Hotărârea nr. 51/2021

Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/30.06.2017

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

                                             HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/30.06.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:        

- referatul de aprobare nr. 5/CLM/12.01.2021 al primarului municipiului Buzău;

          - raportul de specialitate nr. 3350/12.01.2021 al Direcţiei Poliţie Locală;

          - avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

- prevederile art. 1, alin. (2), art. 9, alin. (1), litera m), art. 24, şi art. 24^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

- adresa nr. 21.879/23.02.2021 a responsabilului cu societatea civilă din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetățenilor și Secretariat.

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. g), alin. (14), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.I.- Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 188/30.06.2017 pentru aprobarea Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staţionează neregulamentar pe domeniului public sau privat al Municipiului Buzău, după cum urmează:

          - La Capitolul II, după art. 5, se introduce art. 5¹, alin. (1) care va avea urmatorul conţinut:

Operaţiunea de ridicare asupra vehiculelor/autovehiculelor şi remorcilor de orice marcă  care staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (ex. spaţii verzi, spaţii pietonale diverse) se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002 şi Legea nr. 273 din 25 noiembrie 2020“.  

-      La Capitolul III,  art. 6, se modifică dupa cum urmează:

”Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările aduse de: Legea nr. 515 din 12 iulie 2002 şi Legea nr. 273 din 25 noiembrie 2020, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

Art.II.- Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local                          nr. 188/30.06.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 106/28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staţionează, ramân neschimbate.

Art.III.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţie Locală, precum și S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

                                   consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

                                                             

                 CONTRASEMNEAZĂ:   

                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

         Eduard Pistol

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 51

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi pentru, 0 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 5/CLM/12.01.2021

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/30.06.2017

 

 

          În data de 28 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 273/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.

          Necesitatea adoptării actului normativ mai sus menţionat este fundamentată pe problemele cu care se confruntă autorităţile locale , respectiv cea a parcării pe spaţiile verzi, în parcuri, zone pietonale. Această iniţiativă reglementează ridicarea vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât cele care fac parte din drumul public (ex. Spaţii verzi, parcări de reşedinţă, spaţii pietonale diverse).

          Prin modificările legislative adoptate se stabileşte la art. 24^2 alin.1 faptul că pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 9 alin.1, litera m ( să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public), Poliţia Locală poate dispune măsura tehnico- administrativă a ridicării unui vehicul care staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public.

          La art. 24^2, alin. (2)-(12) se stabilesc condiţiile în care se dispune ridicarea, operaţiunile şi actele întocmite de către Poliţia Locală, condiţiile de ridicare, transport şi depozitare precum şi modalitatea şi actele necesare pentru ridicarea/restituirea vehiculului.

          Având în vedere faptul că, la nivelul administraţiei publice locale este aprobată Hotărârea Consiliului Local 188/2017 pentru  aprobarea Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniului public sau privat al Municipiului Buzău, raportat la modificările legislative intervenite, este necesar completarea cadrului legal, pentru a se putea interveni în cazul încălcării normelor legale privind protejarea domeniului public sau privat al statului şi al amenajărilor acestuia, de către persoane fizice sau juridice, prin ocuparea domeniului public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public , motiv pentru care apreciem util, modificarea şi completarea art. 5 din HCL nr. 188/2017, în sensul completării cu art. 5¹ , astfel : 

 La Capitolul II, după art. 5, se introduce art. 5¹, alin. (1) care va avea urmatorul conţinut:

Operaţiunea de ridicare asupra vehiculelor/autovehiculelor şi remorcilor de orice marcă  care staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (ex. spaţii verzi, spaţii pietonale diverse) se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările aduse de: Legea nr. 515 din 12 iulie 2002 şi Legea nr. 273 din 25 noiembrie 2020 “.  

La Capitolul III,  art. 6, se modifică dupa cum urmează:

Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările aduse de: Legea nr. 515 din 12 iulie 2002 şi Legea nr. 273 din 25 noiembrie 2020, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

          În temeiul prevederilor art.136 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim  iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2017 pentru aprobarea Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniului public sau privat al Municipiului Buzău.

 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

DIRECŢIA POLIŢIE LOCALĂ

Nr. 3350/12.01.2021

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/30.06.2017

 

 

          Având în vedere:

          Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5/CLM/12.01.2021 al Primarului municipiului Buzău.

          Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2017 pentru  aprobarea Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniului public sau privat al Municipiului Buzău.

 

          Direcţia Poliţia Locală precizează următoarele:

          În data de 28 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 273/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.

Necesitatea adoptării actului normativ mai sus menţionat este fundamentată pe problemele cu care se confruntă autorităţile locale , respectiv cea a parcării pe spaţiile verzi, în parcuri, zone pietonale. Această iniţiativă reglementează ridicarea vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât cele care fac parte din drumul public (ex. spaţii verzi, parcări de reşedinţă, spaţii pietonale diverse).

Prin modificările legislative adoptate se stabilesc în sarcina instituţiilor publice şi persoanelor fizice şi juridice următoarele obligaţii:

-      Art.9 alin.1, lit. m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public;

-      Art. 24^2 alin.1 stabileşte faptul că pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. 1 litera m, dacă un vehicul staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, Poliţia Locală poate dispune măsura tehnico - administrativă a ridicării vehiculului;

-      Art. 24^2 alin. (2) - (12) stabileşte condiţiile în care se dispune ridicarea, operaţiunile şi actele întocmite de către Poliţia Locală, condiţiile de ridicare, transport şi depozitare precum şi modalitatea şi actele necesare pentru restituirea vehiculului ridicat, astfel:

 

(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează pe durata a 24 de ore.

(3)  Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane.

(4)  Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane fizice şi juridice în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico - administrative.

(5)  Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziţie de ridicare, care trebuie să curpindă cel puţin următoarele informaţii:

a)        Data, ora şi locul ridicării vehiculului;

b)      Gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului local care poate dispune măsura tehnico - administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;

c)          Indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

d)         Menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;

e)         Menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

f)           Date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului.

(6) Dispoziţia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administraţia publică locală,  iar al treilea exemplar pentru persoana fizică sau juridică care solicită restituirea vehiculului.

(7) Operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului.

(8) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat.

(9) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare.

(10) Depozitarea se face numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

(11) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administraţiei publice locale prin poliţia locală.

(12) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.

(13) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.

Din punct de vedere juridic mai sunt incidente şi urmatoarele prevederi legale:

 

I.             -  Art. 129  alin. (1)  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare: ,,Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale”.

-    Art. 129 alin. (2)  litera c – Consiliul Local  exercită următoarele categorii de atributţii:

           c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

 

II.           Art. 1 alin. (2) din O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale - asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a operatorilor economici şi a altor persoane fizice şi juridice.

 

Art. 24 din acelaşi act normativ menţionează – ,,consiliile locale şi consiliile judeţene vor stabili, prin hotărâri adoptate în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor urbane şi rurale şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea”.

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2017 pentru aprobarea Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniului public sau privat al Municipiului Buzău, este necesară completarea cadrului legal, pentru a se putea interveni în cazul încălcării normelor legale privind protejarea domeniului public sau privat al statului şi al amenajărilor acestuia, de către persoane fizice sau juridice,  motiv pentru care apreciem utilă, modificarea art. 5  din HCL nr. 188/2017, dupa cum urmează:

 

La Capitolul II, după art. 5, se introduce art. 5¹, alin. (1) care va avea urmatorul conţinut:

Operaţiunea de ridicare asupra vehiculelor/autovehiculelor şi remorcilor de orice marcă  care staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (ex. spaţii verzi, spaţii pietonale diverse) se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările aduse de: Legea nr. 515 din 12 iulie 2002 şi Legea nr. 273 din 25 noiembrie 2020 “.  

 

La Capitolul III,  art. 6, se modifică dupa cum urmează:

Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi completările aduse de: Legea nr. 515 din 12 iulie 2002 şi Legea nr. 273 din 25 noiembrie 2020, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

Ridicarea, transportul, depozitarea, precum şi încasarea contravalorii prestaţiilor va fi făcută de către personalul anume desemnat de către Societatea Comercială “URBIS-SERV” S.R.L Buzău, conform tarifelor  prevăzute în Hotărârea nr. 188/30.06.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 106/28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staţionează“.

Astfel, din punct de vedere juridic, raportat la dispoziţiile art.1 alin. (2), art. 9 alin. (1) litera m), art. 24, 24^2 alin. (1) - (12) din Ordonanţa nr. 21/2002 privind  gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; art.129 alin. (1), alin. (2), litera c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, redate anterior, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consliului Local.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii publice, urmând ulterior a fi supus analizei şi dezbaterii Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2017 pentru aprobarea Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniului public sau privat al Municipiului Buzău, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

 

 

Director executiv,

Adrian Teodorescu