Hotărârea nr. 52/2021

Hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

 

 

ROMANIA

JUDETUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari

2021-2022 și 2022-2023

 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară:

         Având în vedere:

         - adresa nr. 4274/10.03.2021 a Consiliului Județean Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 28.584/11.03.2021;

  - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 65/CLM/15.03.2021;

         - raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 30.171/15.03.2021;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

- prevederile art. 44,  alin (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;     

- prevederile HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 - 2018, cu modificările și completările ulterioare.

 

           În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. d) și alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1.- Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.

 

 

 

 

 

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                        Eduard Pistol

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Buzău, 25 martie 2021    

Nr. 52

        

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 6 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

                                                             

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- P R I M A R -

Nr. 65/CLM/15.03.2021

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

 

Avand in vedere adresa nr. 4274/10.03.2021 a Consiliului Județean Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 28.584/11.03.2021 este necesara adoptarea unei hotarari privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului.

         In acest sens, tinand cont de opinia Serviciului Investitii, Achizitii Publice, precum și de faptul că procedurile aferente acestui program au fost derulate până acum la Consiliul Judetean Buzau, care deține baza de date a unităților de învățământ beneficiare ale programului, propunem neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului.

  Faţă de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de                de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

DIRECTIA TEHNICA

Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice

Nr. 30.171/15.03.2021

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

 

 

 

Avand in vedere prevederile:

-      art.I, pct.12, alin. 6 din H.G. nr. 52/2019 privind modificarea si completarea H.G. 640/2017 privind aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018 “ Consiliile judetene si consiliile locale colaboreaza si isi distribuie responsabilitatile inante de demararea Programului, conform procedurii privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre consiliile judetene si consiliile locale , prevazute in anexa nr. 6”;

-      pct. 1.4 din cap.I al anexei nr. 6, coroborat cu prevederile art. III din H.G. nr. 52/2019,  conform careia in termen de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a hotararii, consiliile locale vor adopta hotarari privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului;

-      adresa nr. 4274/10.03.2021 a Consiliului Judetean Buzau, inregistrata sub nr. 28584/11.03.2021 ,

 este necesara adoptarea unei hotarari privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului.

         In acest sens, tinand cont de activitatea complexa la nivelul Serviciului Investitii, Achizitii Publice, de personalul insuficient din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Buzau, precum si de faptul ca procedurile aferente acestui program s-au derulat până acum la Consiliul Judetean Buzau, care deține baza de date a unităților de  învățământ beneficiare ale programului,   propunem neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

 

 

 

Director executiv,                                                       Șef Serviciu,

      Ileana Bănucu                                                      Aurelia Turcoman