Hotărârea nr. 69/2021

Hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind numirea Consiliului de administraţie al

S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

 

           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

          Având în vedere:

- raportul privind numirile finale cu nr. 39 366/05.04.2021 al Comisiei   de selecţie în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău desemnată prin Hotărârea nr. 247/31.10.2018, cu modificările și completările ulterioare;

         - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 93/CLM/16.04.2021; 

         - raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională și Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău înregistrat la nr. 47.313/16.04.2021;

         - avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

           - HCL nr. 157 din 20 iulie 2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, cu modificările și completăriel ulterioare;

        - HCL nr. 286 din 22 decembrie 2020 privind vacantarea posturilor de membri ai consiliului de administratie ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L., aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administratie si a profilului membrilor consiliului de administratie și  aprobarea Planului de selecție  pentru administratorii  societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău;   

- adresa societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău cu nr. 1857 din 13.04.2021 cu privire la indemnizația directorului general Dorin Ilian Lețea, înregistrată la Primăria municipiului Buzău sub nr. 45922 din 14 aprilie 2021;

          - prevederile art. 2, pct. 2, lit. b), pct. 3, lit. b), art. 3, pct. 2, lit. b), art. 28, alin. (1), (3) și (7), art. 29, alin. (3) și art. 37, alin. (1), (2) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;   

          - prevederile  art. 13, alin. (1), art. 137^1, alin. (1), art. 196^1, alin. (1) și art. 197, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        

        - prevederile art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

         

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1.- Se numeşte Consiliul de administraţie al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L., format din 3 (trei) membri (administratori neexecutivi), pe o perioada de 4 ani, în următoarea componenţă:

1.    Săvulescu Mariana-Simona

2.    Dimciu Beatrice-Valentina

3.    Prahoveanu Cornel

 

Art. 2.- Indemnizația fixă a administratorilor neexecutivi este de 2672 lei/lună brut.

 

          Art. 3.- Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să semneze, în calitate de reprezentant al Consiliului local, contractele de mandat.

         Data semnării contractului este considerată data începerii mandatului.

 

         Art. 4.- Se mandatează directorul general, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

 

Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, Serviciul Juridic, precum și S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

 

 

 

 

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                  Eduard Pistol

 

 

 

 

Buzău, 22 aprilie 2021

Nr. 69

 

 

         Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de 22.04.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 2 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

Nr. 93/CLM/16.04.2021

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarâre privind numirea Consiliului de administraţie al

S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L.  Buzău

 

          

 

 

Așa cum rezultă din raportul privind numirile finale cu nr. 39 366/05.04.2021 al Comisiei de selecţie în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău desemnată prin Hotărârea nr. 247/31.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de selecție și-a finalizat activitatea.

Potrivit dispozițiilor legale, numirea membrilor consiliului de administrație se realizează prin act administrativ al autorității tutelare.

Având în vedere cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză şi aprobare alăturatul proiect de hotărâre.

 

 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

Serviciul Resurse Umane, Prognoză,

Organizare, Cooperare Interinstituţională

Serviciul Juridic

Nr. 47.313/16.04.2021

 

RAPORT  COMUN  DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie                                       al S.C. RAM TERMO VERDE  Buzău

 

          Prin referatul de aprobare nr. 93/CLM/16.04.2021, Primarul municipiului Buzău supune dezbaterii şi aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administraţie al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L  Buzău.

Urmare a analizei proiectului de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău mai sus menţionat, considerăm iniţierea acestuia oportună, din următoarele considerente:

- În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit a), alin. (3),  lit. d), art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, are atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii, că în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz, că hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege și că majoritatea simplă este primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenţi la o şedinţă a organului colegial, cu condiţia îndeplinirii cvorumului.

         - Art. 13, alin. (1), art. 137^1, alin. (1), art. 196^1, alin. (1) și art. 197, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevăd că în cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunării generale a asociaţilor, că administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţi prin actul constitutive, că în cazul societăţilor cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii și că societatea este administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală.

         - Art. 2, pct. 2, lit. b), pct. 3, lit. b), art. 3, pct. 2, lit. b), art. 28, alin. (1), (3) și (7), art. 29, alin. (3) și art. 37,  alin. (1), (2) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 prevăd că  în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, întreprinderile  publice sunt companiile şi societăţile naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, că autoritatea publică tutelară este instituţia care exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b), că autoritatea publică tutelară, la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), propune, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, că în cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, că cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani, că mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani și că la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau de control propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane . Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4), remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. <LLNK810003121055000001>Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat.                                                                                                                                     

 Art. 3, alin. (5) din HCL nr. 157 din 20 iulie 2020 prevede că nivelul remuneraţiilor membrilor Consiliului de administraţie, se stabilesc în concordanţă cu prevederile art. 64 alin. (3) prin raportare la dispoziţiile art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul societăţii; în acest sens remuneraţia /indemnizaţia membrilor Consiliului de administraţie ai societăţii se va stabili de A.G.A şi nu poate fi mai mare de 20% din retribuţia/indemnizaţia directorului general al societăţii iar art. 4, alin. (3) prevede că remuneraţia/indemnizaţia şi celelalte atribuţii ale directorului general al societăţii respectiv, ale directorului economic al societăţii se vor stabili, potrivit legii, prin Contractul de mandat, de către Consiliul de Administraţie al societăţii .

- adresa societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău cu nr. 1857 din 13.04.2021 cu privire la indemnizația directorului general Dorin Ilian Lețea, înregistrată la Primăria municipiului Buzău sub nr. 45922 din 14 aprilie 2021;

           Având în vedere că potrivit raportului privind numirile finale cu nr.                  39366/ 05.04.2021 Comisia de selecţie în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău desemnată prin Hotărârea nr. 247/31.10.2018, cu modificările și completăriel ulterioare a declarat admiși candidații  Săvulescu Mariana-Simona, Dimciu Beatrice-Valentina și Prahoveanu Cornel și că prin HCL nr. 286/2020 au fost vacantate posturile de membri ai consiliului de administratie ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L., a fost aprobată scrisoarea de așteptări, profilul consiliului de administratie si profilul membrilor consiliului de administratie și a fost  aprobat Planul de selecție  pentru administratorii  societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău şi, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.

 

 

Şef Serviciu,

Gianina-Cristina Dinu

 

 

 

Serviciul Juridic

Viorel Dima