Hotărârea nr. 44/2021

Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

         H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea modificării

Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

 

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

         Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat 62/CLM/11.03.2021;

- raportul comun de specialitate al Direcţiei Economice și Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice înregistrat sub nr. 28.806/11.03.2021;

- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 1, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

 

Art.2.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 rămân nemodificate.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice și Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

       PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

       consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                           SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                            Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 44

 

 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 2 abţineri și 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 22 consilieri prezenţi la ședinţă.

        

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR-

Nr. 62/CLM/11.03.2021

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării

Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

 

         Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 administrația publică locală a Municipiului Buzau a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public local.

Aparatul de specialitate al Primăriei a identificat principalele obiective de investiţii necesare a fi executate pentru realizarea dezideratului principal – dezvoltarea durabilă a Municipiului Buzau. Astfel, în anul 2020 a fost contractat un imprumut de la Banca Transilvania, în valoare de maxim 82.912.616 lei, cu o maturitate de 10 ani.

In urma prioritizării necesităților investiționale ale Municipiului Buzău, s-a constatat necesitatea modificării listei obiectivelor de investiții care vor fi realizate din fondurile atrase prin contractarea împrumutului, prin redistribuirea sumelor alocate unor obiective de investitii, incluse in lista aprobata prin Hotărȃrea  Consiliului Local  al Municipiului Buzău nr.3/30.01.2020.

Modificările listei obiectivelor de investitii modificată nu afectează valoarea totală din împrumutul contractat în anul 2020 avizat de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. 

Se propune astfel aprobarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

 

P R I M A R,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Direcţia Economică

Serviciul Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/

Internă și Achiziții Publice

Nr. 28.806/11.03.2021

                                                                           

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

 

                  Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 administrația publică locală a Municipiului Buzau a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public local.

Aparatul de specialitate al Primăriei a identificat principalele obiective de investiţii necesare a fi executate pentru realizarea dezideratului principal – dezvoltarea durabilă a Municipiului Buzau. Astfel, în anul 2020 a fost contractat un imprumut de la Banca Transilvania, în valoare de maxim 82.912.616 lei, cu o maturitate de 10 ani.

In urma prioritizării necesităților investiționale ale Municipiului Buzău, s-a constatat necesitatea modificării listei obiectivelor de investiții care vor fi realizate din fondurile atrase prin contractarea împrumutului, prin redistribuirea sumelor alocate unor obiective de investitii, incluse in lista aprobata prin Hotărȃrea  Consiliului Local  al Municipiului Buzău nr.3/30.01.2020.

 

În tabelul de mai jos, sunt sintetizate modificările aferente listei obiectivelor de investitii fără a afecta valoarea totală din împrumutul contractat în anul 2020 avizat de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale: 

Nr.Crt.

Denumire proiect

Valoare (lei)

 

 

 

 

CAPITOLUL 51 - Autorităţi publice şi acţiuni externe

4.282.508

1

Construcţie extindere şi refuncţionalizare clădire Bazar – transformare în sediu administrativ al Primariei Municipiului Buzău

3.582.508

2

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

700.000

 

 

 

 

Nr.Crt.

Denumire proiect

Valoare (lei)

 

CAPITOLUL 65 – Invatamant

2.174.000

3

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

1.300.000

4

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala Gimnaziala nr.11 municipiul Buzau

874.000

 

CAPITOLUL 67- Cultură, recreere şi religie

7.468.000

5

Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii , pe str.Frăsinet prin amenajarea unui spațiu de recreere

5.000.000

6

Realizarea de fântâni arteziene în parcurile Tineretului și Crâng din Municipiul Buzău

2.128.000

7

Consolidare, restaurare şi punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman - Casa de oaspeţi, grajduri şi amenajare teren şi piste, str Plantelor nr.8B-municipiul Buzau

340.000

 

CAPITOLUL 70- Locuințe, servicii și dezvoltare publică

26.292.000

8

Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177

12.592.000

9

Extindere rețele apă și canalizare în Parcul Tineretului, municipiul Buzău

500.000

10

Realizarea și modernizarea sistemului de iluminat public, canalizație, spații verzi pe strada Transilvaniei (Tronson Fabrica de Bere - ieșire Vernești) din Municipiul Buzău

13.200.000

 

CAPITOLUL 74- Protectia Mediului

4.738.108

11

Amenajare platforme ingropate pentru colectarea selectiva a deseurilor urbane

4.738.108

 

CAPITOLUL 84- Transporturi

37.958.000

12

Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău

3.430.000

13

Construire si modernizare statii autobuz in Municipiul Buzau

4.050.000

14

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Horticolei din Municipiul Buzău

21.780.000

15

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii , Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor din Muncipiul Buzău

7.836.000

16

Stații de încărcare autobuze electrice

862.000

 

Total

82.912.616

Sumele estimate pe fiecare obiectiv de investiții publice se încadrează în valorile totale ale investițiilor stabilite în hotărârile Consiliului Local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici .

Se propune astfel aprobarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020.

În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

Director Executiv                                               Cristian Ștefan Ceaușel

 

Director Executiv Adjunct                                         Daniela Gogea

 

Sef serviciu Investiții, Programe/ Proiecte cu

 Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice         Aurelia Turcoman