Hotărârea nr. 55/2021

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14.00,şi respectiv 31.03.2021, ora 14.00

      ROMÂNIA

       JUDEȚUL BUZĂU

       MUNICIPIUL BUZĂU

     CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind luarea unor decizii legate de

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14.00,

şi respectiv 31.03.2021, ora 14.00

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă"  S.A. Buzău, nr. 3646/26.01.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 25.347 din 03.03.2021;

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 56/CLM/11.03.2021;

- raportul de specialitate al Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 28.747/11.03.2021;

- avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

- dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău;

          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

ART. 1 – Se aprobă ca domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14.00, cu reconvocare în data de 31.03.2021, ora 14.00.

          ART. 2 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Toma Constantin, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. nr. 3646/26.01.2021, înregistrat la U.A.T. Buzău la nr. 25.347 din 03.03.2021, după cum urmează:

 

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

·        La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”.

 

ART. 3 – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

          ART. 4 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

 

       CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                        Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 55

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 14 voturi pentru, 4 abţineri şi 3 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

Domnul consilier local Valentin – Marian Dragu nu votează.

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

                                 Nr. 56/CLM/11.03.2021

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14.00,

şi respectiv 31.03.2021, ora 14.00

 

          În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

          Având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise și înregistrate cu numărul de înregistrare 25347/03.03.2021 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, în baza art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 12.3 și art. 13 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă, vă propunem acordarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău a unui mandat special pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14.00, respectiv reconvocare în data de 31.03.2021, ora 14.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

·        La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

 

          În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

PRIMAR,

Constantin TOMA

 

 

 

ROMÂNIA

  JUDEŢUL BUZĂU

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Juridic

Nr. 28.747/11.03.2021

 

 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14.00,

şi respectiv 31.03.2021, ora 14.00

 

          Având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise și înregistrate cu numărul de înregistrare 25347/03.03.2021 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău și în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

          De asemenea, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.3, lit. h) „Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: …h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să …înstrăineze bunuri aflate în patrimoniul Societății…”

          Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede aprobarea declanșării procedurii de vânzare a imobilului proprietatea societății, situat în municipiul Buzău, str. Viitorului, bl. 139, apt. 2, parter și împuternicirea persoanelor abilitate pentru semnarea contractului de vânzare și a oricăror modificări și completări convenite de părți sau alte documente referitoare la derularea contractului de vânzare precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătura cu sau pentru punerea în executare a contractului de vânzare, după cum urmează:

-        Dna Săvulescu Mariana-Simona – Director General;

-        Dnul Văsii Dragomir – Director Economic.

          Din acte, rezultă că valoarea de piață recomandată ca preț minim de pornire a licitației în vederea vânzării a fost stabilită prin raportul de evaluare întocmit de expert Jureschi Vasile, membru titular ANEVAR, la suma de 44.400 Euro, echivalentul a 216.436 lei.

Imobilul este de tip apartament semidecomandat, 2 camera, confort 1, în suprafață utilă de 48,57 m.p. și suprafață construită de 58,41 m.p., precum și suprafață de teren în cotă indiviză de 13,92 m.p.

Modalitatea de vânzare a imobilului va fi licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare pornind de la prețul de ofertă cuprins în raportul de evaluare. În ducerea la îndeplinire pentru organizarea și derularea procedurilor se va asigura respectarea conflictelor de interese cu membrii A.G.A./C.A/conducere executivă/ membrii comisiei de licitație, precum și publicitatea imobiliară prevăzută de legislația în vigoare.

          Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea împuternicirii domnului Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/ Secretar tehnic C.A. să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

          Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 30.03.2021, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 31.03.2021, ora 14:00 și a vota astfel:        

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

·        La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”.

 

          În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, în conformitate cu dispozițiile legale, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Dima Viorel