Hotărârea nr. 54/2021

Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 13.00,şi respectiv 31.03.2021, ora 13.00

      ROMÂNIA

       JUDEȚUL BUZĂU

       MUNICIPIUL BUZĂU

     CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind luarea unor decizii legate de

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale

 "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 13.00,

 şi respectiv 31.03.2021, ora 13.00

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă"  S.A. Buzău, nr. 3638/26.01.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 25.353 din 03.03.2021;

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 55/CLM/11.03.2021;

- raportul de specialitate al Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 28.743/11.03.2021;

- avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

- dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău;

          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

ART. 1 – Se aprobă ca domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 13.00, cu reconvocare în data de 31.03.2021, ora 13.00.

          ART. 2 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Constantin Toma, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 3638/26.01.2021, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 25.353/03.03.2021, după cum urmează:

I. Hotărâri:

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

 

          II. Rapoarte:

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “se ia act, fără observații formulate”.

ART. 3 – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

          ART. 4 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

       CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                        Eduard Pistol

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 54

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 3 abţineri şi 3 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

Domnul consilier local Valentin – Marian Dragu nu votează.

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

PRIMAR

                                 Nr. 55/CLM/11.03.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 13.00,

 şi respectiv 31.03.2021, ora 13.00

 

          În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

          Având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise și înregistrate cu numărul de înregistrare 25353/03.03.2021 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, în baza art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 55, pct. 1 și a art. 12.2 și art. 13 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă, vă propunem acordarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău unui mandat special pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 13.00, respectiv reconvocare în data de 31.03.2021, ora 13.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

I. Hotărâri:

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

 

          II. Rapoarte:

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “se ia act, fără observații formulate”.

 

 

 

          În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

 

PRIMAR,

Constantin TOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

  JUDEŢUL BUZĂU

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Serviciul Juridic

Nr. 28.743/11.03.2021

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 13.00,

şi respectiv 31.03.2021, ora 13.00

 

          În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

          Totodată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 55, pct. 1 Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.

          Astfel, având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise și înregistrate cu numărul de înregistrare 25353/03.03.2021 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.2, pct. k) “Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:…k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotârâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare..

          În capitolul I sunt prevăzute hotărârile ce urmează a fi adoptate. Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede acordarea împuternicirii dlui. Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/ Secretar tehnic C.A. să efectueze demersurile pentru înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

          În capitolul II  - Rapoarte, sunt prezentate rapoartele Companiei de Apă S.A. Buzău.

La punctul 1 este prezentat Raportul aferent semestrului II al anului 2019 al Consiliului de Adminstrație. Acesta conține date asupra activitatea de administrare și include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii. Raportul a fost întocmit și este prezentat în conformitate cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.         

          Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 30.03.2021, la ora 13:00, cu reconvocare în data de 31.03.2021, ora 13:00 și a vota astfel:     

 

          I. Hotărâri:

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

II. Rapoarte:

·        La punctul 1 de pe ordinea de zi “se ia act, fără observații formulate”

 

          În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

 

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Dima Viorel