Hotărârea nr. 62/2021

Hotărâre pentru soluţionarea contestaţiei nr. 91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

HO T Ă R Â R E

pentru soluţionarea contestaţiei nr. 91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară:

Având în vedere:

- contestaţia Partidului Naţional Liberal Filiala Buzău nr. 91/07.04.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 41.368/07.04.2021;

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 81/13.04. 2021;

- raportul nr. 45.433/13.04.2021 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli privire la proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021 înregistrată la Primăria municipiului Buzău sub nr. 41.368/07.04.2021;

- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15 /2021;

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;     

            În temeiul prevederilor art. 84, alin. (3-5), art. 87, alin. (3) si alin. (5), art. 88, art.129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art.139, alin. (3), lit. a) coroborat cu art. 5, lit. cc), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R ĂŞ T E :

 

Art.1.– Se respinge contestaţia nr.91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 41.368/07.04.2021 pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.– Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului Buget, Evidenţă Venituri, Serviciului Financiar- Contabil şi Compartimentului Audit Public Intern  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. – Prezenta se comunică Partidului Naţional Liberal Filiala Buzău care a depus contestaţia menţionată la art.1.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

Consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                               Eduard Pistol

Buzău, 22 aprilie 2021

Nr. 62

 

            Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de 22.04.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi pentru, 1 abţinere şi 7 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

ANEXA

LA HOTARAREA NR. 62 DIN 22.04.2021

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNINIPIULUI BUZAU

 

 

MOTIVELE

ce stau la baza respingerii contestaţiei nr.91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021

 

 

1.   In ceea ce priveşte punctul nr.1, secţiunea Venituri:

 

            Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi în limitele prevăzute de lege. Autorităţile administraţiei publice locale au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii.

          Potrivit art.14 alin.7) din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile bugetului local se constitue astfel:’’ În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabileşte potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice…..’’.

  Această estimare a veniturilor bugetului local nu reprezintă o opţiune ci o obligaţie.

 Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora.

 

2.In ceea ce priveşte punctul nr.1, secţiunea Cheltuieli, al contestaţiei privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021 înregistrată la Primăria  Municipiului Buzău sub nr.41.368/07.04.2021 :

 

   Sport Club Municipal ,,Gloria” Buzău s-a înființat în 03.08.2017 cu scopul de a crea mai multă atractivitate și competitivitate pentru municipiul nostru, dar și pentru a crea în timp o adevărată mișcare sportivă în rândul tinerilor.

Clubul funcționează cu 9 secții sportive: atletism, box, karate, modelism, șah, tenis de masă, fotbal, handbal și rugby.

La sporturile individuale s-au obținut, în perioada 2017 – 2021, următoarele rezultate:

Medalii

Campionate Naționale

Campionate Europene

Campionate Mondiale

Campionate Internaționale

Campionate

Balcanice

Cupa României

Total

Aur

147

13

1

8

2

11

182

Argint

115

12

1

1

1

11

141

Bronz

76

14

1

2

4

5

102

Total

338

39

3

11

7

27

425

 

La sporturile pe echipe, clubul a obținut rezultate remarcabile, cele mai bune fiind ale echipei de handbal fete, care a reușit pentru prima dată în istoria Buzăului să joace într-o cupă europeană.

La club sunt legitimați aproximativ 400 de copii și juniori, iar numărul acestora este în creștere.

Într-un timp relativ scurt, ,,Gloria” Buzău a devenit un club puternic la nivel național și recunoscut internațional.

Considerăm că un oraș fără cel puțin un club sportiv puternic și fără cât mai multe baze sportive nu își poate merita numele de oraș.

 

    3.In ceea ce priveşte punctul nr.2, secţiunea Cheltuieli, al contestaţiei referitor la bursele scolare menţionăm că în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15 /2021 art. 5 alin.3) pct.j) finanţarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 şi 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare se acordă din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Prin adresa nr.29.644/31.03.2021 emisă de Administraţia  Judeţeană a Finanţelor  Publice Buzău  ne-a fost repartizată suma de 6.896 mii lei. Adresa a fost primită la o data ulterioară prezentării proiectului de buget pentru dezbatere publică. Proiectul de buget supus spre aprobarea autorităţillor deliberative cuprinde şi această sumă.

 

4. In ceea ce priveşte punctul nr.3, secţiunea Cheltuieli, al contestaţiei privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021 înregistrată la Primăria  municipiului Buzău sub nr.41.368/07.04.2021 referitor la cap.68.Asistenţă socială         (taxa persoane cu handicap) este vorba de contribuţia datorată de angajator pentru persoanele cu handicap neîncadrate. Această sumă este procent din total fond salarii şi se achită la bugetul de stat. Suma alocată în buget este suficientă .

 

       5. In ceea ce priveşte punctul nr.4, secţiunea Cheltuieli :

   - Finanţare de studii de fezabilitate necesare dezvoltării unui  parc industrial: considerăm că în acest moment în zonele industriale mai sunt multe spaţii libere care îşi aşteaptă investitori. Nu este momentul realizării de către municipiul Buzău a unui parc industrial deoarece acesta nu aduce în mod automat investitori. Sunt exemple în ţară unde s-au construit astfel de parcuri  şi sunt neutilizate. In momentul în care Buzăul va fi conectat la reţeaua de autostrăzi naţionale şi vom avea şi aeroport civil la Boboc vom putea aborda şi o astfel de investiţie.

  - Finanţare de studii de fezabilitate necesare construirii de locuinţe pentru tineri: în acest moment identificăm mai multe terenuri disponibile pentru astfel de locuinţe. Municipiul Buzău nu are, din păcate, în proprietate publică terenuri disponibile pentru aşa ceva.

  - Finanţare de studii de fezabilitate necesare construirii unui spital: în SIDU 2021-2027, la care lucrăm în prezent, şi care va fi supusă aprobării autorităţillor deliberative în luna mai, am propus şi realizarea unui asfel de obiectiv.

  - Finanţare de studii de fezabilitate necesare construirii unui bazin didactic de înot cu dimensiuni olimpice: la Compania Naţională de Investiţii avem deja în lucru un proiect pentru realizarea unui bazin Olimpic.In partea a doua a acestui an vom demara un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui bazin, de învăţare a înotului, în zona Parc Tineretului.

- Finanţare de studii de fezabilitate necesare dezvoltării unei linii de troleibuz: nu se justifică deoarece configuraţia străzilor din municipiul nostru nu permite realizarea unor linii de tramvai şi troleibuze.S-a ales soluţia, pentru arterele mari, a unor linii speciale pentru autobuze.Acest lucru va fi posibil pe stradaTransilvaniei, bulevardul Unirii, bulevardul Industriei printr-un proiect finanţat din fonduri nerambursabile care este in stadiu de implementare.

 

     6. In ceea ce priveşte punctul nr.5, secţiunea Cheltuieli : anul trecut, cu un grad de colectare redus datorat măsurilor luate la nivel naţional pentru combaterea luptei înpotriva pandemiei COVID 19, nu au fost suficiente venituri pentru a achita integral valoarea contractelor pentru autobuzele deja achiziţionate.

 

    7. In ceea ce priveşte punctul nr.6, secţiunea Cheltuieli : ca urmare a măsurilor luate la nivel naţional pentru combaterea luptei împotriva pandemiei COVID 19  şi a măsurilor de păstrare a distanţării sociale , în acest moment nu se justifică astfel de investiţii în mijloace de transport electrice de dimensiuni mici. Avem un contract pe fonduri europene pentru achiziţionarea unui număr de 13 autobuze electrice ce vor fi furnizate începând de la sfârşitul acestui an.

 

   8. In ceea ce priveşte punctul nr.7, secţiunea Cheltuieli : răspunsul a fost dat la punctul 5.

   

   9. In ceea ce priveşte punctul nr.8, secţiunea Cheltuieli: prin Planul Național de Relansare și Reziliență vom depune un proiect pentru amenajarea tuturor curţilor scolilor şi grădiniţilor din municipiul Buzău, precum şi reamenajarea terenurilor de sport.

 

 10. In ceea ce priveşte punctul nr.9, secţiunea Cheltuieli: nu se poate realiza până la soluţionarea dosarului nr.1549/200/2020 cu Asociaţia Fotbal Club Metalul Buzău , aflat pe rolul Judecătoriei Buzău.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 81/CLM/13.04.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

pentru soluţionarea contestaţiei nr.91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021

 

 

 

 

 

 

         În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.

        În data de 24.03.2021, Primăria Buzău a postat pe site şi la avizierul Primăriei municipiului Buzău proiectul de buget local pentru anul 2021 şi anunţul public.

Potrivit art. 39, alin (6), din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a aproba bugetele proprii structurate  pe secţiuni,  în termen de 45 zile de la publicarea legii bugetare anuale

Soluţionarea contestaţiei nr.91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021 a fost motivate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMARIA MINICIPIULUI BUZǍU                                                                                                         

DIRECŢIA  ECONOMICĂ                                                                                        

Nr. 45.433/13.04.2021                                                       

 

 

 

R A P O RT

pentru soluţionarea contestaţiei nr.91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021

 

 

 

 

 

 

         În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.

        În data de 24.03.2021, Primăria Buzău  a postat pe site şi la avizierul Primăriei municipiului Buzău proiectul de buget local pentru anul 2021 şi anunţul public.

Potrivit art. 39, alin (6),   din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a aproba bugetele proprii structurate  pe secţiuni,  în termen de 45 zile de la publicarea legii bugetare anuale

Soluţionarea contestaţiei nr.91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021 a fost motivate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Director Executiv Adjunct

Daniela Gogea