Hotărârea nr. 47/2021

Hotărâre privind numirea doamnei F. – D. P. în funcția de director – manager al Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL –

 

 

HOTĂRÂRE

privind numirea doamnei F. – D.  P. în funcția de director – manager al                                                         Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

        Având în vedere:

           - prevederile Dispoziției nr. 164 din 10 martie 2021 pentru aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de primarul municipiului Buzău  pentru selecția managerului Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău, a proiectului de management câştigător şi  a duratei pentru care se va încheia contractul de management;

           - prevederile art. 8, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” al Municipiului Buzău prevăzut în Anexa la Hotărârea nr. 196 din 19 decembrie 2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

           - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 58/CLM/11.03.2021, prin care se propune numirea doamnei Florina – Diana Potîrniche în funcția de director – manager al Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;

 - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională nr. 28.888/11.03.2021;

 - avizul Comisiei pentru educație, tineret, culte, activităţi social-culturale, activități sportive și de agrement a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

          - prevederile art. 16, alin. (1)  din O. U. G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                                                     

          - prevederile Ordinului nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (14), art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                

           Art. 1.- Doamna Florina – Diana Potîrniche se numește în funcția de director – manager al Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data înregistrării contractului de management.

           Art. 2.- În termen de 60 de zile de la data numirii, directorul-manager, va elabora şi prezenta spre aprobare consiliului local un plan de management care va cuprinde programele şi proiectele minime pe care acesta se angajează să le realizeze în vederea atingerii scopului şi obiectivelor stabilite.

           Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Direcției Economice și doamnei Florina – Diana Potîrniche, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,

consilier local Vasile MURGULEŢ

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                        Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 47

 

 

         Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu alin. (6), teza a II-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.    

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

     - PRIMAR -

Nr. 58/CLM/11.03.2021

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarâre privind numirea doamnei Florina – Diana Potîrniche                                                         în funcția de director – manager al Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău

 

 

          Potrivit  art. 16, alin. (1) din O. U. G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de specificul instituţiei.

          A fost emisă Dispoziția nr. 899/07.12.2020 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, caietul de obiective, s-a înființat comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor în vederea selecției managerului Centrului Cultural  ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău.

           Raportul asupra notelor acordate candidatei și câștigătoarei concursului la  concursul de proiecte de management organizat de primarul municipiului Buzău  pentru selecția managerului Centrului Cultural  ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău cu  nr. 27.023 din 8 martie 2021 prevede că în urma analizării proiectului de management și susţinerii, în cadrul interviului, a proiectului de management de către unicul candidat, Comisia de concurs constituită prin Dispoziția nr. 899/07.12.2020, a apreciat că proiectul de management răspunde cerinţelor caietului de obiective, potrivit criterilor generale de analiză şi notare a proiectelor de management stabilite în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat  pentru selecția managerului Centrului Cultural  ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău, prevăzut în Anexa 1 la Dispoziția nr. 899/07.12.2020, că nota finală este 10 și că rezultatul final este  "Admis". Proiectul de management cu nr. 1 a fost depus de doamna Florina – Diana Potîrniche împreună cu dosarul de concurs înregistrat la Ghișeul unic sub nr. 11.966 din 1 februarie 2021.

De asemenea, potrivit acestui raport, comisia este de acord ca, perioada de management să fie de 5 ani, începând cu data înregistrării  contractului de management, așa cum prevede caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de primarul municipiului Buzău pentru selecția managerului Centrului Cultural  ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău prevăzut în Anexa 2 la Dispoziția nr. 899/07.12.2020.

             Prin Dispoziția nr. 164 din 10 martie 2021 a fost aprobat rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat de primarul municipiului Buzău  pentru selecția managerului Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău, proiectul de management câştigător şi   durata pentru care se va încheia contractul de management.

            Art. 8, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural  „Alexandru Marghiloman” al Municipiului Buzău prevăzut în Anexa la  Hotărârea nr. 196     din   19  decembrie 2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău prevede că, conducerea Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” se asigură de către un director-manager numit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în baza unei selecţii prealabile și că în termen de 60 de zile de la data numirii, directorul-manager, va elabora şi prezenta spre aprobare consiliului local un plan de management care va cuprinde programele şi proiectele minime pe care acesta se angajează să le realizeze în vederea atingerii scopului şi obiectivelor stabilite.

               Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, supun aprobării consiliului local proiectul de hotarâre privind numirea doamnei Florina – Diana Potîrniche în funcția de director – manager al Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău.                           

 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ROMÂNIA

JUDETUL  BUZĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU

-Serviciul Resurse Umane, Prognoză,

Organizare şi Colaborare Interinstituţională -

Nr. 28.888/11.03.2021

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarâre privind numirea doamnei Florina – Diana Potîrniche                                              în funcția de director – manager al Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 58/CLM/11.03.2021, primarul municipiului Buzău supune dezbaterii și aprobării consiliului local proiectul de hotarâre privind numirea doamnei Florina – Diana Potîrniche în funcția de director – manager al Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău.

            Analizând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul municipiului Buzău am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:                                                                                        

           - prevederile art. 16, alin. (1)  din O. U. G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

            - prevederile Dispoziției nr. 899/07.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare  a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective,

 înființarea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor  în vederea selecției managerului Centrului Cultural  ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău;

            - prevederile art. 8, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural  „Alexandru Marghiloman” al Municipiului Buzău prevăzut în Anexa la  Hotărârea nr. 196     din   19  decembrie 2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.       

           - prevederile Dispoziției nr.  164 din 10 martie 2021 pentru aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de primarul municipiului Buzău  pentru selecția managerului Centrului Cultural ˝Alexandru Marghiloman˝ Buzău, a proiectului de management câştigător şi  a duratei pentru care se va încheia contractul de management.  

           Comisia pentru educație, tineret, culte, activităţi social-culturale, activități sportive și de agrement a avizat proiectul de hotărâre așa cum prevede art. 136, alin. (8), lit. c) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

 

           Având în vedere  cele prezentate mai sus și prevederile art. 136, alin. (8), lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.

          

 

            Şef Serviciu,                                                             Consilier,

       Gianina-Cristina DINU                                             Florea ANDRONE