Hotărârea nr. 48/2021

Hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora

 

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Â R E

privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind

ordinea de prioritate şi repartizarea acestora

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

-   referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 68/CLM/16.03.2021;

-      raportul de specialitate nr. 30.419/16.03.2021 al Serviciului Administrare şi Verificare Fond Locativ;

-    avizul Comisiei pentru sănătate, muncă, familie, protecţie socială și protecție copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități;

-    prevederile art. 14, alin. (1), (2) și (3) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q, alin. (14), art. 139, alin. (1) și alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.- Se numesc în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Buzău, următorii:

·        – consilier local Florin Sangiu;

·        – consilier local Teodor Cojocaru.

 

Art. 2.- Persoanele nominalizate la art. 1 vor face parte din Comisia constituită prin Dispoziția primarului.

 

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare şi Verificare Fond Locativ şi membrii Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Buzău, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

        Consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 48

 

 

 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 2 abţineri și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 22 consilieri prezenţi la ședinţă.

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIULUI BUZĂU

-PRIMAR-

Nr. 68/CLM/16.03.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind

ordinea de prioritate şi repartizarea acestora

 

 

 Având în vedere:

-    prevederile art. 14, alin. (1), (2) și (3) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

 - măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiză a solicitărilor primite, propun adoptarea hotărârii pentru numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora.

În sensul celor de mai sus, ţinând cont şi de raportul de specialitate al Serviciului de Administrare şi Verificare Fond Locativ, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma şi conţinutul prezentat.

 

 

   PRIMAR,

Constantin Toma


ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Administrare Fond Locativ- Nr. 30.419/16.03.2021

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind

ordinea de prioritate şi repartizarea acestora

 

Având în vedere:

-    prevederile art. 14, alin. (1) şi (2) din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiză a solicitărilor primite, propun adoptarea hotărârii pentru numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora

Propun numirea în componenţa comisiei a următorilor:

·        – consilier local Florin Sangiu;

·        – consilier local Teodor Cojocaru.

Faţă de cele prezentate mai sus, Serviciul Administrare şi Verificare Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău propune spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind numirea a  doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora

 

 

Serviciul Administrare şi Verificare Fond Locativ,

Carmen Boricianu