Hotărârea nr. 46/2021

Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 271 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea HCL nr. 271 din 22 decembrie 2020

 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău,

a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

          Având în vedere:

          - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 63/CLM/15.03.2021;

          - raport de specialitate al Direcției Finanțe Publice Locale nr. 29.692/15.03.2021;

- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

          - clarificările aduse de Ministerul Finanțelor-Direcția Generală de Legislație Fiscală și Reglementări Vamale și Contabile cu nr. 738637/10.02.2021, comunicată Municipiului Buzău la data de 11 februarie 2021, cu privire la data intrării în vigoare și modul de aplicare a modificărilor aduse Codului Fiscal de punctele 191-219 din Legea 296/2020;

          - adresa Instituției Prefectului - Județului Buzău nr. 1793/11.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 18017/15.02.2021 și răspunsul la aceasta nr. 18017/19.02.2021;

- prevederile Legii nr. 296/18.12.2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015     0932 2z1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

         - prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

         - prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

         - prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile  art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

         -prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 270/22.12.2020 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%.

 

 

 

         În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art. I.- Se modifică art.1, punctul h) din Anexa nr.1 La Hotărârea nr. 271/2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău după cum urmează:

     "Art 1- h) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului curent, pentru clădirile aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%. "

          Art. II.- Se modifică art.10, alin (2) din Anexa nr.1 La Hotărârea nr. 271/2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău după cum urmează:

     "Art 10- (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită astfel:

          a) în cazul unui afiş situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 34 lei;

          b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj şi publicitate, suma este de 25 lei."

          Art. III.- Se modifică punctul 14 din Anexa nr.7 La Hotărârea nr. 271/2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău după cum urmează:

„14. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 9 lei.”

Art. IV.- Se modifică litera d) de la punctul I. alin.2 din Anexa nr.12 La Hotărârea nr. 271/2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău după cum urmează:

     " d) clădirea folosită ca domiciliu, cu o suprafaţă construită desfăşurată mai mică de 80 m.p., aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor al căror venit lunar total, cumulat pe toți membrii familiei, din anul anterior este mai mic decât salariul minim brut pe ţară în plată la 31 decembrie anul anterior, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- nu dețin alte clădiri în proprietate sau coproprietate, în afara celei de domiciliu;

- nu dețin în proprietate mijloace de transport;

- suprafața de teren în proprietate să fie până la 500 mp în intravilan și până la 2000 mp în extravilan.

          La determinarea suprafeţei de 80 m.p. nu se ia în calcul suprafaţa anexelor precum: grajduri, coteţe, magazii, depozite, garaje.

          Dovada veniturilor lunare pentru toți membrii familiei (adeverință de salariu, cupon de pensie, carnet de șomaj, pensie de asistență socială, alocație de stat pentru copii) din luna decembrie 31 decembrie anul anterior."

          Art. V.- Se modifică litera d) de la punctul II. alin.2 din Anexa nr.12 La Hotărârea nr. 271/2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău după cum urmează:

     " d) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor al căror venit lunar total, cumulat pe toți membrii familiei, din anul anterior este mai mic decât salariul minim brut pe ţară în plată la 31 decembrie anul anterior, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 - nu dețin alte clădiri în proprietate sau coproprietate, în afara celei de domiciliu;

- nu dețin în proprietate mijloace de transport;

- clădirea folosită ca domiciliu are suprafaţa construită desfăşurată mai mică de 80 m.p.,

- suprafața de teren în proprietate să fie până la 500 mp în intravilan și până la 2000 mp în extravilan.

          Dovada veniturilor lunare pentru toți membrii familiei (adeverință de salariu, cupon de pensie, carnet de șomaj, pensie de asistență socială, alocație de stat pentru copii) din luna decembrie anul anterior."

          Art.VI.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe Publice Locale, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Evidenţa Persoanelor, Direcţiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Direcţiei Juridice, Direcţiei Poliţie Locală, precum şi Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, societăţilor comerciale "Compania de Apă" S.A., "Trans - Bus" S.A., "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A., "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         Art.VII. (1) - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului municipiului Buzău, Instituţiei Prefectului-Judeţului Buzău, şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet a municipiului Buzău http://primariabuzau.ro/.

          (2) - Prezenta hotărâre se publică de către Direcţia Finanţe Publice Locale la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor art. 761  alin. (2) și (3), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

                                                       

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 46

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de  25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 3 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 63/CLM/15.03.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 271

din 22 decembrie 2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău,

a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

 

         

Având în vedere:

          - adresa de la Ministerul Finanțelor-Direcția Generală de Legislație Fiscală și Reglementări Vamale și Contabile cu nr. 738637/10.02.2021, comunicată Municipiului Buzău la data de 11 februarie 2021, prin care se aduce la cunoștință că data intrării în vigoare a modificărilor aduse Codului Fiscal de punctele 191-219 din Legea 296/2020 este 01 ianuarie 2021 și, totodată, se clarifică modul de aplicare acestora;

          -întrucât Hotărârea nr. 271 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 a fost aprobată de Consiliul Local la data de 22.12.2020, la o zi după publicarea în Monitorul Oficial a modificărilor la Codul fiscal prin Legea 296/18.12.2020;

            Având în vedere adresa Instituției Prefectului - Județului Buzău nr. 1793/11.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 18017/15.02.2021

          este necesar a se efectua modificarea Hotărârii  nr 271 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, în concordanță cu noile prevederi legislative.

          Luând în considerare cele mai sus iterate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

      PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

MUNICIPIULUI BUZĂU

 Direcţia Finanţe Publice Locale   

    Nr. 29.692/15.03.2021

 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 271

din 22 decembrie 2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău,

a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

          În Hotărârea nr. 271 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, la art.1, punctul h) din Anexa nr.1  se precizează că: „în cazul în care proprietarul clădirii nu a actuzalizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului 2020, pentru clădirile aflate în proprietate sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 5% asupra valorii impozabile a clădirii. ”, întrucât aceasta a fost aprobată de Consiliul Local anterior intrării în vigoare a Legii 296/18.12.2020 care majorează termenul de reevaluare a clădirilor din proprietatea persoanelor juridice de la 3 ani la 5 ani, prin modificările aduse de art.I punctul198 alin (6) și alin (8), unde se prevede:

“(6)  Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

(8)  În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.”

Totodată este necesar a se corecta/clarifica următoarele prevederi din cuprinsul Anexei 1, Anexei 7 și Anexei  12 ale Hotărârii  nr 271 din 22 decembrie 2020, astfel:

·               Anexa nr 1

Art 10- (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, la punctul a), în cazul unui afiş situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma corectă este de 34 lei, iar la punctul b), în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj şi publicitate, suma corectă este de 25 lei, ambele rezultând din indexarea succesivă, cu 4.6% pentru 2020 și cu 3,8% pentru 2021, a sumelor de 32 lei respectiv 23 lei stabilite de Codul Fiscal la art 478 alin (2) punctul a) respectiv punctul b), rotunjite conform prevederilor art 66 din Legea 227/2015 și art 3 din HCL 271/2020.

 

 

·               Anexa nr 7

Taxa de la punctul 14 din Anexa 7 pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă a fost stabilită în sumă de 9.34 lei fără a se aplica rotunjirea, deci se corectează prin rotunjire la suma de 9 lei conform prevederilor art 66 din Legea227/2015 și art 3 din HCL 271/2020.

 

·               Anexa nr 12

       Atât la punctul I- 2. cât și la  punctul II- 2 privind reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădiri respectiv pe teren, la  litera d) expresia „ ale căror venituri lunare totale din anul anterior sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară în plată la 31 decembrie 2017” se înlocuiește cu expresia "al căror venit  lunar total, cumulat pe toți membrii familiei, din anul anterior este mai mic decât salariul minim brut pe ţară în plată la 31 decembrie anul anterior”

        Totodată în condițiile de la litera d) punctul II- 2 privind reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe terenul de la domiciliu, pentru corespondența cu punctul I- 2 privind reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădirea de domiciliu, se adaugă și condiția următoare:

- clădirea folosită ca domiciliu are suprafaţa construită desfăşurată mai mică de 80 m.p.,

Faţă de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiectul de hotărâre.

 

  

DIRECTOR EXECUTIV,

         Cristian Stefan Ceaușel