Hotărârea nr. 39/2021

Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire Cimitir uman și împrejmuire – Tarlaua 19 –număr Cadastral 60953“

PROIECTANT:

SC PORTIC NCH REAL VISION SRL

Mun Buzau, Strada. Unirii, Bloc 11B, Etaj 8

RegCom: J10/465/2017     CUI: 37410565

 

Studiu de Fezabilitate

 

A) PIESE SCRISE

 

1.                 Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

 

1.1.                        Denumirea obiectivului de investiţii

“Construire si imprejmuire Cimitir uman, Municipiul Buzau”

 

1.2.                        Ordonator principal de credite/investitor

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau, Judetul Buzau

 

1.3.                        Ordonator de credite (secundar/terţiar)

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau, Judetul Buzau

 

1.4.                        Beneficiarul investiţiei

                   Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau, Judetul Buzau

                   Domiciliu fiscal: Piata Daciei, nr. 1, Municipiul Buzau, Judetul Buzau

                   Cod de inregistrare fiscal: 4233874

 

1.5.                        Elaboratorul studiului de fezabilitate

Societatea Comerciala PORTIC NCH REAL VISION SRL, cu sediul in Municipiul Buzau, Strada Unirii, Bloc 11B, Etaj 8, Apartament 29, Judet Buzau, cod IBAN RO27 BRDE 100S V594 5324 1000 - Banca BRD, sucursala Buzau, RO04TREZ1665069XXX014383- Trezoreria Buzau, reprezentata de Arhitect Neagu Enache Camelia, cod CAEN 7111 - Activitati de proiectare arhitectura.

 

2.     Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

 

2.1.                        Concluziile studiului de prefezabilitate

(în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză.

Nu este cazul.

 

2.2.                        Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

Dezechilibrele economice si sociale existente intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni ale tarii, dar si intre mediile de rezidenta rural - urban, impun adoptarea unor politici active care sa asigure concomitent dezvoltarea economica, bunastarea sociala si protectia mediului.

 

In ierarhizarea acestor politici este necesara evaluarea realista a spatiului urban din punctul de vedere al resurselor disponibile, dar si al factorilor favorizanti si restrictivi ai dezvoltarii.

 

In ultimii ani, atentia conducerii Primariei Municipiului Buzau a fost indreptata catre stabilirea principiilor pentru o dezvoltare echilibrata din punct de vedere teritorial, economic si social, pentru a utiliza cat mai eficient resursele existente. Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor locale de baza in zonele urbane reprezintă elemente esentiale in cadrul oricarui efort de a valorifica potentialul de crestere si de a promova durabilitatea zonelor urbane.

 

Crearea infrastructurii de baza si accesul facil la utilitati, reprezinta primul pas in cadrul procesului de dezvoltare locala ce are ca beneficii imediate cresterea atractivitatii zonei si atragerea investitorilor.

 

Intre infrastructura unei zone si dezvoltarea sa economica exista o relatie de reciprocitate. Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat infrastructura este mai dezvoltata. De asemenea cresterea economica exercita o presiune asupra infrastructurii existente si determina o nevoie accentuata de dezvoltarea a acesteia. Astfel, construirea si intretinerea infrastructurii au un efect multiplicator ce creeaza numeroase locuri de munca si impulsionenaza dezvoltarea economica.

 

Patrimoniul cultural si comemorativ buzoian (constituit din patrimoniul mobil si imobil) este oglinda civilizatiei dezvoltate de-a lungul timpului in acest tinut. In patrimoniul imobil sunt cuprinse monumentele istorice sau monumentele de arhitectura de pe raza Judetului Buzau, in timp ce in patrimoniul mobil sunt incluse colectii cu o valoare deosebita sau exceptionala cu profil istoric, arheologic, documentar, etnografic.

 

Viziunea ampla de dezvoltare a Orasului Buzau presupune un oras deschis constant la schimbare, care incurajeaza creativitatea, adaptandu-se continuu la contextul socio-economic national si european.

 

Unitatea administrativ teritoriala Municipiul Buzau finanteaza lucrarile de construire si imprejmuire cimitir uman si construire si dotare capela destinata activitatilor comemorative, pe amplasamentul cu numar cadastral 60953, tarla 19.

 

Infiintarea acestui spatiu este reglementata de Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare, in care se precizeaza regimul juridic general, infiintarea, inchiderea, desfiintarea si redeschiderea cimitirelor.

 

In temeiul acestei legi, notiunea de cimitir este definita astfel: spatiul situat in intravilanul sau extravilanul localitatii, care a fost, este sau va fi destinat inhumarii.

 

Acest cadru legal defineste si zonele protejate (in relatie cu functiunea de cimitir): zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihna si recreere, institutiile social - culturale, unitatile sanitare si unitatile de invatamant. Acestea vor fi amplasate la distantele normate de catre legislatia in vigoare, pentru a asigura sanatatea populatiei.

 

2.3.            Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

Zonele urbane din Romania prezinta o deosebita importanta din punct de vedere economic, social cultural - educativ si din punct de vedere al elementelor de patrimoniu pe care le detin.

 

Cultura religioasa, gandita in stransa legatura cu activitatea cultelor, este pentru perioada contemporana un domeniu nou, dar care reactiveaza dupa aproape jumatate de secol de ateism indelungate si valoaroase traditii ale culturii buzoiene. Domeniul religios - comemorativ detine un potential de dezvoltare drept cel mai mare centru de cultura religioasa de la curbura Carpatilor prin ansamblurile: Seminarul teologic, Muzeul Eparhiei Buzaului si Vrancei, Cimitirul eroilor (si Calea Eroilor adiacenta).

 

Conform Strategiei de dezvoltare a Municipiului Buzau, in prezent sunt deschise 4 cimitire     (Cimitirul Dumbrava, Cimitirul Eroilor, Cimitirul Sfantul Gheorghe, Cimitirul Sfintii Imparati Constantin si Elena), ce au o suprafata de 274.504,00 mp.

 

Municipiul Buzau nu are in prezent un cimitir evanghelic destinat cultelor religioase minoritare (Biserica Crestina dupa Evanghelie, Biserica Adventista de Ziua a 7-a, Biserica Baptista, Biserica Crestina penticostala).

 

Principalele beneficii pentru obiectivul investitional CONSTRUIRE SI IMPREJMUIRE CIMITIR UMAN din Municipiul Buzau, Judetul Buzau sunt:

-          Conservarea, administrarea si punerea in valoare a patrimoniului material si imaterial.

-          Dezvoltarea infrastructurii comemorative.

-          Cresterea increderii locuitorilor in serviciile dezvoltate de catre Primaria Municipiului Buzau.

 

Beneficiar direct in urma proiectului va fi Municipiul Buzau, in inventarul caruia va fi receptionat si inventariat acest bun. De asemenea, indirect, de rezultatele proiectului vor beneficia, atat pe termen scurt, cat si mediu si lung locuitorii Municipiului Buzau.

 

Justificarea identificarii acestui proiect ca urgent si prioritar pentru locuitorii Municipiului Buzau, rezida din faptul ca in prezent in aceasta zona nu este construit un astfel de spatiu comemorativ.

 

Aceasta investitie va fi finantata din bugetul local al Municipiului Buzau. Sustenabilitatea proiectului, respectiv mentenanta investitiei conform deciziei autoritatii publice locale, vor fi asigurate pentru o perioada de cel putin 5 ani de la finalizarea proiectului.

 

Oportunitatea realizarii prezentului obiectiv de investitie, si anume CONSTRUIRE SI IMPREJMUIRE CIMITIR UMAN din Municipiul Buzau, Judetul Buzau, se fundamenteaza prin posibilitatea de accesare a fondurilor din bugetul local, avand ca scop finanțarea unor activitati care vor contribui la atingerea obiectivului specific 5 din SIDU: “Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, sanatate, sport, cultura, adminisgtratie publica).   

 

Pana in prezent, autoritatea publica locala nu a mai finanțat construirea unui edificiu cu o funcție similară.

 

Indicatori de monitorizare verificabili: La sfarsitul implementării acestui proiect, inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public va fi completat cu noul obiectiv realizat: construire si imprejmuire cimitir, construire și dotare capela.

 

 

2.4.   Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii

În Municipiul Buzău funcționează în prezent 4 cimitire a căror suprafața totala este de 274.504,00 mp. Se propune construirea unui cimitir uman destinat cultelor religioase minoritare (Biserica Crestina dupa Evanghelie, Biserica Adventista de Ziua a 7-a, Biserica Baptista, Biserica Creștină penticostala).

 

2.5.                        Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Obiectivele specifice al proiectului sunt:

-          Conservarea, administrarea si punerea in valoare a patrimoniului comemorativ material și imaterial.

-          Asigurarea unei inmormantari decente, cu posibilitatea (cunoscutilor) de aducerea unui ultim omagiu la locul de veci al decedatului;

 

Obiectivele pe termen mediu:

a)      Dezvoltarea cimitirelor si a spatiilor comemorative in afara zonelor de locuit sau a zonelor centrale ale oraselor;

b)      Dezvoltarea cimitirelor ca spatii verzi, cu ansambluri generoase pentru realizarea activitatilor comemorative.

c)      Diminuarea numarului de evenimente comemorative ce se desfasoara in cadrul locuintelor individuale sau colective.

d)      Asigurarea sanatatii populatiei Municipiului Buzau prin respectarea zonelor de protectie fata de perimetrele cimitirelor propuse;

 

3.                 Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2)

 

Primul SCENARIU: Construire si imprejmuire cimitir uman si construire capela cu elemente structurale realizate din beton armat

 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

a)      descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);

 

Proiectul va fi amplasat in Judetul Buzau, Municipiul Buzau, tarla 19, pe un teren avand numarul cadastral - NC 60953 in suprafata de 3812.00 mp, amplasat in intravilanul Municipiului Buzau. Acest oras este situat in zona de sud-est a tarii, pe malul drept al raului Buzau, intr-o regiune cu clima temperata.


Conform
recensământului efectuat în 2011, populația Municipiului Buzau se ridică la 115.494 locuitori, din care 54861 populatie masculina (47.50%) si 60.633 populatie feminina (52.50%), în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 134.227 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (88.43%), cu o minoritate de romi (4.73%).

 

Tipul de proprietate a imobilului - parcela ce face obiectul prezentei documentatii se afla in proprietatea Consiliului Local Buzau, conform extrasului de carte funciara.

 

Din punct de vedere urbanistic amplasamentul nu este situat în zona cu regim urbanistic special (arii sau zone protejate clasificate prin legislaţia în vigoare ce impun restricţii, condiţionări speciale de construire).

 

Amplasamentul obiectivului se află în intravilanul Municipiului Buzau, categoria de folosinta arabil, cu încadrare în UTR nr. 31 - Zona pentru institutii publice si servicii de interes general, subzona functionala ISc - Constructii de cult (conform PUG in vigoare).

 

b)                  relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesul principal (pietonal si carosabil) la aceasta proprietate se realizeaza la aliniament, din drum public - existent.

 

Amplasamentul studiat se afla in zona de nord vest a orasului si face parte dintr-un proces amplu de restructurare a zonelor periferice ale Municipiului Buzau. Pentru arealul din care face parte si parcela ce face obiectul prezentei documentatii se propun  functiuni de tip institutii si servicii de interes general.  

 

Vecinatati:    

       NE – NC 60916, pe distanta 32.24 ml

       E – NC 60917, pe distanta 84.75 ml

       SV – NC 60918, pe distanta 51.70 ml

       V – Drum public de acces, pe distanta 86.75 ml

 

c)                  orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

Cimitirul uman va avea dimensiunile in plan de 84.75 m x 51.70 m si va fi amplasat cu axa longitudinala pe directia NE-SV, paralel cu drumul public de acces.

 

d)                  surse de poluare existente în zonă:

1. Protecţia calităţii apelor:

Impurificatorul principal al apelor de suprafată îl reprezintă materia organică, continută de ape uzate descărcate. Prin poluare se pot declansa fenomene de natura fizică, precum absorbtie, retentie capilară, schimb ionic), chimică, precum precipitare, formare de geluri si procese de biodegradare.

 

Apa de suprafată poluată, prin infiltrare în sol contaminează solul, straturile geologice pe care le stăbate, cât si pânza freatica, cu repercusiuni asupra acestora. În acest context este deosebit de important să se adopte măsuri de sigurantă pentru evitarea contaminării apelor subterane.

 

Având în vedere caracterul obiectivului de investitii, eventualele probleme de impact asupra apelor pot aparea atat în perioada de realizare a obiectivului de investitie, cat si în perioada de exploatare.

 

Deoarece, prin specificul lor, părtile componente ale obiectivului (capela) ocupa suprafete de teren, impactul realizării propriu-zise a lucrărilor de investitie ar putea fi una dintre cauzele contaminarii accidentale a apelor subterane.

 

Un rol important în reducerea si/sau combaterea contaminării apelor subterane îl constituie respectarea normelor sanitare in vigoare referitoare la adancimea de inhumare si la utilizarea unor sicrie ermetice, cu sistem de inchidere etans, confectionate din materiale biodegradabile, cu o grosime minima de 18 mm. Acestea nu trebuie sa fie tratate cu produse biocide si produse clasificate ca fiind periculoase si nu trebuie sa fie confectionate din materiale care nu contin compusi pe baza de clor, cauciuc, metale grele si aliajele acestora (plumb, mercur, cadmiu, crom, nichel, arsen, molibden si mangan).

 

Conform (Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare din 12.10.2016), art 20, alin. 3, lit. j, in cazul in care persoana a decedat in urma unei infectii cu un agent infectios inalt patogen, se vor lua o serie de masuri, printre care realizarea gropii la o adancime de minim 3 metri si turnarea unui strat de var cloros peste sicriu. In cimitirele neamenajate cu cripte, inhumarea se face la o adancime de minim 2 metri. (art. 25 din aceeasi lege). 

 

De asemenea, in vederea evitarii contaminarii apelor subterane, produsele biocide folosite la imbalsamare/tanatopraxie vor fi utilizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si in cantitati care sa nu duca la conservarea definitiva a corpului, pentru a evita contaminarea apei si a solului si a permite reinhumarile ulterioare.  (art. 17, alin. 3, din acceasi lege).

 

Spatiul destinat ceremoniilor funerare va fi dotat cu un grup sanitar alimentat cu apa curenta (din reteaua publica). Apele uzate menajere vor fi captate in fosa vidanjabila etansa, amplasata pe parcela studiata, conform planului de situatie.

 

Impactul negativ poate avea un rol moderat asupra apelor, când se adoptă următoarele măsuri:

amenajarea unor spatii specifice pentru depozitarea de deseuri menajere provenite de la personalul de executie;

folosirea de grupuri sanitare ecologice mobile pentru organizarea de santier.

 

Pe durata executiei si exploatarii investitiei, impactul asupra factorului de mediu apa este minim. Se poate resimti numai in cazul poluarii accidentale.

 

2. Protecţia aerului:

În zona santierului de lucru, concentratiile agentilor poluanti vor fi maxime, ele diminuându-se o dată cu depărtarea de arealul de lucru. Nivelul atins de praful răspândit în timpul realizării va depăsi temporar concentratia maximă admisă, însă per total acesta va deveni nesemnificativ. In timpul lucrarilor de constructii se va produce praf in cantitati mici si pe perioade scurte de timp. Mijloacele auto vor respecta normele RAR. Valorile limita ale indicatorilor de calitate (CO, indice de opacitate), vor fi specificati in anexa la Certificatul de inmatriculare Auto la efectuarea Inspectiei tehnice periodice. Valorile emisiilor de poluanti corespund ,,Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei".

 

Pentru a reduce riscul de raspandire in aer al unor boli contagioase de la persoanele decedate catre persoanele participante la ceremoniile religioase, este recomandata expunerea defunctului in sicriu, cu capacul deschis doar dupa efectuarea procedurilor de imbalsamare.

 

Conform Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane, zonele protejate in raport cu funcțiunea de cimitir sunt: zone de locuit, zone balneoclimaterice, zone de odihna si recreere, institutiile social - culturale, unitatile sanitare unitatile de invatamant. Aceste unitati functionale vor fi amplasate la distanta minima de 100 m admisa intre zonele protejate si gardul ce delimitează cimitirul.

 

3.      Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Principalele surse de zgomot si/sau vibratii vor fi:

In faza de execuţie, nivelul de zgomot atins va fi mai mare, ceea ce impune a se avea în vedere ca aceste operatiuni să se facă în timpul zilei, respectand intervalele orare impuse pentru mentinerea linistii publice.

 

Sursele de zgomot vor fi cele provocate de utilajele cu organe in miscare. Prin suprapunere cu zgomotul stradal, zgomotul produs de activitatea de construire nu va afecta ambianta acustica din zona de actiune si din vecinatatea acesteia, cu conditia ca utilajele folosite sa se afle intr-o stare tehnica buna, iar lucrarile sa se efectueze pe perioada dintre orele 7.00-22.00 ale zilei. Vibratiile care se produc în timpul executiei lucrărilor, nu ating frecvente inferioare pragului de la care este afectat organismul uman, acela de 20 Hz.

 

După execuţia lucrărilor nivelul de zgomot datorită exploatării obiectivului nu va depăsi 52 dB, încadrându-se în limitele impuse - respectandu-se conditiile impuse de HG nr. 321/2005 - privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2016 (nivel acustic la limita incintei), STAS nr. 6156/1986 - Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social - culturale - limite admisibile si parametrii de izolare acustica.

 

Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau vibratiilor pe timpul executiei, iar in exploatare functiunea constructiei se va incadra in limitele normale ale zonei.

 

4.      Protecţia împotriva radiaţiilor:

În cadrul obiectivului de investitii studiat, nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi substante radioactive, nici la realizarea investitiei si nici în exploatarea ei, numărul radiatiilor înscriindu-se în limitele fondului natural de radioactivitate, cu variatii normale datorate insolatiei.

 

5.     Protecţia solului şi a subsolului:

In faza de execuţie: vor fi prevăzute amenajări cu un caracter temporar, afectând solul doar local. După terminarea executării constructiei din cadrul obiectivului, terenul urmează a fi refăcut. Ca surse potentiale de poluare a solului pe durata executiei pot fi:

     depozitarea materialelor folosite, carburanti, lubrifianti;

     depozitarea deseurilor;

 

Pe durata executiei lucrărilor, pentru a preveni poluarea solului si subsolului (inclusiv a apelor subterane), se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor folosite, iar ca măsură de protectie suplimentară se recomandă impermeabilizarea suprafetelor destinate depozitării materialelor utilizate, a recipientilor pentru carburanti, a deseurilor si a accesului si stationării utilajelor (folie de polietilenă).

 

In faza de exploatare: pentru a minimiza impactul asupra solului si subsolului, sapaturile realizate in vederea inhumarii vor fi realizate la adâncimea de 2 metri (3 metri in cazul persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase). Fiecare defunct va fi asezat in sicriu etans, realizat din materiale biodegradabile, fara tratamente chimice.

 

6.     Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

In faza de execuţie: obiectivul ce alcătuieste investitia nu are impact asupra vegetatiei si faunei terestre.

 

Aspectele de mediu, precum: populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si inter-relatiile dintre acesti factori, in faza de exploatare a obiectivului de investitie analizat nu vor fi afectate.

 

7.     Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

In faza de executie, impactul acestei lucrari este minim prin desfăsurarea santierului pe o zona limitata orasului Buzau. Este necesară luarea măsurilor necesare de avertizare si protejare în vederea evitării accidentelor (semnalizare corespunzătoare, atentie deosebită la întâlnirea cu cabluri, conducte, canale, a căror destinatie sau pozitie nu este cunoscută).

 

In faza de exploatare: efectul realizării obiectivului de investitii asupra factorului socio-uman va fi pozitiv (benefic) contribuind la pastrarea patrimoniului cultural si material.

 

8.      Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

În etapa de functionare a obiectivului de investitie, nu se înregistrează categorii de deseuri conform Legii nr. 426/2001 si Hotararii nr. 856/16.08.2002.

 

Se propun următoarele măsuri si recomandări pentru gestionarea deseurilor, în vederea reducerii riscurilor pentru mediu si populatie:

       deseurile menajere generate pe amplasament provenite de la persoanele angajate in executia investitiei vor trebui colectate in recipiente si eliminate prin sistemul de salubritate al orasului.

       materialele rezultate din lucrarile de constructii propuse ce nu pot fi reciclate, sunt colectate, stocate si transportate prin grija beneficiarului la depozitul de gunoi autorizat al localitatii, inlaturand astfel posibilele riscuri de disconfort ce se pot crea.

       deseurile de ambalaje vor fi colectate separat, pe tipuri de recipiente, spre a fi predate societatilor autorizate in vederea valorificarii prin servicii specializate.

 

Evidenta gestionarii deseurilor la punerea in functiune se va face de catre beneficiar, conform HGR 856/2002, anexele nr. 1 (cap. 1 - generarea deseurilor, cap. 2 - stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor, cap. 3 - valorificarea deseurilor, cap. 4 -eliminarea deseurilor), acesta avand obligatia tinerii acestor evidente precum si raportarea acestora organelor abilitate.

 

9.      Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

În etapa de executie si functionare a obiectivului de investitie nu se vor folosi si produce substante toxice si periculoase decât în mod accidental.

 

Pe acest amplasament sunt interzise atat activitatile de imbalsamare si tanatopraxie cat si cele de tip praznicar destinate pomenirii celor decedati.

 

 

10. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Supravegherea calitatii factorilor de mediu şi monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului nu necesita dotari şi masuri pentru controlul emisiilor de poluanti de mediu, deoarece, dupa realizarea investitiei, nu vor exista pe amplasament surse de poluanti ai factorilor de mediu.

 

e)                  date climatice şi particularităţi de relief;

Clima judetului Buzau este temperat continentala. Temperaturile maxime se inregistreaza in luna iulie, pana la 37, in timp ce temperaturile minime se inregistreaza in februarie -26.

 

Subcarpatii Curburii au un climat de dealuri joase (in depresiuni) si de dealuri inalte (la altitudini mai mari), fiind incadrati in sectorul cu nuanta de ariditate. In aceasta zona bat vanturi cu caracter de foen, care descind in aceasta zona dupa ce au traversat Carpatii de Curbura.

 

Valorile medii ale temperaturii anuale oscileaza in functie de configuratia reliefului. Temperaturile medii anuale mai ridicate sunt specifice numai depresiunilor si bazinelor subcarpatice situate pe vai largi. Astfel, in dealurile subcarpatice, temperatura medie anuala este de -6 -8, iar in zona muntoasa de -12 -16.

 

Precipitatiile au caracter neuniform, existand atat ani ploiosi, in care se produc viituri si inundatii, cat si ani secetosi. Cantitatea medie de precipitatii anuale este: in zona de dealuri si Subcarpati, 700-1000 mm/an, iar in munti > 1000 mm/an.

 

Din punct de vedere tehnic, raionarea climatica a teritoriului national, incadreaza amplasamentul studiat in urmatoarele zone:

-          presiunea de referinta dinamica a vantului, madiata pe 10 minute = 0.7 kPa, conform CR 1-1-2012 “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”.

-          valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pa sol = 2.0 kN/mp, conform CR 1-1-3/2012 “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

-          adancimea de inghet - conform Stat 6054-77 “Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet”, amplasamentul studiat este strabatut de geoizoterma de 0 la adancimea de 0.80 - 0.90 m.

 

Caracteristici seismice: conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMP = 25 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, are o valoare ag = 0.35g.

 

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul vitezei relative. Pentru zona studiata, perioada de colt are valoarea de Tc = 1.6 sec.

 

f)                   existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Amplasamentul ce face obiectul prezentei documentatii este liber de constructii; nu au fost identificate retele edilitare care sa necesite relocare/protejare. Parcela studiata va fi bransata de retelele publice de alimentare cu apa si energie electrica.

 

Instalatiile propuse la nivelul imobilului ce face obiectul prezentei documentatii sunt: Instalatii electrice, Instalatii sanitare si Instalatii termice.

 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Nu este cazul. Arealul studiat nu se supune reglementarilor specifice zonelor de protectie pentru monumentele istorice sau monumentele de arhitectura.

 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

Nu este cazul.

 

g)      caracteristici geofizice ale terenului din amplasament extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare de catre S.C. GEOPEC MASTERY S.R.L., reprezentata de dr. ing. Andreea Damian.

 

Prospectiuni geotehnice

In scopul precizarii stratificatiei terenului de fundare si a conditiilor de realizare a infrastructurii viitoarei constructii, s-au efectuat doua foraje notate cu F1 si F2 (pana la adancimea de 6.00 m). S-au prelevat probe de pamant tulburate care au fost supuse incercarilor geotehnice in laborator de specialitate acreditat.

 

Stratificatia terenului:

-          0.30 - 0.40 m - este intalnit sol vegetal;

-          stratul 1 pana la 0.30 - 1.10 m fata de CTN - Argila nisipoasa, de culoare cafenie;

-          stratul 2 pana la 2.90 - 2.90 fata de CTN - Nisip fin galbui, cu filme argiloase, uscat;

-          stratul 3 pana la 4.30 - 4.40 m fata de CTN - Nisip grosier cu intercalatii de pietris, umed;

-          stratul 4 pana la 6.00 m fata de CTN, unde forajele au fost oprite - Nisip grosier cu pietris si bolovanis, umed.

 

Nivelul freatic nu a fost identificat, in zona analizata acesta gasindu-se cantonat in depunerile aluvionare grosiere ale conului de dejectie a raului Buzau, acesta variind in functie de morfologia terenului si de cantitatile de precipitatii.

 

Ca sistem de fundare se pot realiza fundatiile de suprafata din beton armat. Dimensiunile in plan ale fundatiilor vor fi alese respectand prevederile reglementarilor tehnice in vigoare. Considerand adancimea minima de fundare la 1.10 m fata de CTN, stratul in care se va funda este alcatuit din nisip fin galbui cu filme argiloase cenusii, intalnit dupa adancimea de 0.90 - 1.00 m.

 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

 

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

Construcţia care face obiectul proiectului se realizeaza pe un teren aflat in intravilanul Municipiului Buzau, in zone de nord-vest a orasului. Terenul cu suprafata de 3.812,00 mp are o forma poligonala, este liber de orice sarcini si se inscrie in categoria de folosinta arabil.

 

Se propune construirea unui imobil cu regimul de inaltime parter, cu suprafata construita de 160.92 mp. Din punct de vedere functional, constructia va gazdui un spatiu destinat ceremoniilor funerare pentru inmormantarea persoanelor decedate, un spatiu tehnic (care sa asigure temperatura de maxim 15℃) premergator ceremoniilor funerare, grup sanitar, si spatiu destinat depozitării obiectelor de cult.

Structura de rezistenta propusă este alcatuita din cadre de beton armat, inchideri din zidarie si sarpanta din ferme de lemn.

 

Indicator

Existent

Propus

Total

-      suprafata teren

St = 3812.00 mp

 

---

-      suprafata construita (Ac)

0.00 mp

160.92 mp

160.92 mp

-      suprafata desfasurata (Ad)

0.00 mp

160.92 mp

160.92 mp

-      regim de inaltime

---

Parter

---

-      P.O.T.

0.00%

4.00%

---

-      C.U.T.

0.00

0,04

---

-      suprafata spatii verzi

3812.00 mp

-2883.44 mp

928.56 mp

-      suprafata circulatii carosabile

0.00 mp

678.22 mp

678.22 mp

-             suprafata circulatii pietonale

0.00 mp

1028.87 mp

1028.87 mp

-            suprafata morminte

0.00 mp

967.68 mp

967.68 mp

-      Inaltimea la streasina

 0.00 m

3.50 m

---

-      Inaltimea la coama

0.00 m

7.40 m

---

-      Volumul constructiei

0.00 mc

885.06 mp

---

 

Varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

 

Realizarea obiectivului propus prin proiect necesită următoarele componente constructive şi funcţionale: 

Obiectul acestei documentatii il constituie construirea si amenajare unui cimitir si a capelei aferente. Aceasta investitie este sustinuta de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau si este destinala cultelor religioase ce isi desfasoara activitatea la nivelul orasului Buzau. 

 

Capela propusa, va avea regimul de inaltime parter. Volumetria nu este agresiva, fiind atent raportata destinatiei de spatiu comemorativ prin arcele trilobate de la nivelul sarpantei.

 

Din punct de vedere spatial, intregul edificiu este organizat dupa doua prisme intersectate ce au in plan forma de cruce greaca. Accesul principal in capela se realizeaza prin zona de portic (spatiu acoperit cu arcul de sectiune trilobata.

 

Spatiul de comemorare generos are forma rectangulara, cu axa longitudinala in continuarea accesului principal din exterior. In alveola din partea dreapta a spatiului comemorativ se afla spatiul cu temperatura controlata, destinat  asezarii pe catafalc a persoanelor decedate in timpul desfasurarii ceremoniilor funerare. Acest spatiu este luminat natural prin intermediul a trei ferestre dreptunghiulare, dezvoltate pe verticala.

 

Analizand aceasta volumetrie de la nivelul circulatiilor pietonale din jur se poate observa faptul ca aceasta capela este ampalsata in zona centrala a cimitirului, cu o volumetrie ce invita la calm si echilibra prin tratarea unitata a fatadelor si prin finisajele simple, fara contraste agresive. Raportul plin - gol este in favoarea suprafetelor pline, proportia ferestrelor si ritmul asezarii lor creeaza cadrul solemn destinat evenimentelor comemorative.  

Parcurgerea spatiilor nu este una monotona – tavanul spatiului central este tratat ca si tavanul din zona accesului principal tot dupa sectiunea arcului trilobat. Înălţimea libera a spaţiilor propuse: maxim 5.20 m.

 

Finisajele interioare si exterioare propuse pentru capela cu rol comemorativ asigura prestigiul si imaginea unitara a intregului ansamblu. Fatadele sunt finisate cu tencuiala decorativa, in tonuri de alb, gri/bej, tamplaria lemn/PVC si invelitoarea din tabla prefaltuita, culoare alb.

 

Circulaţia în spaţiile propuse se va realiza prin scarile si rampele exterioare pentru accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

 

Sistemul constructiv adoptat la nivelul infrastructurii, suprastructurii si acoperisului este urmatorul:

-          infrastructura – fundatiile sunt alcatuite din talpi continue din beton armat, cu latimea de 50 cm. Acestea vor fi executate din beton clasa C16/20 si se vor arma cu otel beton OB 37, PC 52.

-          suprastructura – Structura de rezistenta va fi alcatuita din pereti structurali din zidarie de caramida confinati cu stalpisori si centuri din beton armat. In rosturile orizontale ale zidariei de caramida se vor prevedea armaturi. In acest fel va rezulta o structura confinata si armata in rosturile orizontale. Se va folosi caramida clasa C10 si mortar M5. Centurile din beton armat de la partea superioara a zidurilor au fost prevazute cu ancore din otel - beton pentru a asigura legarea cosoroabei din lemn, de care se va ancora structura din lemn a acoperisului. Intre axele 1-2 si 3-4 se va executa planseu din beton armat cu grosimea de 13 cm. Planseul va fi realizat din beton clasa C16/20 si va fi armat cu otel OB 37, PC 52.

-          acoperisul – sarpanta va fi alcatuita din ferme de lemn, cu deschiderea de 7.00 m in ax. Toate elementele fermelor se vor executa din scandura cu grosimea de 2.4 cm si latimea de 15 cm. Fermele se vor monta pe ziduri prin intermediul cosoroabelor, la pas de 60-70 cm. Prinderea fermelor de cosoroabe se va face prin intermediul coltarelor metalica 90x90x60 - 2.5. La extradosul fermelor se va prevederea astereala alcatuita din scandura cu grosimea de 2.40 cm. Dupa executarea structurii din lemn a acoperisului, acesta va fi ignifugat si aseptizat. Invelitoarea va fi realizata din tabla prefaltuita.

 

Spatiile cele mai importante ale constructiei sunt: spatiul comemorativ si destinat depunerii persoanelor decedate pe catafalc. Functiunile anexe asigura buna desfasurarea a evenimentelor organizate la nivelul acestui edificiu. Destinatia spatiilor si suprafetele aferente sunt prezentate in tabelul urmator:

 

IND

Destinaţia spaţiilor - PARTER

Arie utilă - mp

P1

Spatiu de comemorare

68.18

P2

Spatiu cu temperatura controlata

21.60

P3

Spatiu de depozitare obiecte de cult

7.56

P4

Grup sanitar (inclusiv persoane cu dizabilitati)

12.29

 

TOTAL PARTER

109.62

 

Finisajele exterioare propuse sunt in acord cu plastica arhitecturala aferenta constructiei ce face obiectul prezentei documentatii si cu limbajul compozitional al monumentelor existente pe amplasament: tencuieli exterioare granulatie fina, culoare alb, cu accente de gri sau bej, tamplarie lemn/PVC (in cadrul inchiderilor verticale) culoare brun sau alb, prevazuta cu geam triplu termoizolant, tabla prefaltuita, culoare alb.

 

Finisajele interioare sunt propuse in acord cu functiunea dominanta: piatra naturala pentru pardoseli; placari decorative, vopsitorii lavabile, piatra naturala pentru pereti; vopsitorii lavabile pentru tavane. Se propune tamplarie exterioara/interioara din lemn/PVC culoare brun sau alb.

 

Materialele de finisaj agreate vor fi achiziţionate şi aplicate corelat cu condiţiile din spaţiile pentru care sunt destinate privind gradul de umiditate, gradul de solicitare fizică. Realizarea finisajelor se va face cu respectarea instructiunilor specifice fiecarui produs, continute in prescriptiile din fisele tehnice puse la dispozitie de catre producatorii/distribuitorii materialelor, cu posibilitatea de asigurare a cerintelor de calitate si siguranta in exploatare.

 

Programul de functionare: zilnic, in intervalul orar: 8.00 – 20.00 - (programul de functionare va fi stabilit in functie de specificul fiecarui eveniment de catre reprezentantii parohiei, in colaborare cu reprezentantii Primariei Municipiului Buzau).

 

Pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul capelei, se propun urmatoarele instalatii:

- instalatii electrice;

- instalatii termice;

- instalatii sanitare;

 

Instalaţiile electrice ce deservesc obiectivul şi fac obiectul prezentului proiect sunt următoarele:

- Instalaţii electrice de iluminat şi prize normale monofazate;

- Instalații electrice de iluminat de securitate;

- Instalații electrice de iluminat exterior;

- Instalații electrice de prize dedicate monofazate;

- Instalații electrice de forță;

- Instalații electrice de priză de pământ;

- Instalații electrice de protecție împotriva trăsnetului (IPT).

 

Nu fac obiectul proiectului: Racordul (branşamentul) electric la sistemul electroenergetic naţional al furnizorului de energie electrică, respectiv postul de transformare 20/0.4kV.

 

- Instalaţii electrice de iluminat şi prize normale monofazate;

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va realiza prin intermediul unui branşament trifazat la tensiunea de 400V/50Hz propus. Schema de legare la pământ utilizată este de tip TN-S, având nulul de protecţie (PE) separat de nulul de lucru (N), această separaţie se realizează la nivelul tabloului electric general (TEG). Conform prescripţiilor furnizorului de energie electrică, obiectivul se încadrează în categoria „mici consumatori”, având o putere contractată sub 100 kW.

 

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un branşament electric trifazat, corespunzător puterilor instalate. Modificarea soluţiei de alimentare sau orice intervenţii la branşament / blocul de măsură şi protecţie, nu fac obiectul prezentului proiect.

 

Alimentarea cu energie electrică se va efectua de la blocul de măsură și protecție trifazat propus (BMPT) la tabloul electric general de distribuţie (TEG), prin intermediul unei coloane electrice realizate cu cablu tip CYAbY-F 4x6mm2, montată îngropat în pământ, sub adâncimea minimă de îngheț.

 

Distribuţia este de tip radial. De la nivelul TEG se vor alimenta următoarele:

        1 circuit de iluminat interior;

        1 circuit de iluminat exterior;

        1 circuit prize normale monofazate;

        2 circuite prize dedicate monofazate;

        1 circuit de alimentare convector electric;

        1 circuit de alimentare instant electric pentru preparare apă caldă de consum;

        1 circuit alimentare unitate exterioară de climatizare VRV - VRF.

 

Tabloul cuprinde aparatajul necesar protecţiei la scurtcircuit, suprasarcină şi protecție diferențială împotriva şocurilor electrice datorate atingerilor directe şi indirecte, cu un curent rezidual de 30mA.

 

La alegerea şi dimensionarea sistemului de iluminat s-a ţinut cont de condiţiile cantitative şi calitative pentru realizarea unui mediu luminos confortabil, cu performanţe vizuale şi siguranţă vizuală adaptate desfăşurării activităţilor specifice fiecărui tip de spaţiu. Pentru aceasta s-a avut în vedere realizarea următoarelor:

·    Nivelul de iluminare normat şi uniformitatea acestuia;

·    Direcţionarea corectă a fluxului luminos;

·    Distribuţia luminanţelor.

 

Nivelurile de iluminare realizate sunt conform cu NP-061-02, ”Normativul pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri”, ţinându-se cont de destinaţia fiecărui spaţiu, după cum urmează:

 

Capelă:

·    Spațiu depozitare – 100lx;

·    Grup sanitar, Spațiu comemorativ – 200lx;

·    Spațiu ceremonii funerare – 300lx.

 

Nivelurile de iluminare realizate pe aleile pietonale și parcare sunt conform cu NP-062-02, ”Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal”, după cum urmează:

·    Alei pietonale și parcare – 5lx.

 

La stabilirea numărului de circuite de iluminat s-a ţinut cont de prevederea normativului I7-2011, conform căreia puterea totală instalată să nu depăşeasca 3kW pe un circuit monofazat și de 8kW pe un circuit trifazat, conform normativului  I7-2011.

 

Stabilirea numărului de prize monofazate existente pe un circuit s-a realizat ţinându-se cont că puterea maximă instalată pe un circuit este de 2kW, conform normativului  I7/2011.

 

Instalaţia electrică de iluminat asigură cerinţele cantitative (nivel de iluminare) impuse de prescripţiile tehnice în vigoare pentru această categorie de clădire. Pentru iluminatul spaţiilor, s-au folosit corpuri de iluminat echipate cu surse LED, tipul şi numărul acestora fiind în funcţie de dimensiunile şi destinaţiile spaţiilor. Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat şi al aparatelor de conectare este în concordanţă cu categoria de influenţe externe ale încăperilor în care sunt montate.

 

La realizarea circuitului de lumină s-a folosit cablu CYY-F 3x1.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală. Acest circuit este montat îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug sau în canal metalic, pentru cazurile unde circuitul este montat pe materiale combustibile (lemn). Protecţia pe acest circuit se realizează cu un disjunctor automat bipolar, cu protecție la suprasarcină InD=10A și scurtcircuit, curbă B.

 

Numărul locurilor de prize a fost stabilit astfel încât să asigure funcționarea echipamentelor ce vor utila spaţiile. Circuitele de prize normale se realizează cu cablu de tip CYY-F 3x2.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală. Aceste circuite sunt montate îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug. Fiecare circuit de prize este protejat cu ajutorul unui disjunctor automat bipolar diferenţial, cu protecție la suprasarcină InD=16A și scurtcircuit, curbă B, cu un curent rezidual de I∆=30mA, tip A.

 

Toate circuitele prevăzute vor conţine pe lângă conductorul de fază şi neutru şi un conductor de protecţie (PE) cu aceeaşi secţiune cu faza. Valorile curenţilor nominali au fost alese în concordanţă cu valorile curenţilor maximi admisibili în conductoarele circuitelor protejate. S-au avut în vedere şi condiţiile necesare asigurării selectivităţii protecţiei, astfel încât în cazul unui defect să funcţioneze protecţia cea mai apropiată, izolând doar circuitul respectiv, fără a scoate din funcţiune întreaga instalaţie.

 

Iluminatul exterior al clădirii s-a propus astfel încât să se realizeze iluminarea intrărilor în clădire, prin intermediul unor corpuri de iluminat etanșe echipate cu surse LED.

 

- Instalații electrice de iluminat de securitate;

Pentru această clădire s-au prevăzut instalații de iluminat de securitate după cum urmează:

·  Instalația de iluminat de securitate pentru evacuare este constituită din lămpi de tip EXIT cu acumulatori cu sursă LED 2W, inscripționate, echipate complet, cu autonomie de minim 1h și corpuri de iluminat cu sursă LED 2W, neinscripționate, cu autonomie de minim 1h. Corpurile de iluminat inscripționate s-au amplasat pe căile de evacuare astfel încât să fie vizibile tuturor ocupanților și să-i dirijeze către ieșirile din clădire, iar lămpile neinscripționate s-au amplasat în exterior la fiecare ieșire din clădiri. Lămpile se vor lega pe circuitul de iluminat normal cu cabluri din cupru de tip CYY-F 4x1.5mm2.

 

·  Instalația de iluminat de securitate împotriva panicii este constituită din două corpuri de iluminat cu surse LED 34W, echipate complet și cu kit de emergență, cu autonomie de minim 1h. Lămpile se vor lega pe circuitul de iluminat normal cu cabluri din cupru de tip CYY-F 4x1.5 mmp.

Aceste lămpi se vor amplasa în încăperea cu suprafața mai mare de 60m2 (Spațiu ceremonii funerare) sunt prevăzute și cu comandă manuală. Această comandă este realizată de întrerupătoarele de iluminat normal, dar și de pe tabloul electric de unde este alimentat respectivul circuit.

 

·  Instalația de iluminat de securitate pentru intervenții este constituit dintr-un corp de iluminat autonom cu sursă LED 34W, echipate cu kit de emergență, cu autonomie de minim 1h. Lampa se va lega pe circuitul de iluminat normal cu cablu din cupru de tip CYY-F 4x1.5mm2.

Corpul de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru interventii s-a amplasat în Spațiu ceremonii funerare, în dreptul tabloului electric general (TEG). Acest tip de iluminat este prevăzut astfel încât să asigure nivelul de iluminare necesar pentru acționarea echipamentelor montate în aceste spații și pentru scoaterea din funcțiune a anumitor circuite.

 

- Instalații electrice de iluminat exterior;

Instalaţia electrică de iluminat asigură cerinţele cantitative (nivel de iluminare) impuse de prescripţiile tehnice în vigoare (NP-062-2002) pentru această categorie de lucrări.

Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat şi al aparatelor de conectare este în concordanţă cu categoria de influenţe externe unde sunt montate.

Sistemul de iluminat exterior este format din 6 corpuri de iluminat pe stâlpișor, h=1.00m,  iluminat exterior, U=230V, P=1x20W LED, dulie E27, IP65 și din 15 corpuri de iluminat cu două brațe, echipate cu panou fotovoltaic monocristalin cu P=80W, lampă LED cu P=16W, controller programabil, baterie solară deep cycle 12V 80Ah, h montaj=3.5m, IP65.

 

Tipul, numărul corpurilor de iluminat și al stâlpilor de iluminat a rezultat în urma unui calcul cu un program de specialitate, în funcție de gradul de acoperire.

 

Stâlpii de iluminat convenționali se vor monta din 13m în 13m pe aleile principale din interiorul cimitirului, iar cei fotovoltaici se vor monta din 13m în 13m pe conturul parcării auto și pe aleile de pe conturul cimitirului, conform planului de situație.

 

Atât stâlpii corpurilor de iluminat normal cât și cei ai corpurilor de iluminat cu panouri fotovoltaice se vor monta pe fundații de beton cu Lxlxh=0.4x0.4x0.9m și se vor prinde de acestea cu conexpanduri cu șurub M12x200mm, 4 bucăți pentru fiecare stâlp.

 

Circuitele electrice de alimentare a corpurilor de iluminat exterior sunt montate îngropat în pământ. Pentru realizarea acestor circuite s-a folosit cablu din cupru tip CYAbY 3x1.5mm2, de la nivelul acestor cabluri corpurile de iluminat se vor lega cu cablu din cupru tip CYAbY 3x1.5mm2 prin intermediul unor doze de ramificație etanșe, montate la baza stâlpilor metalici propuși. De la nivelul dozelor cablurile de alimentare a corpurilor de iluminat se vor monta aparent prin stâlpii metalici propuși pâna la corpurile de iluminat de pe aceștia.

 

La realizarea iluminatului exterior s-a ținut cont să se asigure un nivel de iluminat al parcării auto și aleilor pietonale principale de 5lx.

 

Circuit de iluminat exterior va fi protejat cu un disjunctor automat bipolar diferenţial, cu protecție la suprasarcină InD=10A și scurtcircuit, curbă B, cu un curent rezidual de I∆=30mA, tip A.

 

Circuitul de iluminat normal exterior va fi comandat automat de către un senzor crepuscular montat exterior pe fațada principală, dar și manual de la un buton (automat / 0 / manual) montat la nivelul tabloului electric general (TEG), de unde este alimentat circuitul.

 

Conform articolului 59, Tabel 4, din NTE 007 - "Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice", distanţele de siguranţă ale cablurilor de energie pe orizontală, faţă de alte cabluri pozate în pământ trebuie să fie minim 7cm.

 

- Instalații electrice de prize dedicate monofazate;

La realizarea circuitelor de alimentare cu energie electrică a prizelor dedicate (capace frigorifice funerare), s-au folosit cabluri de tip CYY-F 3x2.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală. Aceste circuite sunt montate îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug.

Fiecare circuit de prize dedicate monofazate este protejat cu ajutorul unui disjunctor automat bipolar diferenţial, cu protecție la suprasarcină InD=16A și scurtcircuit, curbă B, cu un curent rezidual de I∆=30mA, tip A.

Prizele dedicate se vor monta îngropat în pardoseală în dreptul capacelor frigorifice funerare.

 

- Instalații electrice de forță;

Circuitele de forță vor alimenta convectorul electric din grupul sanitar și unitatea exterioară a sistemului de climatizare VRV - VRF. Circuitele vor fi realizate cu cablu de tip CYY-F 3x1.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală, pentru convectorul electric și cu cablu de tip CYY-F 5x2.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală, pentru unitatea exterioară a sistemului de climatizare VRV – VRF.

 

La dimensionarea circuitelor s-a ținut cont de modurile de pozare ale acestora și de puterea fiecărui receptor. Aceste circuite sunt montate îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug.

 

Circuitul convectorului electric este protejat cu ajutorul unui disjunctor automat bipolar, cu protecție la suprasarcină InD=10A și scurtcircuit, curbă B.

 

Circuitul unității exterioare a sistemului de climatizare VRV - VRF este protejat cu ajutorul unui disjunctor automat tetrapolar, cu protecție la suprasarcină InD=16A și scurtcircuit, curbă C.

 

- Instalații electrice de priză de pământ;

În reţelele de tip TN-S, conductorul de protecţie (PE) se leagă la priza de pământ. Conductorul principal de protecție (nulul de protectie PE) va fi legat la priza de pământ.

 

Clădirea va avea o priză de pământ naturală în fundație (pe contur închis).

Priza de pământ propusă a capelei este naturală în fundație, realizată din electrozi orizontali din platbandă 40x4mm OL-Zn, îngropați sub adâncimea minimă de îngheț în fundație.

 

Priza de pământ propusă a stâlpilor iluminatului exterior convențional este artificială de tip B (pe contur deschis), realizată numai din electrozi orizontali din platbandă 40x4mm OL-Zn, îngropați în pământ sub adâncimea minimă de îngheț.

 

Cele două prize se vor lega între ele prin intermediul platbandei din OL-Zn de 40x4mm și vor forma o priză comună.

 

Priza de pământ va dezervi numai pentru protecția împotriva șocurilor electrice și va avea rezistența de dispersie de maxim 4Ω.

 

Verificarea şi măsurarea rezistenţei de dispersie este obligatorie şi intră în sarcina executantului. În cazul în care după măsurare rezistenţa de dispersie a prizei de pământ nu are valoarea prescrisă, aceasta se va suplimenta cu electrozi verticali şi se va utiliza un pat de bentonită sau gel special pentru creşterea conductivităţii.

 

Conductorul de protecție din tabloul electric general (TEG) se va lega la priza de pământ prin intermediul unei piese de separație. Circuitele electrice se vor lega la priza de pământ prin intermediul barei de echipotențializare din tabloul electric general (TEG).

Toate elementele metalice ale construcției, inclusiv carcasele utilajelor se vor lega la priza de pământ propusă în incintă.

 

- Instalații electrice de protecție împotriva trăsnetului (IPT).

Construcția are dimensiunile în plan Lxl=14.60x14.60m, cu regimul de înălțime P, respectiv cu o înălțimea maximă la coamă de h=7.40m.

 

În conformitate cu Normativul I7/2011 și conform calculului realizat cu un soft de specialitate, PROENERG, clădirea se va proteja cu un dispozitiv de protecție la supratensiuni și supracurenți de clasă III-IV, montat în tabloul electric general (TEG), nefiind necesară și o instalație de protecție împotriva trăsnetului (IPT).

 

Instalatii termice: Proiectul tratează instalațiile de încălzire și climatizare aferente obiectivului CONSTRUIRE CIMITIR UMAN ȘI ÎMPREJMUIRE amplasat în loc. Buzău, intravilan, NC 60953, T19. Pe teren va fi amplasată următoarea clădire: capelă.

 

S-au proiectat următoarele tipuri de instalaţii de incalzire:

·  Instalație de încălzire cu convectoare electrice de perete;

·  Instalaţie de climatizare cu sistem VRV – VRF.

 

Instalația de încălzire cu convector electric de perete s-a prevăzut la Grupul sanitar. Se va monta un convector electric de perete cu P=1000W și U=230V în grupul sanitar, care va avea un grad de protecție IP24. Reglarea temperaturii în încăpere se va face cu ajutorul termostatului de pe convectorul electric.

 

Instalația de climatizare este formată dintr-un sistem VRV – VRF care deservește următoarele spații: Spațiu depozitare, Spațiu ceremonii funerare și Spațiu comemorativ.

Sistem de climatizare VRV – VRF este format dintr-o unitate exterioară, montată pe un soclu de beton la nivelul solului și 5 unități interioare montate pe perete la h=3.00m față de pardoseala finită.

 

În Spațiu depozitare se va monta 1 unitate interioară cu capacitatea de răcire Q=2.20kW și capacitatea de încălzire Q=2.50kW.

 

În Spațiu ceremonii funerare se vor monta 3 unități interioare cu capacitatea de răcire Q=2.80kW și capacitatea de încălzire Q=3.20kW fiecare.

 

În Spațiu comemorativ se va monta 1 unitate interioară cu capacitatea de răcire Q=2.80kW și capacitatea de încălzire Q=3.20kW.

 

Unitatea exterioară se va monta pe un soclu de beton la nivelul solului și va avea capacitatea de răcire Q=14.00kW și capacitatea de încălzire Q=16.00kW, puterea electrică instalată Pi=4.10kW la U=400V. Sistemul VRV - VRF va funcționa cu agent frigorific R410A și este în 2 țevi cu funcționare simultană rece / cald.

 

De la unitatea exterioară agentul frigorific va fi distribuit către unitățile interioare prin intermediul unui distribuitor de agent frigorific cu 5 circuite, montat în plafonul de la parter. Controlul sistemelor VRV - VRF se va face de la un controller central montat pe perete, dar și individual de la controllerele unităților interioare montate pe pereți în dreptul acestora.

 

Instalaţiile sanitare ce deservesc imobilul şi fac obiectul prezentului proiect sunt următoarele:

·    Instalaţia de alimentare cu apă rece de consum

·    Instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum

·    Instalaţie de canalizare ape uzate menajere

·    Instalație de canalizare meteorică

 

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin intermediul unui branşament propus de la reţeaua publică stradală existentă. Evacuarea apelor uzate menajere se face gravitaţional, la bazinul vidanjabil propus.

 

Conform prevederilor „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II-a - Instalații de stingere”, indicative P118/2 - 2013, cu modificările ulterioare, date fiind suprafețele construite, destinația și numărul de utilizatori, nu sunt necesare instalații de intervenție la incendiu.

 

·    Instalaţia de alimentare cu apă rece de consum

Debitul de alimentare cu apă este asigurat prin intermediul unui racord propus, realizat din ţeavă de PEHD, De=25mm. Alimentarea cu apă rece de consum a obiectivului se realizează de la reţeaua publică stradală.  

 

Căminul de branşament propus este amplasat în interiorul incintei, la limita proprietății şi va adăposti 1 apometru 3/4", q=2.50m³/h, 2 robineți de izolare, 1 robinet de golire, 1 filtru de impurități și 1 clapetă de sens. De la nivelul acestuia se pleacă către consumatorii interiori cu o coloană realizată din polietilenă de înaltă densitate PEHD, îngropată sub limita de îngheț, cu De=25mm.

 

În incintă s-a prevăzut și 1 hidrant de grădină 3/4” pentru udarea spațiilor verzi și platformei de gunoi, ce va fi alimentat prin intermediul unei conducte din polietilenă de înaltă densitate PEHD, îngropată sub limita de îngheț, cu De=20mm.

 

Instalaţia de alimentare cu apă rece a obiectelor sanitare interioare se va realiza în montaj aparent / îngropat, cu distribuţie inferioară, ramificată, folosind conducte de polipropilenă PP-R cu fibră.

Realizarea îmbinărilor conductelor, racordurilor, teurilor egale sau reduse se va realiza prin sudură la conductele din PP-R şi cu elemente de compresiune mecanice, de tip mufe, teuri de compresiune, egale sau reduse la conductele din PEHD. Echiparea grupului sanitar se va face cu: lavoar și vas W.C. pentru persoane cu dizabilități, deoarece grupul sanitar este comun.

 

Trecerile de la PP-R la metal, se vor realiza cu fitinguri mixte sudură-filete de tip interior sau exterior. Pe racordul fiecărui obiect sanitar, vor fi montaţi robineţi de izolare atât pe conducta de apă caldă, cât și pe cea de apă rece. Conductele de apă rece de consum se vor izola termic cu elastomer de 9mm împotriva condensului.

 

·    Instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum

Apa caldă de consum necesară, va fi preparată instant cu ajutorul unui instant electric cu puterea de 4.4kW / 230V.

 

Conductele de distribuţie a apei calde se vor executa din ţeavă de polipropilenă reticulată, PP-R cu fibră şi vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de apă rece. Realizarea îmbinărilor se face prin sudură, cu fitinguri specifice tipului de material utilizat.

 

Conductele de apă caldă de consum se vor izola termic cu elastomer de 9mm împotriva pierderilor de căldură.

 

·    Instalaţie de canalizare ape uzate menajere

Debitele de ape uzate menajere, vor fi preluate prin intermediul tubulaturilor PP 32-110mm (traseu interior) în cazul grupului sanitar și condensul de la unitățile interioare VRV - VRF și vehiculate spre rețeaua exterioară de canalizare existentă în incintă, prin intermediul conductelor PVC-KG 160mm (traseul exterior).

 

Datorită lipsei în zonă a rețelei de canalizare s-a propus realizarea unui bazin vidanjabil etanș. Acesta are o capacitate de V=12m3 și este confecționat din material plastic prefabricat. Acesta se va ancora de radierul din beton armat pe care este amplasat, iar la amplasarea acestuia se va ține cont de adâncimea de pozare a conductei de canalizare.

 

Separarea rețelei de canalizare interioară de cea exterioară se va face prin intermediul unui cămin de vizitare propus, amplasat în apropierea clădirii, la ieșirea coloanei interioare.

La schimbarea de direcție a conductei exterioare de canalizare către bazinul vidanjabil propus s-a prevăzut un cămin de vizitare.

 

Căminele de vizitare propuse pe traseul conductelor de canalizare exterioară vor fi realizate din material plastic, D=400mm, h=0.9-1.4m, cu câte o intrare și o ieșire cu De=160mm și cu capace B125.

 

La ieşirea în exterior a conductei de canalizare cu De=110mm se va asigura adâncimea minimă de îngheţ și o pantă minimă de 2%.

 

Conducta exterioară de canalizare din PVC-KG cu De=160mm va fi montată sub adâncimea minimă de îngheț și va avea o pantă minimă de 1%.

 

Stabilirea poziţiei coloanei s-a făcut urmărindu-se ca legăturile obiectelor sanitare deservite să fie cât mai scurte.

 

Condensul de la unitățile interioare VRV - VRF va fi colectat printr-un sistem de conducte din PP cu De=32mm cu pantă de 3% și evacuat la canalizarea menajeră prin intermediul coloanei de canalizare propusă.

 

·    Instalație de canalizare meteorică

Instalaţiile de canalizare s-au proiectat în sistem separativ, conform normativului I9-2015. Sistemul de preluare a apelor pluviale se realizează cu burlane şi jgheaburi (prevăzute în proiectul de arhitectură).

 

Apele meteorice evacuate de la burlane vor fi drenate pe spaţiile verzi aflate în apropiere.

 

Echiparea si dotarea specifice functiunii propuse:

Capela

-          Sistem audio

-          Catafalc: 2 buc

-          Masa (1.40 x 0.85 m): 2 buc

-          Dulap (1.20 x 0.60 m): 2 buc

-          Scaun: 30 buc

-          Instant electric apa calda: 1 buc

-          Videoproiector cu ecran de proiectie: 1 buc

 

Cimitirul propus va dispune de 336 locuri pentru inhumare ce vor avea dimensiunile de 1.20 x 2.40 metri; acestea vor fi dispuse în șiruri de 10 sau 11 locuri ce vor fi delimitate de alei și spații verzi.

 

Conform L 102/2014, înhumarea persoanelor decedate se va realiza la adancimea de 2 m. In cazul in care decesul a survenit din cauza unor boli puternic contagioase, adâncimea gropii va fi de minim 3 metri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:

Valoarea totala a investitiei, cu detaliere pe structura devizului general, însoțit de devizul pe obiect.

 

DEVIZ GENERAL

conform HG 907/2016 privind cheltuielile necesare obiectivului:

CONSTRUIRE CIMITIR UMAN SI IMPREJMUIRE

Nr.crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Lei

fără TVA

TVA (Lei)

Valoare

Lei  inclusiv TVA

1

2

3

4

5

 

CAPITOLUL 1 : Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1.

Obţinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

472,802.76

89,832.52

562,635.28

1.3.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

37,999.74

7,219.95

45,219.69

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL CAPITOL 1 :

510,802.50

97,052.48

607,854.98

 

CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurare utilitati

240,203.35

45,638.64

285,841.99

 

TOTAL CAPITOL 2 :

240,203.35

45,638.64

285,841.99

 

CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

 

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

 

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

108,000.00

20,520.00

128,520.00

 

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general

33,000.00

6,270.00

39,270.00

 

3.5.4. Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

0,00

0,00

0,00

 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

0,00

0,00

0,00

 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

75,000.00

14,250.00

89,250.00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziţie publică

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanţă

6.000,00

1.140,00

7.140,00

 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiţii

6.000,00

1.140,00

7.140,00

 

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenţă tehnică

56,000.00

10,640.00

66,640.00

 

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

28,000.00

5,320.00

33,320.00

 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

0,00

0,00

0,00

 

3.8.2. Dirigenţie de şantier

28,000.00

5,320.00

33,320.00

 

TOTAL CAPITOL 3 :

170,000.00

32,240.00

202,240.00

 

CAPITOLUL 4 : Cheltuieli pentru investiţia de bază

4,1

Construcţii şi instalaţii

531,957.55

101,071.93

633,029.48

4.1.1.

Constructie capela

531,957.55

101,071.93

633,029.48

4.2.

Montaj utilaje, echipamente  tehnologice şi funcţionale

1,445.45

274.64

1,720.09

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

90,816.51

17,255.14

108,071.65

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

0,00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

31,700.51

6,023.10

37,723.61

4.6.

Active necorporale

0,00

0.00

0.00

 

TOTAL CAPITOL 4:

655,920.02

124,624.80

780,544.82

 

CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de şantier

9,241.86

1,755.95

10,997.81

 

5.1.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

9,241.86

1,755.95

10,997.81

 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

 

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

0,00

0,00

0,00

 

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

1,408.77

0.00

1,408.77

 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea lucrărilor de construcţii

7,043.85

0.00

7,043.85

 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7,043.85

0.00

7,043.85

 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare

65,500.00

0.00

65,500.00

5.3.

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4.

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL CAPITOL 5 :

90,238.33

1,755.95

91,994.28

 

CAPITOLUL 6 :  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice şi teste

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL CAPITOL 6:

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL GENERAL:

1,667,716.20

301,311.87

1,968,028.07

Din care C+M (1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.+4.2+5.1.1) :

1,293,650.71

245,793.64

1,539,444.35

 

Beneficiar:                                                                                          Proiectant:

U.A.T. Municipiul Buzau                                                               SC PORTIC NCH REAL VISION SRL

Constantin Toma - Primar                                                          Neagu Enache Camelia - Administrator

 

DEVIZUL OBIECTULUI:

"Constructie capela"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

fără TVA

(Lei)

TVA

Lei

Valoare - inclusiv TVA (Lei)

1

2

3

4

5

 

Cap.1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.1.

Obţinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

0,00

0,00

0,00

 

Cap.2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

2.1.

Cheltuieli pentru asigurare utilitati

0,00

0,00

0,00

 

Cap. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza

 

 

 

4.1.

Construcţii şi instalaţii

531,957.55

101,071.93

633,029.48

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare

0,00

0.00

0.00

4.1.2.

Constructii: Rezistenţă

190,330.80

36,162.85

226,493.65

4.1.3.

Constructii: Arhitectura

234,644.65

44,582.48

279,227.13

4.1.4.

Instalaţii

0,00

0.00

0.00

 

4.1.4.1. Instalaţii electrice

92,614.40

17,596.74

110,211.14

 

4.1.4.2. Instalaţii sanitare

7,255.25

1,378.50

8,633.75

 

4.1.4.3. Instalaţii termice

7,112.45

1,351.37

8,463.82

 

TOTAL I – subcap. 4.1.

531,957.55

101,071.93

633,029.48

4.2.

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE:

 

0.00

0.00

 

4.2.1. Montaj utilaje, echipamente tehnologice

1,445.45

274.64

1,720.09

 

TOTAL II – subcap. 4.2.

1,445.45

274.64

1,720.09

4.3.

Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

59,116.00

11,232.04

70,348.04

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

0,00

0.00

0.00

4.5.

Dotări 

31,700.51

6,023.10

37,723.61

4.6.

Active necorporale

0,00

0.00

0.00

 

TOTAL III – subcap. 4.3.+4.4+4.5.+4.6.

90,816.51

17,255.14

108,071.65

 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

624,219.51

118,601.71

742,821.22

 

Beneficiar:                                                                                          Proiectant:

U.A.T. Municipiul Buzau                                                               SC PORTIC NCH REAL VISION SRL

Constantin Toma - Primar                                                          Neagu Enache Camelia - Administrator

 

 

 

DEVIZUL OBIECTULUI:

"Amenajari exterioare"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

fără TVA

(Lei)

TVA

Lei

Valoare - inclusiv TVA (Lei)

1

2

3

4

5

 

Cap.1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

510.802,50

97,052.47

607,854.97

1.1.

Obţinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

472,802.76

89,832.52

562,635.28

1.2.1.

Imprejmuire

209,627.22

39,829.17

249,456.39

1.2.2.

Aleei pietonale si parcare

263,175.54

50,003.35

313,178.89

1.3.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

37,999.74

7,219.95

45,219.69

1.3.1.

Amenajarea terenului (spatii verzi)

37,999.74

7,219.95

45,219.69

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

 

 

 

 

Cap.2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

 

 

 

2.1.

Cheltuieli pentru asigurare utilitati

 

 

 

 

Cap. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza

 

 

 

4.1.

Construcţii şi instalaţii

0.00

0.00

0.00

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Constructii: Rezistenţă (fundatii , structura de rezistenta) si arhitectura (inchide. exte, compartimentari, tamplarie, finisaje)

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Izolatii

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalaţii

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL I – subcap. 4.1.

0.00

0.00

0.00

4.2.

MONTAJ  UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE:

 

 

 

 

4.2.1. Montaj utilaje, echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL II – subcap. 4.2.

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări 

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL III – subcap. 4.3.+4.4+4.5.+4.6.

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

510.802,50

97,052.47

607,854.97

 

Beneficiar:                                                                                          Proiectant:

U.A.T. Municipiul Buzau                                                               SC PORTIC NCH REAL VISION SRL

Constantin Toma - Primar                                                          Neagu Enache Camelia - Administrator

 

 

DEVIZUL OBIECTULUI:

"Asigurarea utilitatilor"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

fără TVA

(Lei)

TVA

Lei

Valoare - inclusiv TVA (Lei)

1

2

3

4

5

 

Cap.1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.1.

Obţinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

92,254.36

17,528.33

109,782.69

1.4.1.

Retea exterioara alimentare cu apa

50,715.43

9,635.93

60,351.36

1.4.2.

Retea interioara alimentare cu apa

5,996.13

0.00

0.00

1.4.3.

Retea canalizare

8,185.04

1,555.16

9,740.20

1.4.4.

Bazin vidanjabil

27,357.76

5,197.97

32,555.73

 

Cap.2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

92,254.36

17,528.33

109,782.69

2.1.

Cheltuieli pentru asigurare utilitati

 

 

 

 

Cap. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza

 

 

 

4.1.

Construcţii şi instalaţii

0.00

0.00

0.00

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Constructii: Rezistenţă (fundatii , structura de rezistenta) si arhitectura (inchide. exte, compartimentari, tamplarie, finisaje)

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Izolatii

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalaţii

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL I – subcap. 4.1.

0.00

0.00

0.00

4.2.

MONTAJ  UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE:

 

 

 

 

4.2.1. Montaj utilaje, echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL II – subcap. 4.2.

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări 

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL III – subcap. 4.3.+4.4+4.5.+4.6.

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

92,254.36

17,528.33

109,782.69

 

Beneficiar:                                                                                          Proiectant:

U.A.T. Municipiul Buzau                                                               SC PORTIC NCH REAL VISION SRL

Constantin Toma - Primar                                                          Neagu Enache Camelia - Administrator

 

DEVIZUL OBIECTULUI:

"Extindere retea alimentare cu energie electrica"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

fără TVA

(Lei)

TVA

Lei

Valoare - inclusiv TVA (Lei)

1

2

3

4

5

 

Cap.1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.1.

Obţinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

0.00

0.00

0.00

 

Cap.2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

147,948.99 

28,110.31

176,059.30

2.1.

Cheltuieli pentru asigurare utilitati

147,948.99 

28,110.31

176,059.30

2.1.1.

Bransamant energie electrica – LEA circuit nou

19,857.90

3,773.00

23,630.90

2.1.2.

Separator tripolar

4,484.56

852.07

5,336.63

2.1.3.

Legaturi electrice si montaj utilaj

16,463.58

0.00

0.00

2.1.4.

Constructii PTA

5,339.52

1,014.51

6,354.03

2.1.5.

LEA 20 Kw constructii si instalatii

101,803.43

19,342.65

121,146.08

 

Cap. 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza

0.00

0.00

0.00

4.1.

Construcţii şi instalaţii

0.00

0.00

0.00

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Constructii: Rezistenţă (fundatii , structura de rezistenta) si arhitectura (inchide. exte, compartimentari, tamplarie, finisaje)

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Izolatii

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalaţii

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL I – subcap. 4.1.

0.00

0.00

0.00

4.2.

MONTAJ  UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE:

 

 

 

 

4.2.1. Montaj utilaje, echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL II – subcap. 4.2.

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări 

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL III – subcap. 4.3.+4.4+4.5.+4.6.

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

147,948.99 

28,110.31

176,059.30

 

Beneficiar:                                                                                          Proiectant:

U.A.T. Municipiul Buzau                                                               SC PORTIC NCH REAL VISION SRL

Constantin Toma - Primar                                                          Neagu Enache Camelia - Administrator

DEVIZUL OBIECTULUI:

„Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica”

 

Nr.crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

fără TVA

(Lei)

TVA

Lei

Valoare - inclusiv TVA (Lei)

1

2

3

4

5

 

CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

 

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

 

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

108,000.00

20,520.00

128,520.00

 

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general

33,000.00

6,270.00

39,270.00

 

3.5.4. Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

0,00

0,00

0,00

 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

0,00

0,00

0,00

 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

75,000.00

14,250.00

89,250.00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziţie publică

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanţă

6.000,00

1.140,00

7.140,00

 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiţii

6.000,00

1.140,00

7.140,00

 

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenţă tehnică

56,000.00

10,640.00

66,640.00

 

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

28,000.00

5,320.00

33,320.00

 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

0,00

0,00

0,00

 

3.8.2. Dirigenţie de şantier

28,000.00

5,320.00

33,320.00

 

TOTAL CAPITOL 3 :

170,000.00

32,240.00

202,240.00

 

Beneficiar:                                                                                          Proiectant:

U.A.T. Municipiul Buzau                                                               SC PORTIC NCH REAL VISION SRL

Constantin Toma - Primar                                                          Neagu Enache Camelia - Administrator

 

 

DEVIZUL OBIECTULUI:

„Alte cheltuieli”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

fără TVA

(Lei)

TVA

Lei

Valoare - inclusiv TVA (Lei)

 

1

2

3

4

5

 

 

CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier

9,241.86

1,755.95

10,997.81

 

 

5.1.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

9,241.86

1,755.95

10,997.81

 

 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

0,00

0,00

0,00

 

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

 

 

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

0,00

0,00

0,00

 

 

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

1,408.77

0.00

1,408.77

 

 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea lucrărilor de construcţii

7,043.85

0.00

7,043.85

 

 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC

7,043.85

0.00

7,043.85

 

 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare

65,500.00

0.00

65,500.00

 

5.3.

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

0,00

0,00

0,00

 

5.4.

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

0,00

0,00

0,00

 

 

TOTAL CAPITOL 5 :

90,238.33

1,755.95

91,994.28

 

 

 

Beneficiar:                                                                                          Proiectant:

U.A.T. Municipiul Buzau                                                               SC PORTIC NCH REAL VISION SRL

Constantin Toma - Primar                                                          Neagu Enache Camelia – Administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:

Avand in vedere natura construcției ce va fi edificata pe acest amplasament au fost realizate:

-               studiu topografic;

-               studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului.

 

3.5. Grafice orientative de executie

Nr

crt

Activitate/

subactivitate

 

Anul 1 implementare

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

 

1

Organizare de santier

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

2

Lucrari de sapatura

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Turnare beton

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Suprastructura beton armat

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

5

Montare ferme lemn Montat invelitoare

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

6

Instalatii electrice/termice

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

7

Instalatii sanitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

8

Amenajare cimitir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

9

Construire imprejmuire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 


 

Al doilea SCENARIU: CONSTRUIRE CIMITIR UMAN SI IMPREJMUIRE, dimensionat şi echipat corespunzător, (cu elemente structurale realizate din metal)

 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

a)                   descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);

 

Proiectul va fi amplasat în Județul Buzău, Municipiul Buzău, tarla 19, pe un teren avand numărul cadastral - NC 60953 in suprafata de 3812.00 mp, amplasat in intravilanul Municipiului Buzau. Acest oras este situat in zona de sud-est a tarii, pe malul drept al raului Buzau, intr-o regiune cu clima temperata.


Conform
recensământului efectuat în 2011, populația Municipiului Buzau se ridică la 115.494 locuitori, din care 54861 populatie masculina (47.50%) si 60.633 populatie feminina (52.50%), în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 134.227 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (88.43%), cu o minoritate de romi (4.73%).

 

Tipul de proprietate a imobilului - parcela ce face obiectul prezentei documentații se afla în proprietatea Consiliului Local Buzău, conform extrasului de carte funciara.

 

Din punct de vedere urbanistic amplasamentul nu este situat în zona cu regim urbanistic special (arii sau zone protejate clasificate prin legislaţia în vigoare ce impun restricţii, condiţionări speciale de construire).

 

Amplasamentul obiectivului se află în intravilanul Municipiului Buzău, categoria de folosinta arabil, cu încadrare în UTR nr. 31 - Zona pentru instituții publice si servicii de interes general, subzona functionala ISc - Constructii de cult (conform PUG in vigoare).

 

b)                  relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesul principal (pietonal si carosabil) la aceasta proprietate se realizeaza la aliniament, din drum public - existent.

 

Amplasamentul studiat se afla in zona de nord vest a orasului si face parte dintr-un proces amplu de restructurare a zonelor periferice ale Municipiului Buzau. Pentru arealul din care face parte si parcela ce face obiectul prezentei documentatii se propun functiuni de tip institutii si servicii de interes general.  

 

Vecinatati:    

       NE – NC 60916, pe distanta 32.24 ml

       E – NC 60917, pe distanta 84.75 ml

       SV – NC 60918, pe distanta 51.70 ml

       V – Drum public de acces, pe distanta 86.75 ml

 

 

 

 

c)                  orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

Cimitirul uman va avea dimensiunile în plan de 84.75 m x 51.70 m și va fi amplasat cu axa longitudinala pe direcția NE-SV, paralel cu drumul public de acces.

 

d)               surse de poluare existente în zonă:

 

1. Protecţia calităţii apelor:

Impurificatorul principal al apelor de suprafață îl reprezintă materia organică, conținută de ape uzate descărcate. Prin poluare se pot declanșa fenomene de natura fizică, precum absorbție, retentie capilară, schimb ionic), chimică, precum precipitare, formare de geluri si procese de biodegradare.

 

Apa de suprafață poluată, prin infiltrare în sol contaminează solul, straturile geologice pe care le străbate, cât si pânza freatică, cu repercusiuni asupra acestora. În acest context este deosebit de important să se adopte măsuri de sigurantă pentru evitarea contaminării apelor subterane.

 

Având în vedere caracterul obiectivului de investiții, eventualele probleme de impact asupra apelor pot aparea atat în perioada de realizare a obiectivului de investiție, cat si în perioada de exploatare.

 

Deoarece, prin specificul lor, părtile componente ale obiectivului (capela) ocupa suprafete de teren, impactul realizării propriu-zise a lucrărilor de investitie ar putea fi una dintre cauzele contaminarii accidentale a apelor subterane.

 

Un rol important în reducerea si/sau combaterea contaminării apelor subterane îl constituie respectarea normelor sanitare in vigoare referitoare la adancimea de inhumare si la utilizarea unor sicrie ermetice, cu sistem de inchidere etans, confectionate din materiale biodegradabile, cu o grosime minima de 18 mm. Acestea nu trebuie sa fie tratate cu produse biocide si produse clasificate ca fiind periculoase si nu trebuie sa fie confectionate din materiale care nu contin compusi pe baza de clor, cauciuc, metale grele si aliajele acestora (plumb, mercur, cadmiu, crom, nichel, arsen, molibden si mangan).

 

Conform (Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare din 12.10.2016), art 20, alin. 3, lit. j, in cazul in care persoana a decedat in urma unei infectii cu un agent infecțios inalt patogen, se vor lua o serie de masuri, printre care realizarea gropii la o adancime de minim 3 metri si turnarea unui strat de var cloros peste sicriu. In cimitirele neamenajate cu cripte, inhumarea se face la o adancime de minim 2 metri. (art. 25 din aceeasi lege). 

 

De asemenea, in vederea evitarii contaminarii apelor subterane, produsele biocide folosite la imbalsamare/tanatopraxie vor fi utilizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si in cantitati care sa nu duca la conservarea definitiva a corpului, pentru a evita contaminarea apei si a solului si a permite reinhumarile ulterioare.  (art. 17, alin. 3, din acceasi lege).

 

Spatiul destinat ceremoniilor funerare va fi dotat cu un grup sanitar alimentat cu apa curenta (din reteaua publica). Apele uzate menajere vor fi captate in fosa vidanjabila etansa, amplasata pe parcela studiata, conform planului de situatie.

 

Impactul negativ poate avea un rol moderat asupra apelor, când se adoptă următoarele măsuri:

amenajarea unor spatii specifice pentru depozitarea de deseuri menajere provenite de la personalul de executie;

folosirea de grupuri sanitare ecologice mobile pentru organizarea de santier.

 

Pe durata executiei si exploatarii investitiei, impactul asupra factorului de mediu apa este minim. Se poate resimti numai in cazul poluarii accidentale.

 

2. Protecţia aerului:

În zona santierului de lucru, concentratiile agentilor poluanti vor fi maxime, ele diminuându-se o dată cu depărtarea de arealul de lucru. Nivelul atins de praful răspândit în timpul realizării va depăsi temporar concentratia maximă admisă, însă per total acesta va deveni nesemnificativ. In timpul lucrarilor de constructii se va produce praf in cantitati mici si pe perioade scurte de timp. Mijloacele auto vor respecta normele RAR. Valorile limita ale indicatorilor de calitate (CO, indice de opacitate), vor fi specificati in anexa la Certificatul de inmatriculare Auto la efectuarea Inspectiei tehnice periodice. Valorile emisiilor de poluanti corespund ,,Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei".

 

Pentru a reduce riscul de raspandire in aer al unor boli contagioase de la persoanele decedate catre persoanele participante la ceremoniile religioase, este recomandata expunerea defunctului in sicriu, cu capacul deschis doar dupa efectuarea procedurilor de imbalsamare.

 

Conform Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane, zonele protejate in raport cu funcțiunea de cimitir sunt: zone de locuit, zone balneoclimaterice, zone de odihna si recreere, institutiile social - culturale, unitatile sanitare unitatile de invatamant. Aceste unitati functionale vor fi amplasate la distanta minima de 100 m admisa intre zonele protejate si gardul ce delimitează cimitirul.

 

3.      Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Principalele surse de zgomot si/sau vibratii vor fi:

In faza de execuţie, nivelul de zgomot atins va fi mai mare, ceea ce impune a se avea în vedere ca aceste operatiuni să se facă în timpul zilei, respectand intervalele orare impuse pentru mentinerea linistii publice.

 

Sursele de zgomot vor fi cele provocate de utilajele cu organe in miscare. Prin suprapunere cu zgomotul stradal, zgomotul produs de activitatea de construire nu va afecta ambianta acustica din zona de actiune si din vecinatatea acesteia, cu conditia ca utilajele folosite sa se afle intr-o stare tehnica buna, iar lucrarile sa se efectueze pe perioada dintre orele 7.00-22.00 ale zilei. Vibratiile care se produc în timpul executiei lucrărilor, nu ating frecvente inferioare pragului de la care este afectat organismul uman, acela de 20 Hz.

 

După execuţia lucrărilor nivelul de zgomot datorită exploatării obiectivului nu va depăsi 52 dB, încadrându-se în limitele impuse - respectandu-se conditiile impuse de HG nr. 321/2005 - privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2016 (nivel acustic la limita incintei), STAS nr. 6156/1986 - Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social - culturale - limite admisibile si parametrii de izolare acustica.

 

Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau vibratiilor pe timpul executiei, iar in exploatare functiunea constructiei se va incadra in limitele normale ale zonei.

 

4.      Protecţia împotriva radiaţiilor:

În cadrul obiectivului de investitii studiat, nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi substante radioactive, nici la realizarea investitiei si nici în exploatarea ei, numărul radiatiilor înscriindu-se în limitele fondului natural de radioactivitate, cu variatii normale datorate insolatiei.

 

5.     Protecţia solului şi a subsolului:

In faza de execuţie: vor fi prevăzute amenajări cu un caracter temporar, afectând solul doar local. După terminarea executării constructiei din cadrul obiectivului, terenul urmează a fi refăcut. Ca surse potentiale de poluare a solului pe durata executiei pot fi:

     depozitarea materialelor folosite, carburanti, lubrifianti;

     depozitarea deseurilor;

 

Pe durata executiei lucrărilor, pentru a preveni poluarea solului si subsolului (inclusiv a apelor subterane), se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor folosite, iar ca măsură de protectie suplimentară se recomandă impermeabilizarea suprafetelor destinate depozitării materialelor utilizate, a recipientilor pentru carburanti, a deseurilor si a accesului si stationării utilajelor (folie de polietilenă).

 

In faza de exploatare: pentru a minimiza impactul asupra solului si subsolului, sapaturile realizate in vederea inhumarii vor fi realizate la adâncimea de 2 metri (3 metri in cazul persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase). Fiecare defunct va fi asezat in sicriu etans, realizat din materiale biodegradabile, fara tratamente chimice.

 

6.     Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

In faza de execuţie: obiectivul ce alcătuieste investitia nu are impact asupra vegetatiei si faunei terestre.

 

Aspectele de mediu, precum: populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul si inter-relatiile dintre acesti factori, in faza de exploatare a obiectivului de investitie analizat nu vor fi afectate.

 

7.     Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

In faza de executie, impactul acestei lucrari este minim prin desfăsurarea santierului pe o zona limitata orasului Buzau. Este necesară luarea măsurilor necesare de avertizare si protejare în vederea evitării accidentelor (semnalizare corespunzătoare, atentie deosebită la întâlnirea cu cabluri, conducte, canale, a căror destinatie sau pozitie nu este cunoscută).

 

In faza de exploatare: efectul realizării obiectivului de investitii asupra factorului socio-uman va fi pozitiv (benefic) contribuind la pastrarea patrimoniului cultural si material.

 

 

 

8.      Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

În etapa de functionare a obiectivului de investitie, nu se înregistrează categorii de deseuri conform Legii nr. 426/2001 si Hotararii nr. 856/16.08.2002.

 

Se propun următoarele măsuri si recomandări pentru gestionarea deseurilor, în vederea reducerii riscurilor pentru mediu si populatie:

       deseurile menajere generate pe amplasament provenite de la persoanele angajate in executia investitiei vor trebui colectate in recipiente si eliminate prin sistemul de salubritate al orasului.

       materialele rezultate din lucrarile de constructii propuse ce nu pot fi reciclate, sunt colectate, stocate si transportate prin grija beneficiarului la depozitul de gunoi autorizat al localitatii, inlaturand astfel posibilele riscuri de disconfort ce se pot crea.

       deseurile de ambalaje vor fi colectate separat, pe tipuri de recipiente, spre a fi predate societatilor autorizate in vederea valorificarii prin servicii specializate.

 

Evidenta gestionarii deseurilor la punerea in functiune se va face de catre beneficiar, conform HGR 856/2002, anexele nr. 1 (cap. 1 - generarea deseurilor, cap. 2 - stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor, cap. 3 - valorificarea deseurilor, cap. 4 -eliminarea deseurilor), acesta avand obligatia tinerii acestor evidente precum si raportarea acestora organelor abilitate.

 

9.      Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

În etapa de executie si functionare a obiectivului de investitie nu se vor folosi si produce substante toxice si periculoase decât în mod accidental.

 

Pe acest amplasament sunt interzise atat activitatile de imbalsamare si tanatopraxie cat si cele de tip praznicar destinate pomenirii celor decedati.

 

10. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Supravegherea calitatii factorilor de mediu şi monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului nu necesita dotari şi masuri pentru controlul emisiilor de poluanti de mediu, deoarece, dupa realizarea investitiei, nu vor exista pe amplasament surse de poluanti ai factorilor de mediu.

 

e)                  date climatice şi particularităţi de relief;

Clima judetului Buzau este temperat continentala. Temperaturile maxime se inregistreaza in luna iulie, pana la 37℃, in timp ce temperaturile minime se inregistreaza in februarie -26℃.

 

Subcarpatii Curburii au un climat de dealuri joase (in depresiuni) si de dealuri inalte (la altitudini mai mari), fiind incadrati in sectorul cu nuanta de ariditate. In aceasta zona bat vanturi cu caracter de foen, care descind in aceasta zona dupa ce au traversat Carpatii de Curbura.

 

Valorile medii ale temperaturii anuale oscileaza in functie de configuratia reliefului. Temperaturile medii anuale mai ridicate sunt specifice numai depresiunilor si bazinelor subcarpatice situate pe vai largi. Astfel, in dealurile subcarpatice, temperatura medie anuala este de -6 -8℃, iar in zona muntoasa de -12 -16℃.

 

Precipitatiile au caracter neuniform, existand atat ani ploiosi, in care se produc viituri si inundatii, cat si ani secetosi. Cantitatea medie de precipitatii anuale este: in zona de dealuri si Subcarpati, 700-1000 mm/an, iar in munti > 1000 mm/an.

 

Din punct de vedere tehnic, raionarea climatica a teritoriului national, incadreaza amplasamentul studiat in urmatoarele zone:

-       presiunea de referinta dinamica a vantului, madiata pe 10 minute = 0.7 kPa, conform CR 1-1-2012 “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”.

-       valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pa sol = 2.0 kN/mp, conform CR 1-1-3/2012 “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

-       adancimea de inghet - conform Stat 6054-77 “Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet”, amplasamentul studiat este strabatut de geoizoterma de 0 la adancimea de 0.80 - 0.90 m.

 

Caracteristici seismice: conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMP = 25 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, are o valoare ag = 0.35g.

 

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul vitezei relative. Pentru zona studiata, perioada de colt are valoarea de Tc = 1.6 sec.

 

f)                   existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Amplasamentul ce face obiectul prezentei documentatii este liber de constructii; nu au fost identificate retele edilitare care sa necesite relocare/protejare. Parcela studiata va fi bransata de retelele publice de alimentare cu apa si energie electrica.

 

Instalatiile propuse la nivelul imobilului ce face obiectul prezentei documentatii sunt: Instalatii electrice, Instalatii sanitare si Instalatii termice.

 

Instalaţia electrica este alcatuita din:

-       instalatii electrice de iluminat si prize;

-       instalatii electrice iluminat de securitate;

-       instalatii electrice prize dedicate;

-       instalatii electrice de forta;

-       instalaţie electrica priza de pamant;

-       instalatie electrica de protectie impotriva trasnetului (IPT);

NOTA: Nu fac obiectul proiectului racordul (bransamentul) electric la sistemul electroenergetic national al furnizorului de energie electrica, respectiv postul de transformare 20/0.4 kV.  

 

Instalatii electrice de iluminat si prize

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va realiza prin intermediul unui branşament trifazat la tensiunea de 400V/50Hz propus. Schema de legare la pământ utilizată este de tip TN-S, având nulul de protecţie (PE) separat de nulul de lucru (N), această separaţie se realizează la nivelul tabloului electric general (TEG). Distribuţia este de tip radial. De la nivelul TEG se vor alimenta următoarele:

        3 circuite de iluminat;

        1 circuit prize normale;

        6 circuite prize dedicate

        1 circuit alimentare unitate exterioară de climatizare.

Tabloul electric secundar (TES) va alimenta următoarele:

        2 circuite de iluminat;

        1 circuit prize normale;

        1 circuit priză dedicată – 1 convector;

        1 circuit alimentare unitate exterioară de climatizare.

Tablourile cuprind aparatajul necesar protecţiei la scurtcircuit, suprasarcină şi protecție diferențială împotriva şocurilor electrice datorate atingerilor directe şi indirecte, cu un curent rezidual de 30mA.

 

La alegerea şi dimensionarea sistemului de iluminat s-a ţinut cont de condiţiile cantitative şi calitative pentru realizarea unui mediu luminos confortabil, cu performanţe vizuale şi siguranţă vizuală adaptate desfăşurării activităţilor specifice fiecărui tip de spaţiu. Pentru aceasta s-a avut în vedere realizarea următoarele:

-       nivelul de iluminare normat şi uniformitatea acestuia;

-       direcţionarea corectă a fluxului luminos;

-       distribuţia luminanţelor.

 

La stabilirea numărului de circuite de iluminat s-a ţinut cont de prevederea normativului I7/2011. Stabilirea numărul de prize monofazate existente pe un circuit s-a realizat ţinându-se cont că puterea maximă instalată pe un circuit este de 2kW, conform normativului I7/2011.

 

Nivelurile de iluminare realizate sunt conform cu NP-061-02, ”Normativul pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri”, ţinându-se cont de destinaţia fiecărui spaţiu, după cum urmează:

 

Spatiu comemorativ

-       Spațiu de comemorare – 300lx;

-       Spațiu depozitare materiale de curățenie – 100lx;

-       Grup sanitar (inclusiv persoane cu dizabilități) – 200lx;

 

Instalaţia electrică de iluminat asigură cerinţele cantitative (nivel de iluminare) impuse de prescripţiile tehnice în vigoare pentru această categorie de clădire. Pentru iluminatul spaţiilor, s-au folosit corpuri de iluminat echipate cu surse LED, tipul şi numărul acestora fiind în funcţie de dimensiunile şi destinaţiile spaţiilor. Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat şi al aparatelor de conectare este în concordanţă cu categoria de influenţe externe ale încăperilor în care sunt montate.

 

La realizarea circuitelor de lumină s-a folosit cablu CYY-F 3x1.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală. Aceste circuite sunt montate îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug. Protecţia pe aceste circuite se realizează cu disjunctoare automate de 10A cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit. Iluminatul exterior s-a propus astfel încât să se realizeze iluminarea intrărilor în clădire, prin intermediul unor corpuri de iluminat etanșe echipate cu surse LED.

 

Numărul locurilor de prize a fost stabilit astfel încât să asigure funcționarea echipamentelor ce vor utila spaţiile. Circuitele de prize normale se realizează cu cablu de tip CYY-F 3x2.5mm2, cu întârziere la propagarea focului. Fiecare circuit de prize este protejat cu ajutorul unui disjunctor automat diferenţial de 16A cu un curent rezidual de 30mA.

 

Circuitele de prize se montează îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug. Toate circuitele prevăzute vor conţine pe lângă conductorul de fază şi neutru şi un conductor de protecţie (PE) cu aceeaşi secţiune cu faza. Valorile curenţilor nominali au fost alese în concordanţă cu valorile curenţilor maximi admisibili în conductoarele circuitelor protejate. S-au avut în vedere şi condiţiile necesare asigurării selectivităţii protecţiei, astfel încât în cazul unui defect să funcţioneze protecţia cea mai apropiată, izolând doar circuitul respectiv, fără a scoate din funcţiune întreaga instalaţie.

 

Instalatii electrice iluminat de securitate

Pentru această clădire s-au prevăzut instalații de iluminat de securitate după cum urmează:

- Instalația de iluminat de securitate pentru evacuare este constituită din lămpi de tip EXIT cu acumulatori cu sursă LED 2W, inscripționate, echipate complet, cu autonomie de minim 1h și corpuri de iluminat cu sursă LED 2W, neinscripționate, cu autonomie de minim 1h. Corpurile de iluminat inscripționate s-au amplasat pe căile de evacuare astfel încât să fie vizibile tuturor ocupanților și să-i dirijeze către ieșirile din clădire, iar lămpile neinscripționate s-au amplasat în exterior la fiecare ieșire din clădiri. Lămpile se vor lega pe circuite de iluminat normal cu cabluri din cupru de tip CYY-F 4x1.5mm2.

 

- Instalația de iluminat de securitate împotriva panicii este constituită din corpuri de iluminat cu surse LED 10W, respectiv bandă LED 70W, echipate complet și cu kit de emergență, cu autonomie de minim 1h. Lămpile se vor lega pe circuite de iluminat normal cu cabluri din cupru de tip CYY-F 4x1.5mmp.

 

Aceste lămpi se vor amplasa în încăperile cu suprafața mai mare de 60m2 (Spațiu de comemorare) sunt prevăzute și cu comandă manuală. Această comandă este realizată de întrerupătoarele de iluminat normal, dar și de pe tabloul electric de unde este alimentat respectivul circuit.

- Instalația de iluminat de securitate pentru intervenții este constituit dintr-un corp de iluminat autonom cu sursă LED 10W, echipate cu kit de emergență, cu autonomie de minim 1h. Lampa se va lega pe circuite de iluminat normal cu cablu din cupru de tip CYY-F 4x1.5mm2.

 

Corpul de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru interventii s-a amplasat în Spațiul de comemorare – P1, la tabloul electric general (TEG). Acest tip de iluminat este prevăzut astfel încât să asigure nivelul de iluminare necesar pentru acționarea echipamentelor montate în aceste spații și pentru scoaterea din funcțiune a anumitor circuite.

 

Instalatii electrice prize dedicate

La realizarea circuitelor de alimentare cu energie electrică a prizelor dedicate (convectoare electrice), s-au folosit cabluri de tip CYY-F 3x2.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală, iar pentru priza dedicată (instant electric), s-a folosit cablu CYY-F 3x4mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală. Alegerea cablurilor s-a făcut ținându-se cont de puterea instalată de pe fiecare circuit. Aceste circuite sunt montate îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug.

 

Circuitele de prize dedicate (convectoare electrice, capace frigorifice funerare) vor fi protejate cu ajutorul unor disjunctoare automate diferenţiale bipolare de 16A, având un curent rezidual de 30mA.

Circuitul prizei dedicate (instant electric) va fi protejate cu ajutorul unor disjunctoare automate diferenţiale bipolare de 25A, având un curent rezidual de 30mA.

 

Instalatii electrice de forta

Circuitele de forță vor alimenta unitățile exterioare ale sistemelor de climatizare de la parter. Circuite vor fi realizate din cabluri de tip CYY-F 5x2.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală.

 

Dimensionarea circuitelor va ține cont de puterea fiecărui receptor și de modurile de pozare ale acestora. Aceste circuite sunt montate îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug.

 

Circuitele de forță vor fi protejate cu ajutorul unor disjunctoare automate tetrapolare cu protecție la suprasarcină și scutcircuit de 16A.

 

Instalaţie electrica priza de pamant

În reţelele de tip TN-S, conductorul de protecţie (PE) se leagă la priza de pământ. Conductorul principal de protecție (nulul de protectie PE) va fi legat la priza de pământ.

 

Clădirea va avea o priză de pământ naturală în fundație (pe contur închis).

 

Priza de pământ propusă este naturală în fundație, realizată din electrozi orizontali din platbandă 40x4mm OL-Zn, îngropați sub adâncimea minimă de îngheț în fundație. Priza de pământ va deservi atât pentru protecția împotriva șocurilor electrice cât și pentru instalația de protecție împotriva trăsnetelor (IPT) și va avea rezistența de dispersie de maxim 1Ω.

 

Verificarea şi măsurarea rezistenţei de dispersie este obligatorie şi intră în sarcina executantului. În cazul în care după măsurare rezistenţa de dispersie a prizei de pământ nu are valoarea prescrisă, aceasta se va suplimenta cu electrozi verticali şi se va utiliza un pat de bentonită sau gel special pentru creşterea conductivităţii.

 

Conductorul de protecție din tabloul electric general (TEG) se va lega la priza de pământ prin intermediul unei piese de separație. Circuitele electrice se vor lega la priza de pământ prin intermediul barelor de echipotențializare din tabloul electric general (TEG) și a celorlalte tablouri secundare.

 

Toate elementele metalice ale construcției, inclusiv carcasele utilajelor se vor lega la priza de pământ propusă în incintă.

 

Instalatie electrica de protectie impotriva trasnetului (IPT)

Construcția are dimensiunile în plan Lxl=11.85x11.30m, cu regimul de înălțime P+1, respectiv cu o înălțimea maximă la coamă de h=8.50m.

 

În conformitate cu Normativul I7/2011 și conform calculului realizat cu un soft de specialitate, PROENERG, clădirea se va proteja cu un sistem de protecție împotriva trăsnetului de clasă IV (tija de captare cu dispozitiv de amorsare PDA clasă IV și un dispozitiv de protecție la supratensiuni și supracurenți de clasă III-IV, montat în tabloul electric general (TEG).

 

Pentru protecția împotriva trăsnetului s-a montat pe clădirea capalei o tijă de captare cu dispozitiv de amorsare PDA cu L=3.0m la cota cea mai înaltă a coamei, cu ΔT=25μs, clasă de protecție IV, cu o rază de protecție Rp=39m la h=3m (cota coamei față de tijă) și Rp=69m la h=11.50m (cota terenului amenajat față de tijă), fixată central.

 

Tija este prevăzută cu 2 coborâri la priza de pământ, pe faţade diferite, realizate din conductor cu D=8mm din OL-Zn. Toate conductoarele de coborâre vor fi montate la 10cm față de învelitoare și de închideri.

 

Se vor realiza legături de echipotențializare pentru asigurarea continuității între elementele metalice ale construcției și din incinta construcției (armăturile din beton, stâlpi metalici, grinzi metalice, jgheaburi, burlane, carcasele utilajelor și echipamentelor, conducte din metal, rastele de cabluri, paturi de cabluri, etc.). Pentru măsurători, legăturile dintre conductoarele de coborâre și priza de pământ se vor face prin intermediul unor piese de separație.

 

Instalaţia sanitara este alcatuita din:

-       instalatia de alimentare cu apa rece;

-       instalatia de alimentare cu apa calda;

-       instalatia de canalizare cu ape uzate menajere;

-       instalatia pentru preluarea apelor meteorice;

 

Instalatia de alimentare cu apa rece

Debitul de alimentare cu apă este asigurat prin intermediul unui racord propus, realizat din ţeavă de PEHD, De=20mm. Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează de la instalația de apă rece de consum existentă în incintă.

 

Instalaţia de alimentare cu apă rece a obiectelor sanitare interioare se va realiza în montaj aparent/ îngropat, cu distribuţie inferioară, ramificată, folosind conducte de polipropilenă PP-R cu fibră.

 

Realizarea îmbinărilor conductelor, racordurilor, teurilor egale sau reduse se va realiza prin sudură la conductele din PP-R şi cu elemente de compresiune mecanice, de tip mufe, teuri de compresiune, egale sau reduse la conductele din PEHD. Echiparea grupului sanitar se va face cu: lavoar și vas W.C. pentru persoane cu dizabilități, deoarece grupul sanitar este comun.

 

Trecerile de la PP-R la metal, se vor realiza cu fitinguri mixte sudură-filete de tip interior sau exterior. Pe racordul fiecărui obiect sanitar, vor fi montaţi robineţi de izolare atât pe conducta de apă caldă, cât și pe cea de apă rece. Toate conductele se vor izola termic cu elastomer de 9mm împotriva condensului și a pierderilor de căldură.

 

Instalatia de alimentare cu apa calda

Apa caldă de consum necesară, va fi preparată instant cu ajutorul unui instant electric cu puterea de 4.4kW / 230V. Conductele de distribuţie a apei calde se vor executa din ţeavă de polipropilenă reticulată, PP-R cu fibră şi vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de apă rece. Realizarea îmbinărilor se face prin sudură, cu fitinguri specifice tipului de material utilizat.

 

 

 

Instalatia de canalizare cu ape uzate menajere

Debitele de ape uzate menajere, vor fi preluate prin intermediul tubulaturilor PP 32-110mm (traseu interior) în cazul grupului sanitar și condensul de la unitățile interioare VRV - VRF și vehiculate spre rețeaua exterioară de canalizare existentă în incintă, prin intermediul conductelor PVC-KG 160mm (traseul exterior).

 

Separarea rețelei de canalizare interioară de cea exterioră se va face prin intermediul unui cămin de vizitare propus, amplasat în aproprierea clădirii, la ieșirea coloanei interioare. Căminul de vizitare propus pe traseul conductei de canalizare va fi realizat din material plastic și este prevăzut cu o intrare și o ieșire cu De=160mm.

 

La ieşirea în exterior a conductei de canalizare cu De=110mm se va asigura adâncimea minimă de îngheţ și o pantă minimă de 2%. Conducta exterioară de canalizare din PVC-KG cu De=160mm va fi montată sub adâncimea minimă de îngheț și va avea o pantă minimă de 1%. Stabilirea poziţiei coloanei s-a făcut urmărindu-se ca legăturile obiectelor sanitare deservite să fie cât mai scurte.

 

Instalatia pentru preluarea apelor meteorice

Instalaţiile de canalizare s-au proiectat în sistem separativ, conform normativului I9-2015. Sistemul de preluare a apelor pluviale se realizează cu burlane şi jgheaburi (prevăzute în proiectul de arhitectură). Apele meteorice evacuate de la burlane vor fi drenate pe spaţiile verzi aflate în apropiere.

 

Instalaţia termica este alcatuita din:

-       instalatia de incalzire cu convectoare electrice de perete;

-       instalatia de climatizare cu sistem VRV - VRF;

 

Instalatia de incalzire cu convectoare electrice de perete

Instalația de încălzire cu convectoare electrice de perete s-a prevăzut la Vestiar – P2, Spațiu depozitare materiale de curățenie – P3, Grup sanitar – P5 și Garderobă – E3.

 

Se va monta câte un convector electric de perete cu P=500W, U=230V, pentru Vestiar – P2 și Spațiu depozitare materiale de curățenie – P3 și câte un convector electric cu P=1000W, U=230V, pentru Grup sanitar – P5 și Garderobă – E3.

 

Reglarea temperaturii în încăperi se va face cu câte un termostat, cu montaj pe perete în fiecare cameră.

 

Instalatia de climatizare cu sistem VRV - VRF

Instalația de climatizare este formată din două sisteme VRV – VRF, unul pentru Spațiu de comemorare P1 și unul pentru Spațiu ceremonii.

 

Fiecare sistem de climatizare VRV – VRF este format dintr-o unitate exterioară, montată pe terasa tehnică necirculabilă și 4 unități interioare montate în tavanul fals. Unitățile interioare au capacitatea de răcire Q=2.20kW și capacitatea de încălzire Q=2.50kW fiecare. Unitățile exterioare se vor monta pe terasa tehnică necirculabilă și vor avea capacitatea de răcire Q=11.20kW și capacitatea de încălzire Q=12.50kW, puterea electrică P=3.20kW, U=400V fiecare.

 

Sistemele VRV - VRF vor funcționa cu agent frigorific R410A și sunt în 2 țevi cu funcționare simultană rece / cald. De la unitățile exterioare agentul frigorific va fi distribuit către unitățile interioare prin intermediul a două distribuitoare agent frigorific cu 4 circuite fiecare, montate pe plafonul de la parter. Controlul sistemelor VRV - VRF se va face de la două controllere centrale montate pe perete, la parter.

 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Nu este cazul. Arealul studiat nu se supune reglementarilor specifice zonelor de protectie pentru monumentele istorice sau monumentele de arhitectura.

 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

Nu este cazul.

 

g)      caracteristici geofizice ale terenului din amplasament extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare de catre S.C. GEOPEC MASTERY S.R.L., reprezentata de dr. ing. Andreea Damian.

 

Prospectiuni geotehnice

In scopul precizarii stratificatiei terenului de fundare si a conditiilor de realizare a infrastructurii viitoarei constructii, s-au efectuat doua foraje notate cu F1 si F2 (pana la adancimea de 6.00 m). S-au prelevat probe de pamant tulburate care au fost supuse incercarilor geotehnice in laborator de specialitate acreditat.

 

Stratificatia terenului:

-       0.30 - 0.40 m - este intalnit sol vegetal;

-       stratul 1 pana la 0.30 - 1.10 m fata de CTN - Argila nisipoasa, de culoare cafenie;

-       stratul 2 pana la 2.90 - 2.90 fata de CTN - Nisip fin galbui, cu filme argiloase, uscat;

-       stratul 3 pana la 4.30 - 4.40 m fata de CTN - Nisip grosier cu intercalatii de pietris, umed;

-       stratul 4 pana la 6.00 m fata de CTN, unde forajele au fost oprite - Nisip grosier cu pietris si bolovanis, umed.

 

Nivelul freatic nu a fost identificat, in zona analizata acesta gasindu-se cantonat in depunerile aluvionare grosiere ale conului de dejectie a raului Buzau, acesta variind in functie de morfologia terenului si de cantitatile de precipitatii.

 

Ca sistem de fundare se pot realiza fundatiile de suprafata din beton armat. Dimensiunile in plan ale fundatiilor vor fi alese respectand prevederile reglementarilor tehnice in vigoare. Considerand adancimea minima de fundare la 1.10 m fata de CTN, stratul in care se va funda este alcatuit din nisip fin galbui cu filme argiloase cenusii, intalnit dupa adancimea de 0.90 - 1.00 m.

 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

Construcţia care face obiectul proiectului se realizeaza pe un teren aflat in intravilanul Municipiului Buzau, in zone de nord-vest a orasului. Terenul cu suprafata de 3.812,00 mp are o forma poligonala, este liber de orice sarcini si se inscrie in categoria de folosinta arabil.

 

Se propune construirea unui imobil cu regimul de inaltime parter, cu suprafata construita de 160.92 mp.

 

Din punct de vedere functional, constructia va gazdui un spatiu destinat ceremoriilor funerare pentru inmormantarea persoanelor decedate, un spatiu tehnic (care sa asigure temperatura de maxim 15℃) premergator ceremoniilor funerare, grup sanitar, si spatiu destinat depozitatii obiectelor de cult.

 

Structura de rezistenta propusa este alcatuita din elemente verticale si orizontale din metal, inchideri din panouri sandvis si sarpanta din ferme metalice.

 

Indicator

Existent

Propus

Total

-      suprafata teren

St = 3812.00 mp

 

---

-      suprafata construita (Ac)

0.00 mp

160.92 mp

160.92 mp

-      suprafata desfasurata (Ad)

0.00 mp

160.92 mp

160.92 mp

-      regim de inaltime

---

Parter

---

-      P.O.T.

0.00%

4.00%

---

-      C.U.T.

0.00

0,04

---

-      suprafata spatii verzi

3812.00 mp

-2883.44 mp

928.56 mp

-      suprafata circulatii carosabile

0.00 mp

678.22 mp

678.22 mp

-             suprafata circulatii pietonale

0.00 mp

1028.87 mp

1028.87 mp

-            suprafata morminte

0.00 mp

967.68 mp

967.68 mp

-      Inaltimea la streasina

0.00 m

3.50 m

---

-      Inaltimea la coama

0.00 m

7.40 m

---

-      Volumul constructiei

0.00 mc

885.06 mp

---

 

Varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. Realizarea obiectivului propus prin proiect necesită următoarele componente constructive şi funcţionale:

 

Obiectul acestei documentatii il constituie  construirea si amenajare unui cimitir si a capelei aferente. Aceasta investitie este sustinuta de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau si este destinata cultelor religioase ce isi desfasoara activitatea la nivelul orasului Buzau. 

 

Capela propusa, va avea regimul de inaltime parter. Volumetria nu este agresiva, fiind atent raportata destinatiei de spatiu comemorativ prin arcele trilobate de la nivelul sarpantei.

 

Din punct de vedere spatial, intregul edificiu este organizat dupa doua prisme intersectate ce au in plan forma de cruce greaca. Accesul principal in capela se realizeaza prin zona de portic (spatiu acoperit cu arcul de sectiune trilobata.

 

Spatiul de comemorare generos are forma rectangulara, cu axa longitudinala in continuarea accesului principal din exterior. In alveola din partea dreapta a spatiului comemorativ se afla spatiul cu temperatura controlata, destinat  asezarii pe catafalc a persoanelor decedate in timpul desfasurarii ceremoniilor funerare. Acest spatiu este luminat natural prin intermediul a trei ferestre dreptunghiulare, dezvoltate pe verticala.

 

Analizand aceasta volumetrie de la nivelul circulatiilor pietonale din jur se poate observa faptul ca aceasta capela este amplasată in zona centrala a cimitirului, cu o volumetrie ce invita la calm si echilibra prin tratarea unitata a fatadelor si prin finisajele simple, fara contraste agresive. Raportul plin - gol este in favoarea suprafetelor pline, proportia ferestrelor si ritmul asezarii lor creeaza cadrul solemn destinat evenimentelor comemorative.  

 

Parcurgerea spatiilor nu este una monotona – tavanul spatiului central este tratat ca si tavanul din zona accesului principal tot dupa sectiunea arcului trilobat. Înălţimea libera a spaţiilor propuse: maxim 5.20 m.

 

Finisajele interioare si exterioare propuse pentru capela cu rol comemorativ asigura prestigiul si imaginea unitara a intregului ansamblu. Fatadele sunt finisate cu tencuiala decorativa, in tonuri de alb, gri/bej, tamplaria lemn/PVC si invelitoarea din tabla prefaltuita, culoare alb.

 

Circulaţia în spaţiile propuse se va realiza prin scarile si rampele exterioare pentru accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

 

Sistemul constructiv adoptat la nivelul infrastructurii, suprastructurii si acoperisului este urmatorul:

-          infrastructura – fundatiile sunt alcatuite din talpi continue din beton armat, cu latimea de 50 cm. Acestea vor fi executate din beton clasa C16/20 si se vor arma cu otel beton OB 37, PC 52.

-          suprastructura – Structura de rezistență va fi alcatuita din elemente verticale si orizontale metalice; Inchiderile vor fi realizate din pereti fara rol structural - panouri sandvis. Aceste panouri vor fi placate atat la interior cat si la exterior pentru a obtine imaginea sobra a edificiilor comemorative.

-          acoperisul – sarpanta va fi alcatuita din ferme metalice, cu deschiderea de 7.00 m in ax. Invelitoarea va fi realizata din panouri sandvis.

 

Spațiile cele mai importante ale construcției sunt: spațiul comemorativ si destinat depunerii persoanelor decedate pe catafalc. Funcțiunile anexe asigura buna desfășurare a evenimentelor organizate la nivelul acestui edificiu. Destinația spațiilor și suprafețele aferente sunt prezentate în tabelul următor:

 

IND

Destinaţia spaţiilor - PARTER

Arie utilă - mp

P1

Spatiu de comemorare

68.18

P2

Spatiu cu temperatura controlata

21.60

P3

Spatiu de depozitare obiecte de cult

7.56

P4

Grup sanitar (inclusiv persoane cu dizabilitati)

12.29

 

TOTAL PARTER

109.62

 

Finisajele exterioare propuse sunt in acord cu plastica arhitecturala aferenta constructiei ce face obiectul prezentei documentatii si cu limbajul compozitional al monumentelor existente pe amplasament: placari decorative, culoare alb, cu accente de gri sau bej, PVC (in cadrul inchiderilor verticale) culoare brun sau alb, prevazuta cu geam triplu termoizolant, tabla prefaltuita, culoare alb.

 

Finisajele interioare sunt propuse in acord cu functiunea dominanta: piatra naturala pentru pardoseli; placari decorative, vopsitorii lavabile, piatra naturala pentru pereti; vopsitorii lavabile pentru tavane. Se propune tamplarie exterioara/interioara din lemn/PVC culoare brun sau alb.

 

Materialele de finisaj agreate vor fi achiziţionate şi aplicate corelat cu condiţiile din spaţiile pentru care sunt destinate privind gradul de umiditate, gradul de solicitare fizică. Realizarea finisajelor se va face cu respectarea instructiunilor specifice fiecarui produs, continute in prescriptiile din fisele tehnice puse la dispozitie de catre producatorii/distribuitorii materialelor, cu posibilitatea de asigurare a cerintelor de calitate si siguranta in exploatare.

 

Programul de functionare: zilnic, in intervalul orar: 8.00 – 20.00 - (programul de functionare va fi stabilit in functie de specificul fiecarui eveniment de catre reprezentantii parohiei, in colaborare cu reprezentantii Primariei Municipiului Buzau).

 

Pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul capelei, se propun urmatoarele instalatii:

-          instalatii electrice;

-          instalatii termice;

-          instalatii sanitare;

 

Instalaţiile electrice ce deservesc obiectivul şi fac obiectul prezentului proiect sunt următoarele:

-          Instalaţii electrice de iluminat şi prize normale monofazate;

-          Instalații electrice de iluminat de securitate;

-          Instalații electrice de iluminat exterior;

-          Instalații electrice de prize dedicate monofazate;

-          Instalații electrice de forță;

-          Instalații electrice de priză de pământ;

-          Instalații electrice de protecție împotriva trăsnetului (IPT).

 

Nu fac obiectul proiectului: Racordul (branşamentul) electric la sistemul electroenergetic naţional al furnizorului de energie electrică, respectiv postul de transformare 20/0.4kV.

 

- Instalaţii electrice de iluminat şi prize normale monofazate;

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va realiza prin intermediul unui branşament trifazat la tensiunea de 400V/50Hz propus. Schema de legare la pământ utilizată este de tip TN-S, având nulul de protecţie (PE) separat de nulul de lucru (N), această separaţie se realizează la nivelul tabloului electric general (TEG). Conform prescripţiilor furnizorului de energie electrică, obiectivul se încadrează în categoria „mici consumatori”, având o putere contractată sub 100 kW.

 

Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un branşament electric trifazat, corespunzător puterilor instalate. Modificarea soluţiei de alimentare sau orice intervenţii la branşament / blocul de măsură şi protecţie, nu fac obiectul prezentului proiect.

 

Alimentarea cu energie electrică se va efectua de la blocul de măsură și protecție trifazat propus (BMPT) la tabloul electric general de distribuţie (TEG), prin intermediul unei coloane electrice realizate cu cablu tip CYAbY-F 4x6mm2, montată îngropat în pământ, sub adâncimea minimă de îngheț.

 

Distribuţia este de tip radial. De la nivelul TEG se vor alimenta următoarele:

        1 circuit de iluminat interior;

        1 circuit de iluminat exterior;

        1 circuit prize normale monofazate;

        2 circuite prize dedicate monofazate;

        1 circuit de alimentare convector electric;

        1 circuit de alimentare instant electric pentru preparare apă caldă de consum;

        1 circuit alimentare unitate exterioară de climatizare VRV - VRF.

 

Tabloul cuprinde aparatajul necesar protecţiei la scurtcircuit, suprasarcină şi protecție diferențială împotriva şocurilor electrice datorate atingerilor directe şi indirecte, cu un curent rezidual de 30mA.

 

La alegerea şi dimensionarea sistemului de iluminat s-a ţinut cont de condiţiile cantitative şi calitative pentru realizarea unui mediu luminos confortabil, cu performanţe vizuale şi siguranţă vizuală adaptate desfăşurării activităţilor specifice fiecărui tip de spaţiu. Pentru aceasta s-a avut în vedere realizarea următoarelor:

·          Nivelul de iluminare normat şi uniformitatea acestuia;

·          Direcţionarea corectă a fluxului luminos;

·          Distribuţia luminanţelor.

 

Nivelurile de iluminare realizate sunt conform cu NP-061-02, ”Normativul pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri”, ţinându-se cont de destinaţia fiecărui spaţiu, după cum urmează:

 

Capelă:

·          Spațiu depozitare – 100lx;

·          Grup sanitar, Spațiu comemorativ – 200lx;

·          Spațiu ceremonii funerare – 300lx.

 

Nivelurile de iluminare realizate pe aleile pietonale și parcare sunt conform cu NP-062-02, ”Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal”, după cum urmează:

·    Alei pietonale și parcare – 5lx.

 

La stabilirea numărului de circuite de iluminat s-a ţinut cont de prevederea normativului I7-2011, conform căreia puterea totală instalată să nu depăşeasca 3kW pe un circuit monofazat și de 8kW pe un circuit trifazat, conform normativului  I7-2011.

 

Stabilirea numărului de prize monofazate existente pe un circuit s-a realizat ţinându-se cont că puterea maximă instalată pe un circuit este de 2kW, conform normativului  I7/2011.

 

Instalaţia electrică de iluminat asigură cerinţele cantitative (nivel de iluminare) impuse de prescripţiile tehnice în vigoare pentru această categorie de clădire. Pentru iluminatul spaţiilor, s-au folosit corpuri de iluminat echipate cu surse LED, tipul şi numărul acestora fiind în funcţie de dimensiunile şi destinaţiile spaţiilor. Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat şi al aparatelor de conectare este în concordanţă cu categoria de influenţe externe ale încăperilor în care sunt montate.

 

La realizarea circuitului de lumină s-a folosit cablu CYY-F 3x1.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală. Acest circuit este montat îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug sau în canal metalic, pentru cazurile unde circuitul este montat pe materiale combustibile (lemn). Protecţia pe acest circuit se realizează cu un disjunctor automat bipolar, cu protecție la suprasarcină InD=10A și scurtcircuit, curbă B.

 

Numărul locurilor de prize a fost stabilit astfel încât să asigure funcționarea echipamentelor ce vor utila spaţiile. Circuitele de prize normale se realizează cu cablu de tip CYY-F 3x2.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală. Aceste circuite sunt montate îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug. Fiecare circuit de prize este protejat cu ajutorul unui disjunctor automat bipolar diferenţial, cu protecție la suprasarcină InD=16A și scurtcircuit, curbă B, cu un curent rezidual de I∆=30mA, tip A.

 

Toate circuitele prevăzute vor conţine pe lângă conductorul de fază şi neutru şi un conductor de protecţie (PE) cu aceeaşi secţiune cu faza. Valorile curenţilor nominali au fost alese în concordanţă cu valorile curenţilor maximi admisibili în conductoarele circuitelor protejate. S-au avut în vedere şi condiţiile necesare asigurării selectivităţii protecţiei, astfel încât în cazul unui defect să funcţioneze protecţia cea mai apropiată, izolând doar circuitul respectiv, fără a scoate din funcţiune întreaga instalaţie.

 

Iluminatul exterior al clădirii s-a propus astfel încât să se realizeze iluminarea intrărilor în clădire, prin intermediul unor corpuri de iluminat etanșe echipate cu surse LED.

 

- Instalații electrice de iluminat de securitate;

Pentru această clădire s-au prevăzut instalații de iluminat de securitate după cum urmează:

·  Instalația de iluminat de securitate pentru evacuare este constituită din lămpi de tip EXIT cu acumulatori cu sursă LED 2W, inscripționate, echipate complet, cu autonomie de minim 1h și corpuri de iluminat cu sursă LED 2W, neinscripționate, cu autonomie de minim 1h. Corpurile de iluminat inscripționate s-au amplasat pe căile de evacuare astfel încât să fie vizibile tuturor ocupanților și să-i dirijeze către ieșirile din clădire, iar lămpile neinscripționate s-au amplasat în exterior la fiecare ieșire din clădiri. Lămpile se vor lega pe circuitul de iluminat normal cu cabluri din cupru de tip CYY-F 4x1.5mm2.

 

·  Instalația de iluminat de securitate împotriva panicii este constituită din două corpuri de iluminat cu surse LED 34W, echipate complet și cu kit de emergență, cu autonomie de minim 1h. Lămpile se vor lega pe circuitul de iluminat normal cu cabluri din cupru de tip CYY-F 4x1.5 mmp.

Aceste lămpi se vor amplasa în încăperea cu suprafața mai mare de 60m2 (Spațiu ceremonii funerare) sunt prevăzute și cu comandă manuală. Această comandă este realizată de întrerupătoarele de iluminat normal, dar și de pe tabloul electric de unde este alimentat respectivul circuit.

 

·  Instalația de iluminat de securitate pentru intervenții este constituit dintr-un corp de iluminat autonom cu sursă LED 34W, echipate cu kit de emergență, cu autonomie de minim 1h. Lampa se va lega pe circuitul de iluminat normal cu cablu din cupru de tip CYY-F 4x1.5mm2.

Corpul de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru intervenții s-a amplasat în Spațiu ceremonii funerare, în dreptul tabloului electric general (TEG). Acest tip de iluminat este prevăzut astfel încât să asigure nivelul de iluminare necesar pentru acționarea echipamentelor montate în aceste spații și pentru scoaterea din funcțiune a anumitor circuite.

 

- Instalații electrice de iluminat exterior;

Instalaţia electrică de iluminat asigură cerinţele cantitative (nivel de iluminare) impuse de prescripţiile tehnice în vigoare (NP-062-2002) pentru această categorie de lucrări.

Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat şi al aparatelor de conectare este în concordanţă cu categoria de influenţe externe unde sunt montate.

Sistemul de iluminat exterior este format din 6 corpuri de iluminat pe stâlpișor, h=1.00m,  iluminat exterior, U=230V, P=1x20W LED, dulie E27, IP65 și din 15 corpuri de iluminat cu două brațe, echipate cu panou fotovoltaic monocristalin cu P=80W, lampă LED cu P=16W, controller programabil, baterie solară deep cycle 12V 80Ah, h montaj=3.5m, IP65.

Tipul, numărul corpurilor de iluminat și al stâlpilor de iluminat a rezultat în urma unui calcul cu un program de specialitate, în funcție de gradul de acoperire.

 

Stâlpii de iluminat convenționali se vor monta din 13m în 13m pe aleile principale din interiorul cimitirului, iar cei fotovoltaici se vor monta din 13m în 13m pe conturul parcării auto și pe aleile de pe conturul cimitirului, conform planului de situație.

Atât stâlpii corpurilor de iluminat normal cât și cei ai corpurilor de iluminat cu panouri fotovoltaice se vor monta pe fundații de beton cu Lxlxh=0.4x0.4x0.9m și se vor prinde de acestea cu conexpanduri cu șurub M12x200mm, 4 bucăți pentru fiecare stâlp.

 

Circuitele electrice de alimentare a corpurilor de iluminat exterior sunt montate îngropat în pământ. Pentru realizarea acestor circuite s-a folosit cablu din cupru tip CYAbY 3x1.5mm2, de la nivelul acestor cabluri corpurile de iluminat se vor lega cu cablu din cupru tip CYAbY 3x1.5mm2 prin intermediul unor doze de ramificație etanșe, montate la baza stâlpilor metalici propuși. De la nivelul dozelor cablurile de alimentare a corpurilor de iluminat se vor monta aparent prin stâlpii metalici propuși pâna la corpurile de iluminat de pe aceștia.

 

La realizarea iluminatului exterior s-a ținut cont să se asigure un nivel de iluminat al parcării auto și aleilor pietonale principale de 5lx.

 

Circuit de iluminat exterior va fi protejat cu un disjunctor automat bipolar diferenţial, cu protecție la suprasarcină InD=10A și scurtcircuit, curbă B, cu un curent rezidual de I∆=30mA, tip A.

 

Circuitul de iluminat normal exterior va fi comandat automat de către un senzor crepuscular montat exterior pe fațada principală, dar și manual de la un buton (automat / 0 / manual) montat la nivelul tabloului electric general (TEG), de unde este alimentat circuitul.

 

Conform articolului 59, Tabel 4, din NTE 007 - "Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice", distanţele de siguranţă ale cablurilor de energie pe orizontală, faţă de alte cabluri pozate în pământ trebuie să fie minim 7cm.

 

- Instalații electrice de prize dedicate monofazate;

La realizarea circuitelor de alimentare cu energie electrică a prizelor dedicate (capace frigorifice funerare), s-au folosit cabluri de tip CYY-F 3x2.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală. Aceste circuite sunt montate îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug.

 

Fiecare circuit de prize dedicate monofazate este protejat cu ajutorul unui disjunctor automat bipolar diferenţial, cu protecție la suprasarcină InD=16A și scurtcircuit, curbă B, cu un curent rezidual de I∆=30mA, tip A.

 

Prizele dedicate se vor monta îngropat în pardoseală în dreptul capacelor frigorifice funerare.

 

- Instalații electrice de forță;

Circuitele de forță vor alimenta convectorul electric din grupul sanitar și unitatea exterioară a sistemului de climatizare VRV - VRF. Circuitele vor fi realizate cu cablu de tip CYY-F 3x1.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală, pentru convectorul electric și cu cablu de tip CYY-F 5x2.5mm2, cu întârziere la propagarea focului, pentru utilizare normală, pentru unitatea exterioară a sistemului de climatizare VRV – VRF.

 

La dimensionarea circuitelor s-a ținut cont de modurile de pozare ale acestora și de puterea fiecărui receptor. Aceste circuite sunt montate îngropat, în tub de protecție din PVC ignifug.

 

Circuitul convectorului electric este protejat cu ajutorul unui disjunctor automat bipolar, cu protecție la suprasarcină InD=10A și scurtcircuit, curbă B.

 

Circuitul unității exterioare a sistemului de climatizare VRV - VRF este protejat cu ajutorul unui disjunctor automat tetrapolar, cu protecție la suprasarcină InD=16A și scurtcircuit, curbă C.

 

- Instalații electrice de priză de pământ;

În reţelele de tip TN-S, conductorul de protecţie (PE) se leagă la priza de pământ. Conductorul principal de protecție (nulul de protectie PE) va fi legat la priza de pământ.

 

Clădirea va avea o priză de pământ naturală în fundație (pe contur închis).

Priza de pământ propusă a capelei este naturală în fundație, realizată din electrozi orizontali din platbandă 40x4mm OL-Zn, îngropați sub adâncimea minimă de îngheț în fundație.

 

Priza de pământ propusă a stâlpilor iluminatului exterior convențional este artificială de tip B (pe contur deschis), realizată numai din electrozi orizontali din platbandă 40x4mm OL-Zn, îngropați în pământ sub adâncimea minimă de îngheț.

 

Cele două prize se vor lega între ele prin intermediul platbandei din OL-Zn de 40x4mm și vor forma o priză comună.

 

Priza de pământ va dezervi numai pentru protecția împotriva șocurilor electrice și va avea rezistența de dispersie de maxim 4Ω.

 

Verificarea şi măsurarea rezistenţei de dispersie este obligatorie şi intră în sarcina executantului. În cazul în care după măsurare rezistenţa de dispersie a prizei de pământ nu are valoarea prescrisă, aceasta se va suplimenta cu electrozi verticali şi se va utiliza un pat de bentonită sau gel special pentru creşterea conductivităţii.

 

Conductorul de protecție din tabloul electric general (TEG) se va lega la priza de pământ prin intermediul unei piese de separație. Circuitele electrice se vor lega la priza de pământ prin intermediul barei de echipotențializare din tabloul electric general (TEG).

 

Toate elementele metalice ale construcției, inclusiv carcasele utilajelor se vor lega la priza de pământ propusă în incintă.

 

- Instalații electrice de protecție împotriva trăsnetului (IPT).

Construcția are dimensiunile în plan Lxl=14.60x14.60m, cu regimul de înălțime P, respectiv cu o înălțimea maximă la coamă de h=7.40m.

 

În conformitate cu Normativul I7/2011 și conform calculului realizat cu un soft de specialitate, PROENERG, clădirea se va proteja cu un dispozitiv de protecție la supratensiuni și supracurenți de clasă III-IV, montat în tabloul electric general (TEG), nefiind necesară și o instalație de protecție împotriva trăsnetului (IPT).

 

Instalatii termice: Proiectul tratează instalațiile de încălzire și climatizare aferente obiectivului CONSTRUIRE CIMITIR UMAN ȘI ÎMPREJMUIRE amplasat în loc. Buzău, intravilan, NC 60953, T19. Pe teren va fi amplasată următoarea clădire: capelă.

 

S-au proiectat următoarele tipuri de instalaţii de incalzire:

·  Instalație de încălzire cu convectoare electrice de perete;

·  Instalaţie de climatizare cu sistem VRV – VRF.

 

Instalația de încălzire cu convector electric de perete s-a prevăzut la Grupul sanitar. Se va monta un convector electric de perete cu P=1000W și U=230V în grupul sanitar, care va avea un grad de protecție IP24. Reglarea temperaturii în încăpere se va face cu ajutorul termostatului de pe convectorul electric.

 

Instalația de climatizare este formată dintr-un sistem VRV – VRF care deservește următoarele spații: Spațiu depozitare, Spațiu ceremonii funerare și Spațiu comemorativ.

Sistem de climatizare VRV – VRF este format dintr-o unitate exterioară, montată pe un soclu de beton la nivelul solului și 5 unități interioare montate pe perete la h=3.00m față de pardoseala finită.

 

În Spațiu depozitare se va monta 1 unitate interioară cu capacitatea de răcire Q=2.20kW și capacitatea de încălzire Q=2.50kW.

 

În Spațiu ceremonii funerare se vor monta 3 unități interioare cu capacitatea de răcire Q=2.80kW și capacitatea de încălzire Q=3.20kW fiecare.

În Spațiu comemorativ se va monta 1 unitate interioară cu capacitatea de răcire Q=2.80kW și capacitatea de încălzire Q=3.20kW.

 

Unitatea exterioară se va monta pe un soclu de beton la nivelul solului și va avea capacitatea de răcire Q=14.00kW și capacitatea de încălzire Q=16.00kW, puterea electrică instalată Pi=4.10kW la U=400V. Sistemul VRV - VRF va funcționa cu agent frigorific R410A și este în 2 țevi cu funcționare simultană rece / cald.

 

De la unitatea exterioară agentul frigorific va fi distribuit către unitățile interioare prin intermediul unui distribuitor de agent frigorific cu 5 circuite, montat în plafonul de la parter. Controlul sistemelor VRV - VRF se va face de la un controller central montat pe perete, dar și individual de la controllerele unităților interioare montate pe pereți în dreptul acestora.

 

Instalaţiile sanitare ce deservesc imobilul şi fac obiectul prezentului proiect sunt următoarele:

·    Instalaţia de alimentare cu apă rece de consum

·    Instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum

·    Instalaţie de canalizare ape uzate menajere

·    Instalație de canalizare meteorică

 

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin intermediul unui branşament propus de la reţeaua publică stradală existentă. Evacuarea apelor uzate menajere se face gravitaţional, la bazinul vidanjabil propus.

 

Conform prevederilor „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II-a - Instalații de stingere”, indicative P118/2 - 2013, cu modificările ulterioare, date fiind suprafețele construite, destinația și numărul de utilizatori, nu sunt necesare instalații de intervenție la incendiu.

 

·    Instalaţia de alimentare cu apă rece de consum

Debitul de alimentare cu apă este asigurat prin intermediul unui racord propus, realizat din ţeavă de PEHD, De=25mm. Alimentarea cu apă rece de consum a obiectivului se realizează de la reţeaua publică stradală.  

 

Căminul de branşament propus este amplasat în interiorul incintei, la limita proprietății şi va adăposti 1 apometru 3/4", q=2.50m³/h, 2 robineți de izolare, 1 robinet de golire, 1 filtru de impurități și 1 clapetă de sens. De la nivelul acestuia se pleacă către consumatorii interiori cu o coloană realizată din polietilenă de înaltă densitate PEHD, îngropată sub limita de îngheț, cu De=25mm.

 

În incintă s-a prevăzut și 1 hidrant de grădină 3/4” pentru udarea spațiilor verzi și platformei de gunoi, ce va fi alimentat prin intermediul unei conducte din polietilenă de înaltă densitate PEHD, îngropată sub limita de îngheț, cu De=20mm.

 

Instalaţia de alimentare cu apă rece a obiectelor sanitare interioare se va realiza în montaj aparent / îngropat, cu distribuţie inferioară, ramificată, folosind conducte de polipropilenă PP-R cu fibră.

Realizarea îmbinărilor conductelor, racordurilor, teurilor egale sau reduse se va realiza prin sudură la conductele din PP-R şi cu elemente de compresiune mecanice, de tip mufe, teuri de compresiune, egale sau reduse la conductele din PEHD. Echiparea grupului sanitar se va face cu: lavoar și vas W.C. pentru persoane cu dizabilități, deoarece grupul sanitar este comun.

 

Trecerile de la PP-R la metal, se vor realiza cu fitinguri mixte sudură-filete de tip interior sau exterior. Pe racordul fiecărui obiect sanitar, vor fi montaţi robineţi de izolare atât pe conducta de apă caldă, cât și pe cea de apă rece. Conductele de apă rece de consum se vor izola termic cu elastomer de 9mm împotriva condensului.

 

·    Instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum

Apa caldă de consum necesară, va fi preparată instant cu ajutorul unui instant electric cu puterea de 4.4kW / 230V.

 

Conductele de distribuţie a apei calde se vor executa din ţeavă de polipropilenă reticulată, PP-R cu fibră şi vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de apă rece. Realizarea îmbinărilor se face prin sudură, cu fitinguri specifice tipului de material utilizat.

 

Conductele de apă caldă de consum se vor izola termic cu elastomer de 9mm împotriva pierderilor de căldură.

 

·    Instalaţie de canalizare ape uzate menajere

Debitele de ape uzate menajere, vor fi preluate prin intermediul tubulaturilor PP 32-110mm (traseu interior) în cazul grupului sanitar și condensul de la unitățile interioare VRV - VRF și vehiculate spre rețeaua exterioară de canalizare existentă în incintă, prin intermediul conductelor PVC-KG 160mm (traseul exterior).

 

Datorită lipsei în zonă a rețelei de canalizare s-a propus realizarea unui bazin vidanjabil etanș. Acesta are o capacitate de V=12m3 și este confecționat din material plastic prefabricat. Acesta se va ancora de radierul din beton armat pe care este amplasat, iar la amplasarea acestuia se va ține cont de adâncimea de pozare a conductei de canalizare.

 

Separarea rețelei de canalizare interioară de cea exterioară se va face prin intermediul unui cămin de vizitare propus, amplasat în apropierea clădirii, la ieșirea coloanei interioare.

La schimbarea de direcție a conductei exterioare de canalizare către bazinul vidanjabil propus s-a prevăzut un cămin de vizitare.

 

Căminele de vizitare propuse pe traseul conductelor de canalizare exterioară vor fi realizate din material plastic, D=400mm, h=0.9-1.4m, cu câte o intrare și o ieșire cu De=160mm și cu capace B125.

 

La ieşirea în exterior a conductei de canalizare cu De=110mm se va asigura adâncimea minimă de îngheţ și o pantă minimă de 2%.

 

Conducta exterioară de canalizare din PVC-KG cu De=160mm va fi montată sub adâncimea minimă de îngheț și va avea o pantă minimă de 1%.

 

Stabilirea poziţiei coloanei s-a făcut urmărindu-se ca legăturile obiectelor sanitare deservite să fie cât mai scurte.

 

Condensul de la unitățile interioare VRV - VRF va fi colectat printr-un sistem de conducte din PP cu De=32mm cu pantă de 3% și evacuat la canalizarea menajeră prin intermediul coloanei de canalizare propusă.

 

 

·    Instalație de canalizare meteorică

Instalaţiile de canalizare s-au proiectat în sistem separativ, conform normativului I9-2015. Sistemul de preluare a apelor pluviale se realizează cu burlane şi jgheaburi (prevăzute în proiectul de arhitectură).

 

Apele meteorice evacuate de la burlane vor fi drenate pe spaţiile verzi aflate în apropiere.

 

Echiparea si dotarea specifice functiunii propuse:

Capela

·          Sistem audio

·          Catafalc: 2 buc

·          Masa (1.40 x 0.85 m): 2 buc

·          Dulap (1.20 x 0.60 m): 2 buc

·          Scaun: 30 buc

·          Instant electric apa calda: 1 buc

·          Videoproiector cu ecran de proiectie: 1 buc

 

Cimitirul propus va dispune de 336 locuri pentru inhumare ce vor avea dimensiunile de 1.20 x 2.40 metri; acestea vor fi dispuse în șiruri de 10 sau 11 locuri ce vor fi delimitate de alei și spații verzi.

 

Conform L 102/2014, înhumarea persoanelor decedate se va realiza la adancimea de 2 m. In cazul in care decesul a survenit din cauza unor boli puternic contagioase, adâncimea gropii va fi de minim 3 metri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Costurile estimative ale investiţiei:

Valoarea totala a investitiei, cu detaliere pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte.

 

DEVIZ GENERAL

conform HG 907/2016 privind cheltuielile necesare obiectivului:

CONSTRUIRE CIMITIR UMAN SI IMPREJMUIRE

Nr.crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Lei

fără TVA

TVA (Lei)

Valoare

Lei  inclusiv TVA

1

2

3

4

5

 

CAPITOLUL 1 : Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1.

Obţinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

472,802.76

89,832.52

562,635.28

1.3.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

37,999.74

7,219.95

45,219.69

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL CAPITOL 1 :

510,802.50

97,052.48

607,854.98

 

CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurare utilitati

240,203.35

45,638.64

285,841.99

 

TOTAL CAPITOL 2 :

240,203.35

45,638.64

285,841.99

 

CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

 

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

 

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

108,000.00

20,520.00

128,520.00

 

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general

33,000.00

6,270.00

39,270.00

 

3.5.4. Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

0,00

0,00

0,00

 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

0,00

0,00

0,00

 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

75,000.00

14,250.00

89,250.00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziţie publică

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanţă

6.000,00

1.140,00

7.140,00

 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiţii

6.000,00

1.140,00

7.140,00

 

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenţă tehnică

56,000.00

10,640.00

66,640.00

 

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

28,000.00

5,320.00

33,320.00

 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

0,00

0,00

0,00

 

3.8.2. Dirigenţie de şantier

28,000.00

5,320.00

33,320.00

 

TOTAL CAPITOL 3 :

170,000.00

32,240.00

202,240.00

 

CAPITOLUL 4 : Cheltuieli pentru investiţia de bază

4,1

Construcţii şi instalaţii

647,076.41

122,944.52

770,020.93

4.1.1.

Constructie cimitir si imprejmuire

791,889.68

150,459.04

942,348.72

4.2.

Montaj utilaje, echipamente  tehnologice şi funcţionale

1,445.45

274.64

1,720.09

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

104,981.00

19,946.39

124,927.39

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

31,700.51

6,023.10

37,723.61

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL CAPITOL 4:

930,016.64

176,703.16

1,106,719.80

 

CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de şantier

9,241.86

1,755.95

10,997.81

 

5.1.1. Lucrari de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

9,241.86

1,755.95

10,997.81

 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

 

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

0,00

0,00

0,00

 

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

0,00

0,00

0,00

 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea lucrărilor de construcţii

0,00

0,00

0,00

 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC

0,00

0,00

0,00

 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

0,00

0,00

0,00

5.4.

Cheltuieli pentru informare şi publicitate

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL CAPITOL 5 :

9,241.86

1,755.95

10,997.81

 

CAPITOLUL 6 :  Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice şi teste

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL CAPITOL 6 :

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL GENERAL :

1,860,264.35

353,450.23

2,213,714.58

Din care C+M (1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.+4.2+5.1.1) :

1,553,582.84

295,180.74

1,848,763.58

 

 

Beneficiar:                                                                                                          Proiectant:

U.A.T. Municipiul Buzau                                                                               SC PORTIC NCH REAL VISION SRL

Constantin Toma - Primar                                                                          Neagu Enache Camelia - Administrator

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:

Avand in vedere natura constructiei ce va fi edificata pe acest amplasament au fost realizate:

-               studiu topografic;

-               studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului.

 

3.5. Grafice orientative de executie

 

Nr

crt

Activitate/

subactivitate

 

Anul 1 implementare

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

1

Organizare de santier

X