Hotărârea nr. 59/2021

Hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău

 

ROMÂNIA

  JUDEŢUL BUZĂU

  MUNICIPIUL BUZĂU

                                                     - CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă,

 Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău    

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

          Având în vedere:

          - solicitarea nr. 1.867/10.02.2021 a Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 16.468/11.02.2021;

          - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 70/CLM/16.03.2021;

         - raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă  Patrimoniu şi Licitaţii înregistrat sub nr. 30.853/16.03.2021;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

         - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 183/07.08.2020 privind modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 255/23.11.2020 privind predarea de către S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău a unor bunuri/clădiri către U.A. T.  Municipiul Buzău

-Raportul de evaluare nr. 2P/15.03.2021, înregistrat la primăria municipiului Buzău la nr. 30438/16.03.2021;

          - nota nr. 30.487/16.03.2021 privind stabilirea redevenţei minime pentru imobilele (puncte termice) proprietate publică concesionate prin atribuire directă, Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău. 

          - prevederile art. 315 și 325, alin. 1, alin. 3 și alin. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

          În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a), şi art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g, coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. 1, lit. a, art. 297, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1.- Se aprobă concesionarea, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, cu sediul social în municipiul Buzău, strada Spiru Haret nr. 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/1610/2007 şi având codul unic de înregistrare nr. RO 22987337, al cărei acţionar majoritar este Consiliul Local al Municipiului Buzău, a următoarelor:

 

a)           imobilul Punct Termic 31, proprietate publică a municipiului, format din construcție în suprafață de 411,68 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 563,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Democrației, bloc 12 E, imobil înscris în cartea funciară nr. 35418 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18040, respectiv cartea funciară nr. 35419 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18041, rezultate din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 13551 din cartea funciară nr. 28260.

Imobilul se concesionează pentru activitatea Serviciului Laboratoare – verificări metrologice.

        Partea de imobil având suprafața construită de 52,32 m.p. și terenul aferent în suprafață de 80,00 m.p. cu destinația de Punct Trafo 0114 nu face obiectul concesionării.

         Imobilul este înscris la poziția nr. 1063 din Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău.

b)              imobilul Punct Termic 34, proprietate publică a municipiului, format din construcție în suprafață de 239,00 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 282,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 9D, imobil înscris în cartea funciară nr. 35428 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18030, cartea funciară nr. 35429 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18031, respectiv cartea funciară nr. 34173 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 13695.

Imobilul se concesionează pentru activitatea din cadrul Departamentului managementul activelor – sector mentenanță.

          Imobilul este înscris la poziția nr. 1066 din Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău.

c)               imobilul Punct Termic 37, proprietate publică a municipiului, format din construcție în suprafață de 209,83 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 242,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 19 H, imobil înscris în cartea funciară nr. 35420 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18052, respectiv cartea funciară nr. 35421 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18053.

Imobilul se concesionează pentru activitatea Secției Contorizare și Arhiva Companiei de Apă S.A. Buzău.

          Partea de imobil având suprafața construită de 53,17 m.p. și terenul aferent în suprafață de 64,00 m.p. cu destinația de Punct Trafo 0124 nu face obiectul concesionării.

          Imobilul este înscris la poziția nr. 1069 din Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău.

Art. 2.- Concesionarea imobilelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se face pentru o perioadă de 25 de ani, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile prevăzute de lege şi cu plata unor redevenţe anuale de:

a)          o redevenţă anuală de 16.643,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la art. 1, lit. a);

b)          o redevenţă anuală de 10.575,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la art. 1, lit. b);

 

 

 

c)          o redevenţă anuală de 9.284,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la art. 1, lit. c).

Deosebit de redevențele prevăzute în prezenta hotărâre, pentru imobilele concesionate, concesionarul va achita la bugetul local al municipiului Buzău taxele stabilite pentru construcţii şi teren conform Codului fiscal.

 Contractele de concesiune a imobilelor se vor perfecta după obţinerea avizelor obligatorii ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și Statului Major al Apărării.

În termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul va achita la bugetul local, cu titlu de garanţie de bună execuţie datorată pentru primul an de exploatare, o sumă egală cu redevenţele prevăzute la alin. 1 al prezentului articol.

Art. 3.- Se aprobă documentaţia pentru concesionarea prin atribuire directă a imobilelor, documentaţie prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se însuşește Raportul de evaluare nr. 30.438/16.03.2021 întocmit de Societatea Comercială DOREVAL S.R.L. Deva prin evaluatorul Varga Dorel, pe baza căruia s-au stabilit redevenţele prevăzute la art. 2, alin. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5.- Dreptul de concesiune asupra imobilelor prevăzute în prezenta hotărâre se va nota în cartea funciară a Municipiului Buzău prin grija și pe cheltuiala Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău.  

Art. 6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, Direcţiei Finanţe Publice Locale, precum şi Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

                                                                  Eduard Pistol

         

         

 

 

                                                                                                                                      

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 59

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 291, alin. (5), lit. b) coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 3 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

Domnul consilier local Valentin Marian Dragu nu votează.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ANEXĂ

                                                          la Hotărârea nr. 59 din 25 martie 2021

                                                          a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE DIRECTĂ

pentru concesionarea, prin atribuire directă Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău   

 

 

 

 

1. Concedentul: Municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, cod fiscal 4233874, tel/fax 0238/713799, persoană de contact Lungu Emilia Izabela – Serviciul Administrare Patrimoniu.

 

2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare

Obiectul concesiunii îl constituie următoarele imobile proprietate publică a municipiului Buzău :

a)           imobilul Punct Termic 31, format din construcție în suprafață de 411,68 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 563,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Democrației, bloc 12 E, imobil înscris în cartea funciară nr. 35418 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18040, respectiv cartea funciară nr. 35419 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18041, rezultate din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 13551 din cartea funciară nr. 28260. Imobilul se concesionează pentru activitatea Serviciului Laboratoare – verificări metrologice.

        Partea de imobil având suprafața construită de 52,32 m.p. și terenul aferent în suprafață de 80,00 m.p. cu destinația de Punct Trafo 0114 nu face obiectul concesionării.

b)           imobilul Punct Termic 34, proprietate publică a municipiului, format din construcție în suprafață de 239,00 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 282,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 9D, imobil înscris în cartea funciară nr. 35428 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18030, cartea funciară nr. 35429 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18031, respectiv cartea funciară nr. 34173 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 13695. Imobilul se concesionează pentru activitatea din cadrul Departamentului managementul activelor – sector mentenanță.

         c) imobilul Punct Termic 37, proprietate publică a municipiului, format din construcție în suprafață de 209,83 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 242,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 19 H, imobil înscris în cartea funciară nr. 35420 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18052, respectiv cartea funciară nr. 35421 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18053. Imobilul se concesionează pentru activitatea Secției Contorizare și Arhiva Companiei de Apă S.A. Buzău.

          Partea de imobil având suprafața construită de 53,17 m.p. și terenul aferent în suprafață de 64,00 m.p. cu destinația de Punct Trafo 0124 nu face obiectul concesionării.

          Imobilele sunt înscrise la pozițiile nr. 1063, 1066 și 1069 din Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău.

Bunurile concesionate vor fi exploatate de Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău în scopul realizării activităților precizate.

 

3. Durata concesiunii     

         Durata concesiunii este de 25 de ani, cu posibilitate de prelungire în condiţiile prevăzute de lege.

 

4. Redevenţa. Mod de calcul 

Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău datorează bugetului local următoarele redevențe:

a)   o redevenţă anuală de 16.643,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la lit. a);

b)   o redevenţă anuală de 10.575,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la lit. b);

c)   o redevenţă anuală de 9.284,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la lit. c).

Deosebit de redevențele prevăzute mai sus, pentru imobilele concesionate, concesionarul va achita la bugetul local al municipiului Buzău taxele stabilite pentru construcţii şi teren conform Codului fiscal.

 

5. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune

Concesionarea imobilelor se face prin atribuire directă, în conformitate cu prevederile art. 315 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora prin excepţie de la prevederile art. 312, alin. (1), bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute la art. 303, alin. (3) – (5), care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome şi care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora.

 

6. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

        Soluţionarea litigiilor de orice fel care decurg din executarea contractului de concesiune se face pe cale amiabilă sau, după caz, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 10 201   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

7. Clauze contractuale obligatorii

Contractul de concesiune se perfectează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

          Contractele de concesiune vor fi notate în cartea funciară a municipiului prin grija Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău.

         

8. Garanţii de bună execuţie a contractului de concesiune

In termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul va achita la bugetul local, cu titlu de garanţie de bună execuţie datorată pentru primul an de exploatare, o sumă egală cu redevenţa anuală.

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 70/CLM/16.03.2021

 

                                                                    

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin

atribuire directă, Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău,

a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău   

 

 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (6), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, în condiţiile legii.

Prin adresa nr. 1.867/10.02.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 16.468/11.02.2021, Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău a solicitat administrarea/concesionarea a trei puncte termice, proprietate publică a municipiului Buzău, motivat de încetarea dreptului de administrare pentru bunurile: atelier metrologie Crâng, castel apă, sursa apă Crâng, stație pompare, uzină apă și clădire administrativă sursa Crâng.

Încetarea dreptului de administrare a fost aprobată prin Hotărârea nr. 183/2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău cu intenția de creare a unui punct de atractie în domeniul istoric și cultural al municipiului, denumit "Amenajare în scopuri recreativ- educative a zonei adiacente lacului din parcul Crâng".

Urmare a încetării dreptului de administrare descris mai sus, apreciez ca fiind oportună relocarea spațiilor administrative pentru desfășurarea activității Serviciului Laboratoare – verificări metrologice, activitatea din cadrul Departamentului managementul activelor – sector mentenanță, precum și pentru activitatea Secției Contorizare și pentru Arhiva Companiei de Apă S.A. Buzău.

 

Ca răspuns la solicitarea Companiei de Apă, propun aprobarea concesionării (operațiune juridică prin care se obține și venit la bugetul local, rentabilizându-se astfel aceste puncte termice), următoarele imobile proprietate publică a municipiului Buzău:

          a) imobilul Punct Termic 31, format din construcție în suprafață de 411,68 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 563,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Democrației, bloc 12 E.

Imobilul se concesionează pentru activitatea Serviciului Laboratoare – verificări metrologice.

         b) imobilul Punct Termic 34, proprietate publică a municipiului, format din construcție în suprafață de 239,00 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 282,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 9D.

Imobilul se concesionează pentru activitatea din cadrul Departamentului managementul activelor – sector mentenanță.

         c) imobilul Punct Termic 37, proprietate publică a municipiului, format din construcție în suprafață de 209,83 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 242,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 19 H.

Imobilul se concesionează pentru activitatea Secției Contorizare și Arhiva Companiei de Apă S.A. Buzău.

Bunurile concesionate vor fi exploatate de Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău în scopul realizării activităților precizate.

În conformitate cu prevederile art. 315 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora prin excepţie de la prevederile art. 312, alin. (1), bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute la art. 303, alin. (3) – (5), care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome şi care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora.

Faţă de cele de mai sus propun aprobarea concesionării prin atribuire directă a imobilelor precizate.

         Concesionarea imobilelor se propune a se realiza pentru o perioadă de 25 de ani, cu posibilitate de prelungire în condiţiile prevăzute de lege şi cu plata următoarelor redevențe:

- o redevenţă anuală de 16.643,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la lit. a);

- o redevenţă anuală de 10.575,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la lit. b);

- o redevenţă anuală de 9.284,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la lit. c).

  În termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractelor de concesiune, concesionarul va depune la bugetul local, cu titlu de garanţie de bună execuţie datorată pentru primul an de exploatare, o sumă egală cu redevenţa anuală.

   Având în vedere cele de mai sus propun aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, a acestor imobile proprietate publică a municipiului Buzău.

În acest scop a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

 

  P R I M A R,

                                                      Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii-

Nr. 30.853/16.03.2021

 

 

 

 

 

R A P O R T    D E   S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin

atribuire directă, Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău,

a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău   

 

 

Prin adresa nr. 1.867/10.02.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 16.468/11.02.2021, Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău solicită concesionarea a trei puncte termice, proprietate publică a municipiului Buzău, motivat de încetarea dreptului de administrare pentru bunurile: atelier metrologie Crâng, castel apă, sursa apă Crâng, stație pompare, uzină apă și clădire administrativă sursa Crâng. Încetarea dreptului de administrare a fost aprobată prin Hotărârea nr. 183/2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău cu intenția de creare a unui punct de atractie în domeniul istoric și cultural al municipiului, denumit "Amenajare în scopuri recreativ- educative a zonei adiacente lacului din parcul Crâng".

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (6), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, în condiţiile legii.

Se impune astfel relocarea spațiilor administrative pentru desfășurarea activității Serviciului Laboratoare – verificări metrologice, activitatea din cadrul Departamentului managementul activelor – sector mentenanță, precum și pentru activitatea Secției Contorizare și Arhiva Companiei de Apă S.A. Buzău.

Imobilele solicitate pentru concesionare sunt:

          a) imobilul Punct Termic 31, format din construcție în suprafață de 411,68 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 563,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Democrației, bloc 12 E, imobil înscris în cartea funciară nr. 35418 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18040, respectiv cartea funciară nr. 35419 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18041, rezultate din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 13551 din cartea funciară nr. 28260. Imobilul se concesionează pentru activitatea Serviciului Laboratoare – verificări metrologice.

        Partea de imobil având suprafața construită de 52,32 m.p. și terenul aferent în suprafață de 80,00 m.p. cu destinația de Punct Trafo 0114 nu face obiectul concesionării.

         b) imobilul Punct Termic 34, proprietate publică a municipiului, format din construcție în suprafață de 239,00 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 282,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 9D, imobil înscris în cartea funciară nr. 35428 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18030, cartea funciară nr. 35429 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18031, respectiv cartea funciară nr. 34173 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 13695. Imobilul se concesionează pentru activitatea din cadrul Departamentului managementul activelor – sector mentenanță.

         c) imobilul Punct Termic 37, proprietate publică a municipiului, format din construcție în suprafață de 209,83 m.p. precum și terenul aferent în  suprafață măsurată de 242,00 m.p., imobil situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 19 H, imobil înscris în cartea funciară nr. 35420 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18052, respectiv cartea funciară nr. 35421 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 18053. Imobilul se concesionează pentru activitatea Secției Contorizare și Arhiva Companiei de Apă S.A. Buzău.

          Partea de imobil având suprafața construită de 53,17 m.p. și terenul aferent în suprafață de 64,00 m.p. cu destinația de Punct Trafo 0124 nu face obiectul concesionării.

Bunurile urmează să fie exploatate de Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău în scopul realizării activităților precizate.

          Imobilele sunt înscrise la pozițiile nr. 1063, 1066 și 1069 din Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Buzău la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău.

În conformitate cu prevederile art. 315 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora prin excepţie de la prevederile art. 312, alin. (1), bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau societăţilor comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entităţilor prevăzute la art. 303, alin. (3) – (5), care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome şi care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora.

Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 277/29.11.2007 pentru aprobarea reorganizării prin divizare parţială a Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, precum şi participarea municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, la înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău.

Obiectul principal de activitate, conform codificării Rev. CAEN(2)  îl reprezintă captarea, tratarea și distribuția apei  (cod CAEN 3600).

Printre activitățile secundare se numără și:

-  Operaţiuni de mecanică generală - Cod CAEN: 2852

- Productia de aparatura si instrumente de masura; verificare si control - Cod CAEN: 3320.

- Colectarea și epurarea apelor uzate – Cod CAE : 3700;

- Colectarea deșeurilor nepericuloase – Cod CAEN : 3821;

 

Prin activitatea desfășurată de Compania de Apă S.A. Buzău, în calitate de Operator regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, asigură furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe întreaga arie de delegare, la nivel județean.

Considerăm că activitățile pentru care se propune atribuirea în concesiune a celor trei imobile,  respectiv activitatea Serviciului Laboratoare – verificări metrologice, activitatea din cadrul Departamentului managementul activelor – sector mentenanță, precum și activitatea Secției Contorizare și Arhiva sunt activități fără de care obiectul principal de activitate al Companiei nu poate fi realizat și implicit asigurarea condițiilor optime desfășurării tuturor activitaților necesare îndeplinirii obligațiilor față de Autoritatea tutelară și față de utilizatori.

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea concesionării prin atribuire directă a imobilelor precizate.

         Concesionarea imobilelor se face pentru o perioadă de 25 de ani, cu posibilitate de prelungire în condiţiile prevăzute de lege şi cu plata următoarelor redevențe:

- o redevenţă anuală de 16.643,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la lit. a);

- o redevenţă anuală de 10.575,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la lit. b);

- o redevenţă anuală de 9.284,00 lei, redevenţă ce va fi indexată anual cu rata inflaţiei de către Direcţia Finanţe Publice Locale pentru imobilul prevăzut la lit. c).

În termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractelor de concesiune, concesionarul va depune la bugetul local, cu titlu de garanţie de bună execuţie datorată pentru primul an de exploatare, o sumă egală cu redevenţa anuală.

Deosebit de redevențele anuale, pentru imobilele concesionate, concesionarul va achita la bugetul local al municipiului Buzău taxele stabilite pentru construcţii şi teren conform Codului fiscal.

 Contractele de concesiune a imobilelor se vor perfecta după obţinerea avizelor obligatorii ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și al Statului Major al Apărării, potrivit art. 308 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

   Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, a acestor imobile proprietate publică a municipiului Buzău.

 De asemenea, supunem aprobării documentaţia de atribuire.

          În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, care este în acord cu preveedrile legale, pentru a fi introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 

 

   ŞEF SERVICIU,

      Rodica Cuza                                                                    Întocmit,                             

                                                                                      Emilia - Izabela Lungu

 

                                                                                                    

                                                

                                                                    

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii-

Nr. 30.487/16.03.2021

 

 

NOTĂ                                                             

privind stabilirea redevenţei minime pentru imobilele (puncte termice) proprietate publică  concesionate prin atribuire directă Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău

 

        S-a avut în vedere metoda de calcul a redevenţei datorate, conform prevederilor O.U.G. 57/2019 şi a art. 17 din capitolul II din Legea 50/1991 şi anume “ Limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente. Valoarea minimă a redevenţei se stabileşte prin repartizarea valorii de piaţă a terenului la un interval de 25 ani “

          A fost întocmit de către Societatea Comercială DOREVAL S.R.L. Deva prin evaluatorul Varga Dorel raportul de evaluare conform căruia valoarea justă este :

 

-      imobilul Punct Termic 31, suprafaţă construită 464,00 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Democrației, bloc 12 E – 468.949,02 lei;

-      imobilul Punct Termic 34, suprafaţă construită 337,00 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 9D – 372.776,59 lei;

-      imobilul Punct Termic 37, suprafaţă construită 418,00 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 19 H – 462.375,72 lei.

 

Pentru suprafețele propuse pentru concesionare rezultă o valoare justă de:

 

-      imobilul Punct Termic 31, suprafaţă construită 411,68 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Democrației, bloc 12 E – 416.071 lei;

-      imobilul Punct Termic 34, suprafaţă construită 239,00 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 9D264.373 lei;

-      imobilul Punct Termic 37, suprafaţă construită 209,83 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 19 H232.106 lei.

 

         Întrucât limita minimă a preţului concesionării se stabileşte astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului bunului, rezultă că redevenţa datorată este:

-      imobilul Punct Termic 31, suprafaţă construită 411,68 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Democrației, bloc 12 E – 16.643 lei;

-      imobilul Punct Termic 34, suprafaţă construită 239,00 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 9D10.575 lei;

-      imobilul Punct Termic 37, suprafaţă construită 209,83 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul 19 H9.284 lei.

                                     

   ŞEF SERVICIU,

      Rodica Cuza                                                                    Întocmit,                              

                                                                                      Emilia - Izabela Lungu