Hotărârea nr. 43/2021

Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020

 

 

            Consiliul local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

            Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 61/CLM/11.03.2021;

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice și Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice înregistrat sub nr. 28930/11.03.2021;

- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

           - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,

- coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 1, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

           

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1.- Se aprobă contractarea şi garantarea cu venituri proprii a unei finanţări rambursabile interne /externe prin credit bancar, în valoare de maxim 10.093.000 lei și o maturitate de maxim 10 ani.

            Art. 2.- Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020, a căror listă se regăseşte în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre   

Art. 3.- Din bugetul local al municipiului Buzău se asigură integral plata:

a)     serviciului anual al datoriei publice locale;

b)     oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

c)     alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

            Art. 4.- (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Buzău, https://primariabuzau.ro/ următoarele date:

a)     hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b)     valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c)     gradul de îndatorare al municipiului Buzău;

d)     durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e)     dobânzile,comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f)      plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

            (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

            Art. 5. Se împuternicește Primarul municipiului Buzău să stabilească prin Dispoziție a Primarului structura finală a creditului bancar, elementele de detaliu ale structurii și orice alte caracteristici ale finanțării, în funcție de mediul economico-financiar, în concordanță cu necesitățile specifice ale obiectivelor de investiții ce urmează a fi finanțate.

            Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău să semneze în numele și pentru Municipiul Buzău contractul de finanțare, acordul de garantare al finanțării rambursabile și orice alte documente necesare obținerii și derulării finanțării.

          Art. 7.  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice și Serviciului Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/Internă și Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

 

 

                                CONTRASEMNEAZĂ:         

    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                         Eduard Pistol                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 43

 

 

 

 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din data de 25 Martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 3 abţineri și 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 22 consilieri prezenţi la ședinţă.

 

 

             ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- PRIMAR -

Nr. 61/CLM/11.03.2021

 

 

 

 


REFERAT  DE  APROBARE

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020

 

 

 

Administrația publică a municipiului Buzău, în conformitate cu mandatul primit din partea cetățenilor și cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea dezvoltării durabile a comunității locale și asigurarea către toți membrii comunității locale de servicii publice de calitate.  

Pentru realizarea acestor deziderate, aparatul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Buzău a identificat obiectivele de investiții prioritare de interes public local, cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020.

Potrivit estimărilor realizate de către departamentele de specialitate, suma totală necesară asigurării cofinantarii acestor obiective este de 10.093.000 lei, sumă care trebuie asigurată în perioada de implementare a proiectelor mai sus-menționate.

Având în vedere că sumele necesare care trebuie asigurate pentru realizarea obiectivelor de investiții nu se regăsesc în bugetul local al autorității publice, s-a propus ca suma necesară realizării obiectivelor de investiții, de maxim 10.093.000 lei, să fie atrasă prin credit bancar pe o perioada de maxim 10 ani.

  Pentru cele de mai sus, în vederea asigurării sumelor necesare realizării obiectivelor prioritare de investiții, obiective strategice pentru care bugetul local nu dispune în prezent de fondurile necesare, se propune aprobarea Proiectului de Hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020

 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Direcţia Economică

Serviciul Investiții, Programe/ Proiecte cu Finanțare Externă/

Internă și Achiziții Publice

Nr. 28930/11.03.2021

 

 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020

 

 

 

 

Principalul obiectiv al administraţiei publice locale a Municipiului Buzău este asigurarea dezvoltării locale, în conformitate cu prevederile şi obligaţiile legale şi cu mandatul primit din partea cetăţenilor.

Au fost identificate 3 obiective de investitii a caror realizare reprezinta o prioritate a municipiului Buzau si care ar putea fi demarate in perioada imediat următoare, astfel:

 

 

Nr.Crt.

Denumire proiect

Valoare (lei)

 

CAPITOLUL 84- Transporturi

10.093.000

1

Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău

1.254.000

2

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău

2.247.000

3

Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale Piata Daciei si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbană integrală din municipiul Buzău

6.592.000

 

Total

10.093.000

 

 

Sumele estimate pe fiecare obiectiv de investiții publice reprezintă cheltuieli eligibile și neeligibile susținute din Bugetul Local și se încadrează în valorile totale ale investițiilor stabilite în hotărârile Consiliului Local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici .

Pentru asigurarea resurselor necesare realizării obiectivelor de investiţii mai sus-menţionate, se propune iniţierea procedurilor pentru contractarea unei finanţări   în valoare de maxim 10.093.000 lei, pe o perioadă de maxim 10 de ani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul datoriei publice locale şi gradul de îndatorare în perioada 2021-2038

Denumire indicator

Medie Venituri Proprii

Serviciul datoriei

Grad îndatorare

(mii lei)

(mii lei)

%

2021

166.693,32

17.490,51

10,49

2022

166.693,32

30.008,81

18,00

2023

166.693,32

32.368,83

19,42

2024

166.693,32

39.601,60

23,76

2025

166.693,32

38.972,73

23,38

2026

166.693,32

37.578,17

22,54

2027

166.693,32

36.185,58

21,71

2028

166.693,32

34.807,72

20,88

2029

166.693,32

25.929,21

15,56

2030

166.693,32

15.020,73

9,01

2031

166.693,32

11.967,56

7,18

2032

166.693,32

1.745,81

1,05

2033

166.693,32

1.678,37

1,01

2034

166.693,32

1.611,78

0,97

2035

166.693,32

1.545,20

0,93

2036

166.693,32

248,64

0,15

2037

166.693,32

234,91

0,14

2038

166.693,32

221,30

0,13

 

 

În urma analizei capacităţii de îndatorare a Municipiului Buzău în condiţiile legii şi ţinând seama de situaţia financiară existentă, pentru punerea în practică a proiectelor de investiţii din Municipiul Buzău, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare şi pentru minimizarea costurilor autorităţii publice locale se propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar,în valoare de maxim 10.093.000 lei, cu o maturitate de  maxim 10 de ani, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii de interes local.

 

 

 

Director Executiv

Cristian Ștefan Ceaușel

 

 

 

Director Executiv Adj                                                      Sef serviciu

Gogea Mariana Daniela                                                    Serviciului Investiții,

                                                                                               Programe/ Proiecte cu Finanțare

                                                                                               Externă/Internă și Achiziții Publice

                                                                                                    Aurelia Turcoman