Hotărârea nr. 49/2021

Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA
JUDE
ȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă

ordinară;

     Având în vedere:

        - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 54/CLM/10.03.2021;

        - raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat la nr. 28472/10.03.2021;

        - avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

        - avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

        - prevederile art. I, alin. (2), lit. b din O.U.G nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (14), teza a II-a, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

              Art. 1.- (1) Se aprobă achiziția publică de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare.

               (2) Cheltuielile necesare, reprezentând valoarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă vor fi suportate din bugetul local, în limita sumei estimate de 130.000 lei, fără TVA.

     (3) Suma menționată la alin. 2 va fi previzionată în bugetul local al municipiului Buzău pentru anul 2021.

                                    (4) Procedura de achiziție publică va fi efectuată de serviciul de specialitate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

                       (5) Se acordă mandat Primarului municipiului Buzău să semneze contractul de achiziție publică.

           Art. 2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Serviciului Investiții, Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                       SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                               Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 49

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 abțineri și 7 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

 

            ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 54/CLM/10.03.2021

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției publice de

servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare

 

 

          Ținând cont de faptul că la nivelul Municipiului Buzău au mai rămas aproximativ 290 de notificări întemeiate pe Legea nr. 10/2001, din care două treimi sunt în curs de finalizare, iar o treime sunt nesoluționate;

          - având în vedere lipsa acută de personal de specialitate juridică, în prezent întreaga activitate la nivelul Comisiei de verificare a cererilor formulate în temeiul Legea nr. 10/2001 fiind efectuată de un consilier juridic și un inspector;

- de faptul că activitățile desfășurate la Legea nr. 10/2001 sunt numeroase și extrem de laborioase, fiecare dosar având particularitățile sale specifice, formularea de corespondență diversă și colectarea de relații și documente de la alte compartimente din cadrul primăriei (Compartiment Stare Civilă, Serviciul Administrare şi Verificare Fond Locativ, Compartiment Registrul Agricol, Direcția Finanţe Publice Locale, Serviciul Administrare Patrimoniu etc.), dar și din afara acesteia (camerele notarilor publici, arhivele succesorale, birourile notarilor publici, arhivele statului ș.a.), în sprijinul soluționării notificărilor, pregătirea și trimiterea la Instituția Prefectului a dosarelor în care s-a propus acordarea de despăgubiri în echivalent, în vederea transmiterii la A.N.R.P. ș.a.;

Și având în vedere faptul că art.I, alin. (2), lit. b) din O.U.G nr. 26/2012 cu modificările și completările ulterioare, prevede posibilitatea ca:în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:

         b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.”

Prezentul demers este justificat de urgenţa finalizării procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001, lipsa de consultanță și asistență juridică putând avea un impact negativ asupra instituției și consecințe financiare neplăcute.

Vă reamintesc că, în anul 2018, a fost încheiat un astfel de contract cu o societate de avocați care, în șase luni, a soluționat un număr de 440 notificări.

În această ordine de idei, vă informez că în anul 2021, până la data de 10.03.2021, au fost emise un număr de 5 dispoziții de primar prin care au fost soluționate astfel de notificări.

Față de cele de mai sus, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 


PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- Serviciul Juridic și Contencios Administrativ -

Nr. 28.472/10.03.2021

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției publice de

servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare

 

           La nivelul Municipiului Buzău au mai rămas aproximativ 290 de notificări întemeiate pe Legea nr. 10/2001, din care două treimi sunt în curs de finalizare, iar o treime sunt nesoluționate.

           Precizăm faptul că pentru notificările nesoluționate se impune luarea unor măsuri pentru accelerarea soluționării acestora.

Volumul de activitate al Comisiei de verificare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 este foarte mare, dar cu toate acestea întreaga activitatea este efectuată de un consilier juridic și un inspector.

Activitățile desfășurate la Legea nr. 10/2001 sunt numeroase și extrem de laborioase, ca de exemplu: - verificarea dosarelor şi emiterea de adrese cu termen în vederea completării acestora cu actele care lipsesc; - discuţii cu publicul (sfătuirea notificatorilor cu privire la completarea dosarelor);-completarea efectivă a dosarelor cu înscrisuri (depuse de către notificatori, dar şi de către Comisie-documente din arhivele Spaţiului Locativ, Direcției de Finanțe Publice Locale, Serviciului Agricol, Direcției de Evidență a Persoanelor, etc); -reverificarea dosarelor după completarea cu documente în vederea stabilirii situaţiei acestuia în sensul că, dacă dosarul este complet se poate trece la soluționarea acestuia prin emiterea referatului şi a dispoziţiei, iar dacă dosarul este incomplet, fie se lasă în aşteptare pentru epuizarea termenului de 120 de zile impus de lege, fie se emite o altă adresă prin care se solicită noi înscrisuri, după caz;- întocmirea proiectelor de dispoziţii şi a referatelor aferente (actele întocmite, se dau la semnat, iar dispoziţia se expediază cu confirmare de primire); - ulterior soluţionării, dosarele cu dispoziţie de acordare de despăgubiri trebuie pregătite pentru trimitere la Instituţia Prefectului care le transmite Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - A.N.R.P. (pregătirea presupune multiplicarea documentelor din dosar, separarea acestora, aranjarea într-o anumită ordine, numerotarea şi ştampilarea fiecărui înscris, întocmirea borderoului, copertarea şi legarea dosarului, sigilarea şi întocmirea adresei de predare-primire cu tabelul aferent către Instituţia Prefectului în vederea înaintării la ANRP; de regulă, un dosar are între 25 - 100 de file); - răspunsuri, statistici, informări, referate, avize solicitate de diverşi operatori economici sau diverse persoane fizice ori juridice în legătură cu imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001.

De asemenea, foarte multe solicitări privesc dosarele deja soluționate la nivelul instituției noastre, dar nefinalizate la nivelul ANRP-ului. Pentru aceste dosare, ANRP-ul solicită Comisiei diverse informații dar și completarea dosarelor cu diverse documente care privesc imobilele notificate și pentru care Comisia face/solicită verificări în arhivele Spaţiului Locativ, Direcției de Finanțe Publice Locale, Serviciului Agricol, Direcției de Evidență a Persoanelor, etc.

În plus, în prezent, în cadrul Serviciului juridic şi contencios administrativ din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Buzău lucrează efectiv 4 consilieri juridici (din care unul își desfășoară activitatea la Legea 10/2001), iar aceştia sunt insuficienţi pentru volumul de muncă cu care se confruntă un serviciu juridic dintr-o primărie a unui municipiu reşedinţă de judeţ.

Astfel, potrivit prevederilor art. I, alin. (2), lit. b din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea consiliilor locale.

În concluzie, având în vedere că termenul de finalizare a notificărilor formulate în temeiul Legii 10/2001 (stabilit prin art. 33, alin. (1), lit. a) Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare) a fost depășit, faptul că volumul de muncă a rămas în continuare foarte mare, precum şi situația lipsei acute de personal de specialitate juridică din cadrul Primăriei municipiului Buzău, propunem să fie achiziționate servicii juridice de consultanță și asistență pentru această activitate, în condițiile legii și cu aprobarea Consiliului Local, demers justificat de urgentarea finalizării procesului de soluționare a tuturor notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001, lipsa de consultanță și asistență juridică putând avea un impact negativ asupra instituției și consecințe financiare neplăcute.

Precizez că, în anul 2018, a fost încheiat un astfel de contract cu o societate de avocați care, în șase luni, a soluționat un număr de 440 notificări.

În această ordine de idei, vă informez că în anul 2021, până la data de 10.03.2021, au fost emise un număr de 5 dispoziții de primar prin care au fost soluționate astfel de notificări.

Față de cele de mai sus supunem aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

 

Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ

Dima Viorel