXĂ

 la hotărârea Nr. 7/27.01.2021

a consiliului local al municipiului buzau

 

 

 

 

“STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND FORMA DE GESTIUNE ȘI CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZINSECTIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE (DDD) ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

 

1.

Aspecte generale

3

2.

Autoritatea contractantă

3

3.

Scopul studiului de oportunitate

3

4.

Cadrul legal

4

5.

Definiții și abrevieri

4

6.

Situația existentă

7

7.

Situația existent privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

8

8.

Fundamentarea tehnică

9

9.

Aria delegării

13

10.

Descrierea activităților care urmează să fie delegate

14

11.

Stabilirea necesarului de utilaje, echipamente, forță de muncă

21

12.

Mijloace de transport, mașini, utilaje, echipamente și alte dotări

21

13.

Resurse umane necesare

22

14.

Echipament de lucru minim

22

15.

Fezabilitatea economico-financiară

23

16.

Aspecte legale specifice

23

17.

Opțiuni analizate

25

18.

Valoarea investițiilor

25

19.

Estimarea cheltuielilor de operare și întreținere

27

20.

Valoarea estimată

30

21.

Finanțarea serviciului

31

22.

Mecanismul financiar propus

31

23.

Concluzii

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      ASPECTE GENERALE

 

1.1.Autoritatea Contractantă

 

Municipiul Buzau, str. Piata Daciei, nr.1

 

1.2.Scopul Studiului de oportunitate

 

Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o cerință a legii nr. 51/2006 republicată cu modifiările și completările ulterioare, (Legea serviciilor comunitare de utilități publice) scopul acestuia fiind de a analiza opțiunile de gestiune astfel încât autoritățile publice locale să aibă informațiile necesare pentru exercitarea prevederilor art. 22 alin.3 din actul normativ anterior menționat:

(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

De asemenea, aceeași lege prevede următoarele, la art. 22, alin. (1):

” (1) Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii.”

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

a)      Gestiune directă

b)      Gestiune delegată

Activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare a Municipiului Buzău este un serviciu public de salubrizare, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea publică locală respectiv U.A.T. Municipiului Buzău, prin direcția de specialitate din cadrul primăriei Municipiului Buzău.

Utilizatorii/beneficiarii ai serviciului public de salubrizare, activitatile de dezinsectie,

deratizare si dezinfectie sunt:

- Casnici: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai Municipiului;

- Agenti economici care-si desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Buzău;

- Institutii publice cu sedii sau filiale în UAT Municipiu Buzău, pentru următoarele obiective conform Ordinului ANRSC nr. 82/2015 modificat si completat pentru aprobarea Regulamentului - cadru de salubrizare:

·         Spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului;

·         Spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice (casa scării, subsol, altele asemenea);

·         Căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

Autoritatea publică locală urmărește ca prin alegerea formei de gestiune să se realizeze următoarele obiective și cerințe:

1. Securitatea serviciilor furnizate/prestate;

2. Continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

3. Adaptabilitatea serviciilor la cerintele comunitatii locale;

4. Accesul liber la servicii si la informatiile referitoare la acestea;

5. Tarifarea echilibrata a serviciilor furnizate/presate;

6. Utilizarea eficienta a fondurilor publice in activitatea de dezinsectie, dezinfecție, deratizare;

7. Satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor;

8. Rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu ale localitatilor;

9. Promovarea calității și eficiența activităților de dezinsectie, dezinfecție, deratizare;

10.Protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului, pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adapatere la normele Uniunii Europene.

 

1.3.Cadrul legal

·         Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

·         Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

·         Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

·         Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr. 101/2006;

·         Legea 273/2006 privind finnațele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

·         Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată;

·         Codul administrativ;

·         H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 98/2016 privind achizițiile publice;

·         H.G. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

·         H.G. nr. 1.535 din 12 decembrie 2007privind aprobarea normelor de aplicare a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar;

·         HOTĂRÂRE nr. 617 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

·         Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

·         O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

·         Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

·         Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

·         Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localitățiloț, cu modificările și completările ulterioare;

·         Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

·         Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

·         Legea nr. 462/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

·         Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

·         Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

·         Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

·         Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini -cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Definiții și abrevieri

 

Definiții

 

 

Agent DDD

lucrătorul (specialistul) care desfășoară activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în incinte-reședințe precum și în spații exterioare pentru înlăturarea germenilor patogeni și combaterea speciilor de insecte și rozătoare dăunătoare din zonele procesate

Autoritate competentă de reglementare

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

Depozit

conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

Deratizare

activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene

Deșeu

orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce

Deșeuri de ambalaje

orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție

Deșeuri de origine animală

subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale

Deșeuri municipale

deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat

Deșeuri periculoase

conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată

Dezinfecție

activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

Dezinsecție

activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de arvă sau adult cu substanțe chimice specifice

Focar

loc murdar, neîngrijit, de unde se pot răspândi microbi provocatori de infecții, vectori

Indicatori de performanță

Darametri ai serviciului de salubrizare - desinsecție, dezinfecție, deratizare, realizați de Prestatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate

Licență

actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de Delegat al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia

Metodologie de lucru

descrierea modalităților de aplicare a fiecărui tratament pentru fiecare tip de vector și obiectiv (substanțe, echipamente, forță umană, etc.)

Prestator

Operatorul licențiat A.N.R.S.C. căruia i se deleagă gestiunea serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

Produse biocide

substanțe active și preparate care conțin una sau mai multe substanțe active, condiționate, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă și să prevină acțiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice

Rețetă

ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv

Salubrizare

totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților

Serviciul public de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

Denumit în continuare Serviciul public DDD

Tratament incorect

tratamentele care au fost efectuate fără a se respecta cantitatea/calitatea substanțelor necesare a fi utilizate, tratamente care au fost aplicate fără a se elimina focarul de generare a infestării. în această situație se vor elimina mai înainte factorii favorizanți (acoperirea galeriilor, asanarea băltirilor, salubrizarea corespunzătoare, evacuarea deșeurilor, etc.) după care se vor aplica tratamentele

Utilizator

persoana fizică sau juridică care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de DDD, în condițiile legii, conform definiției din Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Vector

organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

 

 

Abrevieri

A.N.R.S.C.

Autoritatea Națională de Reglementare pentu Serviciile Comunitare de Utilități Publice

D.D.D.

Dezinsecție, dezinfecție, deratizare

H.G.

Hotărâre de Guvern

M.S.

Ministerul Sănătății

O.U.G.

Ordonanță de Urgență a Guvernului

 

 

1.5.Gestiunea serviciului de salubrizare

Conform Legii 51/2006 actualizată gestiunea serviciilor publice se realizează în două modalități: direct și delegată. Cele două modalități legale se caracterizează prin următoarele:

 

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă, conform aceluiași act normativ se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat (…) care pot fi:

a)      servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

b)      societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

Gestiunea delegată, definită ca o modalitate de management prin care autoritățile administrației publice locale atribuie unuia sau mai multor operatori (societăți comerciale) gestiunea propriu-zisă a serviciului, respective administrarea și exploatarea sistemelor de salubritate aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Mai precis, conform Legii 51/2006- art. 29: ”gestiunea delegată este modalitatea de gestiune prin care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.”

Modalitatea de gestiune a serviciului se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale (în cazul de față Consiliul Local al Municipiului Buzău), în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrative-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Indiferent de modalitatea de gestiune aleasă (directă sau delegată), activitățile specific componente ale sistemului de salubrizare sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, elaborate în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini, elaborate și aprobate de ANRSC prin ordin.

Operatorii își pot desfășura activitatea DDD doar în baza licenței emise de ANRSC, prestarea serviciilor de salubrizare fără licență sau în baza unei licențe a cărei perioadă de valabilitate a expirat fiind interzisă, indifferent de modalitatea de gestiune aleasă.

În conformitate cu prevederile Legii 51/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare, respective ale Legii nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea asigurării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii de pe teritoriul unei localități, revine exclusiv unității administrativ –teritoriale. Aceasta poate decide, în baza unui studiu de oportunitate dacă va asigura serviciul de salubrizare prin forțe proprii în modalitatea gestiunii directe sau dacă va delega responsabilitatea serviciului unui terț.

Prevederi speciale privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare(DDD)

Activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare definite ca activitate de salubrizare în cadrul art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea 101/2006 republicată este supusă unor prevederi speciale.

Astfel, conform art. 14 alin. (4) al aceluiași act normativ, atribuirea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se efectuează distinct de celelalte activități de salubrizare.

În ceea ce privește Municipiul Buzău în prezent este în vigoare Regulamentul de salubrizare al Municipiului aprobat prin HCL 234/2020

 

2.SITUAȚIA EXISTENTĂ

  În prezent UAT Municipiul Buzău, are încheiat contract nr. 122610/06.11.2020 cu SC RER SUD SA, pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare pentru activitățile: ”colectarea separată și transportul separat al deșeurilor și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate, fără a duce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electrocasnice și electronice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și/sau de îngheț, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, dezinsecție, dezinfecție și deratizare”.

 Avănd în vedere că suntem intr-o perioadă în care este asigurată doar continuitatea serviciului de utilitate publică, de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, trebuiesc întocmită documentația prin care se poate delega acest serviciu pe o perioada de 5 ani.

 

2.1.Date generale privind Municipiul Buzău

 

Municipiul Buzău este reședința și cel mai mare oraș al județului Buzău, România. Are o populație de 134.227 locuitori. Orașul se află pe malul drept al râului Buzău, în dreptul ieșirii acestuia dintre dealurile subcarpatice de curbură, într-o regiune cu climă temperată.
Buzău, al cărui nume este atestat documentar din anul 376 e.n., a fost un important târg și sediu episcopal ortodox în Evul Mediu. Activitățile economice principale din oraș în epoca medievală a fost comerțul și agricultura. După încheierea unei perioade de distrugeri succesive în secolele al XVII-lea - al XVIII-lea, economia Buzăului a căpătat și o importantă componentă industrială, în paralel cu dezvoltarea unui sistem de învățământ. În această perioadă a fost construit și Palatul Comunal, clădirea emblematică a orașului, a fost amenajat parcul Crâng, principala zonă verde a orașului și, tot atunci, Buzău a devenit un important nod feroviar. În perioada comunistă, orașul s-a extins mult, triplându-și populația, și au fost construite numeroase fabrici, din care mare parte funcționează și astăzi, în contextul trecerii la o economie de piață.
          

Municipiul Buzău este situat în zona centrală a județului, la 120 km de București, în sud-estul României, și ocupă o suprafață totală de 81,3 km2.Municipiul se află la cotul Carpaților de curbură, la confluența drumurilor între patru mari provincii românești: Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Râul Buzău, pe al cărui mal drept se află, formează limita nordică a orașului. Forma orașului este alungită, orașul fiind mai mare de-a lungul râului. Buzăul ocupă altitudini de la 101 metri în nord-vest, în apropierea dealurilor până la 88 metri în apropierea râului, media fiind de 95 de metri (cât este și altitudinea în centrul orașului, în piața Dacia). Astfel, Buzău este un oraș aflat într-un relief plat, cu o diferență de altitudine de 10 metri de-a lungul unei linii de 4 km.

            Precipitațiile anuale sunt de 500 mm și zăpada, iarna, poate ajunge până la 30cm. Râul Buzău are fluctuații de debit frecvente. În special primăvara, la topirea zăpezilor în zona de munte a bazinului acestuia, apele râului cresc. Orașul a fost construit departe de o albie majoră adâncă, astfel că râul nu indundă orașul.                La indundațiile majore din 2005 din România, apele râului au avariat grav podul aflat la marginea nordică a orașului, dar nu au produs pagube în oraș.
Clima este mai ales continentală, media fiind de 92 de zile de îngheț pe an (16 zile cu temperaturi sub -10°C), dar și cu 92 de zile de vară, calde și secetoase. Vânturile locale includ Crivățul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest (sau uneori dinspre est spre vest) și Austrul, vânt care bate dinspre sud-vest și aduce vara aer uscat și cald și iarna conduce la ridicarea temperaturii.
             Flora Buzăului este reprezentată mai ales de o pădure aflată în vestul orașului, rest din Codrii Vlăsiei, pădure de stejar de 177 hectare. Parcul Crâng ocupă 10 hectare din această pădure. Mare parte din străzile din Buzău au copaci plantați pe margine, castani pe Bulevardul Nicolae Bălcescu și tei pe Bulevardul Unirii. Printre plantele crescute de localnici în grădini se numără trandafiri, zambile, lalele, bujori, și petunii, ca și viță de vie și iederă pentru umbră.

             Fauna sălbatică din Buzău este compusă din animale adaptate vieții în oraș. Cele mai des întâlnite păsări sunt vrabia, și guguștucul, iar rozătoarele sunt reprezentate de dihor și șobolanul cenușiu. Lacurile sunt populate cu pești mici, cum ar fi boarța și țiparul, și de gușteri și melci.

 

2.2. Situația existentă privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare

 

În prezent activitatea DDD se desfășoară în baza contractului de servicii privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare privind activitățile: colectarea separată  şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului  de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ,măturat, spălat, stropit si întreţinerea căilor publice,dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, nr. 122610/06.11.2020 semnat între Municipiul Buzău și RER SUD S.A.

Analiza a fost făcută pentru activitățile desfășurate în ultimii 5 ani considerate relevante:

Situația intervențiilor DDD în ultimii 3 ani:

 

DEZINSECTIE DOMENIUL PUBLIC

 

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Ianuarie

 

 

 

Februarie

 

 

 

Martie

 

 

 

Aprilie

 

 

 

Mai

X

X

 

Iunie

X

X

X

Iulie

X

 

X

August

X

X

X

Septembrie

X

X

 

Octombrie

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

DERATIZARE DOMENIUL PUBLIC

 

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Ianuarie

 

 

 

Februarie

 

 

 

Martie

X

 

 

Aprilie

X

X

 

Mai

 

X

 

Iunie

 

 

X

Iulie

 

 

 

August

 

 

 

Septembrie

 

X

 

Octombrie

 

X

X

Noiembrie

X

X

 

Decembrie

X

 

 

 

 

DEZINFECȚIE DOMENIUL PUBLIC

 

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Ianuarie

 

 

 

Februarie

 

 

 

Martie

 

 

 

Aprilie

 

 

X

Mai

 

 

X

Iunie

 

 

 

Iulie

 

 

 

August

 

 

 

Septembrie

 

 

X

Octombrie

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE INSTITUTII PUBLICE ȘI OPERATORI ECONOMICI

 

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

 

DEZINSECȚIE

DEZINFECȚIE

DERATIZARE

DEZINSECȚIE

DEZINFECȚIE

DERATIZARE

DEZINSECȚIE

DEZINFECȚIE

DERATIZARE

Ianuarie

 

 

 

 

 

X

 

X

X

Februarie

 

 

 

 

X

X

X

X

X

Martie

 

 

 

X

 

X

X

X

X

Aprilie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mai

X

X

X

X

 

X

X

X

X

Iunie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iulie

X

X

X

X

 

X

X

X

X

August

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Septembrie

X

X

X

X

 

X

X

X

X

Octombrie

X

X

X

X

X

X

 

X

X

Noiembrie

X

X

X

X

 

X

 

X

X

Decembrie

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

2.3. Finanțarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare până în prezent

Finanțarea activităților DDD pentru suprafețele de pe domeniul public a fost asigurată conform legii de Municipiul Buzău. Tarifele pentru aceste activități, în vigoare în prezent, sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Activitatea

 Unitate de măsură

 Tarif actual lei

1.

dezinsecţie la sol

lei/mp

0.035

2.

dezinsecţie - aviotratament

lei/mp

0.054

3.

dezinfectie spatii inchise

lei/mp

1.710

4.

deratizare

lei/mp

0.032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Fundamentarea tehnică a necesității și oportunității atribuirii serviciului

Acest capitol definește caracteristicile tehnice ale activității viitoare. Pe baza acestor caracteristici și opțiuni sunt definite resursele necesare. Astfel, la finalul capitolului, va exista baza de pornire pentru o analiză, din punct de vedere a implicațiilor de ordin tehnic, a opțiunilor de gestiune.

Direcțiile pe care s-au bazat propunerile pentru activitățile viitoare de dezinsecție dezinfecție, deratizare au în vedere următoarele:

·         Pentru eficiența intervențiilor, atât din punct de vedere financiar cât și tehnic, se impune o abordare globală (un Program Unitar de Acțiune, defalcate pe obiective, vectori și surse de finnțare). Monitorizarea și ajustarea intervențiilor din cadrul programului este în atribuția serviciului specializat al Primăriei Buzău.

·         Se impune includerea unor servicii (în cazul identificării unor focare sau în cazul infestării cu alți vectori-de exemplu căpușe).

·         Se va face distincție între obiectivele care necesită intervenții asupra țânțarilor adulți, respectiv al larvelor.

·         Se impune acoperirea obiectivelor prevăzute în Ordinul 82/2015 ANRSC privind aprobarea Regulamentului –Cadru de salubrizare.

·         Asigurarea finanțării serviciului în condițiile prevăzute de Legea 101/2006 actualizată și cu respectarea actelor normative/reglementărilor prevăzute la punctul 1.3.

·         Activitățile care vor fi propuse pentru analizarea celei mai bune variante/modalități de gestiune vor cuprinde un Program Unitar de Acțiune care să respecte prevederile Ordinului ANRSC 82/2015 modificat și completat.

·         Față de programul unitar de acțiune se vor include tratamente punctuale (la cerere) pentru următoarele situații:

·         Activitățile de dezinfecție conform Ordinului ANRSC 82/2015 modificat și completat

·         Solicitările de intervenție la constatarea prezenței punctuale a vectorilor prevăzuți în programul unitar/la constatarea existenței unor focare.

·         Solicitări la constatarea prezenței punctuale a altor vectori. Conform informațiilor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ”Cantacuzino” un risc semnificativ de îmbolnăviri este dat de 2 vectori care pot fi combătuți prin dezinsecție și anume țânțarii și căpușele. De asemenea se vor include solicitări pentru alți vectori care pot crea discomfort, mai precis: gândaci, purici, furnici, viespi.

·         Pentru situațiile care prezintă pericol pentru sănătatea publică.

În ceea ce privește specificul activităților de care se va ține cont în detalierea activităților DDD în cadrul caietului de sarcini se pot constata următoarele:

 

 

Deratizare:

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare, vectori de maladii transmisibile şi/sau generatoare de discomfort şi menţinerea la un nivel numeric redus, având un rol deosebit de important deoarece acestea constituie un permanent pericol de boli.

Măsurile de combatere sunt:

- preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii rozătoarelor în obiective;

- profilactică, prin îndepărtarea surselor de apă şi hrană pentru rozătoare;

- defensivă, prin amplasarea de staţii cu momeli toxice în galeriile existente şi constatate pe teren.

Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

a) este prevăzută operaţiunea de deratizare;

b) este prevăzută operaţiunea de deratizare, cu excepţia mijloacelor de transport în comun;

c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spaţiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite.

Deratizarea se execută în clădiri ale instituţiilor publice proprietate sau aflate in administrare; Părţi comune ale clădirilor tip condominii, case; Canale in care sunt amplasate reţele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare; Zone demolate si neconstruite; Subsoluri uscate, umede sau inundate; Parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de râu, luciu de ape, ştranduri.

Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an; pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

 

Dezinsecţie

Dezinsecţia este acţiunea de prevenire şi combatere a antropodelor care transmit diferiţi agenţi patogeni producând apariţia îmbolnăvirii la om şi crearea de disconfort fizic. Prevenirea şi combaterea insectelor se face prin mijloace ecologice, biologice şi chimice, având drept scop menţinerea unui nivel scăzut al densităţii insectelor, realizând condiţii corespunzătoare de igienă şi confort pentru populaţie, precum şi eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli la om sau la animale, prin intermediul insectelor vectoare.

Din punct de vedere practic, dezinsecţia este de două feluri:  

Profilactic (preventiv) se referă la aplicarea întocmai şi permanent a măsurilor igienico-sanitare şi de bună gospodărire a obiectivului în scopul reducerii la minimum a depozitelor de materii organice în descompunere, favorabile dezvoltării larvelor şi a posibilităţii de acces a insectelor adulte spre hrană. Are cararacter permanent.

Curativă (de combatere, terapeutică) constă în executarea unor acţiuni de combatere în focar cu scopul distrugerii rapide a dăunătorilor existenţi. Se realizează în focar în intervale repetate de 10-14 zile pentru distrugerea focarelor fiind urmată apoi de dezinsecţia profilactică.

Dezinsecţia previne şi combate transmiterea unor boli de către insecte, paraziţi şi acarieni, care pe lângă factorul de discomfort pe care îl generează, sunt agenţi cauzali ai unor pagube economice, precum şi agenţi de transmitere la om şi la animale, a unor boli infecţioase şi parazitare cum ar fi: toxinfecţiile alimentare, holera, dizenteria, febra tifoidă, tetanos şi diferite parazitoze.

Activitatea  de dezinsecţie se efectuează in:

·         clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

·         clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare;

·         spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari;

·         spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea;

·         spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice;

·         căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea;

·         clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

·         subsoluri umede sau inundate; staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;

·         alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

Activitatea de dezinsecţie a domeniului public presupune următoarele tipuri de activităţi:

-          Aviotratament.

-          Dezinsecţie la sol.

Frecvenţa lucrărilor de dezinsecţie:

Dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută:

a) lunar, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente reţelelor edilitare, prin aplicarea de tratatmente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari.

 b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și tipului de insecticide utilizate în spaţiile comune închise ale clădirilor, inclusiv în subsoluri umede sau inundate.

Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută:

 a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile comune închise ale clădirilor;

b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităţilor sanitare;

c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.

 

Dezinfecție

Dezinfecția este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Substanțele dezinfectante nu distrug toate microorganismele patogene, putând fi deosebit de eficiente față de unele specii și lipsite de eficiență față de altele. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile.

Termenul de decontaminare se folosește pentru distrugerea germenilor patogeni din mediul extern prin orice mijloace, inclusiv prin neasigurarea condițiilor optime de dezvoltare și prin antagonism microbian.

 

Pe lângă metoda mecanică care se impune în fiecare locaţie, dezinfecţia se realizează prin:
   - Combatere care se efectuează cu scopul de a combate bolile infecţioase sau parazitare, din faza incipientă a bolii până la lichidarea întregului focar;
    -  Profilactică are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni care în mod normal constituie microbismul local şi se dezvoltă influenţând negativ starea de sănătate a oamenilor şi animalelor.

            Dezinfecţia se efectuează în:

a) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;

 b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale;

c) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;

d) mijloace de transport în comun;

e) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice;

f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

 

 

 

4.      Aria serviciilor DDD

Suprafețe pentru treceri obligatorii -Deratizare

 

Nr. crt.

Denumire obiective

Referință

UM

Suprafață mp/1 trecere

1

Spații deschise din domeniul public și privat al Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri)

suprafete

mp

2.927.903,16

2

Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente rețelelor tehnice

suprafete

mp

3.886,38

 

Clădiri ale unităților sanitare

 Clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare și cele din subordinea Municipiului Buzău

 Spații comune închise din clădirile de tip condominium (casa scării, subsol) Spații deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice (terenuri agenți economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociaților de proprietar, ternuri ale instituțiilor publice altele decât cele din subordinea Municipiului Buzău)

Clădiri ale operatorilor economici,

 

suprafete

mp

291.301

Total mp

3.223.090,54

 

 

Suprafețe pentru treceri obligatorii -Dezinsecție

 

Nr. crt.

Denumire obiective

Referință

UM

Suprafață mp/1 trecere

1

Spații deschise din domeniul public și privat al Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri)

suprafete

mp

2.927.903,16

2

Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare

suprafete

mp

3.886,38

3

Clădiri ale unităților sanitare

Clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare și cele din subordinea Municipiului Buzău

Spații comune închise din clădirile de tip condominium (casa scării, subsol)

Spații deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice (terenuri agenți economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociaților de proprietari, ternuri ale instituțiilor publice altele decât cele din subordinea Municipiului Buzău)

Clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusive apartamente din imobile tip condominiu

Subsoluri umede sau inundate

suprafete

mp

291.301

Total mp

3.223.090,54

 

Suprafețe pentru treceri obligatorii -Dezinsecție

 

Vector

Denumire obiective

Referință

UM

Suprafață mp/1 trecere

Tantari capuse

Spații deschise din domeniul public și privat al Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri)

suprafete

mp

2.927.903,16

Tantari capuse

Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente rețelelor tehnice

suprafete

mp

3.886,38

Tantari capuse

Clădiri ale unităților sanitare

 Clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare și cele din subordinea Municipiului Buzău

 Spații comune închise din clădirile de tip condominium (casa scării, subsol) Spații deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice (terenuri agenți economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociaților de proprietar, ternuri ale instituțiilor publice altele decât cele din subordinea Municipiului Buzău)

Clădiri ale operatorilor economici,

 

suprafete

mp

291.301

Total mp

3.223.090,54

 

Suprafețe pentru treceri obligatorii -Dezinfecție

 

Nr. crt.

Denumire obiective

Referință

UM

Suprafață mp/1 trecere

1

Spații deschise din domeniul public și privat al Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri) (doar în cazuri speciale decise prin legislație/ordine specifice)

suprafete

mp

2.927.903,16

2

Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente rețelelor tehnice

suprafete

mp

3.886,38

3

Clădiri ale instituțiilor publice,operatorilor economici si persoanelor fizice Spații comune închise din clădirile de tip condominium prevăzute cu topogan

suprafete

mp

291.301

 

4

SPAȚII SPECIAL AMENAJATE PENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR

suprafete

mp

1.485,6

Total mp

3.224.576,14

4.1.  Descrierea activităților ce urmează a fi atribuite

Propunerea de organizare a serviciului

Activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a Municipiului Buzău este un serviciu public local de salubrizare, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale.

Serviciul de dezinfecție, dezinsecție și deratizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

a) protecția sănătății populației;

b) responsabilitatea față de cetățeni;

c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

d) asigurarea calității și continuității serviciului;

e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea

f) securitatea serviciului;

g) dezvoltarea durabilă.

În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

a) tipul de vectori supuși tratamentului;

b) perioadele de execuție;

c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

a) clădiri ale instituțiilor publice subordonate administrației publice locale, inclusiv unități de învățământ și sanitare;

b) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

c) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

d) spații (platforme) special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

e) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Operatorul serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare are următoarele obligații:

 Respectarea principiului responsabilității și legalității

A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul public de salubrizare - de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Operatorul serviciului de salubrizare ce prestează activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare are obligația de a deține licență A.N.R.S.C. pentru a presta activitatea.

Prestarea serviciului se va face în condițiile legalității depline și al asumării răspunderii față de toate actele sau faptele ce decurg sau au legătură din activitatea respectivă.

Operatorul are obligația să dețină în termen de valabilitate, toate avizele, acordurile și/sau autorizațiile față de care se apreciază legalitatea desfășurării activităților specifice serviciului.

Asigurarea continuității cantitativ și calitativ a serviciului

Operatorul va asigura realizarea indicatorilor de performanță și calitate, la nivelurile stabilite de autoritatea administrației publice locale în Regulamentul serviciului și Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului BUZĂU.

Asigurarea sănătății publice și a calității vieții

Se va urmări:

a) protejarea sănătății populației;

b) protecția mediului înconjurător;

c) continuitatea serviciului.

Asigurarea adaptabilității la cerințele consumatorilor

Prestarea serviciului se va realiza în condiții de flexibilitate și adaptabilitate la cerințele concrete ale comunităților locale.

 Asigurarea accesibilității egale la serviciul de dezinfecție, dezinsecție si deratizare

Operatorul trebuie să presteze serviciul de dezinfecție, dezinsecție și deratizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între utilizatori.

Operatorul va urmări ca organizarea, exploatarea și gestionarea activității să se realizeze în condițiile asigurării protecției economice, juridice și sociale a utilizatorilor, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.

Asigurarea administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale

Operatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru administrarea în condiții de eficiență a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.

Operatorul are obligația de a menține în funcțiune capacitățile de la data preluării în exploatare, cu excepția cazurilor în care, realizarea activității în condiții de eficiență tehnico-economică și adaptibilitate la cerințele utilizatorilor, necesită extinderea sau restrângerea acestora.

Asigurarea gestionării serviciului pe criterii de competivitate și eficientă economică

Operatorul va urmări realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat, scop în care se vor pune în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de reglementările legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri.

 Funcționarea în condiții de siguranță a persoanelor și serviciului

Operatorul se va asigura că dispune de personal calificat și autorizat, iar organizarea internă de personal permite îndeplinirea în condiții de siguranță a activităților specifice serviciului.

Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, aplicabile instalațiilor și echipamentelor electrice, în principal H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securi și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public serviciul

Operatorul are obligația de a pune la dispoziție celor interesați informațiile de interes public privind serviciul prestat.

Operatorul va menține în funcțiune un sistem prin care poate primi și/sau oferi date, informații și consutanță privind orice situație care afectează siguranța, disponibilitatea și/sau continuitatea prestării serviciului.

Acest sistem (dispecerat) va fi disponibil permanent apelurilor telefonice.

Asigurarea calității

Se recomandă implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2001, a sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2005 și a sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale.

Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile de dezinfectie, dezifectie si deratizare.

 

 

4.2.  Modul de realizare a activităților

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 82/2015, art. 102,autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor șj rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu. Activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare se vor aplica la obiectivele   și suprafețele din raza teritorial-administrativă a Municipiului BUZĂU pe domeniul public sau privat al localității și anume:

a) clădiri ale instituțiilor publice subordonate administrației publice locale, inclusiv unități de învățământ și sanitare;

b) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

c) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

d) spații (platforme) special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

e) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile administrației publice locale.

 

1.      Activitatea de dezinsecție

În realizarea propunerilor pentru activitatea de dezinsecție s-au avut în vedere următoarele:

-respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 82/2015

-introducerea prevederilor privind si alti vectori în afara țânțarilor

-modalitățile de intervenție în cazul identificării unor focare.

Activitatea de dezinsecție se va efectua la următoarele obiective și vectori:

1.1.Activități obligatorii

1.1.a)activități finanțate din bugetul local

Dezinsecție țânțari căpușe

Suprafata tratata/mp  

Cladiri

Canal de distanta

Parcuri

Piete targuri si oboare

Zone neconstruite

Cimitire

Maluri de lacuri

548.58

 

72.512

-

861

 

 

497

-

-

2.061

984.50

-

-

4.636

383

-

-

1.503

518,38

-

-

7

105,92

-

-

21,96

 

115.000

-

-

1.788.036

-

-

83.720

-

-

-

2.538

-

-

-

2.593

-

-

-

1.152

-

-

-

3.075

-

-

-

937

-

-

-

1.841

-

-

 

270.000

-

-

194.445

251.301

334.240

-

-

 

-

-

608

-

 

-

-

20.564

-

 

-

-

19.395

-

 

-

-

781,40

-

 

-

-

1.668,40

-

 

-

-

435

-

 

-

-

805

-

 

-

-

522

-

 

-

-

680

-

 

-

-

468+74,40

-

 

-

-

2.144

-

 

849

-

 

-

 

-

-

300

-

 

-

-

291

-

 

*Se va trata o suprafață de minim 3.183.090.54 , în funcție de comenzile emise de UAT Buzău.

 

1.1.b) activități obligatorii de dezinsecție în cazul identificării unui focar pe domeniul public sau privat

Acestea vor fi plătite din bugetul local, urmând ca, în cazul în care acțiunea s-a realizat pe domeniul privat, contravaloarea serviciilor va fi recuperată de la proprietarii imobilului/terenului.

La identificarea unui focar, în cazul dezinsecției, se vor face în mod obligatoriub minim 2 treceri, prima se va face după identificarea focarului, iar pe urmă se va face repetarea tratamentului în maxim 14 zile de la primul tratament.

 

1.2.  Activități de dezinsecție la cerere

La cererea oricăror utilizatori se vor efectua activități de dezinsecție de către Operator pentru orice tip de vector aferent activității de dezinsecție (căpușe, ploșnițe, purici, gândaci, viespi, furnici). Aceste activități vor fi plătite direct de către solicitantul activității (utilizator) căruia operatorul îî va putea factura contravaloarea tarifului pentru prestarea respectivei activități în baza unui contract încheiat cu utilizatorul respective conform legislației în vigoare și reglementărilor ANRSC aplicabile.

 

 

 

Cerințe generale pentru activitatea de dezinsecție

Dezinsecția este ansamblul mijloacelor și metodelor de prevenire și combatere a artropodelor (insecte în stadiul de larvă sau adult) care vehiculează și transmit direct sau indirect boli infecto-contagioase și parazitare, pentru om și animale sau generatoare de disconfort. Scopul dezinsecției este de a menține densitatea populațiilor de insecte la niveluri cât mai scăzute.Dezinsecția are o importanță practică deosebită în condițiile în care se face studierea și supravegherea continuă a speciilor de insecte și acarieni de interes medical, deoarece permite orientarea acțiunilor de profilaxie și de combatere în acele sectoare în care și-ar putea manifesta funcția vectorială sau însușirile generatoare de disconfort și de pagube economice. De aceea, este necesară cunoașterea trăsăturilor bioecologice ale speciilor care trebuie supuse controlului. Dezinsecția previne și combate transmiterea unor boli de către insecte și acarieni. Insectele, pe lângă factorul de disconfort pe care îl generează, sunt agenți cauzali ai unor pagube economice precum și agenți de transmisie la om și animale a unor boli infecțioase și parazitare.Pericolul major pe care îl reprezintă insectele dăunătoare se datorează capacității mari de înmulțire și voracității acestora. Pagubele materiale se realizează prin transmiterea de boli atât la culturi cât și la animale.Câteva boli propagate de insecte, fie prin înțepătură, fie prin contact direct cu alimentele sunt: meningoencefalita, Borelioza Lyme, febra Zika, febra recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritații ale mucoaselor oculare, toxinfecții alimentare, viroze, etc.

Metodele dezinsecției sunt:

- metode fizice (curățenie generală, aspirarea prafului cu ouăle, benzi lipicioase);

- metode chimice (utilizarea multiplelor insecticide cu spectru foarte larg de acțiune și cu remanență mare în timp);

- metode ecologice (insecticid gel).

Dezinsecția chimică se va realiza prin:

- pulverizare în zonele verzi (iarbă, garduri vii, arbuști etc.) și tratament spațial de la sol sub formă de ceață rece sau caldă, cu acoperire pe toată suprafața Municipiului BUZĂU, în parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea țânțarilor și a muștelor;

- tratament terestru pentru combaterea larvelor în locurile de depunere a pontelor, terenuri mlăștinoase, maluri de ape, lacuri, zone și subsoluri inundabile;

- pulverizare sau tratament sub formă de ceață rece sau caldă în subsoluri, casa scărilor, poduri, unde există focare de dezvoltare a țânțarilor, ocazie cu care se tratează biotopurile altor specii de insecte dăunătoare;

- tratament terestru pentru combaterea căpușelor care se găsesc în zonele cu vegetație densă și pe frunzișul arborilor;

- combaterea căpușelor, a puricilor, păduchilor, ploșnițelor sau a altor vectori se va efectua folosindu-se insecticide specifice pentru fiecare dintre aceste specii, iar metoda de aplicare va avea în vedere caracteristicile ciclului de înmulțire și cerințele biologice ale acestora;

- combaterea căpușelor în spațiile deschise se execută cu mijloace și metode specifice, prin pulverizarea substanțelor insecticide, acolo unde a fost sesizată apariția unor focare sau prezența acestora într-un anumit areal, pe întreaga suprafață a zonelor verzi și a altor medii propice dezvoltării acestora, dependent de condițiile meteorologice care asigură desfășurarea ciclului biologic al acestora; trecerile obligatorii sunt cele conforme Programului unitar de acțiune ce se va stabili împreună cu autoritatea publică locală în baza legislației în vigoare;

- pentru o eficiență ridicată în cazul combaterii căpușelor, se recomandă ca suprafața tratată să fie bine întreținută (curățarea stratului de frunze moarte, tunsul ierbii, îndepărtarea vegetației uscate, etc.).

Dezinsecția ecologică se realizează prin:

- aplicare de insecticide sub formă de gel, caracterizate prin lipsa toxicității față de oameni și animale, altele decât cele vizate. Se folosesc în special la unitățile sanitare, unde este imposibilă evacuarea completă a încăperilor necesar a fi tratate.

Delarvizarea

- are drept scop reducerea imediată a numărului de larve de țânțari;

- se aplică în zonele unde există locuri inundate, umede (malurile râurilor, bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație, subsoluri umede și/sau inundate etc.). Delarvizarea pentru domeniul public presupune acțiunea cu larvicid asupra larvelor în dezvoltare, larvicid care să nu fie toxic pentru oameni, pești și animale;

- delarvizarea se va efectua cu produse larvicide condiționate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetația de pe malurile apelor curgătoare, pe suprafața luciilor de apă stătătoare, zone mlăștinoase, alte medii și spații umede care favorizează dezvoltarea larvelor de țânțari;

- se vor folosi produsele larvicide avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide și vor îndeplini condițiile legale pentru utilizare.

- tratamentele se vor executa cu aparatură specifică, autopurtată sau purtată de către agenții DDD, aplicându-se de la sol sub formă de ceață caldă și/sau ceață rece în sistem ULV (volum ultra redus).            

 

 

 

2.      Activitatea de dezinfecție

Termenul de dezinfecție se folosește în mod obișnuit pentru a desemna distrugerea germenilor patogeni de pe anumite suprafețe neanimate prin mijloace fizice sau chimice. După zona de aplicare

- dezinfecție generală, care se aplică în toată unitatea sau toată clădirea și reprezintă modul obișnuit combaterea bolilor infecțioase.

- dezinfecția parțială, care se aplică asupra unei suprafețe restrânse dintr-o unitate sau dintr-o clădire, pe suprafața pe care s-a produs contaminarea cu diferite produse patologice.

După momentul de aplicare și scopul urmărit, dezinfecția poate fi profilactică și de necesitate.

- dezinfecția profilactică se efectuează, în unitățile de boli transmisibile, în scopul prevenirii apariției acestora și combaterii stării de microbism care se dezvoltă și influențează negativ starea de sănătate a omului și animalelor.

 Dezinfecția profilactică se efectuează, în general, prin mijloace chimice și prin mijloace fizice (căldură, radiații ultraviolete, etc.). Unele modalități particulare de decontaminare profilactică pot fi aplicate și în prezența omului și animalelor (dezinfecția aerului prin aerosoli, radiații ultraviolete sau aeroioni negativi).

- dezinfecția de necesitate se efectuează pentru combaterea bolilor transmisibile, de la apariția primelor cazuri de boală și până la lichidarea focarelor. La alegerea mijloacelor de dezinfecție se ține seama de particularitățile agentului patogen ce trebuie neutralizat prin acțiunea de combatere.

Dezinfecția de necesitate curentă se face pe tot parcursul evoluției bolilor infecțioase și parazitară transmisibile, având scopul de a distruge germenii patogeni pe măsura elirflinării acestora în exteriorul organismelor bolnave sau a celor clinic sănătoase, dar care sunt purtătoare și excretoare de germeni.

Dezinfecțiile curente împiedică difuzarea germenilor la animalele sănătoase din focar și din afara focarului. Se execută zilnic sau la intervale de câteva zile, în toate adăposturile din focarul de boală, utilizându-se mijloacele dezinfectante indicate pentru agentul patogen care a produs boala.

Dezinfecția de necesitate finală se practică după lichidarea ultimelor cazuri de boală și după efectuarea dezinsecției și a deratizării. Se urmărește distrugerea germenilor patogeni, care eventual au mai rămas în interiorul clădirilor cât și în exteriorul acestora.

La alegerea mijloacelor dezinfectante trebuie să se țină cont de natura suprafețelor pe care se aplică, gradul de severitate urmărit în acțiunea de decontaminare (dezinfecția profilactică, de necesitate, curentă sau finală) și de prețul de cost al acțiunii pe unitatea de suprafață sau de volum.

Activitățile de dezinfecție se referă, cel puțin, la următoarele obiective și vor avea frecvența necesară conformării cu reglementările specifice fiecărui obiectiv:

- clădiri și spații aparținând sau în administrarea Primăriei Municipiului BUZĂU (grădinițe, școli, centre sociale, cantine, piețe, etc) sau în cazuri speciale pe domeniul public;

- locuri în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 

 

3.      Activitatea de deratizare

În stabilirea listei obiectivelor s-au avut în vedere următoarele:

·         Respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 82/2015

·         Surse oficiale de date, verificare pe cât posibil cu surse secundare

·         Realități care impugn introducerea de activități noi.

 

3.1. Activități obligatorii de deratizare

Frecvența serviciilor de deratizare propuse este în conformitate cu prevederile Ordinului 82/2015, ținând cont de specificul Municipiului Buzău. De asemenea, în programarea activităților s-a ținut cont de o organizare în timp a trecerilor astfel încât să fie acoperită și perioada de sfârșit de toamnă și cele de primăvară, în vederea creșterii eficienței. Pentru anumite obiective considerate cu risc s-au luat în considerare mai multe treceri pe an. Numărul minim de tratamente pentru activitatea de deratizare va fi după cum urmează:

3.1.a) Activități obligatorii de deratizare finanțate de la bugetul local

Vector

Denumire obiective

Referință

 

Suprafața estimate mp/1trecere

1

2

3

 

4

1

Zone cu vegetație, respective zone verzi, alei și spații verzi lângă condominii, parcuri, piețe, cimitire, lacuri

SUPRAFATA

2.927.903,16

2

Clădiri aparținând Primăriei Municipiului Buzău, grădinițe, scoli, centre sociale, cantine, spitale, muzee, etc

SUPRAFATA

31.091,04

Total mp

2.931.789,54

 

3.1.b) activități obligatorii de deratizare în cazul unui focar pe domeniul public sau privat

Acestea vor fi plătite din bugetul local urmând ca în cazul în care acțiunea s-a realizat pe domeniul privat, contravaloarea serviciilor să fie recuperată de la proprietarii imobilului/terenului.

La identificarea unui focar, în cazul deratizării, se vor realiza în mod obligatoriu minim 2 tratamente, primul se va face după identificarea focarului, iar pe urmă se va realiza repetarea tratamentului (completarea cu raticid), în intervalul de timp în care raticidul își face efectul omorând vectorul.

Este obligatoriu ca fiecare trecere să fie realizată în cercuri concentrice la nivelul Municipiului Buzău, dinspre exterior, astfel încât să se reducă migrarea vectorilor în afara ariei tratate.

3.2.  Activități de deratizare realizate la cerere

La cererea oricăror utilizatori se vor efectua activități de deratizare Aceste activități vor fi plătite direct de către solicitantul activității (utilizator) căruia operatorul îî va putea factura contravaloarea tarifului pentru prestarea respectivei activități în baza unui contract încheiat cu utilizatorul respective conform legislației în vigoare și reglementărilor ANRSC aplicabile.

 

4.3.  Cerințe privind desfășurarea activității de deratizare

Substanțele raticide vor fi sub formă de momeli gata preparate, sub formă de baton cerat, pasta proaspătă în pliculețe de hârtie biodegradabilă, sub formă de peleți, lichide, pe suport cerealier sau alte tipuri și avizate conform legii.

-          Substanțele raticide folosite vor fi din grupa de toxicitate Xn și Xi cu toxicitate redusă față de oameni și animale, substanțe avizate de Ministerul Sănătății

-          Momelile toxice vor fi introduce în stații de intoxicare (de carton pentur interior, de PVC pentru exterior, așa cum este descries mai jos) sau orice alte materiale cu caracteristici asemănătoare.

-          Stațiile de intoxicare vor fi inscripționate cu logo de tipul ”Atenție nu atingeți-substanță raticidă” sau ”PERICOL DE OTRĂVIRE” sau ”Atenție otravă”. De asemenea, se va menționa substanța active a produsului folosit, antidotul acesteia în caz de ingerare artificială și datele de contact ale operatorului; cantitatea de raticid folosită/unitatea de măsură, va respecta prospectele substanțelor utilizate.

-          Pentru o utilizare eficientă a resurselor financiare și a prestației, se vor utiliza la exterior stații de intoxicare rezistente din material PVC sau alt material similar, cu dispozitiv de închidere, fixe, cu o durabilitate și rezistență sporită.

-          În spațiile închise stațiile de intoxicare pot fi atât din material PVC cât și din carton, condiționate de locul amplasării acestora, astfel încât să nu fie accesibile  populației.

-          Numărul stațiilor de intoxicare va fi corelat în funcție de suprafața tratată și cantitatea de raticid folosită/unitatea de măsură  conform prospectelor substanțelor utilizate

-          Transportul substanțelor raticide se va face cu mijloacele auto ale prestatorului acestuia revenindu-I obligația de a lua măsuri de siguranță împotriva sustragerii sau împrăștierii acestora.

-          Reîmprospătarea momelilor toxice consummate se va face în funcție de rezultatele obținute în urma monitorizărilor și a constatărilor. Cadavrele rezultate în urma activității de deratizare vor fi colectate și transportate la o societate autorizată pentru incinerarea cadavrelor în baza unui contract încheiat de UAT

La începutul fiecărei etape de deratizare, zonele de amplasament utilizate anterior vor fi igienizate urmând să se amplaseze momelile pentru noua etapă, iar stațiile de intoxicare deteriorate vor fi ridicate si neutralizate.

Biocidele folosite în deratizare vor fi depozitate și se vor îndeplini următoarele condiții:

- se vor deține spații corespunzătoare;

- se va tine evidența intrării și ieșirii, livrării produselor și substanțelor toxice în registre speciale;

- se vor aplica măsurile de protecție a muncii în conformitate cu legislația în vigoare;

- se va asigura instruirea personalului cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru protecția muncii si intervenției cu antidot de urgență;

- se vor asigura și transporta produsele și substanțele toxice în astfel de condiții încât să înlăture posibilitatea de sustragere sau scurgere în vederea prevenirii intoxicațiilor la om și animale și poluării mediului înconjurător;

- Manipularea produselor și substanțelor toxice se va face în conformitate cu prevederile normelor de protecție a muncii și a mediului.

 

 

 

4.3.1.      STABILIREA NECESARULUI DE UTILAJE, ECHIPAMENTE, FORȚĂ UMANĂ

mijloace de transport, mașini, utilaje și alte dotări pentru activitățile DDD

 

Denumire

Cantitate

UM

Explicații

Aparate portabile generatoare de ceață caldă

5

buc

De folosit la exterior unde nu ajung generatoarele mari. In principiu numai în zonele unde este vegetație abundentă

Aparatură portabilă tip nebulizatoare (atomizoare)

11

buc

Sunt folosite în principal pentru dezinsecție între blocuri, la nivelul subsolurilor, în parcuri și în alte suprafețe de agrement

Pompe de joasă presiune

2

buc

Sunt folosite în principal pentru dezinsecție, la nivelul subsolurilor, în clădiri

Autovehicule pentru deplasarea echipelor

1

buc

Pentru deplasarea echipelor de intervenție

Utilaje generatoare de ceată rece tip ULV (Ultra Low Volume)

1

buc

Se folosesc la dezinsecție unde există acces auto

Utilaje generatoare de ceată caldă cu capacitate mare de acoperire

1

buc

Pentru zonele cu vegetație abundentă. Se vor folosi doar noaptea când nu prezintă pericol pentru traffic. Ceața caldă reprezintă o metodă eficientă pentru dezinsecție, se întinde pe o suprafață mare, consum mai mic de pesticide, arie mult mai mare de acoperire la un consum mai mic, nu lasă reziduuri și este foarte puțin dăunător pentru mediu

Autoutilitare cu platformă

2

buc

Pentru transportul utilajelor generatoare de ceată cu capacitate mare de acoperire

Sistem informatic

1

buc

 

 

 

                   

4.3.2.      Resurse umane necesare

Manager de contract -1 persoana

Sef centru DDD – 1 persoană

Medic veterinar -1 persoană

Biolog -1 persoană

Inspector protectia muncii – 1 persoană

Responsabil mediu/inginer mediu -1 persoană

Inginer mecanic -1 persoană

Agenți DDD calificați și instruiți -10 persoane

Personal administrativ (secretar, contabil, resurse umane) – 3 persoane

Dispecer (24 ore/24 ore) – 3 persoane

Total personal: 23 persoane

 

 

 

4.3.3.      Echipamentul de lucru și protecție pentru personal - agenții DDD.

Acest echipament va avea un colorit unitar și va fi inscripționat cu sigla operatorului. Echipamentul de lucru și protecție va conține următoarele dotări minime:

1. Costum salopetă cu pieptar profesional

2. Tricou

3. Cizme PVC

4. Bocanci cu bombeu metalic și cu talpă antiderapantă

5. Mănuși pentru substanțe chimice (din latex)

6. Mănuși pentru solicitări mecanice (din material)

7. Măști cu element filtrant                                                      

8. Filtre pentru măști

9. Ochelari de protecție                                        

10. Vestă de avertizare

11. Semi mască protecție

12. Lanternă

13. Detector gaz

Notă: numărul echipamentelor va fi stabilit astfel încât să fie asigurat pentru toate echipele, adecvat activității pe care o desfășoară în ziua respectivă.

Notă: echipamentul de lucru și protecția muncii menționat este același, unic, pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

 

 

4.3.4. Obiecte de inventar (minime) pentru activitățile de DDD sunt următoarele:

-dispozitive de măsurare și aplicare

-galeata 5 litri

-statie intoxicare (carton, PVC)

-pompe manual cu presiune

-atomizoare

 

Utilajele și echipamentele de mai sus se vor utiliza după cum urmează:

Pentru dezinsecție împotriva țânțarilor la interior

- pompe manuale cu presiune prealabilă

- atomizoare

Pentru dezinsecție împotriva țânțarilor la exterior

- aparate portabile generatoare de ceață caldă

- aparatură portabilă tip nebulizatoare (atomizor)

- utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece tip ULV (Ultra Low Volume), pentru tratamente aplicate la vegetație

- utilaje de mare capacitate generatoare de ceață caldă cu capacitate mare de acoperire în zone greu accesibile

Pentru dezinsecția împotriva gândacilor de canalizare

- pompe manuale cu presiune prealabilă

- atomizoare

Pentru dezinsecția împotriva viespilor

- se vor folosi pompe manuale cu presiune prealabilă sau aparate portabile tip atomizor - incluse în cele pentru tratarea țânțarilor

Pentru dezinsecția împotriva căpușelor:

- se vor folosi utilaje pentru pulverizare portabile tip atomizor - incluse în cele pentru tratarea țânțarilor;

- se vor folosi pompe manuale cu presiune prealabilă - incluse în cele pentru tratarea țânțarilor;

- se vor folosi utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece tip ULV (Ultra Low Volume).

 

Mijloacele de transport necesare pentru realizarea activităților de dezinsecție sunt următoarele:

- autovehicule necesare deplasării echipelor de agenți DDD - (câte 4 agenți DDD/autovehicul);

- autoutilitare cu platformă pentru echipamentul ULV (generatoare de ceață rece de mare capacitate)

- autoutilitare cu platformă pentru utilajele de mare capacitate generatoare de ceață caldă (TERMOFOGGER)

Unele utilaje și autovehicule se pot folosi și în cadrul activităților de deratizare, dezinfectie.

 

 

5.      Fezabilitatea economico-financiară a atribuirii

În vederea evaluării fezabilității economico-financiare au fost luate în considerare ca date de intrare o serie de elemente după cum urmează:

Date ipotetice cu grad ridicat de modificare în funcție de circumstanțele viitoare: indicele preturilor de consum (IPC), structura de tarif, suprafețe estimate

Date estimate: cost de capital/investitii noi, costuri/cheltuielile cu întreținerea și exploatarea, numărul de angajați necesari pentru realizarea activităților raportat la obiective, venituri realizate din prestarea serviciilor privind activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare.

Stabilirea fomei de gestiune a serviciului urmărește să soluționeze aspectele critice cu care se confruntă Municipiul Buzău, din punct de vedere al serviciului de salubrizare-activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și să creeze astfel, la nivelul întregului municipiu, un sistem sustenabil din punct de vedere al mediului, efficient în ceea ce privește costurile, un sistem conform cu legislația națională în vigoare.

Aspecte legale specifice

Legislația din România cuprinde o serie de acte normative ce conțin prevederi referitoare la serviciul public de salubrizare, necesar a fi cunoscute și applicate:

Conform Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților:  

Art. 3

Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a) protecţia sănătăţii populaţiei;

b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;

c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;

d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;

h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;

i)administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ - teritoriale şi a banilor publici;

j) securitatea serviciului;

k) dezvoltarea durabilă.

 

Art. 6

(1)   Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:

(…)

h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.;

i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;

k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi;

n) sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare;

o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare;

p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condiţiile prevăzute la lit. k);

Art. 19

(1)Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcţie de limitele teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale.

(3) Operatorul care prestează mai multe tipuri de activităţi sau mai multe servicii va ţine evidenţe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu şi localitate de operare.

Art. 25 Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, precum şi a următoarelor principii:

a)recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;

b) menţinerea echilibrului contractual.

Art. 26  (1)În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;

c)taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.

(4) Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz.

(5) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice*) de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.

 (8)Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;

c)să încurajeze investiţiile de capital;

d)să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.

 

Conform Ordinului ANRSC 82/2015 privind aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de salubrizare

(6)Finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acţiune se asigură de către autoritatea administraţiei publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanţii instituţiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spaţiile închise ale clădirilor instituţiilor respective.

(7)Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(8)Contravaloarea tratamentelor executate în alte spaţii închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituţiilor publice, altele decât cele din subordinea autorităţii administraţiei publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi patogeni faţă de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia.

 

Astfel structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecat costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale

 

Opțiuni analizate

 

În funcție de opțiunile tehnice și instituționale sunt analizate următoarele variante:

Contract de concesiune pe o durată de 5 ani în cazul gestiunii delegate

Contract de prestări servicii pe 5 ani în cazul gestiunii directe.

 

Lista privind utilajele, echipamentele și dotările minime pentru realizarea activităților de dezisecție, dezinfecție, deratizare:

 </