Hotărârea nr. 6/2021

Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Buzău

     

    ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a

Teritoriului şi Urbanism a municipiului Buzău

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit in sedinţa ordinară;

          Având în vedere:

          - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub 24/CLM/19.01.2021;

- raportul Arhitectului Șef nr. 7034/19.01.2021;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

- prevederile art. 25, alin. (1), art. 36, alin. (5), art. 37, alin. (1), (1^1), (2), (3), (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. d), şi alin. (7), lit. k, art. 139, alin. (3), lit. e), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

          Art.1.- Se constituie Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Buzău, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.

 

          Art.2.- Se aprobă atributiile si regulamentul de funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Buzău, prevăzut în anexa nr. 2.

 

        Art. 4.- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art. 5.- Cu data adoptării prezentei hotărâri îți încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 227/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.  

 

 

 

 

 

          Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Urbanism și Dezoltare Urbana va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi persoanelor nominalizate.

 

 

 

      PREŞEDINTELE ŞEDINTEI,

                                      consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

                                       Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 27 ianuarie 2021   

Nr. 6

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 27 ianuarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. e), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit, cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abţinere şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.    

 

                                                        

                  ANEXA NR. 1

                                                               la Hotărârea nr. 6/27.01.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

                                                

 

 

C O M P O N E N Ț A

 Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului

 şi Urbanism a municipiului Buzău

 

 

 

 

Componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Buzău este următoarea:

          1. Viceprimar Ionuț - Sorin Apostu;

 2. Arhitectul Șef/ înlocuitorul legal;

 3. Șef Serviciu Urbanism și Dezvoltare Urbană/ înlocuitorul legal;

 4. dr. ing. Viorel Constantinescu;

 5. arh. Aurelian Mareș - reprezentant al Ordinului Arhitecților din România, Filiala Muntenia Sud-Est;

 6. arh. Ana Tomoiu - reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România;

 7. arh. Daniel Popa - reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România;

 8. jurnalist Ionel Stănuță - protejarea monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, inclusiv monumentele naturii;

          9. urb. Elena-Sorina Leau;

10. arh. Olga Posedaru;

11. arh. Raluca Bobescu.

 

Secretariatul comisiei este asigurat de către Serviciul de Urbanism și Dezvoltare Urbană, din subordinea Arhitectului Șef.

 

                                               

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ANEXA NR. 2

                                                               la Hotărârea nr. 6/27.01.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

ATRIBUȚIILE ȘI REGULAMENTUL

de funcţionare ale Comisiei tehnice de amenajare a

teritoriului şi urbanism a municipiului Buzău

 

I.             GENERALITATI

Art. 1.- În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, se constituie COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM (denumită în continuare „CTATU”), ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef.

 

II.       ATRIBUȚIILE COMISIEI

Art. 2.- Comisia analizează din punct de vedere tehnic şi emite avize pentru următoarele categorii de lucrări:

a) documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism ( P.U.G., P.U.Z.- uri, P.U.D.-uri, după caz), cât şi regulamente de urbanism aferente, în conformitate cu competenţele prevăzute de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

b) studii de fundamentare ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (studii de circulaţie, locuire, protecţie a mediului, zone protejate, turism, etc.) alte studii de specialitate (zone de agrement, parcuri industriale, publicitate stradală, etc.);

c) studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate şi expertize tehnice pentru lucrări de interes public (indiferent de beneficiar şi situaţia juridică a terenului); 

d) studii de oportunitate şi caiete de sarcini pentru concesionarea terenurilor destinate realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public care aparţin domeniului public al municipiului Buzău;

e) studii de oportunitate şi caiete de sarcini pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea terenurilor destinate construirii, care aparţin domeniului privat  al municipiului Buzău;

f) programe şi prognoze de dezvoltare economică a municipiului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător;

g) alte documentaţii la solicitarea Direcţiei Arhitectului Sef sau a consiliului local pentru zone insuficient reglementate prin documentaţii urbanistice şi de amenajare a teritoriului, inclusiv avize oportunitate persoane fizice si juridice;

 

 

 

 

 

III       REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A COMISIEI

 

Art.4.- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a municipiului Buzau (CTATU) se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea arhitectului-şef.

Art.5.- Comisia va fi reprezentată în şedintă de membrii desemnaţi cu drept de decizie în domeniul de specialitate propus.

          Art.6.- Lucrările ședințelor comisiei sunt conduse de Arhitectul Șef, ce verifică întrunirea cvorumului. Comisia funcționează în prezența a cel puțin 1/2 +1 din numărul membrilor în funcție.

          Art.7.- Membrii comisiei sunt obligaţi să se prezinte la şedinţă în ziua şi la ora stabilită şi să semneze lista de prezenţă prin grija secretariatului Comisiei. Se consideră motivată orice absenţă datorată deplasării în interesul serviciului, a cauzelor de boală sau concediului de odihnă.

Art.8.- Susţinerea lucrărilor se va realiza obligatoriu de către proiectant şi/sau beneficiar. Se pot prezenta în şedintă doar documentatiile de urbanism complete şi pentru care s-au obţinut celelalte avize de specialitate sau se face dovada înaintării în prealabil a documentaţiilor specifice fiecărei instituţii teritoriale interesate, care va prezenta în plus punctul său de vedere.

Art.9.- După analizarea în şedintă a documentaţiilor prezentate comisia emite avizul sau respinge lucrarea prin supunerea la vot deschis. Pentru situaţii deosebite votul deschis va fi prin apel nominal. Secretarul va citi numele fiecărui membru cu drept de vot al comisiei care va vota "pentru", "contra" sau " abţinere" şi va semna. Hotărârea comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi se consemnează în procesul - verbal al şedinţei.

Art.10.- La şedinţele de avizare nu pot participa la luarea deciziei membrii comisiei care au calitatea de autor sau coautor a documentaţiei prezentate, coordonator, conducător sau salariat la societatea comercială, unitatea sau biroul de proiectare unde s-a executat lucrarea.

Art.11.- Sedinţele comisiei se consemnează în procese - verbale ţinute într-un registru special prin grija secretariatului. Procesele - verbale se semnează de către toţi membrii comisiei prezenţi la şedinţă. Acestea pot fi puse la dispoziţia terţilor numai cu încuviinţarea preşedintelui.

Art.12.- In avize se vor mentiona condiţiile impuse ca urmare a analizei în comisie. In cazul restituirii documentaţiilor neavizate se vor consemna motivele respingerii.

Art.13.- Avizele emise de către comisie se semnează de către preşedintele comisiei şi secretarul acesteia.

 

IV      DISPOZIȚII FINALE

 

Art.15.- Documentatiile de urbanism care au consemnat in Raportul implicarii publicului in etapa pregatitoare elaborarii propunerilor PUZ opinii negative din partea publicului vor prezenta in comisie machete 3D pentru argumentarea solutiei adoptate.

          Art.16.- Modificările prezentului regulament se pot face doar prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

          Art.17.-Modelul Avizului favorabil/nefavorabil al comisiei este prezentat in anexa la prezentul Regulament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

ANEXĂ LA REGULAMENT                                                            

 

 

 

UAT BUZĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

- COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE

A TERITORIULUI SI URBANISM

A MUNICIPIULUI BUZĂU -

 

AVIZ nr. ......... din .................

privind lucrarea ..........................................

 

          DATE GENERALE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 

Denumirea proiectului: .........................................................................

Legalizarea acestuia: ..........................................................................

Faza de proiectare: .............................................................................

Nr. proiect, data elaborării: .................................................................

Proiectant: ..........................................................................................

Beneficiar: ..........................................................................................

 

OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI

(scurtă prezentare a documentaţiei şi eventual a variantelor propuse, în raport cu prevederile documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ca urmare a analizei documentaţiei în şedinţa din data de ................................... a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a municipiului Buzău, constituită în baza Hotărârii nr.____/____ a Consiliului Local Municipal Buzău şi a rezultat votul prezentat:

          voturi pentru: ....................

voturi împotrivă: ................

abţineri: .............................

Se acordă :

 

AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL

pentru: ................................................................................................................................................................................................

fără condiţii/cu următoarele condiţii: (*)...................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

faţă de acestea se/nu se recomandă aprobarea documentaţiei de către Consiliul Local al Municipiului Buzău

 

                   PREŞEDINTE,

                                                                             SECRETAR,

 

          Opinii separate (**) ................................................................................................................. ....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................    

          (*) se vor menţiona condiţiile impuse de membrii Comisiei. Pentru avize nefavorabile se vor preciza motivele respingerii.

          (**) se vor consemna nominal opiniile diferite motivate şi semnate ale membrilor Comisiei, menţionate în procesul - verbal al sedinţei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

      PRIMAR

Nr. 24/CLM/19.01.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice

de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Buzău

 

 

         În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, a scurtării timpului de avizare strict profesională, precum şi promovării solicitărilor de construire în municipiul Buzău către comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal, în conformitate cu prevederile 37 alin(1),(1^1)(2) (3), (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, propun constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U), organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă.

Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U) este compusă din specialişti în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului, protecţiei monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, monumentelor naturii, infrastructură urbană, precum şi din reprezentanţi ai instituţiilor tehnice, economice, sociale şi de protecţie a mediului cu care administraţia publică locală colaborează pentru desfăşurarea activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  

          Comisia Tehnică avizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundamentare a acestora. La şedinţele de avizare ale comisiei tehnice nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor sau proiectelor supuse avizării.

          Având în vedere propunerile direcţiei de specialitate formulate prin raportul prezentat, propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat, în forma şi conţinutul prezentat.

 

PRIMAR,

 Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

România

Județul Buzău

Primaria Municipiului Buzău

Arhitect Șef

Nr. 7034/19.01.2021

 

 

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Buzău

 

 

În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, a scurtării timpului de avizare strict profesională, precum şi promovării solicitărilor de construire în municipiul Buzău către Consiliului Local Municipal, în conformitate cu prevederile art. 25 alin(1), 36 alin (5) si art. 37 alin(1),(1^1)(2) (3), (4)     din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, propunem constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism(C.T.A.T.U), organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă, compusă din specialişti din următoarele domenii:

     - urbanism şi amenajarea teritoriului;

     - arhitectură;

     -protejarea monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi monumentele naturii;

     - protectia civila

     - infrastructură urbană (utilitaţi, drumuri şi sistematizare pe verticală).

Pentru componenţa comisiei propunem ca domeniile susamintite să fie reprezentate de specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, precum şi din reprezentanţi ai instituţiilor tehnice, economice, sociale şi de protecţie a mediului cu care administraţia publică locală colaborează pentru desfaşurarea activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, ultimii cu drept de vot consultativ.

          Componenţa nominală şi modul de funcţionare ale Comisiei Tehnice sunt aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor.

          Comisia tehnică de amenajarea teritoriului si de urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autoritătii locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competentelor

existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică  de amenajarea teritoriului și de urbanism.

 La ședinţele de avizare ale comisiei tehnice nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor sau coautor al documentaţiilor sau proiectelor supuse avizării.

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, propunem analiza, dezbaterea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Buzău.

 

 

 

Șef SUDU cu atributii delegate,

Ing. Stoicescu Cristina