Hotărârea nr. 53/2021

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Buzău în adunarea generală a acționarilor S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Buzău în adunarea generală a acționarilor S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

          Având în vedere:

          - adresa nr. 489 din 04.03.2021 a S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 27674 din 09.03.2021;

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 57/CLM/11.03.2021;

          - raportul de specialitate nr. 28.843/11.03.2021 al Serviciului Juridic și de Contencios Administrativ;

- avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

          - prevederile art. 8 din Actul Constitutiv actualizat al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU ;

          - prevederile art. 125, alin. 1 și 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 44 și art. 64^3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 2013 - 2038 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 14 (1^1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statutul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), și alin. (2), lit. a), alin. (3), lit d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1.- Domnul Vasile Murguleț- consilier local este desemnat reprezentantul UAT Municipiul Buzău, în adunarea generală a acționarilor Societății comerciale PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU, în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău a tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzătoare acționarului unic.

 

Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și de Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 53

 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 1 abţinere și 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 22 consilieri prezenţi la ședinţă.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR-

Nr. 57/CLM/11.03.2021

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Buzău în adunarea generală a acționarilor S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

 

 

 

Având în vedere că Municipiul Buzău prin Consiliul Local este acționar unic la societatea comercială Piețe, Târguri și Oboare SA, propun desemnarea domnului Vasile Murguleț - consilier local, în calitate de reprezentant al municipiului în adunarea generală a acționarilor societății.

Domnul Vasile Murguleț urmează să exercite în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău toate drepturile și obligațiile acestuia, stabilite prin actul constitutiv al societății, precum și prin alte dispoziții legale.

În conformitate cu prevederile art. 125, alin. 1 și 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în adunările generale acționarii persoane juridice vor fi reprezentați de persoane împuternicite în acest scop.

În acest sens, supun aprobării, conform cadrului normativ în vigoare, desemnarea domnului Vasile Murguleț - consilier local în calitate de reprezentant al municipiului în adunarea generală a acționarilor societății.

           În acest sens, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

          SERVICIUL JURIDIC ȘI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Nr. 28.843/11.03.2021

 

 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Buzău în adunarea generală a acționarilor S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

 

 

 

 

Având in vedere:

         - Prevederile art. 44 și 64 ^3  din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

         - Prevederile art. 125, alin.  1 și 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          - Prevederile art. 2013-2038 din Codul civil;

          - Prevederile art. 14 (1^1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statutul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

         -  faptul că Municipiul Buzău, prin consiliul Local, este acționar unic la societatea comercială Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău.

          În raport de acestă situație se impune desemnarea unui reprezentant al municipiului în adunarea genrală a acționarilor societății comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor prevăzute în actul constitutiv.

          În sensul celor arătate mai sus rugăm desemnarea Vasile Murguleț - consilier local în calitate de reprezentant al municipiului în adunarea generală a acționarilor societății.

 

 

Consilier juridic,

Viorel Dima