Hotărârea nr. 60/2021

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2021

 

   ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău

pentru perioada aprilie - iunie 2021

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

          Având în vedere:

          - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 48/CLM/08.03.2021;

          - raportul nr. 27.054/08.03.2021 al Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești.

 

  În temeiul art. 123, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art.1.- Doamna consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie - iunie 2021, calitate în care va îndeplini atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.2.- Secretarul general al municipiului Buzău va comunica prezenta hotărâre Serviciului Juridic şi preşedintelui de şedinţă ales.  

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                                        Eduard Pistol

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021 

Nr. 60

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 123, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR-

Nr. 48/CLM/08.03.2021

 

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie - iunie 2021

 

 

 

          În conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales pentru o perioadă de cel mult 3 luni, cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

          Preşedintele de şedinţă exercită atribuțiile prevăzute la art. 123, alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât mandatul încredinţat domnului consilier local Vasile Murguleț pentru o perioadă de 3 luni expiră cu prilejul actualei şedinţe, propun alegerea doamnei consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu în calitate de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie - iunie 2021.

Anexăm în acest sens proiectul de hotărâre.

 

 

P R I M A R,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Serviciul Juridic -

Nr. 27.054/08.03.2021

 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie - iunie 2021

 

 

 

  Potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 123, aplicabil în speță, şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă.

          Preşedintele de şedinţă se alege dintre membrii consiliului local, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, calitate în care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate şi procesul verbal al şedinţei.

          Cu prilejul actualei şedinţei ordinare expiră mandatul de preşedinte de şedinţă încredinţat domnului consilier local Vasile Murguleț.

Faţă de această situaţie este necesară alegerea altui preşedinte de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2021, prin prezentul proiect de hotărâre, inițiatorul propunând pe doamna consilier local Oana Ramona Cătălina Gheorghiu.

           

 

 

Serviciul Juridic,

Viorel Dima