Hotărârea nr. 66/2021

Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2021

                    ROMÂNIA

  JUDEŢUL BUZĂU

  MUNICIPIUL BUZĂU

                           - CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2021 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară:

Având în vedere:

         - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 89/CLM/15.04.2021, prin care se propune aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2021;

      - raportul de specialitate nr. 46.482/15.04.2021 al Direcţiei Economice;

- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- emailul primit de la Asociația Municipiilor din România înregistrat cu nr. 10518/27.01.2021;

        - Hotărârea nr. 219/06.11.2017 a Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) privind aprobarea cuantumului cotizaţiei;

         - prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completarile ulterioare;

         - prevederile art. 46, alin. (1), lit. „a” din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările si completările ulterioare.

 

          În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc, precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

          Art.1.- Se aprobă contribuţia sub formă de cotizaţie, în sumă de 65.550,00 lei, a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2021.

 

 

         Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice şi Serviciului Financiar Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

  Consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

 

 

        

 

                                                              

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                               Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 22 aprilie 2021

Nr. 66

 

 

 

 

 

 

            Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului    Buzău în sedinţa din data de 22 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 14 voturi pentru, 4 abţineri şi 3 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.         

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 89/CLM/15.04.2021

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2021

 

          Municipiul Buzău, în calitate de unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, s-a asociat ca membru fondator la Federatia Municipiilor din România, încă din anul 1990, prin Decizia nr. 143/29.06.1990 a Consiliului de administraţie locală de stat a municipiului Buzău.

         Asociaţia Municipiilor din România îşi propune să contribuie la realizarea autonomiei locale reale, în concordanţă cu principiile prevăzute în Constituţia României şi în Carta Europeană a Autonomiei Locale pentru rezolvarea treburilor publice în interesul cetăţenilor precum şi pentru asigurarea participării acestora la luarea deciziilor care privesc comunităţile locale.

         Printre principalele obiective ale Asociaţiei Municipiilor din România se regăsesc în Statutul acesteia:

Ø participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ, în conformitate cu Constituţia României şi Carta Europeană a Autonomiei Locale;

Ø consolidarea poziţiei Asociaţiei Municipiilor din România ca partener de dialog cu Guvernul şi Parlamentul României pentru susţinerea intereselor autorităţilor locale;

Ø promovarea formelor de colaborare şi întrajutorare reciprocă între membrii Asociaţiei;

Ø analizarea şi găsirea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor specifice administraţiei publice şi colectivităţilor locale;

Ø încurajarea participării societăţii civile la soluţionarea problemelor administraţiei publice locale;

Ø reprezentarea unitară a intereselor comune ale colectivitatilor locale în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii neguvernamentale şi terţi.

Calitatea de membru al Asociaţiei presupune exercitarea de drepturi şi obligaţii. Una din aceste obligaţii este reprezentată de achitarea cotizaţiei anuale, care a fost stabilită în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România la valoarea de 0,50 lei/locuitor/an, potrivit hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei din data de 06.11.2017.         

          Având în vedere numărul de 131.100 locuitori, comunicat Asociaţiei Municipiilor din România, de Institutul Național de Statistică rezultă că, pentru anul 2021, cotizaţia este în sumă de 65.550,00 lei (față de 66.144 lei, pentru anul 2020).

          În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora.

            Contribuţia sub formă de cotizaţie anuală se aprobă de consiliul local, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

          Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză şi aprobare, Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, în sumă de 65.550,00 lei, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2021, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

         P R I M A R,

     Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- Direcţia Economică -

Nr. 46482/15.04.2021

 

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2021

 

         Având în vedere:

Ø    Prevederile art. 89, alin. 7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform cărora „Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii”,

Ø    Decizia nr. 143/29.06.1990 a Consiliului de administraţie locală de stat a municipiului Buzău prin care municipiul Buzău devine membru al Asociaţiei Municipiilor din România,

Ø    Prevederile art. 11 din Statutul Asociaţiei Municipiilor din România, privind obligaţia membrilor de a achita cotizaţia anuală stabilita prin hotarâre a Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România,

Ø    Hotărârea nr. 219/06.11.2017 a Adunarii generale a Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) privind aprobarea majorării cuantumului cotizaţiei la valoarea de 0,50 lei/locuitor/an,

Ø    Emailul primit de la Asociaţia Municipiilor din România înregistrat sub nr. 10518/27.01.2021 prin care se comunică că, pentru anul 2021, cotizaţia municipiului Buzău este în sumă de 65.550,00 lei raportată la un număr de 131.100 locuitori, comunicat Asociaţiei Municipiilor din România de Institutul Național de Statistică,

Ø    Art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora,

Ø    Prevederile art. 129, alin. 9, lit. c și  art. 139, alin. 3, lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

         apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2021 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care poate fi adoptat în forma prezentată de iniţiator.

 

 Director Executiv,                                   

Cristian Ștefan Ceaușel