Hotărârea nr. 41/2021

Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 38/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții“Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 38/25.02.2021

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177

   

 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară:

         Având în vedere:

 - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 52/CLM/10.03.2021;

         - raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 28.384/10.03.2021;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- avizul nr. 5/2021 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum si art. 196 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1. - Se aprobă completarea Studiului de fezabilitate "Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care va înlocui Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/25.02.2021.

 

Art. 2.- Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177, prevăzuti în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, care va înlocui Anexa nr. 2 la HCL nr. 38/25.02.2021.

 

 

Art.3.- HCL nr. 38/25.02.2021 se va completa și se va modifica corespunzător potrivit art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

Consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                                         

                                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂ

                                                         Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 martie 2021

Nr. 41

 

          

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 1 abţinere şi 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

                                                                                                                                                                      ANEXA NR. 2 

                                                                la Hotărârea nr. 41 din 25.03.2021

      a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE

 

 

,, Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177

 

 

 

                                                 

 

·     Valoarea totală a investiţiei :        13.558.246,75 lei , cu TVA              

din care: construcţii-montaj :        5.785.195,71 lei , cu TVA                

 

·     Capacitati :     

 

- minim 3820 locuri de veci

-1 corp cladire (Capela), structurat pe un nivel – P. -

-1 corp cladire (Cladirea administrativa), structurat pe un nivel – P.

-1 corp cladire (Portic de legatura), structurat pe un nivel – P.

-1 corp cladire (Clopotnita), structurat pe doua niveluri - P+1E.

-1 corp cladire (Grupurile sanitare de incinta),  structurat pe un nivel – P.

-drumuri și trotuare în suprafață de 17042 mp

 

·     Durata de execuţie   :       34 luni 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- P R I M A R -

Nr. 52/CLM/10.03.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 38/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.38/28.02.2021 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții menționat mai sus pentru Scenariul 2 care constă în următoarele lucrări:

 

- Suprafata construita propusa (totala) este de 934,91 mp.

-Capacitate cimitir - minim 3820 locuri de veci.

Construcțiile propuse:

-1 corp cladire (Capela), structurat pe un nivel – P. -

-1 corp cladire (Cladirea administrativa), structurat pe un nivel – P.

-1 corp cladire (Portic de legatura), structurat pe un nivel – P.

-1 corp cladire (Clopotnita), structurat pe doua niveluri - P+1E.

-1 corp cladire (Grupurile sanitare de incinta), structurat pe un nivel – P.

Indicatorii tehnico-economici aprobați au cuprins valoarea devizului general pentru lucrările de construcții și împrejmuire, fără a fi estimată și valoarea lucrărilor de amenajare drumuri și căi de acces în incinta cimitirului.

În urma completării studiului de fezabilitate de către proiectant, a fost refăcut devizul general al întregii investiții, respectiv construcții în suprafață de 949,19 mp, instalații, împrejmuire pe o lungime de 1770 ml, drumuri și trotuare în suprafață de 17042 mp.

Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de                de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

ROMÂNIA

  JUDEŢUL BUZĂU

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

DIRECTIA TEHNICA

Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice

Nr. 28.384/10.03.2021

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 38/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177

 

Având în vedere deficitul de locuri de veci la nivelul municipiului,   UAT Buzău a întreprins demersurile prin care, în anul 2017, s-a obținut transferul terenului înscris în Crtea Funciară nr.61697 cu suprafața de 5,74 ha, de la Ministerul Apărării Naționale, prin Hotărâre de Guvern, în domeniul public al Municipiului Buzău, pentru construirea unui cimitir.

În acest sens, s-a întocmit și s-a aprobat un PUZ prin care s-a modificat funcțiunea prevăzută în PUG pentru parcela respectivă (cazarma 3177, lot 2, nr. cad. 61697), din „zonă specială” în „zonă de gospodărie comunală – cimitir” și s-a întocmit un Studiu de fezabilitate prin care s-au stabilit soluțiile pentru amenajarea unui cimitir municipal.

 

Prin Studiul de fezabilitate au fost elaborate doua scenarii.

În prima variantă:

- Suprafata construita propusa (totala) este de 2058,42 mp.

- Capacitate cimitir - minim 3707 locuri de veci.

Construcțiile propuse:

- 1 corp cladire (Capela si Culoar de legatura) structurate pe un nivel - P.

- 1 corp cladire (Turnul clopotnitei) pe doua niveluri - P+1E.

- 2 corpuri cladire (Cladirea administrativa si Grupurile sanitare de incinta) structurate pe un nivel - P

-drumuri și trotuare în suprafață de 17042 mp.

În varianta a doua:

- Suprafata construita propusa(totala) este de 934,91 mp.

-Capacitate cimitir - minim 3820 locuri de veci

-Suprafata teren=56991 mp masurata.

-Suprafata drumuri: 13924mp

-Suprafata trotuare: 3118mp

-Suprafata spatii verzi: 23020mp

- drumuri și trotuare în suprafață de 17042 mp.

Construcțiile propuse:

-1 corp cladire (Capela), structurat pe un nivel – P. -

-1 corp cladire (Cladirea administrativa), structurat pe un nivel – P.

-1 corp cladire (Portic de legatura), structurat pe un nivel – P.

-1 corp cladire (Clopotnita), structurat pe doua niveluri - P+1E.

-1 corp cladire (Grupurile sanitare de incinta), structurat pe un nivel – P.

Din considerente de costuri, varianta optima este varianta 2. Aceasta, desi este redusa din punct de vedere al suprafetelor utile ale cladirilor ce deservesc cimitirul, ofera functiunile minime necesare pentru operarea cimitirului, dar și un numar mai mare de locuri de veci.

Cladirile vor avea un sistem constructiv de tip cadre cu stalpi si grinzi de beton armat si pereti de inchidere si compartimentare din blocuri ceramice cu goluri verticale. Sarpanta va fi alcatuita din confectii metalice. Acoperisul va fi de tip sarpanta din grinzi de metal si lemn de brad hidrofugat, ignifugat si antiseptizat (la capela, clopotnita si porticul de legatura), cu invelitoare din panouri tip sandwich din tabla si vata minerala cu grosimea de 200 mm la corpul administrativ si corpul cu grupurile sanitare si tabla dreapta pe capela, clopotnita si porticul de legatura.

Finisaje interioare vor fi de nivel superior: podele din gresie portelanata antiderapanta, tencuieli M50T zugravite in alb, usi pline din lemn la camerele de priveghi, gresie si faianta la grupurile sanitare, pardoseli si pereti (pana la h=2,1m) din rasini epoxidice antibacteriene la nisele de expunere si holul care le deserveste, placaje partiale din piatra naturala pe stalpii porticului capelei.

Capela va avea o forma de cruce trilobata, iar corpul administrativ, porticul de legatura si corpul grupurilor sanitare vor avea portice. Tamplarie exterioara va fi din PVC si geam termopan.

 Imprejmuirea va fi executată din panouri de plasa cu stalpi metalici cu fundatii individuale la distanta de 2,50 m interax. Gardul va avea o inaltime de 1,90 m.

Parcarea va fi in incinta, pentru un total de 107 masini.

Imobilele se vor racorda la retelele de energie electrica si gaze (copul administrativ). Alimentarea cu apa se va face de la reteaua locala. Canalizarea se va face prin racordare la reteaua municipala. Incalzirea se va face cu centrala termica pe gaz, in condensatie, cu tiraj fortat, instalata intr-o incapere special amenajata, ventilata natural si dotata cu senzori.

In ambele variante propuse, se vor face plantații importante de arbori, arbusti si gazon. Deseurile se vor evacua de catre firma locala de salubritate.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.38/28.02.2021 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici care au cuprins valoarea devizului general pentru lucrările de construcții și împrejmuire, fără a fi estimată și valoarea lucrărilor de amenajare drumuri și căi de acces în incinta cimitirului.

În urma completării studiului de fezabilitate de către proiectant , a fost refăcut devizul general al întregii investiții , cuprinzând lucrări de construcții în suprafață de 949,19 mp,  instalații, împrejmuire pe o lungime de 1770 ml, drumuri și trotuare în suprafață de 17042 mp.

Astfel, datorită faptului că a fost aprobată doar valoarea parțială a obiectivului de investiții, propunem abrogarea Hotărârii nr.38/32021.

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Ținând cont de competentele de aprobare ale consiliilor locale s-a intocmit alaturatul proiect de hotarare, cu rugamintea de a fi promovat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau.

 

 

 

Director executiv,                                                       Șef Serviciu,

             Ileana Bănucu                                                       Aurelia Turcoman