Hotărârea nr. 68/2021

Hotărâre pentru ratificarea cotizaţiei pentru anul 2021 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru ratificarea cotizaţiei pentru anul 2021

datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- adresa nr. 164/24.03.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Buzău – Mărăcineni, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 34.654/24.03.2021;

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 76/CLM/09.04.2021;  

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42.615/09.04.2021 al Biroului Comerţ şi Transporturi Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- prevederile Statutului ADI Buzău - Mărăcineni;

- Hotărârea nr. 212 din 17.03.2021 a Adunării Generale a Asociaţilor - ADI Buzău - Mărăcineni;

- prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 89, alin. (1), (2) și (3), art. 90, alin. (1), art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. d) și e), alin. (7), lit. n), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. cc) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.- Se ratifică cotizaţia aferentă anului 2021 ce va fi plătită de UAT Municipiul Buzău către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni în cuantum de 3,00 lei /cap locuitor /an, în sumă de 406803 lei/an (135.601 locuitori X 3,00 lei = 406803 lei), potrivit Anexei la prezenta hotărâre.

 

 

Art.2.- Cotizaţia se va vira în contul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Buzău - Mărăcineni.  

 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe Publice Locale, Biroului Comerţ si Transporturi Locale, precum şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                                Eduard Pistol

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Buzău, 22 aprilie 2021

Nr. 68

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 22 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 7 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

                                               ANEXĂ

la Hotărârea nr. 68/22.04.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

Modul de calcul al cotizatiei pentru anul 2021

 

         Cotizaţia se calculează raportat la numărul de locuitori ai UAT-urilor membre.

         Modul de calcul al cotizaţiei este reglementat de către Legea nr.  92/2007 a serviciilor de transport public local.

Numărul locuitorilor membrilor asociaţiei în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ al populației României este următorul:

 

Nr.

crt

UAT

Număr locuitori

Val. cotizație/locuitor/an

Total

1

Municipiul Buzău

135601

3

406803

2

Mărăcineni

8829

3

26487

3

Săpoca

3425

3

10275

4

Vadu Pașii

9711

3

29133

5

Gălbinași

4263

3

12789

6

Țintești

4535

3

13605

7

Smeeni

6632

3

19896

8

Stâlpu

3127

3

9381

9

Cernătești

3723

3

11169

10

Merei

6772

3

20316

11

Vernești

9101

3

27303

12

Tisău

4599

3

13797

 

Total

200318

 

600954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 76/CLM/09.04.2021

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru ratificarea cotizaţiei pentru anul 2021

datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni

 

 

 

În conformitate cu:

          - prevederile statutului ADI Buzău – Mărăcineni;

          - prevederile Hotărârii AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni nr. 212 din 17.03.2021.

Având în vedere faptul că UAT Municipiul și celelalte UAT-uri şi-au delegat atribuţiile de organizare a transportului public către asociaţie, care a fost mandatată de aceste UAT membre să gestioneze transportul public local prin curse regulate cu autobuze pe raza  de competenţă a acestora, pentru funcţionarea în condiţii normale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni şi îndeplinirea  scopului  legal şi social  pentru care a fost creată, este necesar ca UAT-urile membre să îi asigure finanțarea, printre sursele de finanțare aflându-se și cotizaţia membrilor asociației.

În acest sens, prin aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni, s-au avut în vedere o serie de investiţii care nu pot fi susţinute decât prin finanţarea corespunzatoare a asociaţiei.

Precizăm, totodată, că plata de către membri a cotizației este o obligație ce rezultă din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

În sensul celor de mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre.

 

 

P R I M A R,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Biroul Comerţ şi Transporturi Locale -

Nr. 42615/09.04.2021

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru ratificarea cotizaţiei pentru anul 2021

datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni

 

 

UAT Buzău este membră în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni, asociaţie ce s-a constituit prin sentinţă civilă în anul 2010.

Prin Hotărâri ale Consiliilor Locale membre ADI, s-a hotărât de comun acord ca Serviciul public de transport persoane să fie organizat şi gestionat de ADI Buzău – Măracineni pe seama UAT-urilor membre. În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 şi ale Legii nr. 92/2007 coroborate cu prevederile regulamentului (CE) nr. 1370/2007, transportul public de persoane prin curse regulate, cu autobuze, a fost transferat la ADI Buzău - Mărăcineni. De-a lungul anilor la această asociaţie au aderat şi alte UAT-uri.

          În conformitate cu prevederile statutului şi ale actului constitutiv, ale art. 90, alin. 1) din din Ordonanța Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35, alin. 6) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanţele publice locale, ADI Buzău – Mărăcineni se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale UAT-urile membre precum şi din alte surse, în condiţiile legii.

În acest sens, la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al ADI Buzău – Mărăcineni pentru anul 2021, s-a prevăzut o cotizaţie de 3,0 lei/cap de locuitor/an, rezultând suma de 406.803 lei, sumă ce reprezintă cotizaţia datorată de Consiliul Local Buzău.

Faţă de cele arătate mai sus vă rugăm să aprobaţi plata cotizaţiei datorată de Consiliul Local Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară   Buzău - Mărăcineni.

 

Şef birou,

Garofiţa Iordache