Hotărârea nr. 50/2021

Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă

 publică al municipiului Buzău pe anul 2021

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

         Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub                         nr. 53/CLM/10.03.2021;

- raportul de specialitate al Direcţiei Poliţiei Locale nr. 28.174/10.03.2021;

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

          - prevederile art. 6, lit. a) a Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          - prevederile art. 24 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010;

          - prevederile Ordinului nr. 92/2011 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

          - prevederile art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c), coroborat cu art. 129, alin. 7, lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

          În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. g), art. 139, alin. 1, coroborat  cu art. 5, lit. ee), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art.1.- Se aprobă Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2021, plan prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art.2.- Se aprobă ca primarul municipiului Buzău să dispună şi alte măsuri dacă situaţia operativă o impune.

 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        

 

 

  PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                    Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 50

 

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 3 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR-

Nr. 53/CLM/10.03.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine

şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2021

 

 

 

          Potrivit art. 6, lit. a) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, menţinerea ordinii şi liniştii publice, precum şi a pazei bunurilor de către poliţia locală în zonele şi locurile stabilite, se face prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale.

          În acest scop prin Ordinul nr. 92/2011 al ministrului administraţiei şi internelor  a fost aprobată Metodologia de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale.

          În baza metodologiei aprobate, Direcţia Poliţiei Locale a elaborat  Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2021, plan discutat şi avizat favorabil în cadrul Comisiei locale de ordine publică, proces verbal  nr. 26920/08.03.2021, desemnată prin Hotărârea nr. 251 din 23 noiembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

          Potrivit  art. 3, alin. (1) şi art. 4 din metodologie, planul se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale respective, iar planul de ordine şi siguranţă publică şi hotărârea consiliului local de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, structurii Poliţiei Române competente teritorial.

          Faţă de cele de mai sus a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pe care îl înaintez spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local.

 

 

                                       PRIMAR,

                                Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- Direcţia de Poliţie Locală -

Nr. 28174/10.03.2021

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine

şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2021

 

 

În conformitate cu Ordinul nr. 92 din 05 mai 2011 al ministrului administraţiei şi internelor, la nivelul Direcţiei Poliţie Locală a fost elaborat Planul de  ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2021, plan prin care se organizează activitatea direcţiei în raza administrativ-teritorială.

Planul elaborat a fost discutat şi avizat favorabil în cadrul Comisiei locale de ordine publică, a cărei componenţă a fost stabilită prin Hotărârea nr. 251 din 23 noiembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

La elaborarea Planului de ordine şi siguranţă publică pe anul 2021, având drept scop organizarea şi executarea de către Direcţia  Poliţie Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului a activităţilor de creştere a siguranţei cetăţenilor şi prevenirea criminalităţii stradale, s-a avut în vedere concepţia şi modurile de acţiune stabilite prin Planul unic de ordine şi siguranţă publică elaborat la nivelul judeţului Buzău, principalele date de interes operativ necesare elaborării planului fiind puse la dispoziţie de către reprezentantul Poliţiei municipiului Buzău în comisia locală de ordine publică.

Conform art. 3, alin. (1) din metodologie, planul se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale respective, respectiv Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Planul de ordine şi siguranţă publică aprobat şi hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău de aprobare a acestuia vor fi înaintate în copie Poliţiei Municipiului Buzău.

 Faţă de cele de mai sus  a fost elaborat şi proiectul de hotărâre, cu rugămintea de a fi introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Adrian Teodorescu